načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zrod vedy ako lingvistická udalosť – Ladislav Kvasz

Zrod vedy ako lingvistická udalosť
-7%
sleva

Kniha: Zrod vedy ako lingvistická udalosť
Autor: Ladislav Kvasz

Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl Galileiho, Descarta a Newtona se ukazuje, že významné vědecké objevy jsou často spojeny se změnou ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  295 Kč 274
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: FILOSOFIA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 304
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 29.01.2014
Nakladatelské údaje: Praha, Filosofia, 2013
ISBN: 978-80-7007-397-1
EAN: 9788070073971
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl Galileiho, Descarta a Newtona se ukazuje, že významné vědecké objevy jsou často spojeny se změnou jazyka.

Popis nakladatele

Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl Galilea Galileiho, René Descarta a Isaaca Newtona se ukazuje, že významné vědecké objevy jsou často spojeny se zásadní změnou jazyka. Tyto změny se týkají vztahu jazyka a experimentální praxe, sémantiky a syntaxe. Ve svém úhrnu dosáhly tyto významné změny stupně, který nás opravňuje mluvit o zrodu vědy jako o lingvistické události. (Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ladislav Kvasz - další tituly autora:
Inštrumentálny realizmus Inštrumentálny realizmus
Prostor mezi geometrií a malířstvím Prostor mezi geometrií a malířstvím
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Předmluva: Zrod jazyka moderní vědy očima aristotelika

(P e tr D v o ř á k )..................................................................................................... 13

Poďakovanie..................................................................................................... 19

Úvod..................................................................................................................... 21

1. Calileovská fyzika vo svetle Husserlovej fenomenologie 35

1.1 G a lile o v a in š tr u m e n tá ln a id e a liz á c ia p l y n u t i a................... 4 4

1 .1 .0 M a te m a tiz á c ia p r ír o d y a k o G a lile o v p ro g r a m 4 5 1.1 .1 In š tr u m e n ta liz á c ia p o z o ro v a n ia ja v o v a G a lile o v e a s tr o n o m ic k é o b ja v y............................................... 4 6

1 .1 .2 E x p e rim e n tá ln a m a te m a tiz á c ia ja v o v

a G a lile o v o b ja v z á k o n a v o ľ n é h o p á d u.................................... 5 0

1 .1 .3 M e r a n ie a k o k o n š t it ú c ia ja v u a p o je m a tm o s fé r ic k é h o t la k u...................................................................... 5 2

1 .1 .4 G a lile o v p r in c í p z o tr v a č n o s ti a id e a liz á c ia

p o h y b u.................................................................................................. 56

1 .1 .5 R o z líš e n ie p r im á r n y c h a s e k u n d á rn y c h

k v a lít - p r v ý k ro k na c e s te k p o jm u s t a v u............................. 61

1 .1 .1 0 G a lile o v o p o ja tie p o h y b u a k o

g e o m e tr ic k é h o t o k u....................................................................... 62

1 .2 P ro b lé m y G a lile o v h o p o ja tia f y z ik y........................................... 65

1.2 .1 K r u h o v ý c h a r a k te r z o tr v a č n é h o p o h y b u................... 65

1 .2 .2 A b s e n c ia p o jm u s ta v u......................................................... 6 6

1 .2 .3 A b s e n c ia u n iv e rz á ln y c h z á k o n o v................................... 67

1 .2 .4 A b s e n c ia o p is u in te r a k c ie................................................. 6 8

1 .2 .5 A b s e n c ia m o ž n o s ti s p o je n ia v ia c e rý c h te lie s

d o m e c h a n ic k é h o s y s t é m u......................................................... 69

1 .2 .6 O tv o r e n o s ť f y z ik á ln e h o o p is u........................................ 70

1 .2 .7 Z h r n u t ie.............................. 7 0

1 .3 H u s s e rlo v a a n a lý z a g a lile o v s k e j f y z ik y..................................... 72

1.3 .1 N ie k o ľ k o t e c h n ic k ý c h p o z n á m o k

k H u s s e rlo v m u v ý k la d u G a lile o v e j f y z ik y.............................. 72

1 .3 .2 P ro b lé m v z á jo m n é h o v z ťa h u G a lile o v e j

f y z ik y a D e s c a rto v e j f ilo z o f ie....................................................... 7 5

2 . D e s c a rto v s k á f y z ik a v o s v e t le H u s s e r lo v e j f e n o m e n o lo g ie 7 9

2.1 D e s c a rto v a o n to lo g ic k á id e a liz á c ia s t a v u.............................. 92

2 .1 .4 D e s c a rto v a k o re k c ia G a lile o v h o p r in c íp u

z o t r v a č n o s t i....................................................................................... 9 5

2 .1 .5 M a te m a tiz á c ia o n t ic k é h o z á k la d u ja v o v..................... 101

2 . 1 . 5.a P o h y b a k o o n t o lo g ic k á k a te g ó ria...................... 1 0 2

2 .1 .5 .b R o z p rie s tra n e n á s u b s ta n c ia a k o

z á k la d m a te m a tic k e j o n t o ló g ie........................................ 1 0 3

2 .1 .5.C U n iv e rz á ln o s ť m a te m a tic k e j o n to ló g ie

a k a rte z iá n s k a r e d u k c ia........................................................ 1 0 5

2 .1 .6 D e s c a rto v z á k o n z a c h o v a n ia m n o ž s tv a p o h y b u

a k o p r v ý u n iv e r z á ln y z á k o n.......................................................... 1 0 6

2 .1 .7 D e s c a rto v o p o ja tie in te r a k c ie a k o z rá ž k y................... 1 0 8

2 .1 .7 .a F o rm á ln a r e k o n š tr u k c ia D e s c a rto v e j

t e ó r ie z rá ž o k............................................................................. 111

2 .1 .7 .b K o n c e p tu á ln e p o ro v n a n ie D e s c a rto v e j

t e ó r ie z rá ž o k s N e w t o n o v o u t e ó r i o u............................. 1 1 4

2 .1 .8 D e s c a rto v v ý k la d tia ž e a k a rte z iá n s k y v í r je m n e j lá t k y........................................................................................ 1 1 9

2 .1 .1 0 D e s c a rto v o p o ja tie p o h y b u a k o d y n a m ic k é h o

p r e c h o d u............................................................................................. 121

2 .2 P ro b lé m y D e s c a rto v h o p o ja tia f y z ik y..................................... 1 2 3

2 .2 .1 N e s c h o p n o s ť d e fin o v a ť p r ia m o č ia r y p o h y b 1 2 4

2 .2 .2 O d d e le n o s ť r ý c h lo s t i p o h y b u o d je h o s m e r u 1 2 6

2 .2 .3 S k a lá rn y c h a r a k te r m n o ž s tv a p o h y b u......................... 1 2 6

2 .2 .4 Š p e k u la tív n y c h a r a k te r k a rte z iá n s k y c h

e x p la n a č n ý c h m o d e lo v.................................................................. 1 2 7

2 .2 .5 N e p re p o je n o s ť f e n o m e n á ln e j a o n t ic k e j

ú r o v n e o p is u...................................................................................... 1 2 8

2 .2 .6 N e s c h o p n o s ť z a h r n ú ť t r e n ie d o o p is u

in t e r a k c ie............................................................................................ 1 2 9

2 .2 .7 K o n t a k t n é c h á p a n ie in te r a k c ie a k o z rá ž k y 131

2 .2 .8 S in g u lá rn ě c h á p a n ie in te r a k c ie a k o o k a m ž ite j

u d a lo s t i ................................................................................. 13 2

2 .2 .9 N e s c h o p n o s ť o p ís a ť o h r a n ič e n ý u z a v re tý

s y s té m................................................................................................... 1 3 2

2 .2 .1 0 Z á v e r........................................................................................ 1 3 3

3. Newtonovská fyzika vo svetle Husserlovej fenomenologie ... 1 3 5

3.1 N e w to n o v a a n a ly tic k á id e a liz á c ia p ô s o b e n ia...................... 1 4 0

3 .1 .0 M a te m a tiz á c ia p r í r o d y a k o N e w to n o v

p ro g ra m................................................................................................ 1 4 5

3 .1 .1 P re m e n a in š t r u m e n t á ln e j p ra x e - in š t r u m e n t

a k o fy z ik á ln y p r e d m e t.................................................................... 1 4 7

3 .1 .2 A n a ly tic k é p o ja tie e x p e r im e n t u a m e tó d a

in d u k t í v n e h o d ô k a z u ...................................................................... 1 4 8

3 .1 .3 T e c h n ik y m e ra n ia a „o d v á ž e n ie " Z e m e........................ 1 5 3

3 .1 .4 N e w to n o v a k r it ik a D e s c a rto v e j d e fin íc ie p o h y b u a p r in c íp z o t r v a č n o s t i.................................................... 1 5 5

3 .1 .5 N e w to n o v a k o re k c ia k a rte z iá n s k e h o p o jm u

s t a v u...................................................................................................... 1 6 0

3 .1 .6 N a h ra d e n ie z á k o n a z a c h o v a n ia m n o ž s tv a

p o h y b u z á k o n o m a k c ie a re a k c ie............................................... 16 2

3 .1 .7 N e w t o n o v o p o ja tie in te r a k c ie a k o a k c ie s í l 1 6 4

3 .1 .7.a N a h ra d e n ie síl z o tr v a č n o s ti s ila m i

in t e r a k c ie................................................................................... 1 6 4

3 .1 .7 .b N a h ra d e n ie in te r a k c ie a k o s in g u lá r n e j

u d a lo s ti „ s p o jit ý m " p ro c e s o m........................................... 1 6 5

3 .1 .7.C P re p o je n ie p ô s o b e n ia síl s o d o v z d á v a n ím

h y b n o s t i..................................................................................... 1 6 7

3 .1 .8 N e w to n o v a a n a ly tic k á id e a liz á c ia p ô s o b e n ia

p o m o c o u s p o jit ý c h s í l.................................................................... 1 6 9

3 .1 .9 N e w t o n o v o s y n k t a k tic k é u z a v re tie o p is u

p o h y b u.................................................................................................. 171

3 .1 .9 .a Z je d n o te n ie f e n o m e n á ln e j a o n t ic k e j

ú ro v n e o p is u p o h y b u........................................................... 171

3 .1 .9 .b Z a s a d e n ie in te r a k c ie d o t o k u času

a p r e p o je n ie síl s o d o v z d á v a n ím h y b n o s ti................... 1 7 3

3 .1 .9 .c U z a v re tie o p is u d y n a m ik y fy z ik á ln e h o

s y s té m u...................................................................................... 1 7 5

3 .1 .9 .d A n a ly tic k o s ť p r a v id ie l d y n a m ik y...................... 1 7 6

3 .1 .1 0 N e w to n o v o p o ja tie p o h y b u a k o

d y n a m ic k é h o t o k u........................................................................... 1 7 7

3 .2 Z a v ŕš e n ie m a te m a tiz á c ie p r ír o d y : m a te m a tik a

a k o fo r m a r e p re z e n tá c ie......................................................................... 1 8 2

4 . 0 id e a liz á c ii v e x a k t n ý c h v e d á c h........................................................ 1 8 9

4.1 Id e a liz á c ia v s ú č a s n e j a n a ly tic k e j f i l o z o f i i............................... 1 9 2

4 .1 .1 Id e a liz á c ia a k o z je d n o d u š u jú c a d e f o r m á c ia 1 9 2

4 .1 .2 P ro b lé m y s v ý k la d o m id e a liz á c ie ako

z je d n o d u š u jú c e j d e f o r m á c ie....................................................... 1 9 7

4 .2 H u s s e rlo v a t e ó r ia id e a liz u jú c e j a b s tra k c ie............................. 2 0 0

4 .2 .1 N o v ý p o je m id e a liz á c ie v H u s s e rlo v e j K r is is 2 0 2

4 .3 Id e a liz á c ia z h ľa d is k a h is tó r ie v e d y............................................. 2 0 6

4.3 .1 D e fo rm a č n é id e a liz á c ie - id e a liz á c ie

p o d ľa p o s t p o z itiv is t ic k e j f ilo z o f ie v e d y.................................. 2 0 8

4 .3 .1 .a D e fo rm a č n é id e a liz á c ie - p r v ý t y p ....... 2 0 8

4 .3 .1 .b D e fo rm a č n é id e a liz á c ie - d r u h ý t y p 2 0 9

4 .3 .2 S u b s titu č n ě id e a liz á c ie - id e a liz á c ie p o d ľa

h u s s e rlo v s k e j f e n o m e n o lo g ie..................................................... 211

4 .3 .3 K o n š t it u t ív n a id e a liz á c ia................................................... 2 1 3

4 .4 K o n š t it u t ív n a id e a liz á c ia a v z n ik id e á ln y c h o b je k to v

n o v é h o d r u h u............................................................................................. 2 1 7

4.4 .1 Proces k o n š t it u t í v n e j id e a liz á c ie ako

in t e n c io n á ln y k r u h.......................................................................... 2 1 7

4 .4 .2 V š e tk y m o m e n t y p ro c e s u k o n š t it u t í v n e j

id e a liz á c ie sú in t e n c io n á ln e........................................................ 2 2 4

4 .4 .3 I n t e n c io n á ln y k r u h sa u z a tv á ra li n g v is t ic k y 2 2 9

5 . H e id e g g e ro v v ý k la d v z n ik u m a t e m a t ic k e j p r í r o d o v e d y

v o s v e tle H u s s e r lo v e j f e n o m e n o lo g ie................................................... 231

5.1 H e id e g g e ro v v ý k la d m a t e m a tic k e j p r ír o d o v e d y................. 2 3 6

a) C h a ra k te ris tik a n o v o v e k e j p r ír o d n e j v e d y

v p o r o v n a n í s a n t ic k o u a s tr e d o v e k o u.................................... 2 3 6

b) M a t e m a t ič n o................................................................................ 2 3 7

Ы ) E ty m o ló g ia........................................................................ 2 3 7

b 2 ) U č e n ie a c h a ra k te riz á c ia m a te m a tič n a................. 2 3 9

b 3 ) N e a d e k v á tn o s ť H e id e g g e ro v e j c h a ra k te riz á c ie

m a t e m a t ič n a............................................................................. 241

c) M a t e m a t ic k ý c h a r a k te r n o v o v e k e j p r ír o d n e j v e d y ;

N e w to n o v p r v ý p o h y b o v ý z á k o n.............................................. 24 š

d ) O d t ie n e n ie g ré c k e j s k ú s e n o s ti p r ír o d y v o č i

n o v o v e k e j............................................................................................ 2 4 7

d l ) S k ú s e n o s ť p r ír o d y u A r is t o t e la a N e w to n a 2 4 7

d 2 ) N á u k a o p o h y b e u A r is t o t e la.................................... 2 4 9

d 3 ) N á u k a o p o h y b e u N e w t o n a...................................... 2 4 9

e) P ova ha m a te m a tic k é h o r o z v rh u ( G a lile ih o p o k u s

s p á d o m ).............................................................................................. 2 4 9

f ) M e t a f y z ic k ý z m y s e l m a t e m a t ič n a....................................... 2 5 2

5 .2 P o ro v n a n ie H e id e g g e ro v h o v ý k la d u s H u s s e rlo v ý m

v ý k la d o m....................................................................................................... 2 5 7

5.2 .1 C e lk o v é p o ja tie m a te m a tiz á c ie...................................... 2 5 8

5 .2 .2 P oza die m a te m a tiz á c ie....................................................... 2 5 9

5 .2 .3 S p ô s o b u s k u to č ň o v a n ia m a te m a tiz á c ie..................... 2 6 0

5 .2 .4 S p ô s o b a n a lý z y m a te m a tiz á c ie..................... 261

5 .2 .5 O p o v a h e m a te m a tic k ý c h o b je k t o v............................. 2 6 2

5 .3 Z á v e r........................................................................................... 2 6 3

Dodatok: jazyk vedy a jeho zm eny......................................................... 2 6 5

1. P re h ľa d t y p o v z m ie n ja z y k a v e d y.................................................. 2 6 7

2. V ý z n a m f o r m á ln e j r e k o n š tr u k c ie z m ie n ja z y k a v e d y 271

3. F o rm á ln a r e k o n š tr u k c ia a r is to te lo v s k e j f y z ik y........................ 2 7 4

4 . P re d p o k la d y f o r m á ln e j r e k o n š t r u k c ie z m ie n ja z y k a v e d y................................................................................................... 2 7 9

Literatúra............................................................................................................ 281

Summary............................................................................................................. 2 9 5

M enný register............................................. 2 9 9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.