načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Zriaďovateľ školy -- Práva, povinnosti, kompetencie - Ingrid Konečná Veverková

Zriaďovateľ školy -- Práva, povinnosti, kompetencie

Kniha: Zriaďovateľ školy -- Práva, povinnosti, kompetencie
Autor:

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia ...


Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  289
Jazyk: slovensky
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  325 Kč
11%
naše sleva
9,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Rok vydání: 201607
Rozměr: 210,0x150,0x10,0 mm
Hmotnost: 0,216kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-8168-400-5
EAN: 9788081684005
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konkrétnym typom školských inštitúcií v rámci regionálneho školstva. Aj v prípade najnovšieho prírastku do série odborných publikácií bolo snahou autorky napísať jednoduchú a zrozumiteľnú príručku pre správnu aplikáciu platnej legislatívy, ktoré musia zriaďovatelia škôl a školských zariadení v procese riadenia uplatňovať a dodržiavať. Na jej stránkach nájdu potrebné odborné informácie pre získanie vedomosti, znalostí a zručností k činnostiam, ktoré pri výkone svojej funkcie zabezpečujú. Ide o dodržiavanie kompetencií a povinných náležitostí pri zriaďovaní školy a školského zariadenia, t. j. rozhodovacie procesy, procesné úkony, povinnú dokumentáciu, právne formy a formy hospodárenia a financovania. Autorka pomenúva úlohy a povinnosti jednotlivých inštitúcií štátnej správy v procese zriaďovania,vyraďovania či zlučovania škôl a rieši kompetencie obce, samosprávneho kraja či okresného úradu ako zriaďovateľa. Osobitnú pozornosť venuje právam a povinnostiam zriaďovateľa pri financovaní tak v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ako aj v rámci originálnych kompetencií a úlohe zriaďovateľa pri vymenúvaní a odvolávaní riaditeľa školy. Svoj odborný výklad dopĺňa 35 najčastejšie kladenými otázkami s odpoveďami a odporúčaniami pre prax a 20 vzormi procesných podaní. Príručka je určená pre všetkých zriaďovateľov, ale aj pre riaditeľov a manažmenty škôl a školských zariadení, ktorí s dôverou môžu po nej siahnuť s vedomím, že v nej nájdu odpovede na svoje otázky. S presvedčením, že sa stane potrebnou a vítanou pomôckou v ich práci, ju odporúčame do vašej pozornosti.

Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

3
ZRIAOVATE ŠKOLY - práva, povinnosti, kompetencie
OBSAH
Úvod ..................................................................................................................................... 5
1 Výkon štátnej správy v školstve ....................................................................................... 7
2 Sústava škôl a školských zariadení ................................................................................ 15
2.1 Zriadenie školy a školského zariadenia .......................................................................................... 16
2.2 Zaraďovanie a vyraďovanie škôl a školských zariadení do siete
a zo siete, zmeny v sieti ..................................................................................................................... 19
2.3 Elokované pracovisko ........................................................................................................................ 23
2.4 Spájanie škôl ....................................................................................................................................... 26
2.5 Centrálny register škôl a školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov ........... 26
3 Kompetencie obce ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení ................................... 30
4 Kompetencie samosprávneho kraja ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení ......... 36
5 Kompetencie okresného úradu v sídle kraja ako zriaďovateľa škôl
a školských zariadení ..................................................................................................... 41
6 Kompetencie zriaďovateľa pri vymenúvaní a odvolávaní riaditeľa školy
a školského zariadenia ................................................................................................... 43
6.1 Vymenovanie riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia ..................................................... 43
6.2 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
a riaditeľa školského zariadenia ....................................................................................................... 46
6.3 Odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia .................................................................. 55
7 Kompetencie zriaďovateľa pri financovaní škôl a školských zariadení ........................ 58
7.1 Financovanie škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu .................................................. 58
7.1.1 Normatívne financovanie regionálneho školstva ............................................................... 59
7.1.2 Nenormatívne financovanie regionálneho školstva ............................................................ 66
7.2 Financovanie škôl a školských zariadení z rozpočtu obcí
a z rozpočtu samosprávnych krajov ................................................................................................ 87
7.3. Financovanie škôl a školských zariadení z doplnkových zdrojov ............................................. 100
7.4 Správa o hospodárení školy a školského zariadenia .................................................................... 104
7.5 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení ....................................................................................................................... 104
Prílohy ............................................................................................................................. 107
Literatúra ......................................................................................................................... 151

15
ZRIAOVATE ŠKOLY - práva, povinnosti, kompetencie
2 Sústava škôl
a školských zariadení
Školy, zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,
zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), prostredníctvom
vzdelávacích programov poskytujú na seba nadväzujúce stupne vzdelania a tvoria v
súčasnosti nasledovnú sústavu škôl:
– materské školy,
– základné školy,
– gymnáziá,
– stredné odborné školy,
– konzervatóriá,
– základné umelecké školy,
– jazykové školy,
– školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Tieto druhy škôl, okrem materskej školy a jazykovej školy, sa ďalej členia na typy.
Typ školy bližšie určuje, na aký odbor vzdelávania je škola zameraná, ďalej
organizáciu školy, alebo ktorým žiakom sa vzdelávanie zabezpečuje.
Sústavu školských zariadení tvoria:
a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:
– školský klub detí,
– centrum voľného času,
– školský internát,
– školské hospodárstvo,
– stredisko odbornej praxe,
b) špeciálne výchovné zariadenia,
– diagnostické centrum,
– reedukačné centrum,
– liečebno-výchovné sanatórium,
c) školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
– centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
– centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
d) školské účelové zariadenia,
– škola v prírode,
– zariadenia školského stravovania,
– stredisko služieb škole.

16
2 Sústava škôl a školských zariadení
2.1 Zriadenie školy
a školského zariadenia
Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 596/2003 Z. z.“), školu a školské zariadenie môže zriadiť:
– obec,
– samosprávny kraj,
– orgán štátnej správy – okresný úrad (OÚ) v sídle kraja,
– štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
– iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Škola a  školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je orgán verejnej správy, t. j.
okresný úrad v sídle kraja (ďalej len „OÚ “), obec a samosprávny kraj budeme
v ďalšej časti monografie nazývať štátna škola a školské zariadenie. Štátom uznaná
cirkev alebo náboženská spoločnosť zriaďuje cirkevnú školu a cirkevné školské
zariadenie. Príslušným orgánom, ktorý rozhoduje o  zriadení cirkevnej školy a  cirkevného
školského zariadenia, je štatutárny orgán štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti. Iná právnická osoba alebo fyzická osoba zriaďuje súkromnú školu
a súkromné školské zariadenie. Orgánom, ktorý rozhoduje o zriadení súkromnej školy
a súkromného školského zariadenia, ak je zriaďovateľom iná právnická osoba, je jej
štatutárny orgán. Tieto školy a školské zariadenia budeme v ďalšej časti monografie
nazývať súkromná a cirkevná škola a školské zariadenie.
Zriadiť školu a školské zariadenie možno až po jej zaradení do siete škôl a
školských (ďalej len „sieť“). Sieť spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky po vyjadrení príslušného OÚ v sídle kraja, príslušného
ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju
zverejňuje na internete.
Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo vykonávať
výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona a  majú právo na zabezpečenie
financovania podľa zákona č.  597/2003  Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“).
V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje:
– názov a adresa,
– názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je
zriaďovateľom fyzická osoba,
– zoznam študijných odborov a učebných odborov,
– termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
– výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.

17
2 Sústava škôl a školských zariadení
 Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia
Podľa § 22 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. po zaradení školy alebo školského
zariadenia do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.
Obsah a náležitosti zriaďovacej listiny upravujú dva zákony:
– zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
– zákon č.  523/2004  Z. z. o  rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“).
!
Zriaďovateľ má povinnosť vydať škole alebo školskému zariadeniu zriaďo -
vaciu listinu.
Ak je škola alebo školské zariadenie zriadené ako rozpočtová alebo príspevková
organizácia, tak zriaďovateľ pri spracovaní a vydaní zriaďovacej listiny musí
postupovať aj podľa § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z.
Zriaďovacia listina musí obsahovať:
– označenie zriaďovateľa,
– názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s názvom
iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,
– vzdelávací jazyk,
– formu hospodárenia,
– dátum zriadenia,
– predmet činnosti,
– označenie štatutárneho orgánu,
– vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie
spravuje,
– určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje,
– dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia, ktoré je zriadené ako
rozpočtová alebo príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z. z., okrem vyššie
uvedených náležitostí, musí obsahovať vecné a finančné vymedzenie majetku,
ktorý je škole alebo školskému zariadeniu zverený do správy pri jej zriadení. V prípade,
ak nastane zmena v údajoch v zriaďovacej listine, zriaďovateľ musí vykonať zmenu
zriaďovacej listiny. Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vždy vykonávajú dodatkom
k zriaďovacej listine.
Zriaďovateľ pred uskutočnením zmeny zriaďovacej listiny, musí podľa § 18 ods.
5 zákona č. 596/2003 Z. z. pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene popisného čísla,
udelení, odňatí čestného názvu bezodkladne tieto zmeny písomne oznámiť spolu
s dokladom osvedčujúcim tieto zmeny ministerstvu.

18
2 Sústava škôl a školských zariadení
Ministerstvo písomne potvrdí uvedenú zmenu zriaďovateľovi. Ak sa zmena týka
názvu, upraví názov. Až po splnení tejto zákonnej povinnosti, zriaďovateľ pristúpi
k úprave zriaďovacej listiny tak, ako bolo uvedené, vyhotovením dodatku
k zriaďovacej listine.
 Označovanie škôl alebo školských zariadení
Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice,
popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. V názve typu strednej odbor -
nej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná
škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom, sa nemusí uviesť prívlastok.
Názov školy sa uvádza v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na
základe žiadosti používať jej historický názov. Ak bol škole udelený čestný názov, je
súčasťou názvu školy a uvedie sa za druhom alebo typom školy. Názov školy musí byť
zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.
!
Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách vydaných
touto školou.
Škola, kde sa výchovnovzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom
jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, má vo svojom názve druh a typ
školy uvedený v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
Škola, kde sa výchovnovzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku
národnostných menšín, má v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy. Druh a typ školy sa
uvádza v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Sídlo školy sa
uvádza v slovenskom jazyku; ak je sídlom školy obec, v ktorej príslušníci
národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva, uvedie sa sídlo aj v jazyku
národnostnej menšiny.
Ak je zriaďovateľom cirkev
alebo náboženská spoločnosť
v názve sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom
môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa;
taktiež môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca.
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba
alebo iná právnická osoba
na začiatku názvu školy sa uvedie slovo „súkromná“ v
príslušnom tvare a v názve môže byť aj označenie, ktoré
charakterizuje zriaďovateľa.
Ak sa škola zriadila pre nadané
a talentované deti alebo žiakov
pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie
slovo, ktoré primerane vyjadruje oblasť, na ktorú je škola
zameraná, napríklad bilingválne gymnázium, športové
gymnázium a pod.

19
2 Sústava škôl a školských zariadení
Ak je súčasťou školy školský internátza názvom školy sa uvedie slovo „internátna“ v príslušnom
tvare.
Ak škola vznikla spojením základnej
školy s predškolským zariadením
v názve školy sa uvedie „Základná škola s materskou
školou“.
Na vonkajšom označení budovy školy sa uvádza názov školy bez uvedenia názvu
ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy.
 Právna forma a forma hospodárenia škôl a školských zariadení
Zo základných ustanovení školského zákona vyplýva, že školy okrem mater -
ských,  jazykových a  základných škôl, ktoré nemajú všetky ročníky, sú právnickými
osobami, v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene. Materské, jazykové a
základné školy, ktoré nemajú všetky ročníky a školské zariadenia, sú právnické osoby
len ak tak určí zriaďovateľ.
!
Zriaďovateľ má právo určiť právnu formu škôl a  školských zariadení
a v  systéme riadenia pri zriadení školy a školského zariadenia má právo
určiť formu hospodárenia škôl a školských zariadení.
Pri určení formy hospodárenia zriaďovateľ vychádza z  právnej formy a  tiež aj
z podmienok financovania školy a školského zariadenia.
Škola a školské zariadenie môže mať formu hospodárenia:
– rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
– neziskovej organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov.
2.2 Zaraďovanie a vyraďovanie škôl
a školských zariadení do siete
a zo siete, zmeny v sieti
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v
ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.

20
2 Sústava škôl a školských zariadení
!
Účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je vždy zriaďovateľ, teda
nie škola alebo školské zariadenie.
Obsah žiadosti o zaradenie školy alebo školského zariadenia:
– názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu,
ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto
trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
– názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí,
– predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
– predpokladaný počet všetkých tried,
– vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
– školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude
v škole alebo školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie,
– predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane
jeho súčastí zriadiť,
– doklad o zabezpečení priestorov,
– doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského
zariadenia sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi,
– predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia,
– vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je OÚ v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho
kraja, ak ide o stredné školy, ktorých zriaďovateľom je OÚ v sídle kraja,
– súhlas obce pre zriaďovateľov, ktorými sú štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o materské
školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov
a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
– súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov, ktorými sú štátom uznaná
cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia, okrem
škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné
školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území
samosprávneho kraja,
– vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
– vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej
sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o
strednú odbornú školu,

21
2 Sústava škôl a školských zariadení
– vyjadrenie príslušného OÚ v sídle kraja k  miestnym a  regionálnym
požiadavkám, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na
povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
* * *
Otázka č. 4:
Aké povinnosti navyše má zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorým je
fyzická osoba alebo právnická osoba, pri podávaní žiadosti o zaradenie školy alebo
školského zariadenia do siete?
Odpoveď:
Ak je zriaďovateľom iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie
podnikať, k žiadosti musí predložiť doklad, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, že
nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové
nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na
nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky príspevku na poistenie v
nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, že nebola ona alebo jej
štatutárny zástupca, alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin a ani sa nezačalo trestné stíhanie.
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, k žiadosti
predkladá len doklad, že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla
evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky
príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a že
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a ani sa nezačalo trestné stíhanie.
* * *
Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti
o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Termín
začatia činnosti školy alebo školského zariadenia vyučovania je 1. september
kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená,
okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete. Termín
začatia činnosti v tomto prípade určí ministerstvo.
Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje miestne a
regionálne požiadavky, a to najmä:
– účelné a komplexné rozmiestnenie škôl a školských zariadení,
– formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl a školských zariadení,
– vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,

22
2 Sústava škôl a školských zariadení
– počet detí, žiakov alebo poslucháčov zriadených škôl a školských zariadení,
– priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení.
* * *
Otázka č. 5:
Kto koná vo veci vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete? Čo musí
obsahovať žiadosť o vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete?
Odpoveď:
Zriaďovateľ má právo podať žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia
zo siete.
Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje:
– názov a adresu školy alebo školského zariadenia,
– dôvod vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete,
– termín zrušenia školy alebo školského zariadenia,
– spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po
zrušení školy alebo školského zariadenia,
– stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,
– vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladateľom a ak navrhovateľom je
okresný úrad v sídle kraja alebo hlavný školský inšpektor,
– vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja a hlavného školského inšpektora, ak je
navrhovateľom orgán územnej samosprávy,
– vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej
sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú
odbornú školu.
Účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je vždy zriaďovateľ. Ministerstvo
o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.
* * *
Zriaďovateľ súkromnej školy a školského zariadenia, ktorým je právnická
osoba, je povinný bezodkladne po zrušení oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, ktoré
rozhodne o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete.
 Zmeny v sieti
Zmeny v sieti sú zmeny týchto údajov:
– názov a adresa,
– názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je
zriaďovateľom fyzická osoba,

23
2 Sústava škôl a školských zariadení
– zoznam študijných odborov a učebných odborov,
– termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
– výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.
!
Účastníkom konania vo veci zmeny siete je vždy zriaďovateľ, teda nie
škola alebo školské zariadenie.
Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa, alebo
osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov do 60 dní od doručenia
žiadosti na zmenu v sieti. Žiadosť o zmenu údajov, konkrétne zoznam študijných odborov
a učebných odborov, termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo
elokovaného pracoviska, výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť
iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené
nároky na štátny rozpočet.
Pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene popisného čísla školy alebo školského
zariadenia, udelení alebo odňatí čestného názvu školy alebo školského zariadenia je
zriaďovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť spolu s
dokladom osvedčujúcim zmenu ministerstvu. Ministerstvo písomne potvrdí uvedenú
zmenu zriaďovateľovi; ak sa zmena týka školy alebo školského zariadenia, upraví
názov školy alebo školského zariadenia v sieti.
!
Pri zmene zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, v ktorom sa plní
povinná školská dochádzka, je zriaďovateľ povinný preukázať, ako je pre
všetkých žiakov školy zabezpečené ústavné právo na vzdelanie.
2.3 Elokované pracovisko
Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. elokované pracovisko je trvalo zriadený
uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovnovzdelávacia činnosť a riadi
sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo
výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované
pracovisko nikdy nie je právnickou osobou. Zriaďuje sa ako súčasť školy, ktorá je právnickou
osobou alebo súčasť školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Na
vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za
pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované
pracovisko súčasťou.

24
2 Sústava škôl a školských zariadení
Zriadenie alebo zrušenie elokovaného pracoviska upravuje zákon č. 596/2003 Z. z.
Elokované pracovisko môže byť zriadené len za splnenia určitých zákonných
podmienok. Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy
školy alebo školského zariadenia, a  to až po rozhodnutí o zmene v  sieti. Rozhodnutie
o zmenách v sieti podľa § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. predchádza nielen zriadeniu,
ale aj zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva buď v zaradení elokovaného pracoviska do
siete, alebo vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.
Ak ide o zriadenie elokovaného pracoviska, ktorému predchádza jeho
zaradenie do siete, žiadosť o zmenu v sieti, obsahuje tieto údaje a doklady:
– názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická
osoba; meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je
zriaďovateľ fyzická osoba,
– rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa
má elokované pracovisko zriadiť,
– zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia,
– názov a adresu elokovaného pracoviska,
– predpokladaný počet všetkých detí, žiakov a poslucháčov,
– predpokladaný počet všetkých tried,
– výchovno-vzdelávací jazyk,
– predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
– doklad o zabezpečení priestorov,
– doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a písomné vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú
v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi,
– vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej
školy, základnej školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je OÚ
v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované
pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, ktorého zriaďovateľom je OÚ v sídle kraja,
– súhlas obce pre zriaďovateľov, ktorými sú štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o elokované
pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, jazykovej školy, základnej
umeleckej školy alebo školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15
rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou základnej školy,
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území
obce,
– súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov, ktorými sú štátom uznaná
cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou jazykovej školy, základnej

25
2 Sústava škôl a školských zariadení
umeleckej školy a školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15
rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, strednej
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného
učilišťa a praktickej školy na území samosprávneho kraja,
– vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej
sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o
strednú odbornú školu,
– vyjadrenie príslušného OÚ v sídle kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré
bude súčasťou školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na
povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
Ak ide o zrušenie elokovaného pracoviska, ktorému predchádza jeho
 vyradenie zo siete, žiadosť o zmenu v sieti obsahuje tieto údaje a doklady:
– názov a adresu elokovaného pracoviska,
– rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom je
elokované pracovisko zriadené,
– dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
– termín zrušenia elokovaného pracoviska,
– spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po
zrušení elokovaného pracoviska,
– vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej
sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o
strednú odbornú školu.
!
Účastníkom konania vo veci zrušenia elokovaného pracoviska je vždy
zriaďovateľ.
Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať.
Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena
nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.
Pozn.: Ministerstvo k evidencii elokovaných pracovísk v sieti vydalo Metodické usmernenie
č. 13/2013, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva. V tomto metodickom
usmernení sa riešia najmä povinnosti zriaďovateľov školy alebo školského zariadenia v prechodnom
období v  súvislosti so zákonnými zmenami vo veci elokovaných pracovísk školy alebo
školského zariadenia, podmienky zaevidovania elokovaného pracoviska v sieti, elokované
pracoviská škôl alebo školských zariadení zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012
mimo územia kraja, kde je škola alebo školské zariadenie zriadené, ktoré sa stávajú školami
alebo školskými zariadeniami s účinnosťou od 1. septembra 2015 a povinnosti zriaďovateľov
voči ministerstvu v súvislosti s vydaním zriaďovacej listiny týmto subjektom.


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.