načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zdravá chůze po celý život

Zdravá chůze po celý život
-15%
sleva

Kniha: Zdravá chůze po celý život

Více než třetina všech dospělých si stěžuje na problémy či nemoci nohou. Přitom existuje mnoho způsobů, jak podporovat své nohy a pečovat o ně. Objevte ztracené vědomosti o tom, jak ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  290 Kč 247
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Poznání
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 154
Rozměr: 230,0x160,0x18,0 mm
Úprava: ilustrace
Název originálu: Gut zu Fuß ein Leben lang
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložila Mária Schwingerová
Hmotnost: 0,417kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: Olomouc, Poznání, 2005
ISBN: 978-80-86606-38-4
EAN: 9788086606385
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Více než třetina všech dospělých si stěžuje na problémy či nemoci nohou. Přitom existuje mnoho způsobů, jak podporovat své nohy a pečovat o ně. Objevte ztracené vědomosti o tom, jak si zachovat zdravé, krásné a pevné nohy. Tato přehledná příručka vám pomůže přesně zhodnotit stav vašich nohou. Poté vás seznámí s účinným tréninkovým programem, který je šitý přesně na míru vašim potřebám. Najdete zde mnoho praktických řešení, jak změnit svůj každodenní život. Pro ty z vás, kteří pěstujete sport jako hobby, jsou připraveny cenné rady, jak se vyhnout nesprávné zátěži.

Další popis

Tato přehledná příručka vám pomůže přesně zhodnotit stav vašich nohou. Poté vás seznámí s účinným tréninkovým programem. 50 cvičení pro zdravé nohy. Poznáváme a odstraňujeme nesprávnou zátěž nohou. Trénink místo operace - úspěšná metoda Spiraldynamik. Gymnastika nohou u vbočeného palce, ostruhy patní kosti, plochých nohou atd.


Tato přehledná příručka vám pomůže přesně zhodnotit stav vašich nohou. Poté vás seznámí s účinným tréninkovým programem. 50 cvičení pro zdravé nohy. Poznáváme a odstraňujeme nesprávnou zátěž nohou. Trénink místo operace - úspěšná metoda Spiraldynamik. Gymnastika nohou u vbočeného palce, ostruhy patní kosti, plochých nohou atd.


Tato přehledná příručka vám pomůže přesně zhodnotit stav vašich nohou. Poté vás seznámí s účinným tréninkovým programem. 50 cvičení pro zdravé nohy. Poznáváme a odstraňujeme nesprávnou zátěž nohou. Trénink místo operace - úspěšná metoda Spiraldynamik. Gymnastika nohou u vbočeného palce, ostruhy patní kosti, plochých nohou atd.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Zdravá chůze po celý život" doporučujeme také:
Držení těla -- Analýza a způsob zlepšení Držení těla
Skolióza Skolióza
Medical yoga -- Anatomicky správné cvičení Medical yoga
Moderní fyziotrénink Moderní fyziotrénink
Zbavte se bolestí zad Zbavte se bolestí zad
Autorehabilitační sestava -- Rehabilitace páteře Autorehabilitační sestava
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsa h

P řehled c v i č e n í................................................................................9

J a k „ p r o k lo p ý ta t " t o u t o k n i h o u.................................................11

Evoluce: p o stopách zdravých nohou____________13 Ž iv o tn í s ty l: o d v y tr v a lé h o b ě žce к tr v a lé m u s e d a v c i 14

P ů vod: o p ič í n e b o d e lfín í č lo v ě k ?.............................................15

Příroda: t r ik se s p ir á lo u.................................................................16

R otace: p ro s ím tr o jr o z m ě r n ě !.....................................................17

A n a to m ie v e z k r a t c e....................................................................18

Svaly n o h y : p o v z b u z u jíc í č in ite l p r o u n a v e n é n o h y.............19

P rin c ip k lín u : k le n b a nese sam a s e b e.....................................20

T e o rie t ř í b o d ů : z a sta ra lá a p ř e k o n a n á ....................................21

N e u ro lo g ie : te n t o p ro g r a m j e d o k o n a lý..................................22

P ro p rio c e p c e : a b y n o h y v ě d ě ly , k d e s t o j í t e............................23

P s y c h o lo g ie : z o b ra z te vaše c h o d id la.......................................24

P s y c h o lo g ie n o h y : m a lá n á s o b ilk a...........................................25

P ro b lém y noh ou : noh y na šikm é ploše__________27

P ře h le d b o le s tí v n o h o u a d o ln íc h k o n č e tin á c h....................28

L o ka liza ce b o le s ti: ty p ic k é m ísto , ty p ic k é p ř í č i n y................29

O to k y a z b a rv e n í: v id it e ln é p o p la š n é s ig n á ly........................30

Z b a r v e n í kůže: o d b ílé až к č e r n é.............................................31

Z b a rv e n í n e h tů : o d s kvrn p o p r o u ž k y.....................................31

Síla a c itliv o s t: o c h r o m e n í n e r v o v é s o u s t a v y........................32

P o ra n ě n í n o h y : o č iv id n é , s k ry té , z a n e d b a n é........................33

P ro b lé m o v é n o h y : d e fo rm a c e , fy z io lo g ic k é o d liš n o s ti

o d n o rm y , c h y b n á s ta tik a.....................................................34

O r to p e d ie : p lo c h o v b o č e n é n o h y a s p o l..................................36

V y s v ě tle n í: o d b o r n á lé ka řská d ia g n o s t ik a..............................37

N e u ro lo g ie : n a d m ě r n ě v y k le n u té n o h y a s p o l.......................38

D ia g n o s tik a : n e u ro lo g ic k é v y š e tř e n í.......................................39

A r te r iá ln í o n e m o c n ě n í n o h o u : p o r u c h y p r o k r v e n í a td . . . .4 0

D ia g n ó z a u z á v ě ro v é c h o r o b y p e rife r n íc h t e p e n..................41

Ž iln í p r o b lé m y n o h y : o n e m o c n ě n í ž il na n o h o u ,

v a rix y a td..................................................................................42

V y s v ě tle n í: ž íly p o d l u p o u..........................................................4 3


Krok za k ro kem к sam o statném u stan o ven í

d ia g n ó zy a svépomoci_________________ 45

S a m o s ta tn é s ta n o v e n í v la s tn í d ia g n ó z y

- k ro k za k r o k e m...................................................................46

O r to te s t: ro z e z n á v á m e v b o č e n o u , p lo c h o u ,

p říč n ě p lo c h o u n o h u a td.....................................................48

P ro g n ó za : v ě d e c k é p ř e d p o v ě d i................................................50

P ro b lé m c h ro n ic k é h o p r ů b ě h u n e m o c i - t r v a lé té m a 51

J a k s i p o m o c i:c v ič e b n í p r o g r a m..............................................52

K va lita c v ič e n í: je m n o c it až d o k o n e č k ů p r s t ů......................54

Z a u to m a tiz o v á n í: z a k o tv e n í ja k o klíč к ú s p ě c h u..................55

P revence: tr é n o v a t j e lepší n ež o p e r o v a t...............................56

U č e b n í s tra te g ie : d ě ti se u čí ta k ry c h le , ja k je n t o j d e 57

Z á k la d n í cvičení: vn ím á n í, pohyblivost,

posilování a koordinace_______________________ 59

V n ím á n í: c it p ro v n ím á n í k o n ta k tu ze z e m í...........................60

V n ím á n í: v z p řím e n é p a t y ............................................................61

P o h y b liv o s t: sp irá la n o h y ............................................................62

P o h y b liv o s t: C - o b lo u k.................................................................63

P o silování: P ic a s s o.......................................................................6 4

P osilování: p í d á l k y.......................................................................65

S toj: s tá n í na č ty ře c h b o d e c h....................................................66

S toj na je d n é noze: f l a m i n g o....................................................67

C hůze: s b ě ra te l h v ě z d.................................................................68

C hůze: c h ů z e d iv o k é k o č k y........................................................69

T ré n in k : p r o p r io - v n ím á n í p a t..................................................70

T ré n in k : n e s ta b iln í s a n d á ly........................................................71

Cvičení ja k o k a ž d o d e n n í součást živo ta_________73^

In te g ra c e : a p lik a c e m á p r i o r i t u................................................74

N o h y na ce stě.................................................................................74

N e u s tá lé stání: v y tr v a lé a n e s ly š n é...........................................76

D y n a m ic k é s t á n í...........................................................................76

N e u s tá lé sezení: p lo té n k y ja k o p u d i n k...................................78

D y n a m ic k é se ze n í.........................................................................78

C h ůze: c y k lu s c h ů z e v r y t m u....................................................80

Z p o m a le n á c h ů z e.........................................................................80

W a lk in g : in s p ira c e p r o n o h y......................................................82

A b e c e d a p r o ty , k te ří za č ín a jí s t r é n in k e m.............................83

J o g g in g : p řiro z e n ý a z d r a v ý......................................................8 4

K a žd ý za č á te k j e s n a d n ý.............................................................8 4

Speciální cvičení: řešení podstatných

p ro b lém ů nohy________________________________87

N o h a v b o č e n á a spol.: š ik m ý z á k la d.........................................88

P o s ilo v á n í h le z e n n íh o k lo u b u : s k o k a n z v ě ž e ........................89

Plochá n o h a : z říc e n í k le n b y v e z p o m a le n é m z á b ě r u..........90

R egulace s v a lo v é h o to n u s u : v ln a n o h y...................................91

N o h a se sn íže n o u p říč n o u k le n b o u a spol.:

n o h y krá če jící p o h r a n á c h..................................................92

P roti s n iž o v á n í p říč n é k le n b y : lo u tk a.......................................93

H a llu x v a lg u s : p a le c na s c e s tí....................................................94

P ro ti„ h a llu x v a lg u s ": p a le č e k....................................................95

D rá p o v ité p rs ty a spol.: zcela d o p rá z d n a...............................96

P ro ti d r á p o v itý m p rs tů m : p řís a v k a..........................................97

O s tru h a p a tn í k o s ti a sp o l.: t r n v p a t ě.....................................98

O p tim a liz a c e zátěže: z a n e c h á v á n í s t o p.................................99

A c h illo v a šlacha a spol.: s la b é m ís to na p a tě ........................100

T ré n in k k o o rd in a c e : N u r e je v....................................................101

Kuřácká n o h a a spol.: c é v y lze t r é n o v a t...............................102

C h o d e c k ý tr é n in k , tr é n in k c é v - a n g io - w a lk in g..................102

V a rixy a sp o l.: vše m íří v z h ů r u..................................................104

Svalová p u m p a „ ž iln í p u m p a "..................................................105

A rtró z a a spol.: c h ru p a v č itá o c h ra n a d o c h á z í......................106

C e n tro v á n í k lo u b ů : tra k c e p a t y..............................................107

Restless Legs a spol.: v e lk é s v ě d ě n í.......................................108

M asáž n o h o u : u v o ln ě n í s v a ls tv a............................................109

Plíseň na n o h o u a spol.: in fe k c e na p o c h o d u......................110

R itu á l p é č e o n o h y, s la s tn é h ýčká n í: k o u p e l n o h o u 111

Pro fesion ální pom oc: p o d ro b n ý přehled_______113

P rv n í z á c h y tn ý b o d : p r a k tic k ý lé k a ř.......................................114

O r to p e d i: cech k le m p íř ů k o s t í................................................115

S p e cia listé : e x p e rti na n o h y v p ln é m n a sa ze n í....................116

S a m o lé č iv é síly: n y n í js te na řa d ě v y !.....................................117

F y z io te ra p ie : d o s tu p n á te r a p ie n o h o u.................................118

P o d o lo g ie : p iln ík m ís to s k a lp e lu............................................119

M asáž re fle x n íc h z ó n : z d ra v í z p ro s tře d k o v a n é c h o d id ly . .120

Fitness p r o n o h y : c íle n ý t r é n in k n o h o u.................................121

O b u v p r o v š e d n í d e n : p o e z ie z k ů ž e.....................................122

M ó d n í o b u v : že nské je m n é d o la d ó v á n í...............................123

C v ič e b n í o b u v : o m y l s to le tí - tlu m e n í ná ra zů ...................124

T ré n in k o v á o b u v : víc n e ž je n b ě h á n í.....................................125

S andály: ta k d o b ř e ja k o n a b o s o ?............................................126 O b u v n a m íru : k o m f o r t na m í r u...............................................127

V lo ž k y : k d y ž n o h y p e r fe k tn ě p ř iln o u к p o d lo ž c e................128

V lo ž k y s tv a r o v a n ý m lů ž k e m : p o ls tr o v á n í n a m í r u............129

V lo ž k y p r o p říč n é p lo c h o n o ž í: ro z lo ž e n í z á tě ž e..................130

K o re k č n í v lo ž k y : n e s p rá v n o u z á tě ž m á m e p e v n ě

v r u k o u...................................................................................131

V lo ž k y d o s p o r to v n í o b u v i: p ře s n á v e lik o s t.........................132

S tim u la č n í v lo ž k y : a k tiv o v á n í j is t o t y p ři c h ů z i....................133

Tři s m r te ln é h říc h y c h ir u r g ie n o h o u.......................................134

O p e ra té r: ja k n a jd e te t o h o s p r á v n é h o ?...............................136

In d ik a c e - o p e ra c e : a n o či n e ?.................................................137

Č a sový h o r iz o n t: o p e ra c e te ď , n e b o p o z d ě ji?......................138

S riz ik e m m u s ím e p o č ít a t..........................................................139

H a llu x v a lg u s : A u s tin , S c a rf a L a p id u s...................................140

H a llu x rig id u s : v y z tu ž e n í, u m ě lý k l o u b.................................140

C h ir u r g ie p rs tů : d r á p o v ité a k la d ív k o v ité p r s t y..................141

M o r to n ů v n e u ro m : v y o p e r o v á n í n e r v u ...............................141

D o lé č o v á n í...................................................................................142

In je k c e : d ia g n ó z a a t e r a p ie......................................................143

D ru h á o p e ra c e : k o m p lik a c e n e b o c h y b n é

o p e ra č n í z á k r o k y..................................................................144

Přílohy_______________________________________ 145

S lo v n ík a z k r a t k y......................................................................... 146

L ite r a t u r a.......................................................................................148

O tá z k y p r o vaše n o h y................................................................151
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist