načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Zabíjení – Štěpán Kopřiva

Zabíjení

Elektronická kniha: Zabíjení
Autor: Štěpán Kopřiva

První necomicsový titul nakladatelství Crew, první samostatný román Štěpána Kopřivy, první kniha s obálkou Jiřího Gruse, první česká akční sci-fi s psychopatickým masovým vrahem v hlavní kladné roli, první dárek vaší milované babičce, pokud ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  159
+
-
5,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1% 80%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Crew
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2004
Počet stran: 350
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Téma: sci-fi romány, česká literatura
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Crew, 2009
ISBN: 978-80-863-2166-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

První necomicsový titul nakladatelství Crew, první samostatný román Štěpána Kopřivy, první kniha s obálkou Jiřího Gruse, první česká akční sci-fi s psychopatickým masovým vrahem v hlavní kladné roli, první dárek vaší milované babičce, pokud potřebujete urychleně dědit.

Zařazeno v kategoriích
Štěpán Kopřiva - další tituly autora:
Choking Hazard Choking Hazard
Asfalt Asfalt
Rychlopalba - Kriminální román Rychlopalba
 (audio-kniha)
Asfalt I. Poslední tři týdny Asfalt I. Poslední tři týdny
 (audio-kniha)
Rychlopalba Rychlopalba
Křížová palba - Kriminální román Křížová palba
 
K elektronické knize "Zabíjení" doporučujeme také:
 (e-book)
Vlci Vlci
 (e-book)
Čas žít, čas zabíjet Čas žít, čas zabíjet
 (e-book)
Perunova krev I. Perunova krev I.
 (e-book)
Perunova krev II. Perunova krev II.
 (e-book)
Aktivní kovy Aktivní kovy
 (e-book)
Holomráz Holomráz
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


P o d Č k o v á n í p a t Ĝ í :

Ću rovi ýer ve ná kovi, Da vidu Ho rá kovi, Pavlu Hönig schmi e dovi,

P e t r u L i t o ã o v i a J i Ĝ í m u W . P r o c h á z k o v i

– za je jich über pĜi po mínky

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


„Ta ko víhle pa cholci dČ lají ná silí ãpat nou po vČst.“

C a r l H i a a s e n

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


© âWČ pán Kop Ĝiva, 2004, 2012

© Crew, 2004, 2012

Vydání tĜetí

ISBN 978-80-7449-158-0

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


1

JasnČåe mČ mu þili.

A sa dis ticky.

äádné elek tro ãoky do var lat nebo vy mý vání mozku thi o ri

da zi nem a oxyp rot he pi nem, to jsem si od byl pĜed pČti lety. Teć

to bylo da leko horãí. Na stou pila hyp nóza („Aå se pro bu díte,

bu dete se cí tit od po þatý a ni kdy ne bu dete chtít spá chat åádný

zlo þin“), po kusy o te le pa tický prĤ nik („Vy sí lám do vaãí mysli

kon krétní po zi tivní myã lenku“) a pĤ so bení pĜí rodní ener gie

(„PevnČ se vĜete tento vy schlý za jeþí bo bek a ne chte do sebe

p r o u d i t j e h o b i o s í l u “ ) . A s a m o z Ĝ e j m Č v e g e t a r i á n s t v í .

„Je to vãechno tvoje chyba,“ Ĝekl jsem Hit chcoc kovi.

ěí kali mi, åe jsi tím, co jíã. ěí kali, åe mi pãe niþné klíþky

udČ lají dobĜe. ěí kali, åe se po jo gur tech bez pĜí chuti budu cí tit

lépe. ěí kali, åe to sice bude tr vat, ale åe si tu hle stravu za mi

luju. VČ dČl jsem, åe låou, vådycky mi lhali, ale ten to krát po

prvé mi to va dilo. MČl jsem tak in ten zivní sny o pe þe ných

kach nách, åe jsem se bu dil s mat rací þvach ta jící sli nami. NČco

jako ústní po luce s frus trací hlad kou jak na leã tČné li no leum.

Ob þas jsem mlá til hla vou do zdi.

„Tvoje chyba. SmiĜ se s tím, prde,” Ĝekl jsem Hitchcocko

vi.

Pos lední maso jsem mČl v ústech pĜed dva nácti lety, kdyå

jsem ba chaĜi ukousl tĜi prsty.

3Ĝes toåe podle do mo rodcĤ z Fi dåi patĜí lid ské prstní kĤstky

k nej vy hlá ãe nČj ãím la hĤd kám, mu sím Ĝíct, åe to ne bylo nic

moc.

2

Na stČQČ mé cely, vlevo ode dveĜí, dva cet sedm a pĤl cen ti

metru nad pod la hou, je prask lina. Kdyå se na ni dí váte z pČta

þ t y Ĝ i c e t i s t u p Ė o v é h o ú h l u , p Ĝ i p o m í n á p r o f i l A l f r e d a H i t c h c o c k a ,

ZABÍJ ENÍ 7

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


zjed no du ãené ob ry sové logo, které se ob je vuje pod úvod ními

ti tulky se ri álu Al fred Hit chcock uvádí, na obál kách knih a v hla

viþce Ma ga zínu zá had AH. Pos led ních ãest let je Hit chcock

PĤj hlavní kon ver zaþní part ner.

Asi þe káte, åe vám zaþnu vy prá vČt o tom, jak mi od po vídá,

jak na mČ opravdu mluví, coå je zpĤ so bené tím, åe prask lina

v ta ko vém hle tvaru není jen tak oby þejná prask lina, ani ná ho

dou, pane dok tore, puk lina ve tvaru nosu a pod bradku mis tra

ho roru pĜece NEMģäE vznik nout sama od sebe, je to zá zraþná

prask lina, ano, ano, zá zraþná mlu vící prask lina, cuk cuk, slint

slint, uå je þas na ba revný pi lulky?

=ĜejmČ vás zklamu, ale jestli nČco Ĝíká, já to ne sly ãím.

Mlu vím k Hit chcoc kovi z toho sa mého dĤ vodu, z ja kého dva

krát dennČ dČ lám kliky a tĜik rát sedy/lehy. Taky se sna åím co

nej víc cho dit. Jestli se ptáte proþ se vy si luju, kdyå ne mám

ãanci, åe by mČ nČ kdy pus tili, ne mám pro vás od po vČć. Evi

dentnČ jste ni kdy ne byli na sa motce.

Neå se ob je vil Hitch, mČl jsem pa vouka. ěí kal jsem mu

R e n f i e l d , p r o t o å e å r a l m o u c h y . B y d l e l v k r a b i þ c e o d s u ã e n e k

Más lový ví tČz, kte rou jsem dos tal od ba chaĜe. Ne od toho, co

jsem mu snČdl prsty, od ji ného. Kdyå mi Ren fi eld utekl, byl

jsem dva mČ síce v de presi.

„Ty víã, co je to de prese, ne Ĝí kej, åe ne,“ vy tma vil jsem to

Hit chcoc kovi. „ěekl bych, åe ke konci åi vota jsi z ní ne vy lezl.

To þit jednu sraþku za dru hou a lá mat si hlavu, co se stalo, proþ

Xå to ne fun guje – to mu selo bejt hustý.“

Mys lím, åe jed ním z hlav ních dĤ vodĤ Ren fi el dova útČku

bylo, åe se tady ne vys ky to valo moc much. Pár jich sem vlítlo,

to jo, ale samé ano rek tiþky. Vy pa se ných ma sa Ĝek se ãĢav natČ

z e l e n ý m c h i t i n e m s e t u m o c n e o b j e v i l o . P Ĝ e s n Č j i a n i j e d n a . C o

by taky dČ lala dva ki lo metry pod zemí.

„Já ti Ĝeknu, proþ to ne fun go valo. Zni þili tČ Truf faut a Go

d a r d , p r o t o å e p o t Ĝ e b o v a l i z a k a å d o u c e n u v y p r e f a b r i k o v a t d Ĥ -

kaz k té své cho ro my slné teo rii re åi séra jako au te ura. A ty jsi

jim to seå ral. PĜe þti si Gol dmana. Ví o tom vãechno.“

8 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


3ĜesnČ tak. PĜe stat fun go vat je jedna z vČcí, kte rou by si

þlo vČk s chutí od pus til, nČco jako mák za lezlý v zu bech, ma ga

zín äena & do mác nost nebo ra ko vina ko neþ níku. PĜe stat fun

go vat je krize – zvláãĢ kdyåþlo vČk pĜed tím jel na plné pecky.

Tro chu o tom vím, pro toåe neå mČ sem za vĜeli, jel jsem na nej

pl nČMãí pecky ve Slu neþní sou stavČ. Jen za ty þtyĜi roky, co

jsem pra co val jako vy hla zo vaþ pro Okruh, jsem na je jich pĜí

kaz za bil sedm náct ti síc de vČt set pa de sát jedna lidí. Ale za to

tady po cho pi telnČ ne jsem, jsem tu za tČch þtyĜi sta dva náct lidí,

které jsem za vraå dil ve svém vol ném þase.

3

8å zase mČ zply no vali, kdyå jsem dČ lal kliky. To mi pro vá dČjí

na schvál.

Za tmí vaþka do þerné.

R o z t m í v a þ k a . V e z o u m Č n a k o m p o z i t n í d e s c e , z n e h y b n Č -

lého osm nácti pouty ze sli tiny ti tanu, mČdi, zinku a be ry lia.

Deska má na spodní stranČ gra vi ví ĜLþe, takåe pluje vzdu chem

metr nad zemí. Tu hle þást mám rád, pĜi pa dám si jako Han

Solo.

V y j e d e m e v ý t a h e m d o m í n u s j e d n i þ k y , k d e p r o p l o u v á m

stĜe dem bloku s leh þími vČzni – te ro risty, åháĜi, zná sil Ėo vaþi,

ná jem nými za bi jáky a tak. Je to nej kratãí cesta do Ĝe di te lovy

kan ce láĜe, takåe vãichni vČdí, kam smČĜu jete, a na mukla,

který se tudy ubírá, celý blok po kĜi kuje po vzbu zu jící na dávky,

oplzlé rady a kle noty li dové slo ves nosti.

Na mČ ni kdo ne po kĜi kuje nic.

V e W i l t o n o v Č k a n c e l á Ĝ i m Č n a a r a n å o v a l i d o s v i s l é p o l o h y .

Wil ton se dČl za psa cím sto lem. KromČ nČj tam byl jeãWČ na

krátko ostĜí haný muå v ãe dém ob leku.

„Jak se máte, Kel lere?“ ze ptal se Wil ton.

„Bom bas ticky. Slunná pláå v Ka ri biku je proti mé cele

skládka to xic kého od padu.“ V huh lání skrz za Ģaté zuby mám

so lidní praxi. „Po vinné tu ris tické vý pravy do té hle kan ce láĜe

ZABÍJ ENÍ 9

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


pros tou pené pa chem hni sa vých bo lákĤ na tvém péru a kradmo

vy pouã tČ ných va jíþ ko vých pãoukĤ jsou je di nou hrub kou v bu

ko licky ply nou cím textu mých dní.“ Jak vi díte, sna åil jsem se

v y u å í t pĜ í l e å i t o s t i k n e n u c e n é k o n v e r z a c i , k d y k o l i v s e n a s k y t l a .

„Kam se bu deme fo tit dne ska? Na obálku Do má cího ku tila?

Nebo åe by chom uå po stou pili k Co je ãXãky, není huãky?“

Na ãtval jsem ho – to se poz nalo podle toho, åe slo åil prsty

do stĜtãky. „Tak to je Kel ler v celé kráse,“ ob rá til se k muåi

v ãe d é m o b l ek u. „ Te n t o k r át m á j e d e n z l e p ãí c h d n í, Ĝe kl b y c h .“

Muå vstal a ãel si mČ pro hléd nout.

„Nechoćte k nČmu moc blízko,“ Ĝekl Wil ton.

Muå pĜi stou pil tČsnČ ke mnČ. StejnČ jsem ho ne mohl kous

nout. Ne mČl jsem sice tu de mentní masku („Dobré ráno, Clari

c e “ ) , a l e m o j e þ e l i s t i b y l y s t a å e n é c e l o h l a v o v ý m L o w e l l o v ý m

svČ rá kem, jed nou z nej lep ãích vČcí na roz maþ ká vání le bek,

jaká kdy byla vy myã lena. (Proto jsem taky huh lal, ne åe bych

PČl vadu ĜHþi.)

M u å m Č l v y ã i s o v a n é o þ i a n a s p á n c í c h , v y h o l e n ý c h n e j s p í ã

m a ã i n k o u n a p s y , z a þ í n a l ã e d i v Č t . N e z k o u m a l m Č n i j a k z v l á ã Ģ

GĤ kladnČ, po pravdČĜe þeno to byla dost po vrchní pro hlídka.

Jako by si je nom ovČĜo val známá fakta. Moåná þe kal, åe nČco

Ĝeknu. Ne Ĝekl jsem nic. Muå od po cho do val zpátky pĜed Wil to

QĤv psací stĤl.

„Tak jo,“ Ĝekl.

Ten to teda umČl roz jet.

„ S K e l l e r e m j e t Č å k é p o Ĝ í z e n í , “ z a þ a l v y k l á d a t W i l t o n .

„Jako u je di ného cho vance jsme u nČj ne za zna me nali ab so

lutnČåádný po krok v pĜe vý chovČ. Víte, sna åíme se po uåí vat

n e j m o d e r n Č M ã í m e t o d y , n e b o j í m e s e a n i t Č c h n e t r a d i þ n í c h , “

upadl do dikce uþi tele ob þan ské na uky (stav, který se ho zmoc

Ėo val v blíz kosti zá stupcĤ tisku). „Máme na to v naãí vČz nici

t a k o v ý p r o g r a m , m o å n á j s t e o n Č m s l y ã e l , Ĝ í k á s e m u W i l t o n Ĥ v

p r o g r a m , a m u s í m Ĝ í c t , å e n a p Ĝ í k l a d r e å i m v e g e t a r i á n s t v í – “

A bylo to tady. „Je åtãi Kriste, za vĜi hubu, ty über krávo,“

vy le tČlo ze mČ.

10 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Jeho prsty se scvakly do stĜtãky, jako by mČl v ko neþ cích

m ag n e t y.

„ – p Ĝ i n á ã í p o d i v u h o d n é v ý s l e d k y , “ s n a å i l s i m Č n e v ã í m a t .

Ten to krát byl ovãem pĜe ru ãen mu åem v ãe dém ob leku.

„Mys lel jsem ‘tak jo’ jako ‘tak jo, beru ho’,“ Ĝekl Wil to novi.

ě e d i t e l v y v a l i l o þ i . „ E ? “

„Jako åe se mi hodí. Jako åe si ho vezmu s se bou.“

Wil to nĤv ner vózní smích znČl jako za kdá kání sle pice, kte

rou právČ kouslo do zadku vlastní vejce. „Mo ment, in spekce

m i n i s t e r s t v a s p r a v e d l n o s t i n e m á ... M y s i a s i n e r o z u m í m e . T o -

hle je Kel ler. Ne nČ jaký oby þejný ma sový vrah. Za bil þtyĜi

sta dva náct lidí. Má je de náct do åi vot ních trestĤ a uå ni kdy

neopustí tuto vČz nici.“

„ N o , j á n e j s e m t a k d o c e l a z m i n i s t e r s t v a s p r a v e d l n o s t i , “

vy táhl muå z ná prsní kapsy do pis. Pa pír byl zmaþ kaný a Wil

ton ho au to ma ticky uhla dil dlaní.

„To– Od bor þtyĜi sta osm de sát je, hm, Okruh?“

„Ne. Kri zové cen trum.“

„Pak ovãem ne vi dím–“

ÄýWČte dál.“

ýetl dál.

„Ni kdo mČ o tom ne in for mo val,“ Ĝekl ublí åenČ, kdyå do ra

zil k roz mách lému pod pisu, prav dČ po dobnČ sa mot ného Ó Nej

vyããího.

„To je v po Ĝádku. Tak dĤ le åitý ne jste.“

„He he,“ Ĝekl jsem.

„ T i c h o ! “ v y t r þ i l n a m Č u k a z o v á k . „ N e b o p Ĝ í s a h á m , å e t e n -

to krát do vo lím Mur phymu, aby si to za ty oåraný prsty vy bral

Då do konce a–“

„Za vĜi hubu, über krávo,“ po ra dil jsem mu.

„Tak a dost!“ za Ĝval. Tak hle jsem ho jeãWČ ne vi dČl. Uka zo

vák, kte rým na mČ mí Ĝil, se ocitl na tla þítku bzu þáku. „Sluåba!“

„Po malu s tím Over lor dem,“ Ĝekl muå v ãe dém ob leku a

sebral Wil to novi do pis. „Sluåba moåná ani ne bude pot Ĝeba.“

To „moåná ani“ Ĝekl jako „sun dej do pr dele oka måitČ ten prst

ZABÍJ ENÍ 11

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


z bzu þáku“. To se mi za mlou valo. Wil to novi ne, ale sun dal do

pr dele ten prst z bzu þáku. Muå pok ra þo val: „Chci tím Ĝíct, åe

tady mám vlastní lidi. A åe si Kel lera od ve zeme. Hned teć.“

„Vy jste se zbláz nil,“ ozná mil mu Wil ton. „To v åád ném

SĜí padČ ne mohu pĜi pus tit.“

Muå v ãe dém ob leku se na nČj bez vý raznČ po dí val.

„I kdyby ten pĜí kaz byl pravý – coå si mu sím jeãWČ te le fo

nicky ovČĜit–“

„Ani vás ne pĜe pojí. Ne máte od po ví da jící pro vČrky. Na

piãte si pí semný do taz.“

„–tak i po tom, bez ohledu na to, åe je to pĜí kaz od boru þtyĜi

sta osm de sát, si mu síte po dat åá dost, kte rou po soudí nej vyããí

soud.“ Vi dČl jsem pa niku v jeho oþích. Nej slav nČMãí vČ zeĖ

mu pro klou zá val mezi prsty (kĜe þo vitČ za Ģa tými do stĜtãky).

Mediální aura v hajzlu. S kým se bude fo tit? Se Ser ge jem

Fakanoåroutem? TČåko. „A pro toåe to hle není bČåný pĜí pad,

jde o ex trémnČ ne bez peþ ného vČznČ, bućte si jistý, åe nej vyããí

soud vaãi åá dost za mít–“

„Jo, jo, jasnČ,“ Ĝekl muå. „Tak my jdeme.“

„JeãWČ jsem ne do mlu vil!“ vy kĜikl Wil ton. „To je ab surdní!

N e m Ĥ å e t e s i d o v o l i t t a k h l e j e d n a t s Ĝ e d i t e l e m n e j v Č W ãí – “

„Za vĜi hubu, über krávo,“ pra vil muå v ãe dém ob leku a uvedl

mou kom po zitní desku do ho ri zon tální po lohy.

K d y b y c h t o v Č d Č l , t a k j s e m s e r o z l o u þ i l s A l f r e d e m .

Ve lice rád bych vás obla åil po pi sem, jak jsem po prvé

po ãest nácti le tech uvi dČl nebe, jak jsem se po prvé na dechl

þerstvého vzdu chu, jak jsem dos tal zá chvat ago ra fo bie, ale...

Za tmí vaþka do þerné.

4

Wugga Bugga. Sma åené kuĜe.

Jo, nebe bylo fajn (i kdyå na mĤj vkus tro chu moc modré),

jasnČ, þer stvý vzduch uãel (i kdyå na moje gusto v nČm bylo

málo smogu), ou kej, volné pros tory ubí ha jící ko lem dál nice

12 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


ne byly ãpatné (teć ke cám, vĤ bec jsem si jich ne vãiml), ale to

sma åené kuĜe, pa ne boåe, to byla pod koåní in jekce obl bo vákĤ

vbod nutá Je åtãi Kris tovi v ho dinČ nej tČåãí.

„Dr åeli vás tam o hladu nebo co?“ ze ptal se Har ro well a

zakýval na ser vírku prázd ným ãál kem kávy.

„Bylo to mno hem horãí,“ Ĝekl jsem. To uå jsem vČ dČl, åe

ã e d i v Č j í c í m u m u å i v ã e d é m o b l e k u m á m Ĝ í k a t p o r u þ í k H a r r o -

well. Tu níz kou hod nost jsem mu i v jeho vČku vČĜil, pro toåe

jen co jsem se pro bral, na Ĝí dil ode mknout pouta, sun dat Lo

wel lĤv svČ rák a za sta vit s obr nČ ným gra vem na par ko viãti pĜed

mo to res tem Wugga Bugga. UvnitĜ pĜede mČ ho dil jí delní lís

tek ve tvaru ná klad ního tugu a Ĝekl mi, aĢ si ob jed nám, na co

mám chuĢ. Jeho lidé me zi tím se dČli dva stoly od nás, celí ne sví

SĜi pĜed stavČ, åe nČco udČ lám, a oni bu dou mu set vy stĜí let lo

kál.

Za tím jsem ne uva åo val o tom, åe bych nČco udČ lal. Do jím

kuĜe a pak se uvidí.

Ser vírka Har ro wel lovi do lila kávu. Ne byla hezká, mČla

tva ro ho vi tou pleĢ a pá nev, åe by z ní mohla vy pad nout þtyĜþata

a ona by si toho ani ne vãimla a celý den je za se bou ta hala na

pu peþ ních ãĖĤ rách jako vodní ly åDĜe.

Byla to první åen ská, kte rou jsem po ãest nácti le tech vi dČl.

H ar ro we ll s i vãiml, jak s e za ní d í vám. „ Jen klid ,“ Ĝekl. „Na

ve þer uå jsem vám ob jed nal dČvku.“

Za ãkle bil jsem se. „Ne åe nete to tro chu moc pĜes první sig

nální? Co moje du ãevní pot Ĝeby? Co mĤj vy hla do vČlý in te lekt,

do pr dele?“

„Taky na nČj do jde,“ Ĝekl. „Ale z vlastní zku ãe nosti vím,

jak tČåko se þlo vČk sou stĜedí na ve le dĤ le åitý du ãevní úkony,

kdyå má hlad a pČk nejch pár mČ sícĤ si ne za pí chal.“ Na pil se.

„Ve va ãem pĜí padČ pČk nejch pár let.“

O d l o å i l j s e m o h r y z a n o u k o s t a u t Ĝ e l s i ú s t a u b r o u s k e m .

„Ámen.“

„Jo a jeãWČ nČco.“ âoupl mi po stole kra biþku.

C i g a r e t y .

ZABÍJ ENÍ 13

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Byl jsem jeho. Upla cený, zko rum po vaný, ab so lutnČ ocho

þený. Ales poĖ na nej bliåãí þtyĜi mi nuty. Je stejnČ ko mické, jak

ty nej jed no duããí vČci fun gují nej lépe.

Za pá lil jsem si ca melku a opĜel se. Wugga Bugga, ráj na

Zemi. Tedy na Sa turnu. Po dí val jsem se z okna. Prs tence ne

byly za ka muf láåí mod rého nebe jako ob vykle vi dČt.

H a r r o w e l l z a p l a t i l a p o k r a þ o v a l i j s m e d á l n a j i h . N e d a l

jsem je di ným po hy bem na jevo, åe bych se chtČl o nČco po ku

sit, a Har ro wel lovi lidé se po stupnČ uvol Ėo vali. SmČl jsem si

sed nout vedle Ĝi diþe. Kdyå jsme ve þer do ra zili do Te rá ria, þe

kal na mČ ví deĖ ský Ĝí zek a sedm nácti letá þín ská dČvka.

ěí zek byl tuåãí, ale po Ĝád to byla mana, ãlapka byla voĖa

vá, ohebná a tČsná. Je nom v po koji ne byly åádné os tré pĜed

PČty, a hned, co jsem se udČ lal, tu holku rychle od vedli. Zas

t a k m o c m i H a r r o w e l l n e d Ĥ v ČĜ o v a l .

5

„Okruh byl proti tomu, åe jsem vy bral právČ vás.“ Do ãli jsme

k opiþí dráze a za sta vili se.

„Dejte mi þas, aĢ mĤåu vy ro bit správnČão ko vaný vý raz.“

„Byl jste þtyĜi roky je jich þíslo jedna. Ta ko vejm se ne od

pouãtí.“

„Hm.“ DĜepl jsem si, utrhl stéblo trávy a za þal ho åvý kat.

Chut nalo skvČle od pornČ. „Co mČ spíã pĜe kva puje je, åe mČ

Ó Nej vyããí schvá lil. Kdyå byl Okruh proti.“

„VČci se za tČch ãest náct let zmČ nily, Kel lere. Okruh uå

není tak moc nej, jako bý val. V ad mi nis tra tivČ jsou jiný sku

piny, který mají taky vliv.“

„TĜeba od bor þtyĜi sta osm de sát.“

„TĜeba.“

„Uhm.“

Dia log na prd.

Chvíli jsme ne pro mlu vili. Dál jsem se dČl na pa tách a kou

sal stéblo, Har ro well se bral z trávy prut a za þal s ním ãvi hat.

14 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Ne byl ner vózní, ale moåná chtČl, abych si mys lel, åe je. Ne

ptejte se mČ proþ. ěí dící dĤ stoj níci ne jsou nor mální lidé. A ti,

co hrají pĜí mo þaré fé ráky typu „jsem obyþ. vo ják, s ni þím se

ne maåu, vãechno na ro vinu, chlapi“ jsou nej horãí.

Opiþí dráha byla po krytá kap kami rosy a vy pa dala v ran

ním oparu jako zpo cené, zmu to vané Lego.

Äěekl bych, åe máte nej vyããí þas se mČ ze ptat, o co teda

vlastnČ sakra jde.“

„O co teda vlastnČ sakra jde?“

„O za bí jení.“

Ale ne ke cej.

„A já hlu pák mys lel, åe chcete, abych vám za zpí val ko

ledy.“

„Ne jsou Vá noce.“

„Dos tal jste mČ.“

„Hele, Kel lere, ne chci vám cuk ro vat po levu, ale... JasnČ,

máme kva litní vy hla zo vaþe, za tČch ãest náct let se ob je vilo pár

ma níkĤ, který byli hodnČ dobrý. HodnČ. Ale åád nej z nich není

jako vy.“

3 Ĝ e s t o å e j s e m s e z a Ĝ e k l , å e t o n e v y s l o v í m , v y l e t Č l o t o z e

PČ. „Máte pĜece Di Fazze.“

„Ne máme.“

Z a m r a v e n þ e n í v t e p n á c h . „ K d o h o d o s t a l ? “

„Ni kdo. Za ba lil to, je v dĤ chodu. Bydlí teć v jedný z tČch

lu xus ních vil na se verní stranČ Olym pic Mons. Vãem tvrdí, åe

Xå toho ne chal a åe se mu z profi kil lingu dČlá ãoufl. Na kou pil

s i a k c i e M i c r o s o f t u . “

Chvíli bylo ti cho. No co by ste na to Ĝekli?

„To mČ po ser,“ Ĝekl jsem já. (Já vím, nic moc, ale v té chvíli

se mĤj mo zek za bý val ji nými vČcmi neå jak se blýsk nout co

n e j p e r l i v Č j ãí m b o n m o t e m . )

„Kdyå jsme za ním byli, cpal nám do hlav, åe je diný dva

lidi, co by to hle – kromČ nČj – mohli zvlád nout, jsou Pav

luschka a vy.“

V y p l i v l j s e m r o z å v ý k a n é s t é b l o a n e o d p o v Č d Č l .

ZABÍJ ENÍ 15

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


„Pav luschka je mrtvá uå osm let, takåe...“

„Co se jí stalo?“ Ne åe by mČ to za jí malo.

Za tvá Ĝil se zne chu cenČ, jako by i jeho sa mot ného ãtvalo, åe

mi musí Ĝíct: „De taily jsou tajný. DyĢ to znáte, kurva, chlape,

ne?“

Znal jsem to.

J a k o s p r á v n ý Ĝ í d í c í d Ĥ s t o j n í k z a Ĝ a d i l d v a c e t i s e k u n d o v o u

psy cho lo gic kou pauzu (bČ hem které þmá ral hro tem prutu do

písku nČco, co vy pa dalo jako þtyĜ taktní mo tor sou lo åící s pČti

åi ra fami). Pak zvedl hlavu a zpĜíma na mČ po hlédl. „Pot Ĝe bu

jem vás, Kel lere. Fakt nutnČ.“

„ J o . “ O d h l a v n í b u d o v y T e r á r i a z a b u þe l k l a k s o n z á s o b o v a -

cího grava s prima kĜu pa vými roh líþky. Ur þe nými pouze pro

in struk tory, sa mo zĜejmČ. „To mi zní jako åe máte nČ kde hus tej

prĤ ser.“

Od plivl si. „Ne budu vám ke cat, Kel lere, kurva, chlape.

Máme.“

8å mi s tou pro kla ma tivní fé ro vostí za þal jít tro chu na

nervy. „No tak to vy sypte.“

„ P o t Ĝ e b u j e m e e l i m i n o v a t v Č W ã í p o þ e t l i d í . “

Eli mi no vat – to slovo Ĝí dící dĤ stoj níci zboåĖují. „Ko lik?“

„TĜi cet jedna.“

Hola hola. ýíslo na horní hra nici. Ale nic re kord ního, dČ lal

jsem vČWãí práce.

„Jak jsou roz ho zení?“

„Vãichni v rámci jed noho mČsta.“

„Ma lýho? Vel kýho?“

„Ber lín. Ten na Zemi.“

„MĤåu po uåít nuk le ární zbranČ?“

„Ne.“

„Kla sický vý buã niny?“

„Ne.“

„Plyn?“

„Ne. Ani nic po do bnýho. Musí to bejt ne ná padný. VlastnČ

ne,“ opra vil se, „musí to bejt su per ne ná padný.“

16 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Tro chu prob lém, ale i to se dalo. Ale ne vy svČt lo valo to, proþ

okolo celé vČci pro vádí tak kom pli ko vané ri tu ální ta neþky.

„Za tím to vy padá, åe tu hle práci by zvládl i ten pos lední de

bil z va ãich spe ciál ních jed no tek.“

Po dí val se mi do oþí a znovu si chlap sky od flus nul. Na ãWČstí

ne mnČ do ksichtu. To by se mi ne lí bilo. Pak zvolna pĜi kývl.

„DobĜe. DobĜe. Kurva, já vám to Ĝeknu na pl nou hubu, Kel lere.“

Za þí nal jsem mít po cit, åe to s tou pó zou jsem-pĜímá-a-rovná

-guma pĜe hání þím dál víc. „Bude to do mino si tu ace.“

Takåe mi do ãlo, proþ ho Di Fazz po slal do hajzlu. A proþ si

Pav luschka radãi za lezla do urny. O co tomu kaã ta novi jde?

O zá pis v gui nnes sovce?

„Vy svČt lím vám to,“ Ĝekl. „Ti lidé nČco vČdí. Ur þi tou ku

rev sky taj nou in for maci, která se za åád nou cenu ne smí dos tat

na ve Ĝej nost, pro toåe by to mČlo... no, da le ko sáhlý ná sledky.

Ti lidé tu in for maci v tu hle chvíli jeãWČ ne znají, ale brzy ji znát

bu dou, tomu ne mĤåeme za brá nit. Proto musí být eli mi no váni.

A jeãWČ pĜed tím, neå je od stra níte, mu síte mít jis totu, åe to ne

d a l i d á l . P a k l i å e t o p u s t i l i , m u s í t e e l i m i n o v a t i t y , k t e r ý m t o

Ĝekli. A tak dál.“

D o m i n o s i t u a c e .

„ M u s í m e z a b r á n i t ã í Ĝ e n í , z a k a å d o u c e n u . A b u d e t e n a t o

mít je nom ãest ho din.“

„Jak to?“

„De taily jsou tajný. DyĢ to znáte, kurva, chlape.“

„To hle vČ dČt pot Ĝe buju a vy to víte. Ta ko vej bl bec ne jste.“

9Č dČl jsem, åe kon krétnČ tu hle in for maci na ko nec vyklo

pí, ale chtČl ve mnČ vzbu dit do jem, åe jsem z to z nČj vy táhl.

3ĜesnČ podle první ka pi toly psy cho lo gické pĜí ruþky pro Ĝí dící

GĤ stoj níky.

„Ne, Kel lere, to vám fakt ne mĤåu Ĝíct.“

„DobĜe, tak si to ne chte.“

„Jde o to,“ Ĝekl, „åe kaådý den pĜesnČ ve dva cet tĜi nula

n u l a p r o l í t á v á n a d B e r l í n e m r u s k e j ã p i o n á å n í s a t e l i t v y b a v e n e j

sní ma þem MEME. Víte, co je to MEME?“

ZABÍJ ENÍ 17

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


„Jo. Tak dČlá ovce.“

„MEME je zkratka... Ne smysl, tak dČlá kráva.“

„Bl bost. Kráva dČlá béé.“

Za mys lel se. „No jo, máte pravdu. A ovce?“

Po kr þil jsem ra meny. „Jak to mám vČ dČt? V åi votČ jsem

ovci ne vi dČl. Ko ko dák?“

„ T o n e . A l e ... “ V ã í s i l o u s e v y p r o s t i l z k o n v e r z a þ n í b a å i n y .

„MEME je zkratka pro mi no ritní elek tro mag ne tické ejekce.

Ru sové to vy vi nuli pĜed osmi lety. Ivani mČli pro ten hle obor

Yådycky sla bost a to hle je asi nej dál, kam se kdo v tak zva nejch

te le pa tic kejch ske ne rech dos tal. I kdyå to roz hodnČ ne fun guje

na sto pro cent. No, moåná ani na pa de sát. Ale stejnČ – ob þas se

jim s tím po daĜí dČ sivČ pĜesná trefa. Takåe vám dou fám docvak

lo, proþ pĜesnČ v je de náct ho din ve þer ne smí bejt v ce lym Ber

l í n Č n a åi v u j e d i n e j þ l o v Č k , k t e r ý m u b y s e d a l a z n e o d s t í n Č n ý h o

m o z k u v y t á h n o u t i n k r i m i n o v a n á i n f o r m a c e . “ N e o d s t í n Č n ý m o -

z e k r o v n a l s e m o z e k n o r m á l n í h o s m r t e l n í k a . O d s t í n Čn í m u s e l i

po vinnČ pod stou pit vãichni, kdo se dos tali v hier ar chii agen tury

dos ta teþQČ vy soko, nej ménČ na stu peĖ alfa, aby jim ni kdo ne

mohl nic vy sát z hlavy.

Har ro well se za mra þil. „Hele, Kel lere, kurva, na fé rovku:

mnČ je jasný, åe to není ide ální kon ste lace–“

„Ne. To hle,“ pĜe ru ãil jsem ho, „je ta úplnČ nej de bil nČMãí

výchozí po zice. Tady se ne ba víme o þty Ĝech, pČti li dech, vy

ko miku. Je jich tĜi cet jedna. Do sa vadní re kord v do minu má

Di Fazz, ten krát jich bylo je de náct a bylo to tČsnČ, má lem se

mu to vy mklo z ru kou. TĜi cet jedna – to je lo gis ticky

nemoå ný. Sly ãel jste nČ kdy o poþ tech, který ros tou geo met

ricky? Je to ne pro ve di telná ope race.“

Har ro well za ho dil prut. „Ale na ty vy jste pĜece ex pert,

ne?“

Ta ko vé hle od po vČdi jsem mi lo val.

A n i j s e m n e m u s e l p r o b í r a t m o å n o s t i . Z a a ) v r á t i t s e d o c e l y

k Hit chcoc kovi. Za b) vy mlá tit Te rá rium a vzít roha, neå mi do

WČla na pích nou sle do vací za Ĝí zení. Tu hle va riantu jsem uå pár

18 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


ho din zva åo val. O vy vraå dČní Te rá ria ne ãlo, prostČ bych to

buć zvlád nul nebo ne (ale spíã jo, byli to je nom vo jáci), jenåe

chtít zmi zet ve svČWČ, ve kte rém jsem ãest náct let ne byl... nic

moc. A lovce mČl Okruh vådycky nej lepãí. Nebo by si na jmuli

Dok tora, Go me zo vou, Bo row ského a po do bný ksindl. Za c) to

vzít.

Chm.

„Kdy od lí tám?“ ze ptal jsem se.

„Za pČt dní. Na pĜed mu síme vo pe ro vat zpátky im plan táty,

který z vás v base vy ta hali. A taky se zná mit se zbra nČma. Plus

þistČ cviþná re ka pi tu lace sedm ýho vý cvi ko výho stupnČ, abysme

vi dČli, jak na tom jste.“

3Ĝi kývl jsem a zvedl se. Vy kro þili jsme k dĤ stoj nické jí

delnČ na sní dani. Dou fal jsem, åe bu dou buĜty. Nebo as poĖ

sekaþka.

Ne Ĝekl mi, co se mnou bude, aå úkol spl ním, a já se ne

zeptal. Moåná jsem tro chu blá zen, ale ne jsem idiot.

6

Pos lední ob li þej se roz prskl a já do padl na zem. Plas to pa xa

rové od ãWČpky chĜustly pod pod ráå kami. MGP-15 v mé pravé

ruce mí Ĝila na dveĜe vlevo, ale ne bylo to pot Ĝeba. Ni kdo se

v nich uå ne ob je vil. „ýisto!“ za Ĝval jsem.

SvČtla se roz sví tila. Ani jsem ne byl moc udý chaný.

ÄýtyĜi se kundy,“ ozná mil hlas in struk tora SSS z rep ro duk

torĤ. Vãiml jsem si, jak se za pan cé Ĝo vým sklem po dí val na

Har ro wella. Vy pa dal lehce otĜe senČ. Har ro well se ãkle bil.

Vy cvakl jsem zá sob ník z em gé péþka, obojí po lo åil na pod

lahu a uká zal, åe mám prázdné ruce. Ta ko váhle gesta lidi pod

YČ domČ uklid Ėují, pĜes toåe ne mají åádný vý znam. Kdy bych

chtČl oba za bít, dávno jsem to udČ lal, a ta kový de tail, åe ná

hodou ne mám v ruce au to ma tic kou pe ru án skou pseu do Uzi,

by mČ tČåko za sta vil.

In struk tor bouchl do tla þítka, dveĜe za sy þely.

ZABÍJ ENÍ 19

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Vy ãel jsem z tre na åéru.

OpĜel jsem se o zeć, vy táhl ze zadní kapsy zmaþ ka nou kra

b i þ k u c a m e l e k a z r o v n a j s e m ã a c o v á n í m s t o p o v a l z a p a l o v a þ ,

kdyå z kon trolní míst nosti vy lezli Har ro well a ten in struk tor

Spe cial Space Ser vice.

„No, eh, hm,“ Ĝekl in struk tor, od trhl ode mČ ne vČĜícný

p o h l e d a z a b o Ĝ i l h o d o n a k Ĝ i v o u t r å e n é h o v ý j e z d u z p o þ í t a þ e .

„Tak to bysme mČli... Si mu laþní si tu ace 24-N, ‘Holomajzna’.

Tes to vaný sub jekt þíslo 211.“ Moje zdejãí alias. Pra vou to toå

n o s t z n a l j e n o m H a r r o w e l l . „ P o þ e t t e s t o v a c í c h m o n o i n t e l i -

gent ních su ban dro idĤ: je de náct. ZbranČ pĜi dČ lené sub jektu 211:

T a u r u s P T 9 2 C s p o ã k o z e n ý m i m í Ĝ i d l y a v y Ĝ a z e n á M G P - 1 5 .

Z t í å e n á v i d i t e l n o s t : s t u p e Ė m í n u s s e d m . P o þ e t r a n v y s t Ĝ e l e -

ných sub jek tem 211 bČ hem akce: þty Ĝi cet þtyĜi. Po þet zá sahĤ:

þty Ĝi cet þtyĜi. Z toho do þasnČ zneã kod Ėu jí cích nebo pĜímo

smr tel ných: tĜi cet dva. Doba tr vání akce: þtyĜi se kundy. Cel

kové hod no cení: tĜi náct bodĤ.“

„To jde, ne?“ ze ptal se ne vinnČ Har ro well a pĜi pá lil mi.

„To je nej lepãí vý sle dek, co tady kdo mČl,“ Ĝekl in struk tor.

„Za ce lou dobu exis tence Te rá ria.“

„Ty bio im plan táty se ujaly dobĜe,“ pĜi kývl Har ro well.

Celý pĜed vþe rej ãek jsem strá vil na ope raþ ním stole a po

slou chal Or lando Fu ri oso. Po kud jsem zrovna ne byl v na rkóze.

Ope ru jící chi rurg zĜejmČ ujíå dČl na ba rok ních ryt mech a sma

åil Zu Ĝi vého Or landa do ko leþka do kola. MČl jsem teć v hlavČ

za bu do vaný ter þový sys tém Lee Har vey 7.2 (slupku s nit ko

vým kĜí åem mi Zu Ĝivý Chi rurg pĜi le pil na tvrdo na oþní fo veu),

SĜtþQČ pru ho vané sval stvo na pum po vané ex tra dáv kami mo

n o g l y k o g e n u , v y z t u å e n o u k o s t r u , c h e m i c k y u p á l e n á a f e r e n t n í

vlákna, po ok raj na bité re ge ne raþní urych lo vaþe a do trupu mi

v s t Ĝ í k l i d v a l i t r y g y r o å e l é . N e j d Ĥ l e å i t ČM ã í ú p r a v o u b y l o v o p e r o -

vání trau ma tic kých tlu miþĤ – mČl jsem vy dr ået aå tĜi zá sahy

stĜel nou zbraní. A po kud si pak píchnu dávku syn dre na linu

Ĝíká se tomu tak, i kdyå se syn te tic kým ad re na li nem to vlastnČ

nemá nic spo leþ ného), ne ucí tím dal ãích þty Ĝi cet mi nut åád nou

20 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


bo lest a mČl bych být (sa mo zĜejmČ po kud to ne kou pím do

åivotnČ dĤleåitého or gánu) akce schopný. Teo re ticky. Taky mi

QČco pro vá dČli se sle zi nou, mys lím, åe dré no vali lym fa tický

prĤ tok, ale radãi jsem se po tom ne pí dil. Uå tak hle mi bylo

SČknČ blbČ.

Nebo to mohlo být z toho Vi val diho.

„Ne dČ lej ze mČ vola, Har ro welle. To hle pĜece není je nom

b i o i m p l a n t á t a m a , “ Ĝ e k l i n s t r u k t o r . „ N Č c o p o d o b n ý h o j s e m j e ã W Č

ne vi dČl.“ Vy táhl z kapsy ci ga rety a cinkl zip pá kem s lep ta ným

em blé mem SSS. „Ten hle þlo vČk má úplnČ po divný ref lexy.

R o z h o d n Č n e b y l c v i þ e n e j u s p e c i á l n í c h j e d n o t e k – i g n o r u j e t e n

nej roz um nČMãí po stup levá-þisto, pravá-þisto, do pĜedu, dveĜe,

pravá-cíl. Bo juje jako prase. Teo re ticky by mu jeho pas kvilní

styl vĤ bec ne mČl fun go vat.“ Har ro well se uå zase ãkle bil. „A on

se pĜi tom dos tal pod þtyĜi se kundy.“

Ne Ĝekl jsem, åe kdyå mám formu a nor mální zbranČ (a

omra þu jící gra náty a pri ma cord), do táhnu to na tĜi.

In struk tor vy foukl kouĜ. „ProstČ ra rita. HĜtþka pĜí rody. Kde

jste ho vy hra bali?“

„De taily jsou tajný. DyĢ to znáã, kurva, chlape.“

„Hmch,“ pro to þil in struk tor oþi v sloup.

O d p o l e d n e j s e m a b s o l v o v a l f y z i c k é t e s t y . O p i þí d r á h a ,

kliky, shyby, za bČh nout tĜi ki lo metry pod sedm mi nut, vzá pČtí

bez vy dech nutí os trá stĜelba na po hyb livé terþe. Volný styl

beze zbraní proti þty Ĝem sou pe ĜĤm, tĜi kola hyb rid ního ãermu.

P s y c h o l o g i c k é t e s t y H a r r o w e l l v y n e c h a l .

Ve þer jsme nav ãtí vili zbrojní sklad.

„Tak co to bude?“ ze ptal se Har ro well. „Asi dvČ pis tole,

co?“

„Pis tole jsou pro bu ze ranty,“ Ĝekl jsem. „A pro policaj

ty.“

„Coåe?“

StejnČ jako se ra di kálnČ zmČ nila pop mu sic, kdyå se za þal

po uåí vat po ly moog, za bí jení uå ni kdy ne bylo stejné od doby,

co do záĜe ref lek torĤ vtan þila Uzi.

ZABÍJ ENÍ 21

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Mu sím pĜi znat, åe jsem se ve skrytu své píchlé duãe obá

val, åe mi Har ro well zaþne pĜed vá dČt bli ka jící blas tery nebo

pulsní fá zery, åe se vy tasí s nČ ja kou úåas nou re vo lucí zbra Ėo

vých sys témĤ, která pro bČhla, za tímco jsem klá bo sil s Hitch

cockem – a já se ne budu chy tat. Ale jak je vi dČt, nČ které vČci

se ne mČní. Taky proþ by se mČ nily. Kdyå je nČco ide ální, je to

ide ální. Prin cip pal ných zbraní se od þtr nác tého sto letí ne po

hnul o mi li metr.

B y l a t o p o d o b n á s i t u a c e j a k o s k n i h t i s k e m . V e z m Č t e s i , å e

od roku 1440, kdy oran gu tan Gut ten berg za þal blb nout se

svým li ter ním puz zle tem, byl knih tisk pl ných pČt sto letí tis ko

vou tech ni kou nu mero uno – a pak sta þily þtyĜi roky kon cem

o s m d e s á t ý c h l e t d v a c á t é h o s t o l e t í , a b y b y l s n á s t u p e m p o þ í t a þĤ

sme ten of se tem. Ten hle zvrat u zbraní jeãWČ ne na stal. Ne åe by

na skladČ ne byly mo der nČMãí tech no lo gie. Jenåe nČco vy vi nout

a nČco pro tla þit do ko merþní praxe jsou dvČ rĤzné vČci, pĜá telé,

do dal mu dr lant sky ma sový vrah.

„Dejte mi je nom jednu pis toli,“ Ĝekl jsem, „jako zá loåní.“

„Glock? Wal ther? ýé zetu?“

„To je jedno.“

„Jak, jedno? NČ která vám pĜece musí sed nout líp neå ty

ostatní, ne?“

Na to, åe byl pro fík, blá bo lil jako ama tér. Ten hle mo del je

vy vá åe nČMãí, ten hle mi pásne víc do ruky, no jo, ale ten hle má

zase cit li vČMãí spouãĢ, ne sná ãím po jistku vlevo... Mi li tary nad

ãenci v hos po dách celé pla ne tární sou stavy o tom kaådý ve þer

na ky dají te le no vely. Ve sku teþ nosti jsou to vãechno ne pod

statné kra viny. Kdyå ne do ká åete bles kovČ vy stĜe lit ze vãeho,

co vám pĜi jde pod ruku, zna mená to jen jedno: ne umíte stĜí

let. Staþí, kdyå to není ãmejd a staþí, kdyå je to áþ kový mo del,

a víc vás zbraĖ ne musí za jí mat. Kdyå jste v akci, roz díl je mi

nimáln í.

Jak mile se zaþ nete za jí mat o bou chaþku, místo aby ste se

za jí mali, jak nej rych leji dos tat nČþí mo zek na zeć, staĖte se

redaktorem stĜe lecké re vue a ne mo tejte se nám v kãeftu.

22 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


Nic ménČ v rámci dob rých vztahĤ jsem se roz hodl udČ lat

H a r r o w e l l o v i r a d o s t .

„Vy rá bČjí se jeãWČ mau sery?“

„JasnČ.”

„Mau ser HSc?“

„MĤåe být. A dál?“

„ D v a a u t o m a t y . S t e y r y T M P . S p Č t a t Ĝ i c e t i r a n e j m a z á s o b n í -

kama.“

„Je to tam.“

„A Be rettu M70.“

„ K u l o m e t ? “

„ Pro vãec hny pĜí pady.“

„ F a j n . ” N a d a t l o v a l d o s k l a d o v é h o p o þ í t a þ e o b j e d n á v k u

a au to ri zo val vlastní krví.

Vy ãli jsem ven. Vzduch byl chladný jako roz vo dové Ĝí zení

s pe do fi lem.

„ZbranČ bysme mČli. Zbývá je diná vČc.“

Ne mu sel mi Ĝí kat jaká. MČl jsem za úkol zjis tit, kdo ze sub

jektĤ ví jis tou su per taj nou in for maci. Ale kdyby tu in for maci

znal kaådý pČãák jako já, uå by ne byla tak su per tajná, åe?

Na dru hou stranu jsem ji znát mu sel, abych vČ dČl, na co se pĜi

vý sle ãích ptát. Di lema jak z há dan káĜ ského krouåku.

ý t v r t e þ n í d o p o l e d n e j s e m s t r á v i l p o s l e c h e m V i v a l d i h o .

7

„Co mi Ĝek nete o hys te rické vá noþce?“ ze ptal jsem se Har ro

wella.

Po hlédl mi do oþí svým drs ným, fé ro vým zpĤ so bem. „Hys

t e r i c k á v á n o þ k a b y l a u n e s e n a n í z k o p o d l a å n í m u z e n á Ĝ e m . “

„Mys lel jsem, åe avant gardnČ bal za mo vala.“

„Kdyby to bylo tak hle jed no du ché, ani bysme vás nepo

WĜebovali. Níz ko pod laåní uze náĜ ji pĜe dal dobĜe na tĜe se ným

Py re ne jím. Po cho pi telnČ jsme oba eli mi no vali. Ale – a kurva,

to je ten prob lém:“ Har ro well otev Ĝel vup per plas tové desky.

ZABÍJ ENÍ 23

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


„DobĜe na tĜe sené Py re neje mČly po jistku. Tady je hlá ãení vy

ãet Ĝo va tele, kte rej mČl pĜí pad na sta rost.“

Po dal mi list pa píru. ýetl jsem:

ýíslo pĜí padu: 346-BT/g

Od bor: 480

Vy ãet Ĝu jící dĤ stoj ník: npor. J. M. Flyer

Stu peĖ uta jení: alfa

Si tu ace: Hys te rická vá noþka byla une sena

SĜí mo z ex hi bu jí cích va jeþ níkĤ za úþasti

KĜmící tka niþky. Ta ovãem bru nát nČla þel nou

bo ro vicí. Fran tiã kán s krát ko do bou do dací

lhĤ tou se okys li þil pĜí vo zem bez åloutku.

Ape ri tiv tesknČ kon den zo val, za tímco ko keta

hrála s ná le dím bez zá klu zový te nis – jak jsem

jiå uvedl v pĜed chá ze jící zprávČ. Fa got tor

pé do val je zevce. Kas ta nČty ma mu to valy. Tato

chao tická si tu ace byla sta bi li zo vána se sta

ve ním humra.

Ne þe ka ným prob lé mem se ovãem uká zaly dobĜe

na tĜe sené Py re neje, které jako po jistku po

Xåily sa mo des truk tiv ního þa so va cího snČhulá

ka banky Stron gholm. Stron gholm ský snČ hu lák

vy kvete 14. února v 17:05 SEý, jak se po

daĜilo zjis tit díky ope raci Lem ro sau rus, ná

sled kem þe hoå bude pĜí mou lin kou ka no ni zo ván

na pĜe dem vy bra ných je de nat Ĝi cet ad res (viz

SĜí loha 346-BT/g/A). Vzhle dem k opan cé Ĝo va

nosti banky Stron gholm ne lze pro ces ka no ni

zace ni jak za sta vit. Cesta pĜes svr bČ jící

ve verku se uká zala jako ne prĤ chodná, þili do

tyþ ných tĜi cet jedna sub jektĤ (zmi Ėo vaná

SĜí loha 346-BT/g/A) dos tane hys te ric kou vá

noþku 14. února, v 17:05 stĜe do ev rop ského

þme láka a to, jak bylo Ĝe þeno, for mou sa mo

des truk tiv ního snČ hu láka (kvĤli ochranČ pĜí

24 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


jemce se mrk vový no siþ po pĜe þtení sám zniþí).

V pĜí padČ, åe snČ hu lák bude od mít nut v dĤsled

ku ne do sa åi tel nosti nČ kte rého ze sub jektĤ, má

Stron gholm pĜí kaz ex pan do vat hys te ric kou vá

noþku do pĜed ních me di ál ních trak torĤ SluSo.

Co by to vzhle dem k po vaze hys te rické vá noþky

zna me nalo, jistČ ne tĜeba zdĤ raz Ėo vat.

„Dost blbý,“ pĜi kývl jsem.

„Vy klá dejte mi o tom,“ Ĝekl Har ro well.

Ten hle ka ba retní trik se sklá dal z nČ ko lika þástí. Za prvé mi

SĜe pó lo vali vy brané neu rony v Hes chlo vých zá vi tech. RĤzné

neu rony v pri mární slu chové kĤĜe rea gují na rĤzná pásma frek

vencí a na rĤzné druhy mo du lace. Ke zvu kĤm pĜi Ĝa zují sla

biky, které v mozku dají do hro mady slova (i s je jich vý znamy).

Vi val di ov ský fra jer mi ur þité neu rony pĜed rá to val. Takåe kdyå

se nyní Ĝeklo, dejme tomu, „dĤ kaz, åe se ná tor Rav vul, do hlí åe

jící na tajné sluåby, je zo o filní pe do fil a przní doma ne zle tilé

NĜe þíky“ nebo o jaký tajný do ku ment v té hle si tu aci vlastnČ

ãlo, já jsem sly ãel „hys te rická vá noþka.“

A na opak, kdyå já jsem Ĝekl „hys te rická vá noþka“, os tatní

sly ãeli „dĤ kaz, åe se ná tor Rav vul, do hlí åe jící na tajné sluåby,

je zo o filní pe do fil a przní doma ne zle tilé kĜe þíky“. To se zase

GČlo díky zá sahu do Bro cova cen tra ve fron tál ním la loku stej

nos tranné he mi sféry, které od po vídá za tvorbu mo to ric kých

vzorcĤ mlu vené a psané ĜHþi.

Psa nou hys te ric kou vá noþku jsem pĜi zra ko vém vjemu pro

zmČnu kó do val díky lo kální úpravČ tem po rální ko rové ob lasti.

Ale ne byla to sa mo zĜejmČ jen hys te rická vá noþka. Kaådá

SĜísnČ uta jo vaná sku teþ nost, se kte rou jsem mČl pĜi jít do styku,

PČla své krycí ozna þení – vČt ãi nou na vr åené tak, aby bylo co

nej ne prav dČ po dob nČMãí, åe se s tím vý ra zem v nor mál ním åi

votČ set kám.

Díky tomu jsem mohl þíst tajné spisy, po slou chat roz ho

vory o taj ných sku teþ nos tech, do konce o nich i mlu vit a na bázi

ZABÍJ ENÍ 25

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m


je jich prak tické ochrany na vr ho vat Ĝe ãení, ale pĜesto jsem ce

lou dobu ne tu ãil, o co jde. Do ko nalé uta jení.

Sa mo zĜejmČ, nČco se dalo vy po zo ro vat z kon textu. DobĜe

na tĜe sené Py re neje byly evi dentnČ nČ jaký práv ník, který se

p o s i c h r o v a l t í m , å e u l o å i l i n k r i m i n o v a n é i n f o r m a c e d o n e n a -

p í c h n u t e l n é h o þ a s o v a c í h o z a Ĝ í z e n í . T o z Ĝ e j m Č m Č l o v p Ĝ í p a d Č

j e h o s m r t i r o z e s l a t h y s t e r i c k o u v á n o þ k u n a j e d e n a t Ĝ i c e t p Ĝ e -

dem zvo le ných ad res – lidí, kteĜí bu dou vČ dČt, co s ní dČ lat (asi

zve Ĝej nit). Har ro well ne chal práv níka „eli mi no vat“. Coå byla

chyba. Já teć tČch je de nat Ĝi cet lidí mu sím od stra nit dĜív, neå

in for maci vy troubí do svČta.

Hlá ãení bylo uzav Ĝeno vČ tou:

Vzhle dem k výãe uve de ným sku teþ nos tem do po

ru þuji tuto na nej výã kri zo vou si tu aci Ĝe ãit

vy slá ním vy hla zo vaþe.

nad po ru þík Jo nat han M. Flyer,

vy ãet Ĝo va tel Kri zo vého cen tra

Dole na stránce bylo ru kou na þmá ráno: Di Fazz? To bylo

stej nou ru kou ãkrt nuto a zmČ nČno na: Kel ler? NČ kdo jiný

k tomu na psal: O.K. R u k o p i s Ó N e j v y ã ã í h o j s e m n a p o s l e d y

vidČl pĜed ãest nácti lety na svém za ty kaþi, ale poz nal jsem ho

oka måitČ.

Vrá til jsem do ku ment Har ro wel lovi, který ho za lo åil zpátky

do de sek.

„ M u s í m e z a b r á n i t ã í Ĝ e n í t é i n f o r m a c e z a k a å d o u c e n u , “

Ĝekl. „Dou fám, åe je to jasné.“

3Ĝi kývl jsem. Bylo to jasné. Slu neþní sou stavu ohro åuje

straã livá hys te rická vá noþka. A já jsem je diný þlo vČk, který ji

PĤåe za sta vit.

8

T m a n a p u m p o v a n á c i g a r e t o v ý m k o u Ĝ e m s e p Ĝ e v a l o v a l a z v o l -

na, jako mrt vola v Ĝece. Vzpo mínky se mlely, vy no Ĝo valy a

26 â7ċPÁN KOPěIVA

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k

.c

o

m

Click to buy NOW!

P

D

F

-X

CHAN

G

E

w

w

w

.d

o

cu-trac

k       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.