načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Z deníku strážníka - Jiří Stuna

Z deníku strážníka

Elektronická kniha: Z deníku strážníka
Autor:

Základem knihy Z deníku strážníka jsou skutečné příběhy, které autor zažil za svoji devatenáctiletou praxi strážníka městské policie. Příběhy se odehrály na Chrudimsku a ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: E-knihy jedou
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 69
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Základem knihy Z deníku strážníka jsou skutečné příběhy, které autor zažil za svoji devatenáctiletou praxi strážníka městské policie. Příběhy se odehrály na Chrudimsku a Skutečsku, kde autor sloužil, co by strážník Městské policie Chrudim a později velitel Městské policie Skuteč.
Příběhy jsou literárně upraveny tak, že zcela neodpovídají skutečnosti, aby bylo dosaženo lepší čtivosti knihy. Pro lepší literární zážitek se autor snaží využívat slangové výrazy, hovorovou řeč i humoru. Kniha nechává poněkud sebekriticky nahlédnout do duše jednoho strážníka. Čtenáře seznamuje s náročnými úkoly městských strážníků. Najdeme v ní napínavé příběhy, humor i trochu romantiky. V závěru knihy autor předává poselství svým mladším kolegům.

Související tituly dle názvu:
Z deníku strážníka Z deníku strážníka
Stuna Jiří
Cena: 69 Kč
Šťastné blues aneb z deníku Jaroslava Ježka Šťastné blues aneb z deníku Jaroslava Ježka
Cinger František
Cena: 197 Kč
Suchý/Šlitr - 93 nej - 2DVD Suchý/Šlitr - 93 nej - 2DVD
Suchý Jiří
Cena: 177 Kč
Svědomí Washingtonu Svědomí Washingtonu
Edwards Lee
Cena: 206 Kč
Vzpomínky na Vyšehrad Vzpomínky na Vyšehrad
Herzán Martin
Cena: 167 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1


2

Jiří Stuna

Z DENÍKU STRÁŽNÍKA


3

O AUTOROVI

PhDr. Mgr. Jiří Stuna

Narodil se v kve tnu roku 1976 v Pardubicí ch. V tomto me ste stra vil ve ts inu sve ho de tství . V roce 1987 se na vice než rok pr este hoval s rodic i do Š pindlerova Mlý na, kde jeho rodic e spravovali podnikovou chatu Olýmpia. Po ža kladní s kole se výuc il v Karose Výsoke Mý to oboru autoklempí r . Po výuc ení až do vojný pracoval jako mechanik a požde ji r idic u Špra vý a u drž bý silnic Chrudim. „Vojanc il“ v C a slavi co bý stars í letecký mechanik na Mig 21 a požde ji v Pardubicí ch jako ždravotnický instruktor. Po vojne nastoupil k Podnikove policii Šýnthesia a.s. (Expolsia.s.p.) v Pardubicí ch, jako c len ža sahove jednotký. V roce 1999 se stal stra ž ní kem Me stske policie Chrudim a požde ji manaž erem prevence kriminalitý me sta Chrudim. Da lkove výstudoval obor bežpec nostne pra vní c innost v Trivis - str ední s kole ver ejnopra vní a výs s í odborne s kole prevence kriminalitý a križove ho r í žení Praha. V roce 2001 se stal stra ž ní kem a požde ji velitelem me stske policie Škutec .

V roce 2008 se dal na studia, nejprve výstudoval fakultu managementu obor r í žení u žemne samospra vný ch celku , kde ží skal titul magistra. Na sledne absolvoval rigoro žní r í žení na fakulte socia lní pra ce a ží skal titul doktora filosofie v oboru socia lní pra ce. Za roven se studiem absolvoval dlouhodobý psýchoterapeutický vý cvik dle Carla Rogerse. Šve akademicke pra ce žasve til vý žkumu sýndromu výhor ení a posttraumaticke stresove porus e u policistu .

Od roku 2014 provožuje soukromou psýchoterapeutickou praxi v Chrudimi. V te mž e roce žac al uc it na Gýmna žiu Šuvere nní ho r a du malte žský ch rýtí r u ve Škutc i nejprve sebeobranu a požde ji pr edme t Bežpec nostní a str elecka pr í prava.

V roce 2016 se s manž elkou a dve ma sýný pr este hovali ž Chrudimi do Škutc e, kde žrekonstruovali stars í rodinný du m. Ve stejne m roce býl žapsa n na sežnam bežpec nostní ch expertu Ministerstva vnitra C R pro oblast - bežpec nost me st a obcí a psýchologie.

Navs tivte me stra nký

www.rogerian.cž , www.bežpecnostniexpert.cž


5

ÚVOD

Va ž ený c tena r i,

ža kladem te to knihý jsou skutec ne pr í be hý, ktere jsem žaž il ža svoji, takr ka devatena ctiletou praxi stra ž ní ka me stske policie. Pr í be hý jsou litera rne upravene tak, ž e žcela neodpoví dají skutec nosti. Pro leps í c tivost jsem se snaž il použ í vat hovorovou r ec , slangove vý ražý a snad i trochu humoru.

Touto cestou bych rád poděkoval mému příteli Darku Nosretimu, bez jehož přičinění by tato kniha nevznikla.

Vý te ž ek ží skaný ž tohoto eBooku bude použ it na výda ní tis te ne knihý.


6

JAK JŠEM KROTÍVAL VLASTU S LACEM


7

Ve Vý chodoc eske m kraji – tam se lide dobr e mají , žpí valo se kdýsi v nas em kra sne m okresní m me ste , dnes jsme už krajem pardubický m. Kra sní jsme sta le, jen si už , kdo ví proc , tolik nežpí va me. Asi to výs lo ž mo dý. Ma me vs echno, co ma vý chodoc eske me sto mí t – kra sne na me stí (ktere se nepodar ilo ždemolovat ani podnikatelský m rýchlokvas ka m), kra snou historii (vs ak si ji take pro svou sla vu psali vž dýcký ví te žove ), kra sný kostel (ve ktere m mi i tý nejve ts í pracovní pru s vihý pr ipadají malicherne ), kra snou pr í rodu (u ž asnou hlavne tí m, ž e r a de ní druhu žvane ho ironický homo sapiens sta le jes te pr ež í va ) a navenek i uvnitr kra sne lidi. Pravda, s mens í mi chýbic kami a pracují cí mi v ne moc kra sne ekonomice, ježdí cí mi po ne moc kra sný ch cesta ch. Protož e lidi tvor í u me stske ho stra ž ní ka tak r í kají c na pln pra ce, jsem dodnes pome rne spokojený m stra ž ní kem, žnamena to nejspí s , ž e s lidmi to, minima lne v nas em okrese, není vu bec s patne . Tr ebaž e žrovna stra ž ní ci se tu nudí ma lokdý.

Je tomu již ne kolik let, kdý žase v nas í male , s ere policejní služ ebnic ce žažvonil telefon a výtrhnul mne ž výpln ova ní dotažní ku o lon ske mí stní kriminalite . Š rožva ž ností radý Vaca tka jsem žvednul slucha tko, pr edstavil se celý m jme nem a chýstal se pr evží t tentokra t už urc ite ne jaký pr í pad pr inejmens í m okresní du lež itosti. Nale havý hlas ve slucha tku mne ovs em rýchle vra til do realitý, konkre tne k s etr ení incidentu do mí stní c a sti jme nem C umilov, kde ž ije pr eva ž ne romska komunita: „Pr ijeďte rýchle, pa n vedu ci, stras ne se tu vadí sesternica s manž elkou, bojí m sa, ž e se doc ista ska ntrí !“ Podle hlasu jsem požnal starou žna mou firmu - Laca B. – Roma slovenske ho pu vodu a slí bil jsem mu, ž e se s kolegou žastaví me. Š mí stní mi Romý nema me na okrsku ne jak ža važ ne

8

proble mý a ve ts inou se (dr í ve c i požde ji) k oboustranne mu

prospe chu ne jak dohodneme. Vž dý se mi výplatilo s Romý jednat na

rovinu a nepovýs ovat se. Na romske recidivistý se mi osve dc ila

metoda cukru a bic e. Kdýž se dostali do proble mu , pomohl jsem jim

napsat ne jaký ten u r ední dopis nebo odvola ní , pu jc il jim stovku c i

dve na jí dlo, ale kdýž že me de lali vola (k c emu mají Romove

opravdový talent), doka žal jsem bý t i nepr í jemný . Take se mi

podar ilo s nimi užavr í t nepsanou smlouvu, ž e v mý m rajo nu

„c o rovat“ nebudou.

Hlavou nejve ts í a nejproblematic te js í rodiný v C umilove je již

žmí ne ný - dnes již 60-letý - Laco - chlap podsadite postavý. Kdo ho

nežna , klidí se mu ž cestý, ale je to v ža sade dobra k. Jak jsem psal -

nejsou s nas imi Romý ve ts í proble mý, ale ne vž dýcký tomu tak býlo.

Laco me l od mladý ch let oblibu v motorismu, ale jeho ža libu mu

kažil fakt, ž e nikdý nevlastnil r idic ský pru kaž a – to ochra ncu m

ža kona vadilo jes te ví c – ža volant usedal ve ts inou žnac ne opilý ,

kdýž jej vlastní nohý už nechte lý nosit. Štejne tak tomu býlo i pr i

nas em první m va ž ne js í m setka ní pr ed dvana cti letý, kdý ja býl 25-

letý stra ž nický želena c a Laco recidivista v rožkve tu sil. Štalo se to u

blí žke ho koupalis te , kde jsem vide l pr ijí ž de t žnac ne klic kují cí

pr eplne nou Š kodu 100. Na pokýn k žastavení r idic reagoval tak,

ž e s la pnul na plýn a pokusil se ujet. V te dobe jsem me l služ ební

vožidlo Ford Mondeo Kombi, a tak se Š kodovec kou, u ktere naví c

žjevne nemohl nají t kvalt, neme l pr í lis s anci. Laco se výpota cel ž

auta a žac al na mne, co mu alkoholem žlenive lý jažýk dovoloval,

pous te t hru žu, ž e ma papí r na hlavu, ž e sede l ža vraž du a kdesi cosi.

Šlouž il jsem sa m a kolem nikdo, jen tu pobí hala skupinka romský ch

de tí a ž Lacova auta se žac alý soukat a sa pat se na me dve – rovne ž

podnapile – ž ený. Pož a dal jsem je, abý mne s Lacem nechalý o

samote , a teprve pak jsem se snaž il na hlavu rodiný ne jak žapu sobit.

9

Ale i tak se ma snaha o diplomatický ža sah ope t žme nila ve

vža jemne pokr ikova ní . Nas te stí , kdýž sta le temperamentne js í hlahol

slýs el nedaleko býdlí cí sekuriťa k, pr is el se podí vat, co se de je a ja

ží skal žpe t již skoro žtracenou sebejistotu. Zhluboka jsem

se nadechl, poc í tal v duchu do pe ti a klidný m hlasem žnovu pož a dal,

abý v aute výpnul motor, žamknul vu ž a pr edlož il mi dokladý

totož nosti. Laco ale nechte l spolupracovat ani pod dohledem

žna me ho ž bežpec nostní agenturý a sta le pous te l hru žu.

Pr emlouva ní se mí jelo u c inkem, a tak jsem býl nucen odrecitovat

vý žvu: „Jme nem ža kona žanechte protipra vní ho jedna ní a

na sledujte mne ke žjis te ní totož nosti, jinak bude použ ito

donucovací ch prostr edku !“

Jelikož na stare ho krimina lní ka ani tato vý žva neplatila a naví c

mi žac al s ermovat rukama pod nosem, us te dr il jsem mu první

da vku že slžne ho spreje vývinute ho pro americkou policii. Laco

žac al r va t a ja si na hle nebýl jistý , žda jsem si ne jak pomohl. „Dej mu

jes te !“ ožvalo se ža mý mi ža dý ž u st sekuriťa ka. Po druhe da vce

dos lo k dramaticke žme ne a Laco už da val sa m ruce pr ed sebe,

abých ho mohl spoutat. Laca jsem umí stil do žamr í ž ovane žadní

c a sti služ ební ho vožidla a chýstal se jej eskortovat na obvodní

odde lení . Býlo to v žime a akumula tor služ ební ho vožu nebýl ž

nejmlads í ch; pr i startova ní se ožvalo skomí rají cí hmmmhmmm!

Laco na žadní sedac ce jec el: „Ti boha, pusťte me , ja va s rožtlac í m,

pane policajt!“ Buď v ne m pa lí cí oblic ej probudil socia lní cí te ní

anebo chte l vží t roha. Nakonec na s rožtlac il pr ihlí ž ejí cí sekuriťa k a

ja mohl Laca odve žt na obvod a tam mu nechat opla chnout oblic ej.

Kolegove Laca obvinili ž mar ení vý konu u r ední ho rožhodnutí a ž

ohrož ení pod vlivem na výkove la tký a on dostal ne jaký ten me sí c v

base.

Pr ibliž ne rok na to se podobna akce odehra la žnova. Tentokra t jsme obdrž eli ožna mení , ž e u obchvatove komunikace lež í „žnac ne ož ralý cika n“ vedle auta. Tenkra t si Laco poleps il a výdal se „na vý let“ se želenou Š kodou 120. Blí žko benží nký mu vs ak dos lo palivo, výpota cel se ž auta a v pr í kope usnul. I tehdý býl po probužení agresivní a výkr ikoval na mne ne co v tom smýslu, ž e „si sedí m v teple m kanclu a beru prachý ža hovno, ž iju ž jeho pra ce a jsem darmož rout". Vžhledem k tomu, ž e býl v te dobe Laco už r adu let na socia lní ch da vka ch, mi jeho argument pr is el u sme vný . Tehdý jsem se neudrž el a r ekl mu, ž e neví m, kdo ž na s dvou je ve ts í darmož rout a kdo koho ž iví ž daní . Laca to rožrus ilo a pokusil se mne napadnout. V te dobe jsem už ve de l, ž e je Laco astmatik a slžný sprej mu nede la dobr e. K jeho pacifikaci stac ilý hmatý a chvatý sebeobraný.

Kdýž nad tí m tak teď pr emý s lí m, tak jsem ža celý ch 19 let služ bý nemusel nikoho uder it obus kem. Jen si nejsem jistý , žda na tom ma ve ts í podí l spra vný vý cvik, moje schopnosti anebo ždejs í holubic í na rod.

Tenkra t jsem prostr ednictví m Policie C R poslal Laca žase na ne jaký ten me sí c „do krimu“. To býlo ovs em naposledý, kdý jsem se rožhodnul vu c i Lacovi výstupovat represivne . Pochopil jsem totiž , ž e kdýž je Laco v krimina le, je to pak v C umilove jes te hors í . U Laca doma se pak scha žejí pochýbne existence a jeho kluci de lají mnohem ve ts í neplechu. Nas te stí souc asne s mý m prožr ení m se c a stec ne rožsví tilo i Lacovi a dobrý ch deset let jej nikdo nemusel ne jak žvla s ť „r es it“.

Abých se ale vra til na žac a tek nas eho hlavní ho pr í be hu. Na žoufalý Lacu v telefona t jsme takhle jednou pr ijeli s kolegou       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist