načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vznášedlo - Irena Obermannová

Vznášedlo
-15%
sleva

Kniha: Vznášedlo
Autor: Irena Obermannová

Kniha Ireny Obermannové přináší nové povídky, doplněné o několik dalších, již dříve vydaných (např. časopisecky). Autorka chápe knihu povídek jako výzvu, neboť povídky považuje ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  99 Kč 84
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
2,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7% 55%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 176
Rozměr: 130 x 200 mm
Vydání: Vyd. 1.
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Datum vydání: 1. 2. 2017
Nakladatelské údaje: Praha, Motto, 2012
ISBN: 9788072466788
EAN: 9788072466788
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha Ireny Obermannové přináší nové povídky, doplněné o několik dalších, již dříve vydaných (např. časopisecky). Autorka chápe knihu povídek jako výzvu, neboť povídky považuje trochu za artistický výkon. Čím jsou kratší, tím je těžší je napsat. Povídky zachycují mezilidské vztahy, zádrhele v partnerském soužití, lásky šťastné i nešťastné, způsoby, jak se s nimi lidé (hlavně ženy) vyrovnávají. Soubor povídek zachycuje partnerské vztahy, lidská trápení a situace z každodenního života.

Popis nakladatele

Kniha povídek o ženách nejen pro ženy Nová kniha Ireny Obermannové přináší zbrusu nové povídky, napsané výhradně pro tuto sbírku, doplněné několika dalšími, které již vyšly časopisecky. Povídky jsou tak trochu artistický výkon, krasojízda na bílém koni, pirueta. Čím jsou kratší, tím je těžší je napsat. Vydat knihu povídek je pro autora vždycky výzva.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Irena Obermannová - další tituly autora:
Deník šílené manželky Deník šílené manželky
Ženské pohyby Ženské pohyby
První věci První věci
Láska Láska
 (e-book)
Láska Láska
Dobré duše Dobré duše
 
Ke knize "Vznášedlo" doporučujeme také:
Tajná kniha Tajná kniha
Tak trochu úžasní Tak trochu úžasní
Doba jedová 2 Doba jedová 2
Winx 1 - Ples pro Bloom Winx 1
Panoptikum české Panoptikum české
Rybí krev Rybí krev
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

7

Obluďák

ann a sem př ichází kaž dý den ko lem čtv rtý odpoledne,

v so botu v neděl i, ať prš í ne bo pad aj kroup y. Vyhl íží m ji

už od dvo u. Stoj ím ve výkl en ku, kde možn á tak y bejval ně ja - kej svat ej, jenže už není , svat ý se ztr áce j, je to ne do stat kový zb oží , an i ved le v nák upn ím cen tru žád nýh o nepr odáva j. Zatí m. Proto že tam jinak pro dávaj úp lně vše chno . Stojí m ve výk le nk u mís to svatýhos ruko u nataže nou a žebr ám .

Jed nu tako vou ho lku už jse m vidě l. Ne , ne ří kám , že jsem

ji měl rád, to ne. Nebyl a to láska, šlo o ně co jin ýho, te nkrát dávno ,tisíc let ne js píš .Jme nov ala se An ča ased ěl apř es ul ič ku vřa dě uzd ive tříd ěškoly ,ka mjsme oba cho dili. Vetřet ítř ídě, tu ší m, pok ud si vůb ec ješ tě něc o spr ávn ě pa ma tuju. Rad ši bych si ne pamatoval nic, pamě ť je se me ni ště m bol esti , je ne - obj ek tivn í, zk res lu je avyne chává. An ča byla poc hopi tel ně nej - krásn ěj ší ze vš ec h ho le k z ce lý tř ídy, z ce lý šk ol y i z širok ýho okol í. A já te hdy je ště nevě děl , jak to se mnou je .

Pann a přic hází po každý ste jně , trochu váhavě , troc hu plíži vě, roz hl íží se, nec hce ,aby jině kdo při té hl ein tim ní chvil ce poz oro val . Al e už pocho pila, že mě se nezbaví, že já tu bu du trč et furt, pro tož e to hle je mo je místo. No a co? Nejse m jed inej, kdo tady že brá př ed ko ste lem na plá cku, kde sepre jdě jo u zázr aky. A že je to tady do brý místo , chodě j sem zlom en ý lid i nác hy lný kdo bre jm sku tkům. Je nže já už dávn onic po nebe - síc h nec hci, hl avně žádný zázraky , chc i je n pr ac hy. I když ve skute čnos ti mi oně zas tol ik ne jde .Mně jde opř ání. Js em po - sedl ej li ds kej ma tou hama.

Teh dy dávn omi doma ne ře kli, žese nesm ím na hol kuan i pod ív at. Mě li js me zrcadl o, samo zře jm ě. Ale já víd al svů j ob - li čej odm aličk a, vid ěl jsem, že je jin ej, al e má ma tak y vypa - dal a ji na k než tá ta, netuš il jsem , jak vel kej je to pro blém. Ne tuši l jse m, že to uho u každýhočl ověk a je be jt kr ásn ej. A že

P

Vznasedlo_zlom:Layout 1 25.4.2012 13:22 Page 7


krása zn amen á vypadatjako os tatní, pok ud možnona chlup stej ně .Že čl ově kmá mít ro vný zu by ,ro vn ejnos, chodit obl ečen ej, učes ane j, po kud mo žno podle mód y, co žznamenájako vš ic hn i. Net uši l jsem teh dy, že já nej sem v módě a že v ní nikdy ne budu.Pr ot ože tak hl e vel ký od liš no sti do mó dy zk rátka nep řij dou .

Pan na jí říkám pro to, že tak vypadá,ji nak o je jím pan enství neví m bo huž el nic. Má dl ou hý svě tlý vl asy přepů lený pě - šin ko u, něk dy staž en ý do cul íku , ně kdy jen tak rozpuštěný. To mám nejradš i. Ano , i já se ko ukám rád na holk y. Je nomže musí m taj ně, pro tož e mě se že ns ký děs ej. Cháp u je. Nen í na mě he zke j po hle d.

Anča si se mnou vžd yck y rá da pov ídal a. Dá va l jsem jí sva - či ny, tvr dila ,že jemá mlepš íne žon a. Al ekdyž mijednou dala och ut nat tu svoj i, přebraljsem si to tak, že kecá. Mně zas víc ch ut nala je jí. Sv ač inu měl aja ko zám ink u, aby semnou moh la bej t, aby nemus ela stá tvch um lu os tat níc hho lčiček, aby snima nemu sela ská kat gu mu . Aby se jí nes mál y, že mě miluje.Pro- tože mi lova tněk oho by lo vetřet ítřídě dů vo dem kposměchu. Kluci sice na dz ved ali hol ká m su kn ě, ab y viděli, jaký maj ka lhotky, holky se tomu sic ehihňaly, ale zabo uchno ut se bylo po - važ ová no za něc o mim oř ádn ě směšný ho , trapnýho,za něco , očem se píš ena zeď, ab yse pá reč ek zost ud il .K+V=lás ka ne - besk á,st álo tř eba na dv eříc h kl uč ič ího zác hodu. Jenomžejá si fakt myslel,že Anč u milu ju, že tohl e je lá sk a.

Pok aždý když Pan na vidí, že tu zas jse m, vrazí mi dese ti - korun u, ně kdy i dvac ku , us mě je se na mě na chvíli, al e hned ode mě odv rát í tv ář . Já od ní ne. Sledu ju , jak pokleknena mo dl it ebn ílav ic i, skl oní hlav u, sep ne ruce aškemrá .Onikom tad y už le ta neříkám , že se mo dlí. My slím, že tady na tom mís tě lid ispíš že braj .Plaze jsenakol en ou. Úpěj. Modlit by se šli do kos tel a. Sem přicház ej ty, co něco chtěj, co loud ěj, co mys le j, že Pán aboha ne bo Tade áška ne bo bů hvík oho zajímaj 8

Vznasedlo_zlom:Layout 1 25.4.2012 13:22 Page 8


je jich po tíž e. Ve sku tečn osti jejich tra bl e zaj ímaj jenom mě. Dív ám se , číhám na chvíli, kdy tady li di pokl ek nou, sep nou ruc e, skl on í hl avu a spo čino u v tichý m, náru živým dy nd án í. Paksepom al uzved nou ,napíšo upř án ínapapírek,typečliv ěj ší už ho maj připr ave ne j z do mo va, a zasun ou ho svatý mu Ta - deášk ov i pod pal ec .

Jed noho dne mi Anča za mo ji svači nu strč il a do ru ky lís - te če k.

„Ne čti ho teď ,“ zaše ptala a ute kla .

Věd ěl jsem ,že jí vyho vím ,uděl al byc hcokoli v, cořek ne,ale dal o mi nesm írn ou prác i to vydr žet. Do dneš ka si vyba vu ju každ ou vteř in u to ho če kání na chvíli , až dop is otevř u a až si př eč tu, co v ně m je. Te pr ve po zdě jc jse m si uvě dom il , že milos tný čekán í je vě c, kte rá mě ní pl yn utí času. Tak jak o na se - ver ní pol okou limaj jine jčas než narovní ku, zrovn atak pl yn e jin ak ča s zam il ova ný mu člo věku, kter ej ček á na objek t svý lásk y. Cej tí kaž dou vteř inu, každá vte ři na v něm dup e, každ á ho tr ochu bolí alecht ásouč as ně. Kaž dá vt eřin ajehm at ate lná, váží tunu a jej í pohyb smě re m k dal ší vte ři ně se rovn á fyzi ck ý náma ze ,člov ěk má poci t, jako by tlači lpar ní vále c, jako by čas běže lpo jeh oků ži aměl oko van ýboty.Bud una teb ečekat zít ra ve dvě v par ku u jez ír ka ,stál o tam .

Pann ujse msi oblíbil pro je jí zv láš tní krás u, ale ji nak mě za - jí má kaž dej ,kdo se mchodí apře je si. Ne jvíc bezvě rci amate - rial isti , takzv aný rac ion ální lidi. Pasu se na jejic h neště stí. Jak pok le kno u, i když mys le li, že ne vě dě j jak... najed nou jako by se rozp om něl i... Al e na co , že ? Když be zvěrc i pad nou na kole na , pro se j mno hem vehe me ntně jc než ty, co se modlí vaj . Mys lej, že je to jako ve kšeft ě, má dáti –da l, pomodlejse amy - sle j, že zapl atil i, vystavilifaktur u ne besů m, ošetř il i svý přán í.

Nik om u js em neř ekl, že mě Anča pozvala na ran de. Hejč - kal js em si v sobě to taj em ství po cel ej jed en de n. Kdy by mě byl na kon ci to ho dne pře je l vlak, mohl jse m natáhnout brka

9

Vznasedlo_zlom:Layout 1 25.4.2012 13:22 Page 9


ja ko šťas tn ej člov ěk .Kdyb ych doma ře kl ,že jdu za holkou,ur - či tě by mi vys větl ili, žejse msemu se lsplí st, vysvětl il iby mi to ohled upl ně, proto že tehdy naše vztahy ještě byly v poř ádku . Možn á bych se o svý ne skl adný odliš nosti dozvě děl jemn ěji. Pře sto js em rád, že jse m se o te n de n ne ochud il . Dod neška se mi oněm něk dyzd á.Pořá dvidím, ja kjsem se na to rande při - pr av oval , vzpomínám si na čis tou ko šili , kterou jsem si vzal, i na vů ni me jdla, kte rý m jse m se cele j vymydlil , od paty až k bam bul i na svým no se , mus el a voně t na hony daleko.

Sva tej Ta deáš má vel ikej kamen nej pal ec , kter ej budí v lidech dů věru. Jeho pa lec pů sobí důvěr yho dně, opra vdově, ze - mi tě, a na víc po d ně j neprší . Jde pře ce o nadpřirozenej, po řádn ej ,svate jpal ec ,copl nípř án í.Zn ámten prst dobře .Kaž - de jve če r, kd yž sená dvo ří před ko ste lem vy prázdní, vystou pím ze svýh o výk lenk u. Ale nepř epočít ává m almužny,kter ý js em dnes vylo udil. Jd usi šáh nout po dpalec ačó rno ut tam všechna přání . Popa dnu je, st rčím do ka psy a v duch u se checht ám.

Vyb avu ju si každej kamí ne k z park u, kde js em na Anču če kal, kaž dej milim etr ze le ný sto jatý vody zahrad ního jezírka miuví zl vpaměti .Přiše ljse mopůlhodiny dř ív aměl jsem do - kon ce kytku ,ikdyž jsemdobř evědě l, žekd yby se to dozvěděl kdo koli vzna ší tří dy, zt ropi lby siznás legr aci. Anč anikde. Už by ly čty ři, čtv rt na pět, ni c. Mož ná je to je n tak ovej holč ičí ro zmar, ří kal js em si. Čekal jse mdál. Ch tě ljsem jí dokázat,že kvůli ní vyd rž ím vš ech no . A tak y bych všechnovydržel. Kro mě toho , co nás ledo valo .

Z křo ví jse m zas le chl smíc h. Už to ne vydr žel i. Zábr ansk ej zbé čka ,Chalu pa odnás, Zímov áa... ano ,aAnička.Postupně padal i sm íchy z křo ví u jezírka a já se nikdy ned ozvěd ěl , jak dlo uho se odtam tu d na mě díval i, jak dlouhose kochali mojí hlo upost í. Je diný, co jse m se doz vědě l, bylo to, co Chalupa s námah ou proc edil skrz smíc h:

„Ty si s vážn ě mysl el , že by tě chtě la?“ 10

Vznasedlo_zlom:Layout 1 25.4.2012 13:22 Page 10


A pak ješ tě to , co dodal Zábr ansk ej z bé čka:

„V yhrál as sázku , Anč í.“

Utí kal js em, jen se mi bambule na nose kli nk lal a jako př i každ ým mým ryc hle jš ím pohybu.

Co já seod tý doby namo dlil, nap řál si ,nak le če l, nabre če l, co já naps al př áníč ek.

Ave vše ch jsem si přá lje njednu vě c: ať to zm izí. Ať od ejde ta ob ludn os t z mýho oblič eje , ta hor a če rve ný ho pórovitýho masa, co mi vyr ost la pod nos em, co brán í lidem , ab y si se mno u je n tak po vídali a mysle li na cokoli v ji nýho než na to, jake j js em chudák,než na onu odpor nou bam bul i, co br án í, ab ych mohl bej t láskyplně po líbe ne j.

Jen že obl udno st se na mým no se kli nkala dál .

Od tý do by jse mse na žád nou hol ku ne podíva l. Takhle ne. Dív al js em se na ně s ne návistí.Protože jse m věd ěl , že já nesm ím . Jse m Qua simodo, méněcennej, vyd ědě ne j Ob luďák , co by se neměl nik omu uk az ova t. Bud ím v lid ec h hrů zu. Vz bu zu ju ob avy ztoho ,že na svě tě exi stuje tak éošk li vost. Vytv oř il jse m si vl as tn í úhel po hle du na lid i. Dí val jse m se na ně pri zmat em svý bambule. Skrz ni jako pře s skl o, kte rý def or - muje , ze škl ebu je, pokř ivuj e. Jako pře s sk lo, kter ý se nak řáplo. Př es svoj i oš kli vos t js em vid ěl lid i ve vší jejic h hn us ot ě. A zr ovn a ta k jsem viděl lás ku. Tu pit om ou lá sku, co po ní vš ic hni tou žej , vz dyc haj a co př ito m nen í. Tu jeji ch uňahň anou lás ku, coveskut ečn os ti jen hled ásebe sam ýho vtom dru - hý m, lá sku , co je ukňo ur aný , le pkavý sobe ctví. Smál jsem se to mu, al eten smíc hmě řezal vsr dci jako ohni vý uhl ík y. Když na bambu li přán í nezabral o, opovážiljsem se je ště mít dru hý, poř ád js em sine dá va lpokoj .Ka žd ej den js em pa da lna kole na a opak ov al do zbl bnu tí:

„P otre stej ji, pane . Ať umř e. Ať tr pí, ať ji pře je de auto, ať

je na vo zíč ku, kéž do stane svr ab a ne št ov ice. A ne bo ne . Pr osím, pan e, kéž je zn etvo ře na jako já. Kéž ten jej í mile j ob li -

11

Vznasedlo_zlom:Layout 1 25.4.2012 13:22 Page 11


čejík se žehn e olej, roztrh ne jiz va , ké ž jí vlk ukousnenos azbud ezně jjen dír a. Neb one .Pro sím, pane, ať na ni někdo vyl eje kys elin u.“

Tyhle vše chny hnusný přání jse m op ako val den co den. Prokl el jsem ji. Chtěl js em spr ave dl no st. Žádal jsem nebesa, aby ji po tre stala. Ublížila mi, pr očbych to nemohlcht ít? Oko za oko , zub za zu b. Pro č mám be jt zn etvořenejjenom já? To ne ní spr ave dlivý .

Li dsk ý přán í ne návidím.Cho dím se pást ke svatým u Ta - deášk ovi natom ,jak se ne pln ěj .Jak na naše upocený,nicotný to uhy neb esa ze svý výs ostn ý ve jšky výs ostn ě serou. Každejse musí sesvým kříž em kl inkat sám .Akdyž se muněco povede, ne bes a s tí m ne maj nic spo le čn ýho. Je to náhod a. Ste jn á ná - ho da, jako že se někdo narodí jako Pan na a jin ej jako oblu da. Je nže lidi v zoufal ejch sit uac íc h zh loupn ou nato lik, že cpou svý přán í napsan ý na papírkusv atýmu Tadeášovi pod pal ec . Tedy jeh o soš e, samo zře jmě .

Vy rovn al js em se s tím po svým.

S čór nu tej ma pap írk am a si sed nu do hospo dy, pro piju vš ec hn o, co jse m vyž ebr al, a poz or ně proč ítám jednu prosbu po druh ý. Tepr ve poto m př ij de mo je vy touženáchvilk a. Po - malu si kl adu přán í za přán ím na jazyk a pol yk ám, až se zaly - kám. V ži votě jse m neje dl takov ou dob rotu jako nespl něný, nabl bl ý, ni cot ný, sob eck ý lid ský přán í.Bože, dej, ať se můj ma nžel uzdr aví , ať nejs em těh ot ná, ať js em těhotná, ať mě mi - luje, ať se dost ane moje hol či čka na vyso kou ,ať vyj de ten kše ft, ať vyhra ju mi lión.

Zap íj ímjej ich pac hu ťpive mako ne čn ěty přán íkně če mu jsou – jsem v to m oka mž iku absolutněšťastnej. Za ty roky jsem se tot iž stal odbor ní ke mna lidský př ání. Vím, jak chutná pr osb a o uzd rav ení nebo o pen íz e, jak chutná modlit ba za um ír ají cí i jak mi nel eze do krku pro sb a o lásk u. Má hořkej ocas a ch ce se mi z ní zvr ace t. 12

Vznasedlo_zlom:Layout 1 25.4.2012 13:22 Page 12
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist