načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Jiří Němec; Věra Vojtová

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
-7%
sleva

Kniha: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Autor: ;

Kolektivní monografie věnovaná problematice vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, která byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru MSM0021622443 ""Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Paido
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.10.2010
Počet stran: 127
Rozměr: 176x250
Úprava: 381 stran : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7315-191-1
EAN: 9788073151911
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kolektivní monografie věnovaná problematice vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, která byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru MSM0021622443 ""Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH / TABLE OF CONTENTS

Úvod

Speciální p o třeb y ž á k ů v k o n te x tu R á m c o v é h o v z d ě lá v a c íh o p ro g ra m u

pro zák ladn í v zd ěláv á n í - třetí ro k re a liz a c e v ý z k u m n é h o z ám ěru

Special N eed s o f P u p ils in th e C o n te x t o f th e F ra m ew o rk

E ducation P ro g ram m e fo r B asic E d u ca tio n - th e T h ird Y e a r o f R e se arc h R e aliza tio n

Marie Vítková

Inkluzivní v z d ě lá v á n í z p e r sp e k tiv y ž á k ů se so c iá ln ím zn e v ý h o d n ě n ím

Inclusive E d u cation fro m th e S o c ia lly D isa d v a n ta g e d P u p ils’ P o in t o f V iew

Inkluzivní v zd ěláv á n í ja k o fa k to r so c ia liz a c e d ě tí

se sociálním zn ev ý h o d n ě n ím

Inclusive E d u ca tio n a s a F a c to r o f S o c ia liz a tio n o f th e P u p ils

with Social D isa d v a n ta g es Jiří Němec, Věra Vojtová

M ožnosti sy stém o v ý ch z m ě n v o b lasti p o d p o ry

sociálně zn ev ý h o d n ě n ý ch žák ů

The P o ssibilities o f S y stem ic C h a n g e s in th e S u p p o rt o f P u p ils

with Social D isa d v a n ta g es Zdeněk Svoboda

K urikulám í v y m ez en í p o d p o ry u č e n í so c iáln ě z n e v ý h o d n ý c h žák ů

ve školních v z d ěláv a c íc h p ro g ram e ch

C urricular D e lim ita tio n o f S o c ially D isa d v a n ta g e d P u p ils

in School E d u catio n al P ro g ra m m e s Hana Filová, Jiří Havel, Jana Kratochvílová O bsahov á a n alý za p lá n o v a n é v e rze šk o ln íh o v z d ě lá v a c íh o p ro g ra m u z h led isk a p rá ce se so c iáln ě z n e v ý h o d n ě n ý m i sk u p in a m i C ontent A n a ly sis o f a P la n n e d V e rsio n o f a S c h o o l E d u c a tio n a l P ro g ra m m e from the P ersp ectiv e o f W o rk w ith S o c ially D isa d v a n ta g e d G ro u p s

Dušan Klapko

(Speciální) e d u k a č n í p o tř eb y ž á k ů se so c iá ln ím zn e v ý h o d n ě n ím

(S p ecial) E d u ca tio n a l N eed s o f S o c ia lly D isa d v a n ta g e d P u p ils

K valita ž iv o ta šk o ly z p e rsp e k tiv y ž á k ů se so c iá ln ím z n e v ý h o d n ě n ím

Q uality o f S ch o o l L ife fro m th e S o c ially D isa d v a n ta g e d P u p ils ’ P e rsp e ctiv e

Věra Vojtová

K om unikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním 91

C om m unication A bilities o f Socially D isadvantaged Pupils

Barbora Bočková, Jiřina Klenková

In te rk u ltu m í k o m u n ik a c e , in te g rac e a e d u k ac e 103 so c iá ln ě z n e v ý h o d n ě n ý c h ž á k ů -c iz in c ů z v ý c h o d n í E v ro p y v Jih o m o ra v sk é m k ra ji

In terc u ltu ra l C o m m u n ic a tio n , In teg ra tio n a n d E d u catio n o f S o c ially D isa d v a n ta g e d P u p ils-F o re ig n e rs fro m E a ste rn E u ro p e Renée Grenarová A n a lý z a v ý sk y tu p o ru c h c h o v á n í u d ě tí v d ě tsk ý c h d o m o v e c h 115 A n a ly sis o f B e h a v io u r D iffic u ltie s In c id e n c e A m o n g C h ild re n

in In stitu tio n a l C a re H o m es

Ivana Opravilová, Věra Vojtová

H le d á n í v z o rů 123 L o o k in g fo r M o d e ls Libor Klenovský S tr a te g ie v ý u k y a u č e n í žá k ů s e so c iá ln ím zn e v ý h o d n ě n ím 131 T e a c h in g a n d L ea r n in g S tr a te g ie s in th e E d u ca tio n

o f S o c ia lly D isa d v a n ta g e d P u p ils

K o m u n ik a c e č e s k ý c h ž á k ů a ž á k ů c iz in c ů s ly ric k ý m te x te m 133 C o m m u n ic a tio n o f th e C z e c h P u p ils a n d P u p ils F o re ig n e rs w ith L y ric al T ex t Naděžda Sieglová

U m ě le c k á lite ra tu ra p ro d ě ti a m lá d e ž s ro m sk o u te m a tik o u ja k o je d e n 147 z p ro stře d k ů m u ltik u ltu rn í v ý c h o v y p ři e d u k ac i a in te g rac i ro m sk ý c h ž ák ů

C h ild re n a n d Y o u th L ite ra tu re R e fle c tin g th e T o p ic o f R o m a P eo p le a s a M e a n s o f M u lti-C u ltu ra l E d u c a tio n in R o m a P u p ils E d u c a tio n a n d In teg ra tio n Milena Šubrtová

M o ž n o sti slo h o v é a k o m u n ik a č n í v ý c h o v y n a Z Š u ž á k ů 155

se so c iá ln ím z n e v ý h o d n ě n ím

P o ssib ilitie s o f P rim a ry S c h o o l S ty listic a n d C o m m u n ic a tio n E d u ca tio n

in P u p ils w ith S o c ial D isa d v a n ta g es

Eva Minářová

Ž á c i se s o c io k u ltu m ím z n e v ý h o d n ě n ím a v ý u k a c iz íc h ja z y k ů 153

S o c io c u ltu ra lly D isa d v a n ta g e d P u p ils a n d F o re ig n L a n g u a g e T ea ch in g

Renée Grenarová, Světlana Hanušová, Věra Janíková, Hana Ky/oušková       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist