načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia

  > > > > Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia  
Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia
-6%
sleva

Kniha: Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia

Zborník materiálov z vedeckej konferencie Logoterapia ... vo Svite (máj) 2003), ... Trnavskej univerzity v Trnave : (perspektíva z pohľadu logoterapie).
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Trnavská univerzita - Filozofická fakulta
Rok vydání: 14.07.2003
Počet stran: 196
Rozměr: 148x210
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-8907-465-5
EAN: 9788089074655
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zborník materiálov z vedeckej konferencie Logoterapia ... vo Svite (máj) 2003), ... Trnavskej univerzity v Trnave : (perspektíva z pohľadu logoterapie).

Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
1. L O G O T E R A PIA & E X IS T E N C IÁ L N E O T Á Z K Y Ž IV O T A ............................7
Judita Stempelová
Ciele a vízie lo g o te ra p ie .............................................................................................................9
Marián Mráz
C h áp an ie duše - psyché na p ra h u tretieh o tisícro čia.................................................15
2. L O G O T E R A P IA & F IL O Z O F IC K O -A N T R O P O L O G IC K O -E T IC K É
H Ľ A D IS K Á............................................................................................................................21
Alexandra Čmäriková
M ožnosti a m edze zach y ten ia životného zm yslu v psychologickom výskum e 23
Stanislav Hvozdík
M . B londel a m etafyzika k o n an ia človeka na je h o celoživotnej ceste .............30
Eva Klčovanská
Problém y aplikovanej n o rm atív n ej etiky v psychologickej p r a x i.......................40
Radim Krúpa, Eva Naništová
E n v ironm entálne a noetické dispozície v tro jd im en zio n áln o m koncepte
osobnosti ..............................................................................................................................48
Jan Štěrba
N ěkterá filosofická a psychologická východiska к fenom énu sebep řesah o v án í
člověka v oblasti tělesné k u ltu ry ..................................................................................56
3. L O G O T E R A P IA & PA STO R Á LN A P S Y C H O L Ó G IA.....................................63
Marián Košč
Cui pro d est - ko m u poslúži p a sto rá ln a psychológia n a S lovensku ?.................65
Judita Stempelová
P rak tick é otázky p asto ráln eh o p o r a d e n s tv a................................................................70
Stanislava Ševčíková
L ogoterapie a d uchovní život ............................................................................................76
Peter Tavel
L ogoterapia a n áb o ž en stv o...................................................................................................83
4. L O G O T E R A P IA & Ž IV O T N É S Ú V IS L O S T I.......................................................91
Harineková Milada
V ýznam psychologickej in terv en cie v k rízach k resťan sk ý ch m a n ž e lstie v 93
Jana Kunová
L ogoterapia a výchova: V yužitie m etódy z a m e ra n ia na pozitívne prvky
v skupinke d e t í......................................................................................................................97

Eva Nanišlová
L ogoterapia vs. väzby a zá v islo sti? .................................................................................101
Oľga O rosová, Zuzana Katreniaková, Mária Sarková, Andrea Madarasová Geckovái
Sociálna inteligencia, sociálna k o m petencia, sociálne spôsobilosti: T eória
v p rax i prevencie drogových z á v islo stí....................................................................107
Schusterová Iveta
P ro jek t deťom N e z á b u d k y.................................................................................................115
5. L O G O T E R A P IA & P S Y C H O T E R A P IA........................................................... 121
Kazimierz Popielski
R eálny i ideálny o b raz siebie osôb chorých na schorzenia reum atyczne:
A naliza psychologiczna...................................................................................................123
Lilia Suchocka
A naliza bolu i cierpienia w w y b ran y ch chorobách przew leklych. In terp retá cia
n o o -lo teo rety cn a.................................................................................................................141
.Piotr Szczukiewicz
L ogoterapia a pom aganie w kryzysie psychicznym - stu d iu m p rzy p a d k u .. 155
Maria Jankowska, Lilia Suchocka
Problém y i zagroženia egzystencjalne w spólczesnej m lodziežy szkolnej.
A naliza p ed ag o g iczn a......................................................................................................170
Chrebetová Antónia
L ogoterapia ako in šp irácia tra n sfo rm o v a ť stra tu v z i s k......................................176
Peter Halama
M ožnosti logoterapie v te ra p ii drogovo záv islý ch....................................................179
Ladislav Timuľák
E xistenciálne stretn u tie v psy ch o terap ii - niekoľko ilu s trá c ií............................188


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist