načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1. - Svetozár Pavlík; Jaroslav Kozák

Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1.
-11%
sleva

Kniha: Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1.
Autor: ;

Ide o knihu ktorá je sprievodcom po svete nemeckej faleristiky prvej polovice 20. storočia. Kniha je v prvom rade praktickou pomôckou pre zberateľov. Umožní im pri zostavovaní svojej zbierky ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  957 Kč 851
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
28,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 155
Rozměr: 305,0x237,0x17,0 mm
Úprava: ilustrace + 1 volná obr. příl.
Spolupracovali: fotografie Jaroslav Kozák
Hmotnost: 0,99kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Pevná bez přebalu matná
ISBN: 978-80-969292-4-5
EAN: 9788096929245
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Ide o knihu ktorá je sprievodcom po svete nemeckej faleristiky prvej polovice 20. storočia. Kniha je v prvom rade praktickou pomôckou pre zberateľov. Umožní im pri zostavovaní svojej zbierky rozpoznať početné kópie nemeckých odznakov a vyznamenaní, ktoré sa často objavujú na aukciách , burzách a stretnutiach zberateľov, a vyhnúť sa im. Umožňujú to detailné fotografie originálov týchto odznakov a vyznamenaní.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Svetozár Pavlík; Jaroslav Kozák - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1." mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vy z n a m e n a n ia a b o j o v é o d z n a k y Tr e t e j r íš e

OBSAH

Ú v o d................................................................................................................................................................................................................................................................ 4

Výroba a označenie nem eckých a nacistických vyznam enaní a o d z n a k o v.................................................................................................................................... 6

1. VOJENSKÉ VYZNAMENANIA.................................................................................................................................................................................................................. 7

Železný kríž (Eisernes K re u z )................................................................................................................................................................................................................ 7

Železný kríž 1 9 3 9 2. trie d y (Eisernes Kreuz 2 . Klasse 1 9 3 9 )...................................................................................................................................................... 13

Spona 1 9 3 9 k Železném u krížu 1 9 1 4 2. trie d y (Spange . 1 9 3 9 “ zum Eisernem Kreuz 2. Klasse von 1 9 1 4 )................................................................. 17

Železný kríž 1 9 3 9 1. trie d y (Eisernes Kreuz 1. Klasse 1 9 3 9 )...................................................................................................................................................... 1 8

Spona 1 9 3 9 k Železném u krížu 1 9 1 4 1. tried y (Spange „ 1 9 3 9 “ zum Eisernem Kreuz 1. Klasse von 1 9 1 4 )................................................................. 2 0

Rytiersky kríž Železného kríža 1 9 3 9 (R itterkreuz d e s Eisernen Kreuzes 1 9 3 9 )...................................................................................................................... 2 2

Čestný kríž 1. svetovej vojny (W e ltkrie g s-E h re n kre u z).................................................................................................................................................................... 27

Čestný kríž 1. svetovej vojny pre frontových vojakov (W eltkriegs-Ehrenkreuz fü r F ro n tkä m p fe r).......................................................................................... 27

Čestný kríž 1. svetovej vojny pre účastníka vojny (W eltkriegs-Ehrenkreuz fü r K rie g s te iln e h m e r)........................................................................................ 2 9

Čestný kríž účastníka 1. svetovej vojny pre pozostalých (W eltkriegs-E hrenkreuz fü r H in te rb lie b e n e )............................................................................... ЗО

Vojnový záslužný kríž (K rie g sve rd ie n stkre u z).................................................................................................................................................................................... 3 1

Vojnový záslužný kríž s m ečm i 2 . trie d y (K riegsverdienstkreuz 2 . Klasse m it S ch w e rte rn )................................................................................................... 3 3

Vojnový záslužný kríž s m ečm i 1. trie d y (K riegsverdienstkreuz 1. K lasse m it S ch w e rte rn )................................................................................................... 3 6

Medaila Vojnového záslužného kríža (M edaile zum K rie g s v e rd ie n s tk re u z )............................................................................................................................. 3 8

Vojnový záslužný kríž 2. tried y (K riegsverdienstkreuz 2 . K la s s e ).................................................................................................................................................. 3 9

Vojnový záslužný kríž 1. trie d y (K riegsverdienstkreuz 1. K la s s e ).................................................................................................................................................. 4 0

Rytiersky kríž Vojnového záslužného kríža (R itterkreuz des K rie gsve rdie nstkreu zes)............................................................................................................. 4 2

2. ŠPANIELSKA V O JN A................................................................................................................................................................................................................................ 4 4

Španielsky kríž (S panienkreuz)............................................................................................................................................................................................................. 4 4

Odznak za zranenie pre ne m ecké ho dobrovoľníka v špa nielsko m b o ji za slobodu 1 9 3 6 - 1 9 3 9 (légia Condor) 1. typ

(Das Verwundeten-Abzeichen fü r d e u tsch e Freiwillige im spa nischen Freih eitska m pf 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) (Legion C ondor)................................................... 47

Španielska pam ätná m edaila za ob čia nsku vojnu 1 9 3 6 - 1 9 3 9

(Medaila Légia C ondor de la С а т р а п а Legion Condor-Spanien, M e d a ille d e la С а т р а п а )................................................................................................. 5 0

3. ODZNAK ZA ZRANENIE 2 . ty p (Verw undetenabzeichen) ............................................................................................................................................................... 5 2

4. WEHRMACHT - Vojenské vyznam enania a bojové odznaky W e h r m a c h tu............................................................................................................................... 5 5

Vojnový rad Nem eckého kríža v zlate a strie b re (tzv. N em ecký kríž) (Kriegsorden d e s D eutchen Kreuz in Gold und in S ilber) (D eutsches Kreuz) 5 5

Protipartizánsky bojový odznak (B andenkam pf-A bzeichen)........................................................................................................................................................... 5 8

Spona za boj zblízka (N a h ka m p fsp a n g e )........................................................................................................................................................................................... 6 1

Všeobecný útočný odznak (Allgem eines S tu rm a b z e ic h e n )........................................................................................................................................................... 6 4

Útočný pěchotný odznak (Infan te rie-S turm a bze iche n).................................................................................................................................................................... 6 6

Tankový bojový odznak (P an zerka m pfab zeich en )........................................................................................................................................................................... 7 0

Osobitný odznak za zničenie ta n k u je d n o tliv c o m (Sonderabzeichen fü r das N iede rkäm p fe n von Panzerkam pfw agen durch Einzelkäm pfer) .... 74

Odznak výsadkára pozem ného vojska (Fallschirm schützenabzeichen d e s H e e re s )............................................................................................................... 76

Bojový odznak protilietadlového delo stre lectva pozem nej arm á d y (Flakkam pfabzeichen d e s Heeres) (H e eres-F la kab zeich en )................................. 77

Odznak m echanika a vodiča motorových vozidiel (K ra ftfa h rb e w ä h ru n g s a b z e ic h e n )............................................................................................................. 7 9

Vyznamenanie za statočn osť pre príslušníkov východných národov (Tapferkeits- und V erdie nstau szeich nu ng fü r A ngehörige d e r O s tv ö lk e r). . . . 8 1

M edaila pre španielskych dobrovoľníkov (M odrá divízia) (M edaile fü r spa nischen Freiwilligen) (Blaue D ivisio n )............................................................ 8 4

Pamätná m edaila špa nielske j M odrej divízie (E rin ne ru ng sm ed aille S panien Blaue D iv is io n )............................................................................................. 8 5

M edaila za zim né ťaženie na východe 1 9 4 1 - 1 9 4 2 (M e d a ille W in te rsch la ch t im Osten) (O stm e d a ille )............................................................................ 87

Vyznamenanie za dlhoročnú službu vo W ehrm ächte (W ehrm a ch t-D ie n sta u sze ich n u n g )...................................................................................................... 9 0

Služobné vyznam enanie SS (SS-Dienstauszeichnung).................................................................................................................................................................... 9 5

Pamätná m edaila talian sko-ne m ecké ho ťaženia v A frike (M ed aille fü r den italien isch -deu tschen Feldzug in A fr ik a )................................................... 9 8

Narvický š tít (N a rviksch ild )......................................................................................................................................................................................................................1 0 0

Kubánsky š tít (K ub an schild)...................................................................................................................................................................................................................1 0 2

Krymský š tít (K rim sch ild )........................................................................................................................................................................................................................1 0 3

Demjanský štít (D e m ja n sksch ild )..........................................................................................................................................................................................................1 0 5

Strelecké šnúry (S c h ü tz e n s c h n ü re )......................................................................................................................................................................................................1 0 6

5. LUFTWAFFE - Vojenské vyznam enania a bojové odznaky L u ftw a ffe ..........................................................................................................................................I l l

Pilotný odznak (Flugzeugführerabzeichen)..........................................................................................................................................................................................I l l

Odznak leteckého pozorovateľa (B e o b a ch te ra b ze ich e n ).................................................................................................................................................................11 3

Odznak palubného strelca, pa lu b n é h o m ech an ika a ra d istu (F lie g e rsch ü tze n a b ze ich e n ).....................................................................................................116

Odznak pilota bezm otorového lie ta d la (S e g e lflugze ug fü hre rabze ich en).....................................................................................................................................11 9

Odznak výsadkára (Fallschirm schützenabzeichen de r Luftw affe) ...............................................................................................................................................12 0

Frontová letecká spona (F ron tflu g sp a g n e )..........................................................................................................................................................................................1 2 4

Frontová letecká spona pre posádku prie sku m n é h o lie ta d la (F rontflugspange fü r A u fk lä r e r )...............................................................................................1 2 5

Frontová letecká spona pre posádku bo m bardovacích lie ta d ie l (Frontflugspange fü r K a m p fflie g e r)....................................................................................1 2 6

Frontová letecká spona pre posádku tra n sp o rtn ých lie ta d ie l (Frontflugspange fü r T ra n s p o rtflie g e r)...................................................................................1 2 9

Frontová letecká spona pre posádku de nných a nočných stíhacích lie ta d ie l (F rontflugspange fü r Tagjäger un d Frontflugspange fü r Nachtjäger) 1 3 0

Pozemný bojový odznak vojen ského letectva (E rdkam pfabzeichen d e r L u ftw a ffe )...................................................................................................................1 3 3

Bojový odznak protilietadlového delo stre lectva L u ftw a ffe (Flakkam pfabzeichen d e r L u ftw a ffe ).........................................................................................1 3 5

6. KRIEGSMARINE - Vojenské vyznam enania a vojnové odznaky K rie g s m a rin e..........................................................................................................................1 3 8

Vojnový ponorkový odznak 1 9 3 9 (U-Boot-Kriegsabzeichen 1 9 3 9 ).................................................................................................................................................1 3 8

Vojnový odznak pre člena posádky pom ocn ého krížnika (Kriegsabzeichen fü r H ilfs k re u z e r)................................................................................................1 4 0

Vojnový odznak pre člena posádky na rýchlom čln e (Schnellboot-Kriegsabzeichen) ..............................................................................................................141

Vojnový odznak bojového loďstva (Flotten-K riegsabzeichen) ........................................................................................................................................................143

Vojnový odznak pre nám orné delo stre lectvo (M arin e -A rtille rie -K rie g ssa b ze ich e n )...................................................................................................................14 4

Vojnový odznak pre posádky m ínoloviek, stíhačov po n o rie k a zabezpečovacích zväzov

(Kriegsabzeichen fü r Minensuch-U-Boot-jagd-und S ich eru ngsve rbä nd e).....................................................................................................................................1 4 6

Vojnový odznak pre člena posádky na torpé do bo rci (Z erstörer-K riegsabzeichen).....................................................................................................................147

Vojnový odznak pre rušiteľov blokády (B lockadebrecher-Abzeichen)............................................................................................................................................14 8

Typy k ríž o v ................................................................................................................................................................................................................................................ 14 9

Použitá literatúra a p r a m e n e......................................................................................................................................................................................................................15 0
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist