načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1. - Svetozár Pavlík; Jaroslav Kozák

Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1.
-11%
sleva

Kniha: Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1.
Autor: ;

Ide o knihu ktorá je sprievodcom po svete nemeckej faleristiky prvej polovice 20. storočia. Kniha je v prvom rade praktickou pomôckou pre zberateľov. Umožní im pri zostavovaní svojej zbierky ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  957 Kč 852
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
28,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 155
Rozměr: 305,0x237,0x17,0 mm
Úprava: ilustrace + 1 volná obr. příl.
Spolupracovali: fotografie Jaroslav Kozák
Hmotnost: 0,99kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Pevná bez přebalu matná
ISBN: 978-80-969292-4-5
EAN: 9788096929245
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Ide o knihu ktorá je sprievodcom po svete nemeckej faleristiky prvej polovice 20. storočia. Kniha je v prvom rade praktickou pomôckou pre zberateľov. Umožní im pri zostavovaní svojej zbierky rozpoznať početné kópie nemeckých odznakov a vyznamenaní, ktoré sa často objavujú na aukciách , burzách a stretnutiach zberateľov, a vyhnúť sa im. Umožňujú to detailné fotografie originálov týchto odznakov a vyznamenaní.

Další popis

1. VOJENSKÉ VYZNAMENANIA
Železný kríž
Železný kríž 2. triedy 1939
Spona k Železnému krížu 2. triedy 1939
Železný kríž 1. triedy 1939
Spona k Železnému krížu 1. triedy 1939
Čestný kríž prvej svetovej vojny
Vojnový záslužný kríž s mečmi a bez mečov
Vojnový záslužný kríž s mečmi 2. triedy
Vojnový záslužný kríž s mečmi 1. triedy
Medaila Vojnového záslužného kríža
Vojnový záslužný kríž 2. triedy
Vojnový záslužný kríž 1. triedy
2. ŠPANIELSKA VOJNA
Španielsky kríž
Odznak za zranenie pre nemeckého dobrovoľníka v španielskom boji za slobodu 1936 – 1939 (Légia Condor)
Španielska pamätná medaila pre občiansku vojnu 1936–1939
3. ODZNAK ZA ZRANENIE
4. WEHRMACHT – Vojenské vyznamenania a bojové odznaky Wehrmachtu
Rad Nemeckého kríža v zlate a striebre
Protipartizánsky bojový odznak
Spona za boj zblízka
Všeobecný útočný odznak
Útočný bojový pechotný odznak
Tankový bojový odznak v striebre a bronze
Bojový odznak protilietadlového delostrelectva pozemnej armády
Odznak mechanika a vodiča motorových vozidiel
Vyznamenanie za statočnosť pre príslušníkov východných národov
Medaila pre španielskych dobrovoľníkov (Modrá divízia)
Odznak španielskej fašistickej strany (Falanga)
Medaila za zimné ťaženie na východe 1941–1942
Vyznamenanie za dlhoročnú službu vo Wehrmachte
Služobné vyznamenanie SS
Pamätná medaila taliansko-nemeckého ťaženia v Afrike
Pamätný štítok Narvik
Kubáňsky pamätný štítok
Krymský pamätný štítok 1941 – 1942
Demjanský pamätný štítok 1942
Strelecké šnúry
5. LUFTWAFFE – Vojenské vyznamenania a bojové odznaky Luftwaffe
Pilotný odznak
Bojový odznak leteckého pozorovateľa
Bojový odznak palubného strelca, palubného mechanika a radistu
Bojový odznak výsadkára vojenského letectva
Frontová letecká spona
Pozemný bojový odznak Luftwaffe
Bojový odznak protilietadlového delostrelectva Luftwaffe
6. KRIEGSMARINE – Vojenské vyznamenania a bojové odznaky Kriegsmarine
Vojnový ponorkový odznak
Bojový odznak pre člena posádky pomocného krížnika
Bojový odznak pre člena posádky na rýchlom člne
Vojnový odznak bojového loďstvaVojnový odznak pre námorné delostrelectvo
Vojnový odznak pre posádky mínoloviek, stíhačov ponoriek a zabezpečovacích zväzov
Vojnový odznak pre člena posádky na torpédoborci
Vojnový odznak pre rušiteľov blokádyPředmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Vyznamenania a bojové odznaky Tretej ríše 1." mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vy z n a m e n a n ia a b o j o v é o d z n a k y Tr e t e j r íš e

OBSAH

Ú v o d................................................................................................................................................................................................................................................................ 4

Výroba a označenie nem eckých a nacistických vyznam enaní a o d z n a k o v.................................................................................................................................... 6

1. VOJENSKÉ VYZNAMENANIA.................................................................................................................................................................................................................. 7

Železný kríž (Eisernes K re u z )................................................................................................................................................................................................................ 7

Železný kríž 1 9 3 9 2. trie d y (Eisernes Kreuz 2 . Klasse 1 9 3 9 )...................................................................................................................................................... 13

Spona 1 9 3 9 k Železném u krížu 1 9 1 4 2. trie d y (Spange . 1 9 3 9 “ zum Eisernem Kreuz 2. Klasse von 1 9 1 4 )................................................................. 17

Železný kríž 1 9 3 9 1. trie d y (Eisernes Kreuz 1. Klasse 1 9 3 9 )...................................................................................................................................................... 1 8

Spona 1 9 3 9 k Železném u krížu 1 9 1 4 1. tried y (Spange „ 1 9 3 9 “ zum Eisernem Kreuz 1. Klasse von 1 9 1 4 )................................................................. 2 0

Rytiersky kríž Železného kríža 1 9 3 9 (R itterkreuz d e s Eisernen Kreuzes 1 9 3 9 )...................................................................................................................... 2 2

Čestný kríž 1. svetovej vojny (W e ltkrie g s-E h re n kre u z).................................................................................................................................................................... 27

Čestný kríž 1. svetovej vojny pre frontových vojakov (W eltkriegs-Ehrenkreuz fü r F ro n tkä m p fe r).......................................................................................... 27

Čestný kríž 1. svetovej vojny pre účastníka vojny (W eltkriegs-Ehrenkreuz fü r K rie g s te iln e h m e r)........................................................................................ 2 9

Čestný kríž účastníka 1. svetovej vojny pre pozostalých (W eltkriegs-E hrenkreuz fü r H in te rb lie b e n e )............................................................................... ЗО

Vojnový záslužný kríž (K rie g sve rd ie n stkre u z).................................................................................................................................................................................... 3 1

Vojnový záslužný kríž s m ečm i 2 . trie d y (K riegsverdienstkreuz 2 . Klasse m it S ch w e rte rn )................................................................................................... 3 3

Vojnový záslužný kríž s m ečm i 1. trie d y (K riegsverdienstkreuz 1. K lasse m it S ch w e rte rn )................................................................................................... 3 6

Medaila Vojnového záslužného kríža (M edaile zum K rie g s v e rd ie n s tk re u z )............................................................................................................................. 3 8

Vojnový záslužný kríž 2. tried y (K riegsverdienstkreuz 2 . K la s s e ).................................................................................................................................................. 3 9

Vojnový záslužný kríž 1. trie d y (K riegsverdienstkreuz 1. K la s s e ).................................................................................................................................................. 4 0

Rytiersky kríž Vojnového záslužného kríža (R itterkreuz des K rie gsve rdie nstkreu zes)............................................................................................................. 4 2

2. ŠPANIELSKA V O JN A................................................................................................................................................................................................................................ 4 4

Španielsky kríž (S panienkreuz)............................................................................................................................................................................................................. 4 4

Odznak za zranenie pre ne m ecké ho dobrovoľníka v špa nielsko m b o ji za slobodu 1 9 3 6 - 1 9 3 9 (légia Condor) 1. typ

(Das Verwundeten-Abzeichen fü r d e u tsch e Freiwillige im spa nischen Freih eitska m pf 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) (Legion C ondor)................................................... 47

Španielska pam ätná m edaila za ob čia nsku vojnu 1 9 3 6 - 1 9 3 9

(Medaila Légia C ondor de la С а т р а п а Legion Condor-Spanien, M e d a ille d e la С а т р а п а )................................................................................................. 5 0

3. ODZNAK ZA ZRANENIE 2 . ty p (Verw undetenabzeichen) ............................................................................................................................................................... 5 2

4. WEHRMACHT - Vojenské vyznam enania a bojové odznaky W e h r m a c h tu............................................................................................................................... 5 5

Vojnový rad Nem eckého kríža v zlate a strie b re (tzv. N em ecký kríž) (Kriegsorden d e s D eutchen Kreuz in Gold und in S ilber) (D eutsches Kreuz) 5 5

Protipartizánsky bojový odznak (B andenkam pf-A bzeichen)........................................................................................................................................................... 5 8

Spona za boj zblízka (N a h ka m p fsp a n g e )........................................................................................................................................................................................... 6 1

Všeobecný útočný odznak (Allgem eines S tu rm a b z e ic h e n )........................................................................................................................................................... 6 4

Útočný pěchotný odznak (Infan te rie-S turm a bze iche n).................................................................................................................................................................... 6 6

Tankový bojový odznak (P an zerka m pfab zeich en )........................................................................................................................................................................... 7 0

Osobitný odznak za zničenie ta n k u je d n o tliv c o m (Sonderabzeichen fü r das N iede rkäm p fe n von Panzerkam pfw agen durch Einzelkäm pfer) .... 74

Odznak výsadkára pozem ného vojska (Fallschirm schützenabzeichen d e s H e e re s )............................................................................................................... 76

Bojový odznak protilietadlového delo stre lectva pozem nej arm á d y (Flakkam pfabzeichen d e s Heeres) (H e eres-F la kab zeich en )................................. 77

Odznak m echanika a vodiča motorových vozidiel (K ra ftfa h rb e w ä h ru n g s a b z e ic h e n )............................................................................................................. 7 9

Vyznamenanie za statočn osť pre príslušníkov východných národov (Tapferkeits- und V erdie nstau szeich nu ng fü r A ngehörige d e r O s tv ö lk e r). . . . 8 1

M edaila pre španielskych dobrovoľníkov (M odrá divízia) (M edaile fü r spa nischen Freiwilligen) (Blaue D ivisio n )............................................................ 8 4

Pamätná m edaila špa nielske j M odrej divízie (E rin ne ru ng sm ed aille S panien Blaue D iv is io n )............................................................................................. 8 5

M edaila za zim né ťaženie na východe 1 9 4 1 - 1 9 4 2 (M e d a ille W in te rsch la ch t im Osten) (O stm e d a ille )............................................................................ 87

Vyznamenanie za dlhoročnú službu vo W ehrm ächte (W ehrm a ch t-D ie n sta u sze ich n u n g )...................................................................................................... 9 0

Služobné vyznam enanie SS (SS-Dienstauszeichnung).................................................................................................................................................................... 9 5

Pamätná m edaila talian sko-ne m ecké ho ťaženia v A frike (M ed aille fü r den italien isch -deu tschen Feldzug in A fr ik a )................................................... 9 8

Narvický š tít (N a rviksch ild )......................................................................................................................................................................................................................1 0 0

Kubánsky š tít (K ub an schild)...................................................................................................................................................................................................................1 0 2

Krymský š tít (K rim sch ild )........................................................................................................................................................................................................................1 0 3

Demjanský štít (D e m ja n sksch ild )..........................................................................................................................................................................................................1 0 5

Strelecké šnúry (S c h ü tz e n s c h n ü re )......................................................................................................................................................................................................1 0 6

5. LUFTWAFFE - Vojenské vyznam enania a bojové odznaky L u ftw a ffe ..........................................................................................................................................I l l

Pilotný odznak (Flugzeugführerabzeichen)..........................................................................................................................................................................................I l l

Odznak leteckého pozorovateľa (B e o b a ch te ra b ze ich e n ).................................................................................................................................................................11 3

Odznak palubného strelca, pa lu b n é h o m ech an ika a ra d istu (F lie g e rsch ü tze n a b ze ich e n ).....................................................................................................116

Odznak pilota bezm otorového lie ta d la (S e g e lflugze ug fü hre rabze ich en).....................................................................................................................................11 9

Odznak výsadkára (Fallschirm schützenabzeichen de r Luftw affe) ...............................................................................................................................................12 0

Frontová letecká spona (F ron tflu g sp a g n e )..........................................................................................................................................................................................1 2 4

Frontová letecká spona pre posádku prie sku m n é h o lie ta d la (F rontflugspange fü r A u fk lä r e r )...............................................................................................1 2 5

Frontová letecká spona pre posádku bo m bardovacích lie ta d ie l (Frontflugspange fü r K a m p fflie g e r)....................................................................................1 2 6

Frontová letecká spona pre posádku tra n sp o rtn ých lie ta d ie l (Frontflugspange fü r T ra n s p o rtflie g e r)...................................................................................1 2 9

Frontová letecká spona pre posádku de nných a nočných stíhacích lie ta d ie l (F rontflugspange fü r Tagjäger un d Frontflugspange fü r Nachtjäger) 1 3 0

Pozemný bojový odznak vojen ského letectva (E rdkam pfabzeichen d e r L u ftw a ffe )...................................................................................................................1 3 3

Bojový odznak protilietadlového delo stre lectva L u ftw a ffe (Flakkam pfabzeichen d e r L u ftw a ffe ).........................................................................................1 3 5

6. KRIEGSMARINE - Vojenské vyznam enania a vojnové odznaky K rie g s m a rin e..........................................................................................................................1 3 8

Vojnový ponorkový odznak 1 9 3 9 (U-Boot-Kriegsabzeichen 1 9 3 9 ).................................................................................................................................................1 3 8

Vojnový odznak pre člena posádky pom ocn ého krížnika (Kriegsabzeichen fü r H ilfs k re u z e r)................................................................................................1 4 0

Vojnový odznak pre člena posádky na rýchlom čln e (Schnellboot-Kriegsabzeichen) ..............................................................................................................141

Vojnový odznak bojového loďstva (Flotten-K riegsabzeichen) ........................................................................................................................................................143

Vojnový odznak pre nám orné delo stre lectvo (M arin e -A rtille rie -K rie g ssa b ze ich e n )...................................................................................................................14 4

Vojnový odznak pre posádky m ínoloviek, stíhačov po n o rie k a zabezpečovacích zväzov

(Kriegsabzeichen fü r Minensuch-U-Boot-jagd-und S ich eru ngsve rbä nd e).....................................................................................................................................1 4 6

Vojnový odznak pre člena posádky na torpé do bo rci (Z erstörer-K riegsabzeichen).....................................................................................................................147

Vojnový odznak pre rušiteľov blokády (B lockadebrecher-Abzeichen)............................................................................................................................................14 8

Typy k ríž o v ................................................................................................................................................................................................................................................ 14 9

Použitá literatúra a p r a m e n e......................................................................................................................................................................................................................15 0
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist