načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Využití ICT u dětí se speciálními potřebami – Pavel Zikl; kolektiv

Využití ICT u dětí se speciálními potřebami

Elektronická kniha: Využití ICT u dětí se speciálními potřebami
Autor: Pavel Zikl; kolektiv

Text je zaměřen na oblasti využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  203
+
-
6,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 127
Rozměr: 21 cm
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3852-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Text je zaměřen na oblasti využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Popis nakladatele

Cílem monografie je podat přehled o současném stavu a potenciálu, který ICT mají u žáků se speciálními potřebami. Autoři uvádějí přehled speciálního hardwaru a softwaru a příklady využití. Podstatnou část publikace tvoří praktické projekty zaměřené na rozvoj konkrétních znalostí a dovedností z oblasti ICT. Projekty jsou zaměřeny na tvorbu prezentací, pracovních listů, vyhledávání a publikování na internetu.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Pavel Zikl; kolektiv - další tituly autora:
 (e-book)
Dítě s mentálním postižením ve škole Dítě s mentálním postižením ve škole
 (e-book)
Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Využití ICT

u dětí se

speciálními

potřebami

P. Zikl a kol.

 Možnosti využití

ICT učiteli

 Speciální hardware

a software

 Pracovní listy

 Prezentace

Využití ICT u d

ě

se speciálními

pot

ř

ebami

pe agogika

Pavel Zikl a kol.

Využití ICT u d

ě

tí se speciálními pot

ř

ebami

Pavel Zikl a kol.

pe agogika

Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

Předkládaná monografi e je tematicky zaměřena na oblast využití informačních

a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími po

třebami. Jejím cílem je poskytnout zájemcům přehled o současném stavu a poten

ciálu, který ICT u těchto žáků mají. Na začátku publikace jsou uvedeny výsledky

některých našich výzkumů zaměřených na využití informačních a  komunikač

ních technologií ve školách a dále následuje text popisující možnosti využití ICT

u různých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s mentálním

postižením, s narušenou komunikační schopností, se sluchovým a zrakovým po

stižením a se specifi ckými poruchami učení). Následující kapitoly jsou zaměřeny

na hardware, zejména pak na jednotlivé kategorie speciálního hardwaru pro žáky

s různým zdravotním postižením, a software, opět zejména na programy využíva

né při práci s dětmi s různým typem zdravotního postižení. Poslední část knihy

obsahuje příklady pro využití ICT v  práci s  dětmi se specifi ckými vzdělávacími

potřebami (vytváření pracovních listů a prezentací pro výuku). Celá publikace je

doplněna o rejstřík a seznam speciálního hardwaru a softwaru. Možnosti využití

ICT učiteli

 Speciální hardware

a software

 Pracovní listy

 Prezentace

Využití ICT u d

ě

se speciálními

pot

ř

ebami

pe agogika

Pavel Zikl a kol.


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektro

nické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Mgr. Pavel Zikl, Ph.D. a kol. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami Monografie vznikla na Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na základě výzkumných aktivit tohoto pracoviště. TIráž TIšTěné PublIkaCe: autorský kolektiv: PhDr. Petra Bendová, Ph.D. Mgr. Václav Maněna, Ph.D. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. Mgr. Pavel Zikl, Ph.D. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4394. publikaci Fotografie: Mgr. Václav Maněna, Ph.D. Fotografie na titulní straně Bc. Vladimír Hrubeš recenzenti: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Mgr. Vojtech Regec Odpovědný redaktor Mgr. Martin Hrdina, Ph.D. Sazba a zlom Antonín Plicka Zpracování obálky Antonín Plicka Počet stran 128 Vydání 1., 2011 Dotisk 2012 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice © Grada Publishing, a.s., 2011 Cover Photo © Bc. Vladimír Hrubeš ISBN 978-80-247-3852-9 elekTronICké PublIkaCe: ISBN 978-80-247-7709-2 (ve formátu pdf ) ISBN 978-80-247-7710-8 (ve formátu epub)

obsah / 5

OBSah

ÚvOd 7 1 využItí Ict učItelI 9 2 MOžNOStI využItí Ict u dětí Se SpecIálNíMI

pOtřeBaMI 16

2.1 ICT u dětí s mentálním postižením .............................................................. 21

2.2 ICT u dětí s tělesným postižením ................................................................. 26

2.3 ICT u dětí s narušenou komunikační schopností ......................................... 28

2.4 ICT u dětí s vadami zraku ............................................................................ 30

2.4.1 Pomůcky na bázi ICT pro děti s diagnózou nevidomost ..................... 32

2.4.2 Pomůcky na bázi ICT pro osoby slabozraké ....................................... 35

2.5 ICT u dětí s vadami sluchu .......................................................................... 36

2.6 ICT u dětí se specifickými poruchami učení ................................................. 39

3 hardware 41 4 SpecIálNí hardware 49 4.1 Vstupní zařízení ........................................................................................... 51

4.2 Výstupní zařízení .......................................................................................... 56

4.3 Ergonomické pomůcky ................................................................................ 57

4.4 Speciální počítače, notebooky, PDA ............................................................. 58

4.5 Periferie ........................................................................................................ 58

4.6 Další technické pomůcky (připojitelné k PC) ............................................... 59

5 SOftware 61 5.1 Nejčastější licence programů ......................................................................... 61

5.2 Jiné licence ................................................................................................... 65

6 SpecIálNí SOftware v edukacI dětí a žáků

Se SpecIálNíMI vzdělávacíMI pOtřeBaMI 67

6.1 Softwarové programy usnadňující dětem se speciálními potřebami

ovládání PC .................................................................................................. 69

6.2 Software pro podporu edukace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami ..................................................................................................... 73 / využití ict u dětí se speciálními potřebami 6.3 Programy pro rozvoj komunikačních dovedností a alternativní

komunikaci .................................................................................................. 78

6.4 Software pro podporu edukace žáků se specifickými poruchami učení .......... 85

7 pracOvNí lISty 90

7.1 Co všechno je pracovní list ........................................................................... 90

7.2 Zásady tvorby pracovních listů ..................................................................... 92

7.3 Zdarma dostupné zdroje obrázků ................................................................. 94

7.4 O programu Draw ........................................................................................ 96

7.5 Ukázka tvorby pracovního listu v programu Draw ........................................ 98

8 prezeNtace 105

8.1 Ukázka tvorby prezentace v programu Impress ........................................... 109

závěr 117

lIteratura 118 SezNaM SpecIálNíhO SOftwaru 121

SuMMary 123

rejStřík 125

úvod / 7

ÚvOd

Trendem posledních let se stalo zpřístupňování informačních a ko­

munikačních technologií (ICT) laické veřejnosti, resp. uživatelům těchto technologií bez příslušného odborného vzdělání. Informační a komunikační technologie se v různých formách stávají běžnou součástí každodenního života většinové populace, jedince se zdravotním postižením či znevýhodněním (resp. se speciálními vzdělávacími potřebami) nevyjímaje.

S ohledem na měnící se cílovou skupinu uživatelů ICT dochází v kontextu jejich zvyšující se popularity i ke změně přístupu v oblasti jejich aplikovatelnosti do praxe již ze strany jejich výrobců. Ti se snaží tvořit nové produkty tak, aby byly snadno ovladatelné a přístupné všem potenciálním uživatelům, tj. osobám, pro něž není stěžejní znalost technických principů fungování ICT, ale požadují od těchto technologií usnadnění a zefektivnění úkonů, které provádějí nejčastěji v práci nebo ve svém volném čase. Součástí tohoto procesu je i rychlé zlepšování nabídky i pro uživatele s různou mírou speciálních potřeb.

Ve vztahu ke zvyšujícím se nárokům na současnou populaci v oblasti vše­ obecného vzdělání, mezi něž patří i znalost ICT, je nutné na tuto skutečnost brát ohled i v rámci předškolního, základního, předprofesního (středoškolské­ ho, vyššího odborného, vysokoškolského) i profesního vzdělávání, a to nejen osob intaktních, ale i osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kolektiv autorů při koncipování obsahu této odborné publikace vycházel ze skutečnosti, že informační a komunikační technologie se mohou stát po­ tenciálním nástrojem pro aplikování změn ve vzdělávání dětí, žáků a studentů na všech stupních a typech škol. Zohledňoval skutečnost, že ICT umožňují rozšířit přístup ke vzdělávání, aplikovat nové výukové metody, kompenzovat dětem jejich případná znevýhodnění a přinášejí řadu dalších možností, které jsou v předkládané práci uvedeny. / využití ict u dětí se speciálními potřebami

V této knize jsme se zaměřili na skupinu dětí, žáků a studentů

1

se speciálními

potřebami a snažili jsme se poskytnout ucelený přehled o celém tématu, tedy o možnostech ICT při práci s touto cílovou skupinou.

1

Publikace je zaměřena na cílovou skupinu dětí, žáků i  studentů se speciálními

potřebami, ale pro zjednodušení používáme v textu slovo „děti“ jako pojmu nej­

širšího. Toto označení zde zahrnuje věkovou kategorii od narození po dovršení

18 let věku (OSN, Úmluva o právech dítěte). Pojem žáci (případně děti a žáci) se

objevuje v případech citací (např. školský zákon) nebo tam, kde explicitně hovoří­

me o situaci ve školách. V mnoha případech by bylo možné použít výraz „osoby“

místo „děti“ (např. speciální hardware), protože text je možné aplikovat na všechny

věkové skupiny. Tuto skutečnost ale čtenář jistě z kontextu pochopí a není tedy

nutné zahlcovat text zdlouhavým výčtem všech věkových skupin.

využití ict učiteli / 9

1 v yužItí Ict učItelI

Martina Maněnová, Pavel Zikl

Informační a komunikační technologie (ICT) v současné době stále

více pronikají do oblasti vzdělávání, kde způsobují velké množství změn. Pod pojmem ICT chápeme vše, co nám umožňuje zpracovávat informace, komu­ nikovat. Konkrétně se jedná o počítače a jejich programové vybavení, tiskárny, datové projektory, interaktivní tabule, videa, televize, internet, digitální foto­ aparáty, digitální kamery apod. Dnešní technologie mohou díky svým mož­ nostem učiteli výrazně pomáhat při organizaci vzdělávacího procesu, mohou přispět k zefektivnění výuky, k aktivizaci či větší motivaci žáků a v některých případech mohou učitele i částečně zastoupit. V rukou žáka i učitele se z ICT stávají nástroje vhodné nejen k experimentování, modelování, studování jevů a souvislostí, zpracování dat, získávání, třídění a výměně informací, ale také umožňují žákům pracovat s výukovými programy.

Právě kvalita a rozsah programového vybavení počítačů na školách má zá­ sadní vliv na kvalitu a efektivitu výuky. Pokud se učitel rozhodne začlenit do výuky počítače, je nutné zvolit vhodné programy. V úvahu je nutné vzít dostup­ nost (licenční politika výrobce), přístupnost programu (snadno pochopitelné programové prostředí, pro snadnější učení nejlépe v mateřském jazyce) a jeho návaznost na praxi (Kořínek, 2000). Pokud učitel zváží uvedené podmínky, je možné při vyučování pomocí počítačů věnovat daleko větší pozornost rozvoji samostatného tvůrčího myšlení a  výuce postupů, pomocí kterých je možné rutinní činnosti převést na počítače. Jakým způsobem mohou učitelé využívat ICT? • V přípravě na výuku

Jedná se nejen o vytváření příprav v elektronické podobě, ale zejména o ske­

nování či tvorbu výukových materiálů (prezentací, obrázků, videí, animací,

interaktivních multimediálních materiálů, testů, pracovních listů, myšlen­

kových map). Velkou výhodou elektronické tvorby výukových materiálů je

snadná archivace a jednoduchá aktualizace. / využití ict u dětí se speciálními potřebami • Ve výuce

Učitelé mohou využít ICT při prezentaci učiva pro větší názornost, před­

stavivost. Dále mohou používat vytvořené elektronické výukové materiály,

pracovat s interaktivní tabulí, která při správném použití může být velmi

aktivizujícím prvkem při výuce. ICT umožňují využívání interaktivních

výukových programů, online pracovních materiálů, testů, autotestů, vy­

hledávání informací apod. • K archivaci výsledků výuky

Pomocí ICT mohou učitelé snáze archivovat výsledky učení žáků a  dále

s nimi pracovat (např. při plánování výuky).

Je zajímavé podívat se konkrétně, jak učitelé pracují s ICT, jaké k tomu mají vzdělání a jak ho využívají při práci se žáky se speciálními potřebami. Je možné také porovnat realitu na konkrétní škole nebo u konkrétního učitele s těmito výsledky. Pro ilustraci tedy uvádíme vybrané výsledky výzkumů, které byly realizovány na Ústavu primární a preprimární edukace Pedago­ gické fakulty Univerzity Hradec Králové a  byly zaměřeny mj. na to, jak učitelé prvního stupně základní školy pracují s  ICT obecně (Maněnová, 2009) a jak je využívají při práci se žáky se speciálními potřebami (Faberová a kol., 2006).

Mezi zajímavé výsledky lze zařadit to, že ze skupiny 519 respondentů (učitelů prvního stupně) pouze 2,9 % neprošlo žádným typem vzdělávání zaměřeného na ICT (obr. 1).

Třetina respondentů absolvovala kurz zaměřený na ICT v  rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a více než třetina se vzdělávala v oblasti ICT při studiu na vysoké škole i absolvovala určitý typ kurzu.

Na otázku Jak celkově hodnotíte průměrné využívání ICT (počítač, internet, interaktivní tabule, programy) ve své práci? odpověděla téměř polovina respon­ dentů, že využívá ICT každý den (obr. 2).

Pokud byl dotaz zaměřen konkrétně na tvorbu příprav, zde většina respon­ dentů (79 %) počítač nevyužívá a pouze 6 % respondentů je zvyklých tvořit přípravy na počítači na každou hodinu (obr. 3).

U jiných našich výzkumů (Faberová a kol., 2006) jsme se zaměřili na práci se žáky se speciálními potřebami. Výzkumným souborem bylo 142 žáků (a je­ jich učitelů) se specifickými poruchami učení a s mentálním postižením, kteří byli individuálně integrováni v běžných školách. Při práci s těmito žáky a při přípravě uvádějí učitelé poměrně intenzivní využívání ICT, jak to můžeme vidět na obr. 4.

využití ict učiteli / 11

40

Relativní četnost (%)

35

30

25

20

15

10

5

neabsolvováno

nic

kurz VŠ VŠ i kurz

2,9 %

34,3 %

24,5 %

38,3 %

Obr. 1 Vzdělání učitelů prvního stupně ve zkoumaném výběru v  oblasti ICT

(Maněnová, 2009)

50

Relativní četnost (%)

45

40

30

35

20

25

15

10

5

vůbec 1×

měsíčně

za 14 dní

týdně

každý den

10 %

8 %

13 %

24 %

46 %

Obr. 2 Průměrné využívání ICT ve své práci

12 / využití ict u dětí se speciálními potřebami

80

Relativní četnost (%)

70

60

50

40

30

20

10

nepoužívám 1×

za měsíc

za 14 dní

na každou

hodinu

79 %

12 %

3 %

6 %

Obr. 3 Využití počítače při tvorbě příprav

90

80

70

60

Relativní četnost (%)

50

40

30

20

10

Výukové

programy

PC

programy

Internet Periferie

(projektor,

scanner...)

Spec.

výukové

programy

nevyužívá

využívá

Obr. 4 Využití ICT při výuce (u integrovaných žáků)

využití ict učiteli / 13

V  případě, kdy měli učitelé vyjmenovat pomůcky (speciální, didaktické, kompenzační) používané běžně u  individuálně integrovaného žáka (obr.  5), objevily se ICT pouze u 17 % z nich; 83 % respondentů pak neuvedlo žád­ nou pomůcku z oblasti ICT, kterou používají. Pouze jeden učitel vyjmenoval pomůcky dvě, nikdo z nich více.

Využití ICT přímo ve výuce je podmíněno vybaveností školy. Podle Českého statistického úřadu (2010) bylo v roce 2009 na prvním stupni základní školy 16 počítačů na 100 žáků a na druhém stupni základní školy 21 počítačů na 100 žáků (obr. 6).

Je však překvapující, že ICT přímo při výuce vůbec nepoužívá skoro polo­ vina učitelů běžných škol (obr. 7). V současné době se zlepšuje vybavenost škol z hlediska ICT, a proto využití dataprojektorů, interaktivních tabulí, počíta­ čů atd. by podle našeho názoru mělo být samozřejmou součástí vyučovacího procesu.

Z výsledků výzkumů vyplývá, že většina učitelů prošla určitým typem vzdě­ lávání v oblasti ICT a základní školy také mají poměrně velký počet PC na 100 žáků (16 ks na prvním stupni, 21 ks na druhém stupni). 46 % učitelů určitým způsobem počítač využívá každý den a pouze 10 % ho nepoužívá vůbec. Horší situace je v zapojení počítačů přímo do výuky (45 % učitelů nepoužívá vůbec).

1 pomůcka

16 %

2 pomůcky

1 %

žádná pomůcka

83 %

Obr. 5 Využití pomůcek z oblasti ICT u individuálně integrovaných žáků

14 / využití ict u dětí se speciálními potřebami

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. stupeň

2. stupeň

5

10

15

20

25

Obr. 6 Počet počítačů na 100 žáků (upraveno podle ČSÚ, 2010)

Relativní četnost (%)

45

40

30

35

20

25

15

10

5

vůbec

nepoužívám

za 14 dní

týdně

týdně

téměř

každou hodinu

45 %

21 %

23 %

8 %

2 %

Obr. 7 Využití počítačů učiteli při výuce

využití ict učiteli / 15

Na druhou stranu například statistické údaje o počtu PC zahrnují i techniku

starší, která mnohdy není využitelná pro práci s moderními výukovými pro­

gramy. Také samotný fakt, že učitel absolvoval specifickou formu vzdělávání,

neznamená, že je dobře připraven. Mnoho učitelů absolvovalo kurzy již před

delší dobou, přičemž zvláště u ICT je zastarávání informací poměrně rychlé.

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je využívání ICT na poměrně

nízké úrovni, například speciální software, který je běžně dostupný již mnoho let

(viz kapitolu Speciální software v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami), učitelé používají spíše výjimečně. Lepší je situace s využíváním běž­

ných výukových programů (asi polovina učitelů) a běžné techniky (asi třetina).

+ / využití ict u dětí se speciálními potřebami

2 MOžNOStI v yužItí Ict

u dětí Se SpecIálNíMI

pOtřeBaMI

Pavel Zikl, Petra Bendlová

Děti, žáci a studenti se speciálními potřebami jsou velmi heterogenní

skupinou, do které patří (školský zákon, § 16, 17):

• žáci se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, smyslovým, s  více

vadami, vadami řeči a specifickými poruchami učení

2

; viz obr. 8),

• žáci se zdravotním znevýhodněním (jedná se o žáky dlouhodobě nemocné

nebo se zdravotním oslabením, což vyžaduje zohlednění ve vzdělávání), • žáci se sociálním znevýhodněním (nízké sociálně kulturní postavení, ohro­

žené sociálně patologickými jevy, ústavní nebo ochranná výchova, azylanti), • žáci mimořádně nadaní.

U některých těchto dětí budeme ICT využívat stejně jako u běžné populace (např. děti se zdravotním znevýhodněním), jinde bude nutné „jiné“ použití běžného hardwaru a  softwaru (dítě nadané) a  u  dalších dětí budeme muset použít nejen speciální programy, ale také řadu speciálního hardwaru (např. žáci s více vadami). Vymezení celé šíře možného využití ICT u žáků se spe­ ciálními potřebami je důležité proto, abychom si uvědomili možný potenciál u konkrétních dětí nebo tříd. Oblasti využití ICT u dětí se speciálními potřebami: • výuka a stimulace, • individualizace, • kompenzace, • reedukace,

2

Specifické poruchy učení (SPU) a poruchy chování nejsou obecně považovány za

zdravotní postižení. V zákoně jsou do této kategorie zařazeny proto, aby jim bylo

možné poskytnout větší míru podpory (např. IVP, snížení počtu žáků apod.).

možnosti využití ict u dětí se speciálními potřebami / 17

• diagnostika,

• standardní využití,

• tvorba speciálních výukových materiálů a pomůcek,

• motivace,

• administrativa.

• Výuka a stimulace

Při vyučování máme možnost používat širokou škálu programů pro osoby různého věku i s různým postižením. Existují programy pro elementární vizuální a sluchovou stimulaci těžce postižených, výukové programy zamě­ řené na děti s mentálním postižením (smyslová výchova, čtení, počty...), programy pro 1. stupeň ZŠ (zaměřené na český jazyk, matematiku, od­ borné předměty), programy pro děti s  poruchami učení, programy pro rozvoj komunikačních schopností (nejen pro žáky s vadami řeči, ale i pro žáky vyrůstající v nedostatečně stimulujícím prostředí), programy zlepšující pozornost žáka apod. Prakticky neexistuje skupina, pro kterou by nebylo možné najít vhodné využití. Jednotlivé příklady jsou popsány v kapitole Spe­ ciální software v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

1,6 %

1,8 %

6,5 %

46,3 %

35,0 %

1,7 %

mentální

sluchové

zrakové

vady řeči

tělesné

s více vadami

SPU

poruchy chování

autismus1,0 %

2,8 %

Obr.  8 Žáci se zdravotním postižením v  základních školách v  ČR, školní rok

2008/2009 (Ústav pro informace ve vzdělávání)


18 / využití ict u dětí se speciálními potřebami • Individualizace

ICT jsou také vhodným nástrojem pro individualizaci výuky pro žáky s růz­

ným typem speciálních potřeb. Nemáme na mysli pouze děti se zdravotním

postižením (např. mentálním, tělesným), ale také žáky s poruchami učení

nebo poruchou pozornosti a v neposlední řadě také žáky mimořádně na­

dané. Právě pro tuto skupinu by mělo být využívání ICT ve výuce samo­

zřejmostí, neboť umožní relativně snadno obohacování učiva, akceleraci

postupu žáka, přípravu materiálů pro něj, realizaci jeho zájmů apod.

Specifickým případem individualizace je práce se žákem, který se po nějakou

dobu nemůže přímo účastnit vyučování. To se relativně často týká dětí se

zdravotním postižením a možná ještě častěji dětí se zdravotním oslabením

(chronická onemocnění, recidivující onemocnění). S využitím dnes běžné

techniky je možné komunikovat se žákem a jeho rodiči, udržovat kontakt

mezi dětmi navzájem (e­mail, ICQ, Skype, Facebook apod.), zasílat dítěti

samostatnou práci (PC, scanner) a celkově tak zmírňovat dopady jeho ne­

přítomnosti jak na jeho postup ve výuce, tak v oblasti sociální. Zde je možné

uvést jako příklad velký pozitivní dopad kontaktů se spolužáky a se školou,

který můžeme pozorovat např. u dlouhodobě hospitalizovaných dětí, kde

je výuka sice zajištěna, ale tento kontakt pomáhá zlepšovat psychický stav

dítěte. „Škola na dálku“ může být využita také u dětí bez speciálních potřeb,

které například s rodiči po část roku pobývají mimo trvalé bydliště (např.

práce v zahraničí).

3

• Kompenzace

ICT (se speciálním hardwarem) mohou kompenzovat řadu vad. Umožňují

například psaní žákům s vážnými poruchami motoriky, zrakově postižení

mohou prostřednictvím zvukového výstupu číst jakýkoliv text, zcela imobil­

ní mohou komunikovat s okolím apod. Podrobněji je tato oblast rozvedena

v kapitole Speciální hardware. • Reedukace

Reedukací se obecně rozumí aktivita směřující k nápravě nebo rozvoji na­

rušených funkcí. Nejčastěji se s  touto speciálně­pedagogickou metodou

setkáme při práci se žáky s  poruchami učení, ale také u  dětí s  poruchou

pozornosti a samozřejmě u žáků se zdravotním postižením. 3

Nejedná se zde o žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, protože ti

se vzdělávají zpravidla v tamních školách a v ČR vykonávají pouze zkoušky.

možnosti využití ict u dětí se speciálními potřebami / 19

• Diagnostika

V elektronické podobě existuje řada diagnostických testů (psychologické, speciálně­pedagogické, didaktické), které je možno využívat nejen v praxi poradenské, ale také v běžné školní praxi. Můžeme se setkat s následujícími typy testů: – Online testy

Na internetu je dostupné nepřeberné množství různých testů, z nichž

asi nejčastější jsou testy inteligence. Zde je nutné říci, že použití inteli­

genčních testů patří do rukou odborníka s náležitým vzděláním a praxí

a jejich běžné užívání nemůžeme doporučit. Standardizace testu je proces

velmi nákladný a dlouhodobý, určena je i administrace testu a náročné je

i vyhodnocení a interpretace výsledků. Laické používání neověřených IQ

testů na webu nám nemůže poskytnout objektivní podklady pro práci

a  naopak může vést k  mylným závěrům, které v  konečném důsledku

dítě poškodí.

Na www stránkách mohou být „plně“ online testy (administrace i vyhod­

nocení testu), ale častější jsou testy, které můžete vyplnit a dle instrukcí

sami vyhodnotit, nebo takové, kde je dostupná tištěná verze testu. U do­

stupných testů je vždy na místě opatrnost, protože jen minimum z nich

je opravdu kvalitních, objektivních a využitelných i pro laiky. – Standardizované testy (kompletně zpracované pro využití na PC)

Dodavatelé standardizovaných testů dnes již nabízejí stále častěji dvě

varianty dodání – tj. „papír – tužka“ a  verzi pro použití na PC nebo

prostřednictvím www aplikace.

4

Většina testů je určena pouze psycho­

logům, ale existuje i řada takových, které mohou využít speciální peda­

gogové nebo učitelé. Jako příklad testu administrovaného plně na PC

můžeme uvést Test struktury zájmů (AIST­R), který mohou aplikovat

např. výchovní poradci v rámci poradenství v oblasti profesní orientace. – Didaktické testy, testy v rámci výukových programů

Na www stránkách nalezneme značné množství různých didaktických

testů uplatnitelných ve školách. Některé testy jsou dílem učitelů škol,

jiné pak produktem institucí zabývajících se testováním (např. nyní

dostupné zkušební testy pro novou státní maturitu). Didaktické testy

obsahuje také řada výukových programů.

4

Nabídku testů najdete např. na www.testcentrum.com nebo na www.psycho diagnostika­sro.cz.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.