načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Výkladový slovník epidemiologické terminologie - Jan Šejda; Zdeněk Šmerhovský; Dana Göpfertová

Výkladový slovník epidemiologické terminologie

Elektronická kniha: Výkladový slovník epidemiologické terminologie
Autor: ; ;

Publikace definuje a vysvětluje formou hesel pojmy užívané při studiu výskytu, distribuce a příčin hromadně se vyskytujících nemocí a poruch zdraví. Hlavním cílem publikace je snaha o ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  135
+
-
4,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 120
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 80-247-1068-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace definuje a vysvětluje formou hesel pojmy užívané při studiu výskytu, distribuce a příčin hromadně se vyskytujících nemocí a poruch zdraví. Hlavním cílem publikace je snaha o sjednocení epidemiologické terminologie, vedoucí k užívání standardních a srovnatelných termínů ve vědecké i rutinní práci, a tím i k lepšímu vzájemnému porozumění. Práce zahrnuje hesla obecné epidemiologie se zaměřením na epidemiologii infekčních nemocí, epidemiologickou metodologii, nejčastější termíny zdravotnické statistiky užívané epidemiology, ale též na vybrané pojmy z příbuzných lékařských oborů. U řady hesel jsou uváděny i jejich anglické ekvivalenty usnadňující orientaci v anglické odborné literatuře.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Šejda; Zdeněk Šmerhovský; Dana Göpfertová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc.

MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

VÝKLADOVÝSLOVNÍKEPIDEMIOLOGICKÉTERMINOLOGIE

Recenzenti:

Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

MUDr. Jan Augustin

Copyright Š Grada Publishing, a.s, 2005

Cover Photo Š profimedia.cz/CORBIS, 2005

Vydala Grada Publishing, a.s.,

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7,

jako svou 2255. publikaci

Odpovědná redaktorka Pavla Kovářová

Sazba a zlom Blažena Posekaná

Obrazová dokumentace autoři

Počet stran 120

Vydání první, Praha 2005

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.,

Husova 1881, Havlíčkův Brod

Nakladatelství děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za finanční podporu při

vydání této publikace.

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není

zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách,

dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich

praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné

právní důsledky.

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem

reprodukovány, ukládány čirozšiřovány bezpísemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 80-247-1068-4

ISBN 978-80-247-6188-6

(titná verze)

(elektronická verze ve formátu PDF)

Š Grada Publishing, a.s. 2011Obsah

Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zpracování výrazového slovníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

A......................................9

B .....................................16

C .....................................21

Č .....................................22

D.....................................23

E .....................................27

F .....................................30

G.....................................32

H.....................................33

CH ....................................35

I......................................36

K.....................................43

L .....................................51

M.....................................52

N.....................................56

O.....................................59

P .....................................64

Q.....................................77

R .....................................78

S .....................................84

Š .................................... 103

T .................................... 104

U.................................... 106

V.................................... 109

Z .................................... 114

Použitá literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Předmluva

Snadná dostupnost cizojazyčné odborné literatury a stále širší možnosti

využívání Internetu sice na jedné straně poskytují rychlý přístup k novým

poznatkům a odborným znalostem včetně snadné komunikace mezivědeckými týmy, na straně druhé se však poměrně často projeví nesrovnalosti, či

dokonce neporozumění při chápání a vysvětlování určitých pojmů odborné

terminologie. Ta bývá často nejednotná, mnohdy zkreslující a ve svých

důsledcích snižuje spolehlivost, a především všeobecnou platnostpředkládaných pracovních výstupů.

V poslední době stále častěji zdůrazňovaná nutnost objektivníhovědeckéhopřístupukřešenívýzkumnýchúkolů–medicínazaloženánadůkazech – znamená proces systematického vyhledávání, hodnocení a používání současných vědeckých výsledků, který je základem pro praktickározhodnutí. Rozhodující se stává epidemiologická metoda jako objektivní způsob ověřováníkauzálníchvztahůmezipůvodcičipříčinaminemocíanásledným onemocněním, stejně jako úspěšnosti nově zaváděných léčebných režimů a technik.

Epidemiologickou metodu práce tak užívají nejen epidemiologové,zabývající se problematikou infekční i neinfekční etiologie nemocí a jejich prevencí, ale i klinici a pracovníci dalších vědních oborů. Předkládaný slovník by měl přispětkesjednoceníužívanýchpojmů,jejichstandardizaci, a tak i k lepšímu vzájemnému porozumění.

Výběr zařazených hesel sice vychází z problematiky obecnéepidemiologie infekčních nemocí, ale důraz je kladen především na metodologické aspekty, užívané při studiu zdravotního stavu populace a při pátrání po příčináchnemocíamožnostechjejichúčinnéprevence.Jejichvýčetnemůže však v žádném případě být konečný.

Protože se s mnoha termíny setkáváme zejména v anglické odborné literatuřeajejichčeskýpřekladbuďnenívýstižný,aneboneníužívánvůbec, jsou ve slovníku uváděna i jejich anglická znění.

Epidemiologie je vědeckou disciplínou, která se v posledníchdesetiletích po praktické i teoretické stránce velmi rychle vyvíjí. S tím souvisí i to, že se význam některých pojmů posouvá. Proto si jsou autoři vědomi, že je vícenežpravděpodobné,žepředkládanédefiniceněkterýchheselmohoubýt idiskutabilní.Snahouautorůvšakbyloakceptovatobecněuznávanýpřístup současné světové odborné literatury.

Autoři

7


Zpracování výrazového slovníku

Typy písma v levém sloupci

VERZÁLKY HLAVNÍ VÝRAZ

Kurzíva anglický překlad

KURZÍVA ANGLICKÝ VÝRAZ

• Odstavce s odrážkou vedlejší výrazy pod hlavním

Obrázky

grafy a schémata – příklady použití

8


A

ABSOLUTNÍ

REDUKCE

RIZIKA (ARR)

Absolute risk reduction

Ukazatel využívaný v hodnocení klinických

studií.Stanovísejakorozdílvincidencisledo-

vaného zdravotního následku v kontrolní a

intervenované skupině. ADHERENCE Adherence

Viz Compliance. ADJUVANS Adjuvant

Látka potencující imunitní odpověďorganismunavpravenýantigenočkovacílátky.Adju-

vancia mohou působit různým způsobem(deotní účinek, aktivace makrofágů, specifický

účinek na lymfocyty aj.). ADJUSTACE Adjustment

Postup, při kterém se statistickými metodami

minimalizují takové účinky rozdílů ve složení

porovnávaných populací, které mohouzkreslovat výsledek jejich vzájemného srovnání.

Jako příklady lze uvést statistické techniky,

jakojsouvícerozměrováregresenebostandardizace. K odstranění rušivého účinku rozdílu

ve věkové struktuře studované asociace sepoužívá velmi často metoda přímé a nepřímé

standardizace (viz Standardizace). ALGORITMUS Algorithm

Jakýkoliv systematický proces,kterýseskládá

z uspořádané posloupnosti, kdy každýnásledný krok je závislý na výsledkupředcházejícího kroku.Termínseběžněpoužívá k popisu

strukturovaných procesů, používaných např.

při programování nebo plánování zdravotní

péče. ALGORITMUS KLINICKÝ (klinický protokol) Algorithm clinical

Explicitní popis kroků, které je třeba provést

při péči o pacienta za přesně specifikovaných

podmínek. Tento proces je založen narozhodovacílogiceavšechdostupnýchrelevantních

datech o konkrétním pacientovi, a na datech

pocházejících z epidemiologických a dalších

zdrojů. Cílem jedospětkrozhodnutímaximalizujícímupacientůvprospěchaminimalizují-

címu rizika.

ALGORITMUS KLINICKÝ

A

9


ANALYTICKÁ STUDIE

Analytic study

Viz Studie epidemiologické. ANALÝZA IDIOGRAFICKÁ Idiographic analysis

Analýza,která je zaměřenavýhradně najeden

konkrétní případ. ANALÝZA MNOHOROZMĚRNÁ Multivariate analysis

Viz Mnohorozměrná analýza. ANALÝZA PODLE PŮVODNÍHO LÉČEBNÉHO ZÁMĚRU Analysis intention to treat

Analýzaklinickéstudie,vekteréjehodnocení

účinku studovaného léku nebo léčebnéhopostupu provedeno pro všechny osoby původně

dostudiezařazené(bezohledunato,zdastudii

dokončily). ANALÝZA PODLE SKUTEČNĚ ABSOLVOVANÉ LÉČBY Analysis on treatment

Analýza výsledků klinické studie, kde jsou

v hodnocení výsledků zahrnuty pouze osoby,

které dokončily studii a vyřazeny ty, které

přestaly přijímat předepsanou léčbu. ANALÝZA SENZITIVITY Sensitivity analysis

Matematický postup využívaný k odhaduvlivuvýběrovéchybyidalšíchmetodologických

nedostatků. Vychází se z vyjádření krajních

variant rozložení studovaného faktoru (není

přítomenvůbecunikoho,jepřítomenuvšech). ANALÝZY NÁKLADOVÉ Cost analysis

Ekonomické analýzy vyjadřující vztah mezi

výsledky dosaženými intervencí avynaloženým úsilím. Mezi hlavní metodologicképřístupy patří analýzy typu analýza prospěšnosti

vynaložených nákladů, analýza účelnostivynaložených nákladů, analýza minimalizace

vynaložených nákladů, analýza důsledkůvynaložených nákladů. Při rozdílném časovém

rozložení nákladů a užitků dosaženýchprogramemjetřebakalkulovatsdiskontnísazbou.

Diskontní sazba odráží preferencespolečnosti mezi současnými a budoucími náklady a

užitky. • Analýza prospěšnosti

vynaložených nákladů

Cost-benefit analysis

Hodnotí vynaložené náklady a výslednýpřínos intervenčního programu. Výsledek jevyjadřován ve finančních částkách.

A

ANALYTICKÁ STUDIE

10


• Analýza důsledků

vynaložených nákladů

Cost-consequence

analysis

Ekonomickévyhodnocenídvounebovícealternativních programů. Náklady i výsledky jsou

prezentoványv přirozenýchjednotkách(např.

čas, kvalifikace, krevní tlak, přičemž senehodnotí důležitost jednotlivých výstupů azávěrečné hodnocení je ponecháno na uživateli

studie). • Analýza minimalizace

vynaložených nákladů

Cost-minimalization

analysis

Používá se v případech, když účinnostporovnávaných intervencí je stejná, porovnávají se

vynaložené náklady u různých postupů.Výsledky se vyjadřují ve finančních částkách. • Analýza účelnosti

vynaložených nákladů

Cost-utility analysis

Porovnávajíserůznénemociarůznéprogramy

intervence. Hodnocení je kvalitativní ikvantitativní, výsledky se vyjadřují veQALY (Viz

QALY). • Analýza účinnosti

vynaložených nákladů

Cost-effectiveness

analysis

Používá se na porovnání účinnostiintervenčních programů, kdy účinky mohou býtvyjádřenyjednouproměnnou.Hodnotípoměrvyna-

loženýchnákladůnaintervencianaúčinnosti;

výsledky jsou vyjadřovány v jednotkách jako

získané roky života, počty odvrácenýchúmrtí, případy zachycené screeningovýmiprogramy, aj. ANAMNESTICKÁ REAKCE Booster effect

Viz Imunitní odpověď. ANATOXIN (toxoid) Anatoxin

Viz Vakcína. ANTIBIOGRAM Antibiogram

Výčet (spektrum) antibiotik, vůči kterým je

konkrétně izolovaný kmen mikroorganismu

citlivý nebo rezistentní. ANTIGEN Antigen

Cizorodá látka, nejčastěji proteinové,polysacharidové či glykolipidové povahy, která po

vpravení do tkání člověka nebo zvířetevyvolává specifickou imunitní odpověď. ANTIGENEMIE Antigenaemia

Přítomnost antigenu v krvi.

ANTIGENEMIE

A

11


ANTIGENICITA

(imunogenicita)

Antigenicity

Schopnost vyvolat specifickou lokální čisystémovou imunitní odpověď organismu. ANTIGENNÍ DETERMINANTA Antigenic determinant

Část molekuly antigenu, na níž se specificky

váže svým vazebným místem příslušnáprotilátka.Jedinámolekulaantigenumůžemítřadu

různých antigenních determinant. ANTIGENNÍ DRIFT (posun) Antigenic drift

Postupné menší změny vesleduaminokyselin

polypeptidových řetězcůpovrchovýchantigenů virů vznikající vlivem genetických mutací

a selekčním tlakem při jejich replikaci včástečně imunních lidských, případně zvířecích

hostitelích. Důsledkem antigenního driftu je

antigenníodlišnost,neboivzniknovévarianty

viru (viry chřipky, retroviry, rotaviry). ANTIGENNÍ CHARAKTERISTIKA INFEKČNÍHO AGENS Antigenic characteristic

of infectious agens

Chemické a strukturální uspořádáníantigenních komponent určitého agens. Tytokomponenty i jejich uspořádání jsou pro každýmikrobiální druh, kmen nebo variantu jedinečné,

ajsouodpovědnézaspecifičnostimunityvznikající po infekci. Antigenní charakteristika je

důležitáprojehoidentifikaciaprodiagnostiku. ANTIGENNÍ SHIFT

(skok)

Antigenic shift

Zásadní změna polypeptidů povrchovýchantigenů viru chřipky typu A (hemaglutininu a

neuraminidázy), vysvětlovaná výměnouantigenníchkomponentlidskéhoazvířecíhochřip-

kovéhokmenepřijejichsoučasnéinfekcihostitelské buňky. ANTISEPSE Antisepsis

Zneškodňování patogenních mikroorganismů

nakůži,sliznicíchavtkáníchlátkami,kterése

nazývají antiseptika. ANTITOXIN Antitoxin

Neutralizující protilátka proti mikrobiálnímu

toxinu, zpravidla proti exotoxinu bakterií. APLIKOVANÁ EPIDEMIOLOGIE Applied epidemiology

Uplatněníahodnoceníepidemiologickýchobjevůametodvoblastiveřejnéhozdravotnictví

aposkytovánízdravotnípéče.Tozahrnujevy-

užití etiologického výzkumu, stanovováníprioritahodnocenízdravotníchprogramů,politiky

a služeb. Je to epidemiologická praxe, jejíž

cílem je chránit a prohlubovat zdravídefinoANTIGENICITA

A

12


vané populace. Obvykle zahrnuje identifikaci

astudiumzdravotníhoproblému,monitorová-

nízměnzdravotníhostavuahodnocenívýsledků intervence. ARITMETICKÝ PRŮMĚR Arithmetic mean

Viz Ukazatel polohy. ASANACE Asanace

Soubor opatření zahrnujících zneškodňování,

tedy ničení, inaktivaci nebo odstraňovánípůvodců nákaz lidí, eventuálně zvířat či rostlin.

Jsou zaměřena na eliminaci zdrojů infekce

a přerušení přenosu dekontaminací prostředí,

likvidací rezervoárů a přenašečů. ASEPSE Asepsis

Soubor preventivních opatření a postupů,která mají zabránit mikrobiální kontaminacisterilního prostředí (tkání, materiálů, nástrojů,

apod.). Tato opatření však nezaručujídlouhodobou sterilitu. ASOCIACE Association

Závislost, vztah mezi dvěma nebo víceproměnnými(napříkladrizikovýfaktoranemoc).

Obvykle se míní vztah podložený statistickou

významností.

Asociace pozitivní znamená, že mezi oběma

proměnnými je souhlasný vztah a hodnoty

obou sledovanýchjevů stoupají,případněkle-

sají současně.

Asociace negativní (inverzní) znamenáobrácený vztah,kdy se hodnoty obou proměnných

pohybují opačným směrem.

Asociace přímá znamená přímou závislost

dvousledovanýchproměnných,bezúčastidal-

šího faktoru. Asociace nepřímá je vztahzdánlivý, zprostředkovaný dalším (třetím,zavádějícím) faktorem, který souvisí jak s rizikovým

faktorem, tak s nemocí.

Nepřímá kauzální asociace znamená, žerizikovýfaktorsicesouvisísnemocí,alenepůsobí

přímo, nýbrž prostřednictvím dalšího faktoru

v příčinné posloupnosti.

ASOCIACE

A

13


ASYMPTOMATICKÁ

INFEKCE (inaparentní)

Asymptomatic infection

Viz Infekce. ATENUOVANÉ KMENY Attenuated strains

Oslabené mikrobiální patogenní agens, které

bylo uměle zbaveno svého patogenníhoúčinku(fyzikálnímičichemickýmimetodami),ale

zachovalo si schopnost množit se a vyvolat

specifickou imunologickou odpověď.Oslabené kmeny jsou základem živých vakcín. ATRIBUTIVNÍ FRAKCE (AF) atributivní proporce, atributivní riziko (v %) Attributable fraction

Atributivní frakce se rozlišuje jako atributivní

frakcemeziexponovanýmiaatributivnífrakce

populační.

Atributivní frakce mezi exponovanými jeproorcepřípadůzdravotníchnásledků,kteroulze

přisoudit expozici a kterým by bylo zaideálních okolností možno zabránit, kdyby kexpozici vůbec nedošlo. Vypočítá se jako rozdíl

mezivýskytemstudovanéhonásledkuuexponovaných a neexponovaných osob vztažený

k jeho incidenci u exponovaných osob podle

vzorce:

I

e

–I

n

AF =

_____

In

kde Ie je incidence u osob exponovanýchrizikovému faktoru, In incidence u osobneexponovaných.

Nebo se určí způsobem:

RR – 1

AF =

______

RR

kde RR je relativní riziko.

Atributivní frakce populační vypovídá o tom,

jakýpodílfrakcenavýskytunemocivpopulaci lze přisoudit expozici určitému rizikovému

faktoru, a jaké by se zabránilo, kdyby kexpozici nedošlo.

Stanoví se výpočtem: ASYMPTOMATICKÁ INFEKCE

A

14


Ip –In

AFp =

_____

In

kde Ip je incidence v populaci, In je incidence

u osob neexponovaných. ATRIBUTIVNÍ RIZIKO (AR) Attributable risk

Ukazatel vystihující absolutní efekt expozice

rizikovémufaktoruvyjádřenímokolikjevyšší

incidence zdravotního následku ve skupině

exponovaných osob ve srovnání s kontrolní

(neexponovanou)skupinou.Vypočításepodle

vzorce:

AR = I

e

–I

n

kde Ie je incidence u osob exponovanýchrizikovému faktoru, In incidence u osobneexponovaných.

Atributivní riziko populační vypovídá o tom,

jaká incidence nemociv populaci je ve vztahu

k výskytu rizikového faktoru.

Stanoví se výpočtem:

AR x prevalence rizikového faktoru. ATRIBUTIVNÍ POČET (AN) Attributable number

Počet nových případů, které lze přičístexpozici rizikovému faktoru. Vypočítá se podle

vzorce:

AN = N

e

(I

e

–I

n

)

kde Ie je incidence u osob exponovanýchrizikovému faktoru aIn incidenceu osobneexponovaných, N

e

je počet osob v neexponované

populaci.

A

ATRIBUTIVNÍ POČET

15

+


B

BAKTERIEMIE

Bacteriaemia

Přítomnost živých bakterií v cirkulující krvi. BAKTERIOFÁG Bacteriophage

Virus napadající bakterie, množící se v nich,

a způsobující jejich rozpad. V praxi sebakteriofágy využívají pro přesnou identifikaciněkterých bakterií (fagotypizace) nebo vpřípravě terapeutických protilátek (stafylokokový

lyzát). BAKTERIOLÝZA Bacteriolysis

Destrukce bakterií účinkem některýchenzymů, antibiotik, dezinfekčních prostředků nebo

bakteriofágů aj. BAKTERIOSTÁZA Bacteriostasis

Reverzibilní stav bakteriálního cyklu, přikterém dochází k zástavě růstu, množení nebo

změně metabolismu bakterií. BIAS (zkreslení, systematická chyba)

Systematická chyba ve sběru, analýze ainterretaci dat, vedoucí k chybnému výsledku. Bias assembly Výběrovýbiasvkohortovýchstudiích,jestliže

se porovnávané soubory liší jiným faktorem

než pouze expozicí rizikovému faktoru, a ten

může být příčinou zjištěného rozdílu. • Bias Berksonův

Berkson’s bias

Jeden z prvních popsaných bias (Berkson,

1946). Výběrová chyba ve studiích případů a

kontrolpřisestavenízákladníhosouboruzpříadů hospitalizovaných pro nemoc, která je

předmětemstudia a kontrolního souboruzpacientů přijatých s jinou diagnózou, jestliže

předpokládaná kombinace expozicerizikovémufaktoruastudovanénemociovlivnísamot-

nou pravděpodobnost přijetí do nemocnice, a

následněidostudie.Expozicerizikovémufak-

toru se stává arteficielně častější ve skupině

případů než kontrol a nadhodnocuje zjištěnou

asociaci. • Bias detekční

Bias detection

Biasvznikajícítím,žeosobysrizikovýmifak-

tory jsou pravděpodobněji detekovány jako

případ (preferenční detekce), protože jsouinB

BAKTERIEMIE

16


tenzivnějinebopečlivějisledoványnebotřeba

častěji vyšetřovány než osoby bez expozice.

Expozice sama tedy ovlivňujepravděpodobnost, že případ bude detekován. • Bias dobrovolníků

Bias volunteer

Zkreslenívznikajícívyužitímdobrovolníkůve

studiích. Dobrovolníci se mohou lišit v řadě

charakteristik,včetněexpozicerizikovýmfak-

torům od osob, jež se studií dobrovolněneúčastní. • Bias informační

(pozorovací, observační)

Bias observer

Rozdíl v kvalitě informací o expozici nebo

nemoci získaných od subjektů vporovnávaných skupinách. Může být buď chybouvyšetřovatele(interviewerbias)nebochybouosoby

vyšetřované (recall bias) nebo vzniká vdůsledku ztrát osob v průběhu studie (jestliže se

„ztracenéosoby“lišíodtěch,kterésetrvalyve

studii,pokudjdeojejichexpozicinebovýskyt

studované nemoci). • Bias interviewerBiasvznikajícívdůsledkunesprávnéinformace o nemoci (v kohortových studiích) nebo

oexpozici(vestudiíchpřípadůakontrol),kte-

rou způsobuje vyšetřující osoba, tazatel. • Bias klasifikační

Bias misclassification

Chyba při stanovení expozice nebo nemoci,

resp. při zařazení osob do skupinyexponovaných (v kohortových studiích) nebonemocných(vestudiíchpřípadůakontrol).Můžebýt

diferenční nebo nediferenční. Viz Diferenční

chyba, Nediferenční chyba. • Bias lead time Bias vznikající při hodnocení účinnostiscreeningovýchprogramů,kterývznikátím,žehod-

nocení délky přežití (nebo jinéhohodnoceného efektu) nemá pro porovnávané skupiny

(sescreeningemabezscreeningu)stejnýzačátek – stejné stadium nemoci (osoby, kterénerošly screeningem jsou zachyceny častěji až

v pokročilém stadiu nemoci, a přežívají proto

zdánlivě kratší dobu). • Bias length Bias provázející hodnocení screeningových

programů. Screeningem jsou spíše zachyceny

případy pomaleji progredující, než případy

B

BIAS

17


s krátkou preklinickou fází, rychleprogredující. Vede k mylnému nadhodnocení efektu screeningu. • Bias migrační Bias vznikající úbytkem osob z jedné nebo

obou sledovaných skupin. Osoby z jednésledované skupiny (exponované) mohou přejít

právě v souvislosti s vědomím studovaného

následku do skupiny druhé. • Bias observační Viz Bias informační. • Bias publikační

Bias in publication

Zkreslení informací vycházející z tendence

autorů publikovat pouze „pozitivní“výsledky, statisticky signifikantní výsledky,výsledky konzistentní s dříve publikovanými články

a výsledky považované za nové objevy. Zdroj

biasu v metaanalýzách. • Bias recall Informační bias ve studiích případů a kontrol

spočívajícívrozdílnépřesnostinebokompletnosti informací o expozici rizikovémufaktoru anamnesticky získávaných od případů a

kontrol. • Bias sampling Systematická chyba vznikající mechanickou

aplikacívýsledků,jestližesevýsledkyzískané

vestudii provedené sesoubory,kterénerepre-

zentujícílovoupopulaci,zevšeobecňujíavzta-

hují na celou populaci, pro kterou vlastněnelatí (např. bias – efekt zdravých pracovníků,

bias – efekt zdravých respondentů). • Bias výběrový

(selekční)

Bias selection

Systematickáchyba v designuepidemiologické studie, vyplývající z metody výběru, která

vzniká, když se do studie(zařazení/nezařazení,základnísoubor/kontrolnískupina)vybí-

rají osoby odlišně – liší se charakteristikami,

které mají vztah k expozici nebo nemoci –

atakjeovlivněnvýsledekpozorování.Nejčas-

těji vzniká u retrospektivních studií. • Bias z chyby

v měření

Bias measurement

Informační chyba, vznikající v důsledkusystematických rozdílů v přesnosti měřeníexpozice, eventuálně studovaného následku nebo

neporovnatelnosti měření (např. různémetoB

BIAS

18


dy,různélaboratoře)vporovnávanýchsoubo-

rech. • Bias zdravých

pracovníků

(efekt zdravých

pracovníků, fenomén

zdravého dělníka)

Healthy worker effect

Samplingbiasvznikající,jestližesestudiepro-

vádí ve zdravější subpopulaci (u pracujících

osob,kterémohoumítlepšízdravotnístavnež

obecná populace, protože osoby s poruchami

zdraví nejsou do zaměstnání přijímány) avýsledek se vztahuje na celkovou populaci.Selekce účastníků studie se odehrává na dvou

úrovních, na první jsou osoby s horšímzdravotním stavem, které se určitým profesímvyhýbají, druhou úroveň představuje odchod

osobmajícíchzdravotníproblémyzestudovaných skupin. Tento typ bias je typický pro

studie vlivu pracovního prostředí na lidské

zdraví (occupational studies). • Bias zdravých

respondentů (efekt

zdravých

respondentů)

Bias healthy

respondents

Sampling bias vznikající, jestliže se zdravější

osoby spíše a ochotněji stanou respondenty

studie než osoby se zdravotními obtížemi. BIOCENÓZA Biocenosis

Rostlinné a živočišné společenství biotopu. BIOCIDY Biocides

Jsouchemickéabiologickéúčinnélátkyapříravkyurčenékochranězdravílidí,hospodář-

ských zvířat a k ochraně kvality vyrobených

přírodních produktů. Výrobu, dovoz adistribuci biocidů schvaluje ministerstvozdravotnictví. Mezi biocidy patří všechny chemické

a biologické přípravky používané v ochranné

dezinfekci(dezinfekčnípřípravky);dezinsekci

(insekticidní přípravky a repelenty); aderatizaci(deratizačnípřípravky).Mezibiocidynej-

sou řazeny pesticidy. BIOLOGICKÁ OPODSTATNĚNOST (plausibilita) Plausibility

Viz Kauzalita – kritéria.

B

BIOLOGICKÁ OPODSTATNĚNOST

19
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist