načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Výběr z jazykových koutků - Lumír Klimeš

Výběr z jazykových koutků
-5%
sleva

Kniha: Výběr z jazykových koutků
Autor: Lumír Klimeš

Lumír Klimeš publikoval po 3 desetiletí "jazykové koutky", které jsou v publikaci uspořádány do tematických oddílů - např. výslovnost, pravopis, tvary slov, syntaktické jevy ... (celý popis)
Titul doručujeme za 7 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  249 Kč 237
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » FRAUS
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 128
Rozměr: 160 x 225
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Plzeň, Fraus, 2007
ISBN: 978-80-7238-535-5
EAN: 9788072385355
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace Lumíra Klimeše obsahuje řadu z 785 jazykových koutků publikovaných od roku 1966 do roku 1991 v tehdejším deníku Pravda a v roce 2005 v Plzeňském deníku. Jednotlivé koutky jsou uspořádány do tematických oddílů – např. výslovnost, pravopis, tvary slov, syntaktické jevy, lexikální problematika, neobratnosti ve vyjadřování, zajímavosti o českém jazyce apod. Do dané publikace byly zařazeny především příspěvky zabývající se otázkami jazykové správnosti.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Lumír Klimeš - další tituly autora:
Slovník cizích slov -- nové, rozšířené a upravené vydání Slovník cizích slov
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

11

OBSAH

13

13

PRAVOPIS

.rnkční n e b o li č le n íc í z n a m é n k a

' n te rP p“ e d a se p ře c e č á rk a n e d ě lá ... 13

P e s , k t e r ý ště ká, n e k o u š e r 13

P e s , k t e r ý ště ká, m ů ž e k o u s n o u t V ’ 14

j a k in t e r p u n k č n í z n a m é n k o z n e k lid n ilo a rm á d n íh o g e n e rá la 14

P a tá lie s u v o z o v k a m i 15

O z n a č o v á n í h lá s e k p ís m e n y 16

P o z o r na ně! 16

P s e u d o p ře d p o n y 17

P ís m e n a -i a -y v k o n c o v k á c h p o d s ta tn ý c h jm e n 17

Skica 17

Střechýl 18

Písm ena -i a -y v k o n c o v k á c h p říd a v n ý c h jm e n a s lo v e s 19

M yslivcovi psi š tě k a li na d ě d e č k o v y h o lu b y 19

Ú řady b yli s ch o p n i t o z a ř íd it I 20

Ú řady b yli s ch o p n i t o z a ř íd it II 20

V e rš o v a n é m lu v n ic e 21

M lu v n ic e ve verších I (P o le h ra d s k é h o m lu v n ic e 1849) 21

M lu v n ic e ve verších II 21

S k u p in y s o u h lá s e k 22

Ráno, ra n íč k o p a n n a vsta la 22

Rozinka a n e b a n i P ra vid la če skéh o p ra v o p is u n e jso u v ě čn á 23

P řed lo žk y a p ř e d p o n y s a z 23

S tra šidýlko (s, z v m in u lo s ti) 23

Sníh V setín s u ž u je i z u ž u je 24

D élka s a m o h lá s e k v d o m á c íc h s lo v e c h 24

V ý jim e č n ý - v ý jim k a 24

Chrast n e b o C hrást? 25

Psaní s lo v p ř e ja tý c h 26

Asyl, n e b o azyl? 26

F o o tb a ll 26

T rá p e n í s re v m a tiz m e m . N e b o ta k é s re u m a tis m e m ? 27

in v e n tu ra 27


P s an í v e lk ý c h p ís m e n

N e n í M is tr ja k o m is tr

Ještě je d n o u o m is tre c h

Vaše b y d liš tě ?

S ilvestr

SPISOVNÁ (ORTOEPICKÁ) VÝSLOVNOST

S lo v a d o m á c í

T ro jú h e ln ík

S lo v a p ř e ja t á

O b e c n á jm é n a

D is id e n t

M o to c y k l

A e r o lin ie a a e r o b ik

K d o p ře d p o v íd á počasí?

V la s tn í jm é n a

M a le d iv y

C iz o ja z y č n é le x ik á ln í c itá t y

M u sica viv a I

M u sica v iv a II

U rb i e t o rb i

C h y b y n e p r o je v u jíc í se v p s a n é m t e x t u (rá z , in to n a c e )

SLOVNÍ ZÁSO BA

V ý z n a m s lo v a - lo g ic k ý i n e lo g ic k ý

N a ro z e n in y

P r a v id la č e s k é h o p r a v o p is u n e s ta č í

P o tíže s č e š tin o u

N e p říje m n á z á m ě n a

N e v h o d n á s lo v a d o m á c í

P o d s ta tn á jm é n a

D ů s le d e k a n á s le d e k

U tk á n í o m is tra

S k lo ň o v a n é z b ra n ě

S lo v e sa

P o d s to u p il v e lk é d ílo

Z p ů s o b it d o p ra v n í p ře s tu p e k

Ř e d ite ls tv í v y d a lo ja s n ý ú k o l

O rc h e s tr u tr ž il v ítě z s tv í


Z a p říč in it se o n ě c o 42

Z e p ta t se na d o ta z y 43

O d s o u z e n i je n na v la s tn í síly 43

Ne v h o d n á s lo v a p ř e ja t á 4 4

S lova cizí, n e b o p ř e ja t á ? 4 4

Z á m ě n a s lo v p o d o b n ý c h (p a r o n y m ) 4 4

Ta c izí s lo va ! 44

Z m ý le n á n e p la tí? 45

N e d o v e d l m lu v it e x te m p o r e I ■'<; • 46

N e d o v e d l m lu v it e x te m p o r e II 46

P o d s ta tn á jm é n a 4 7

K o p a n á s p e r s o n ifik a c í a a k té r y 47

P říd a v n á jm é n a 4 7

In d iv id u á ln í d ů c h o d c i 47

M u c h o m ů rk a k o r p u le n tn í 48

S lo v e sa 4 9

D e š ifro v a t 49

R e a liz o v a t m e z e ry 49

Z a m o n to v a t z á v ě ry d isku se 50

P řís lo v c e a č á s tic e 51

P ra k tic k y . 51

R e sp e ktive , re s p e k tiv ě , p o ta ž m o re s p e k tiv n ě 51

TVOŘENÍ SLOV 52

P o d s ta tn á jm é n a 52

R o z v id o n 52

O so žák 52

S ta tis tik a -č k u 53

P říd a v n á jm é n a 53

Byla t o k a ta s tr o fa ž iv e ln í, n e b o ž iv e ln á ? 53

S ta n d a rtn í, s ta n d a rd n í? 54

TVAROSLOVÍ 54

J m é n a 54

P á d y 54

P átým p á d e m v o lá m e 54

P o d s ta tn á jm é n a 55

Idea ja k o k o n íč e k 55


D a n te n e b o D a n te h o ? 5

C h la p e c - C h la p e ce - C h la p e co vá ? 5

S n ě h u lá k I 5j

S n ě h u lá k II 5

Z á jm e n a 58

T e n tý ž , tý ž 5

Jenž, k te rý , n ě k te r ý 5:

Se, svůj 5

I z á jm e n a m a jí své o s u d y &

Č ís lo v k y 60

O d 1 5 ti d o 6 0 ti

T rá p e n í s čísly a č ís lo v k a m i

S lo v e s a 62j

P ře c h o d n ík y I 62

P ře c h o d n ík y II 63

V id 63

M is c e la n e a - p ř i h o d it se m ů ž e leccos 64

SK LA D B A 65

N e s p rá v n é v a z b y 65

S u b s ta n tív n i 65

Reakce к t ě m t o u d á lo s te m 65

Na - t é m ě ř u n iv e r z á ln í 65

V ýzva na s p rá v n é v y ja d řo v á n í 66

N e so u h la s na t e n t o p o s tu p 66

Z á vě r n a d z k á z o u c h a ty 67

K riz e o z n a lo s ti I 68

K riz e o z n a lo s ti II 68

V liv p ro t u t o z á le ž ito s t 69

Sleva za u ž ív á n í b y tu 69

S lo v e s n é 70

V a z b a I 70

V a z b a II 70

Na t o b y lo o p o m ín á n o 71

N e so u h la sím v e všem 72

N e re z ig n o v a l ze s vé h o m ísta 72

N e a d e k v á tn í s y n ta k tic k é v z ta h y 73

P o ru š e n í s h o d y u a d je k tiv v e rb á ln íc h (p říd a v n ý c h jm e n s lo ve sn ý ch ) 73

Z á lu d n á c h yb a I 73

Z á lu d n á c h yb a II - za d o m á c í ú k o l 73


K o n k u re n c e p o d m ě t u a p ř e d m ě tu 7 4

K d o je k d o

74

K aždé z a p írá n í z tě ž u je p řiz n á n í a n a v o p a k 75

D v o jz n a č n o s t v z ta h ů m e z i v ě t n ý m i č le n y a v ě t a m i 75

N e p ra v é s k la d e b n í d v o jic e 75

K o u p á n í ry b 75

K rá jím e t ř i d n y s ta ré h o u sky 76

Zvýšená re sta u ra ce

v.

N e p ra v é v z ta z n e v e t y V

76

77

Co c h tě l a u t o r říci?

77

N e p ra v id e ln o s ti v e v ě t n é s ta v b ě 78

Co to m u řík á p ro fe s o r V ilé m M a th e siu s? 78

Elipsa

78

Z a s lo u ž ilý p ře d n o s ta 78

A n a k o lu t 79

P o ruch y

79

K d o p ř ijd e p o z d ě , n ic m u n e d a jí 79

N e s tre fil se

80

Za d o m á c í ú k o l 81

Z e u g m a 81

Z n a l a ž iv il se z e m ě d ě ls tv ím 81

Z a b ýva l se a k r itiz o v a l t e n t o p o s tu p 82

U s ilo v a t a k o n tr o lo v a t 82

V y c h á z e t a r e s p e k to v a t fa k ta 82

S d ě lit d iv á k a 83

Za d o m á c í ú k o l

84

Češtin a h o v o r o v á a ú ř e d n í 84

H o v o ro v á č e š tin a 8 4

F ilh a rm o n ie v ro z h a le n k á c h 84

T ak n a sh le ! 85

Ú ře d n í č e š tin a 8 6

D ošlo к n a d ý c h á n í se z p lo d in a m i 86

O d p o v ě d n í d o z o rc i 87

Jak m ě lo h o ř e t 88

STYLISTIKA 88

N e ja s n á a p ř e tíž e n á s o u v ě tí 8 8

T a k y k o n z u m u je te plíseň? 88


Ř etězec - n e však o b c h o d n í

A p o řá d lá d o v a l...

P říliš n á s e v ře n o s t

N en í n a d s tru č n o s t

N e v h o d n á s lo v n í s p o je n í

L o u p a n ý tu ris ta

V p říp a d ě d a lš íh o d ítě te

Z íska t o b rá z e k na c e lo u věc

B e z z u b é m u ž s tv o

Z a d ě la t na le ta d lo a p o lic is té k o ň m o

P a ro n o m á z ie

S ty lis tic k é lé č k y

S o d s tu p e m času

N e b e z p e č n ý h o ro le z e c

A t e ď něco k la d n é h o - z d v o ř ilo s t je krá sn á c tn o s t...

N a h ra n ic i s ty lis tik y ...

Č ím ž p á d e m d o jd e ke z d ra ž e n í

T rá p e n í s o d p a d k y

M ik u lá š s k á

X e n ie

P ř ih o d it se m ů ž e leccos

M isce la n e a

JA Z Y K O V Ě D A NENÍ N U D N Á - N U D N Í BÝVAJÍ JAZYKOVĚDCI

(V L A D IM ÍR ŠMILAUER)

Proč ř e d ite l n e ře d í?

Proč je g e n e r á lp o r u č ík víc n e ž g e n e r á lm a jo r I?

Proč je g e n e r á lp o r u č ík víc n e ž g e n e r á lm a jo r II?

V ic e a d m irá l

K a p rá l

Prskoun

P o v íd á n í o ta n k u

M a rš b a ta lio n je m a rš b a ťá k

M a g la jz

P ře d stá vka a p ro h á z k a

J u n g m a n n o v y p o k la d y

D e štn ík

V a n d a lo v é

Č íňan

Jak se kdysi c e s to v a lo

K d o je a u to r e m slova d á ln ice ?


K u kna

D ražín

P ře dn osta sta n ice , te n n e k o u k á je n na šín y...

Č e p o b ití

H ře vule

S lunečník

Dívčí p o lib e k

VĚROZVĚSTI A REFORMÁTOR CÍRKVE

S vatý C y ril a M e to d ě j

M is tr Jan Hus - n a b o d e n íč k o

Z K R A T K Y

LITERATURA

REJSTŘÍK JM EN N Ý

REJSTŘÍK VĚCNÝ

V
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist