načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Výběr z jazykových koutků - Lumír Klimeš

  > > > > Výběr z jazykových koutků  
-5%
sleva

Kniha: Výběr z jazykových koutků
Autor:

Lumír Klimeš publikoval po 3 desetiletí "jazykové koutky", které jsou v publikaci uspořádány do tematických oddílů - např. výslovnost, pravopis, tvary slov, syntaktické jevy...
Titul doručujeme za 9 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  199 Kč 189
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » FRAUS
Počet stran: 128
Rozměr: 160 x 225
Úprava: 128 stran : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7238-535-5
EAN: 9788072385355
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace Lumíra Klimeše obsahuje řadu z 785 jazykových koutků publikovaných od roku 1966 do roku 1991 v tehdejším deníku Pravda a v roce 2005 v Plzeňském deníku. Jednotlivé koutky jsou uspořádány do tematických oddílů – např. výslovnost, pravopis, tvary slov, syntaktické jevy, lexikální problematika, neobratnosti ve vyjadřování, zajímavosti o českém jazyce apod. Do dané publikace byly zařazeny především příspěvky zabývající se otázkami jazykové správnosti.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Lumír Klimeš - další tituly autora:
Slovník cizích slov -- nové, rozšířené a upravené vydání Slovník cizích slov
Klimeš, Lumír
Cena: 335 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

11
OBSAH
13
13
PRAVOPIS
.rnkční n e b o li č le n íc í z n a m é n k a
' n te rP p“ e d a se p ře c e č á rk a n e d ě lá ... 13
P e s , k t e r ý ště ká, n e k o u š e r 13
P e s , k t e r ý ště ká, m ů ž e k o u s n o u t V ’ 14
j a k in t e r p u n k č n í z n a m é n k o z n e k lid n ilo a rm á d n íh o g e n e rá la 14
P a tá lie s u v o z o v k a m i 15
O z n a č o v á n í h lá s e k p ís m e n y 16
P o z o r na ně! 16
P s e u d o p ře d p o n y 17
P ís m e n a -i a -y v k o n c o v k á c h p o d s ta tn ý c h jm e n 17
Skica 17
Střechýl 18
Písm ena -i a -y v k o n c o v k á c h p říd a v n ý c h jm e n a s lo v e s 19
M yslivcovi psi š tě k a li na d ě d e č k o v y h o lu b y 19
Ú řady b yli s ch o p n i t o z a ř íd it I 20
Ú řady b yli s ch o p n i t o z a ř íd it II 20
V e rš o v a n é m lu v n ic e 21
M lu v n ic e ve verších I (P o le h ra d s k é h o m lu v n ic e 1849) 21
M lu v n ic e ve verších II 21
S k u p in y s o u h lá s e k 22
Ráno, ra n íč k o p a n n a vsta la 22
Rozinka a n e b a n i P ra vid la če skéh o p ra v o p is u n e jso u v ě čn á 23
P řed lo žk y a p ř e d p o n y s a z 23
S tra šidýlko (s, z v m in u lo s ti) 23
Sníh V setín s u ž u je i z u ž u je 24
D élka s a m o h lá s e k v d o m á c íc h s lo v e c h 24
V ý jim e č n ý - v ý jim k a 24
Chrast n e b o C hrást? 25
Psaní s lo v p ř e ja tý c h 26
Asyl, n e b o azyl? 26
F o o tb a ll 26
T rá p e n í s re v m a tiz m e m . N e b o ta k é s re u m a tis m e m ? 27
in v e n tu ra 27

P s an í v e lk ý c h p ís m e n
N e n í M is tr ja k o m is tr
Ještě je d n o u o m is tre c h
Vaše b y d liš tě ?
S ilvestr
SPISOVNÁ (ORTOEPICKÁ) VÝSLOVNOST
S lo v a d o m á c í
T ro jú h e ln ík
S lo v a p ř e ja t á
O b e c n á jm é n a
D is id e n t
M o to c y k l
A e r o lin ie a a e r o b ik
K d o p ře d p o v íd á počasí?
V la s tn í jm é n a
M a le d iv y
C iz o ja z y č n é le x ik á ln í c itá t y
M u sica viv a I
M u sica v iv a II
U rb i e t o rb i
C h y b y n e p r o je v u jíc í se v p s a n é m t e x t u (rá z , in to n a c e )
SLOVNÍ ZÁSO BA
V ý z n a m s lo v a - lo g ic k ý i n e lo g ic k ý
N a ro z e n in y
P r a v id la č e s k é h o p r a v o p is u n e s ta č í
P o tíže s č e š tin o u
N e p říje m n á z á m ě n a
N e v h o d n á s lo v a d o m á c í
P o d s ta tn á jm é n a
D ů s le d e k a n á s le d e k
U tk á n í o m is tra
S k lo ň o v a n é z b ra n ě
S lo v e sa
P o d s to u p il v e lk é d ílo
Z p ů s o b it d o p ra v n í p ře s tu p e k
Ř e d ite ls tv í v y d a lo ja s n ý ú k o l
O rc h e s tr u tr ž il v ítě z s tv í

Z a p říč in it se o n ě c o 42
Z e p ta t se na d o ta z y 43
O d s o u z e n i je n na v la s tn í síly 43
Ne v h o d n á s lo v a p ř e ja t á 4 4
S lova cizí, n e b o p ř e ja t á ? 4 4
Z á m ě n a s lo v p o d o b n ý c h (p a r o n y m ) 4 4
Ta c izí s lo va ! 44
Z m ý le n á n e p la tí? 45
N e d o v e d l m lu v it e x te m p o r e I ■'<; • 46
N e d o v e d l m lu v it e x te m p o r e II 46
P o d s ta tn á jm é n a 4 7
K o p a n á s p e r s o n ifik a c í a a k té r y 47
P říd a v n á jm é n a 4 7
In d iv id u á ln í d ů c h o d c i 47
M u c h o m ů rk a k o r p u le n tn í 48
S lo v e sa 4 9
D e š ifro v a t 49
R e a liz o v a t m e z e ry 49
Z a m o n to v a t z á v ě ry d isku se 50
P řís lo v c e a č á s tic e 51
P ra k tic k y . 51
R e sp e ktive , re s p e k tiv ě , p o ta ž m o re s p e k tiv n ě 51
TVOŘENÍ SLOV 52
P o d s ta tn á jm é n a 52
R o z v id o n 52
O so žák 52
S ta tis tik a -č k u 53
P říd a v n á jm é n a 53
Byla t o k a ta s tr o fa ž iv e ln í, n e b o ž iv e ln á ? 53
S ta n d a rtn í, s ta n d a rd n í? 54
TVAROSLOVÍ 54
J m é n a 54
P á d y 54
P átým p á d e m v o lá m e 54
P o d s ta tn á jm é n a 55
Idea ja k o k o n íč e k 55

D a n te n e b o D a n te h o ? 5
C h la p e c - C h la p e ce - C h la p e co vá ? 5
S n ě h u lá k I 5j
S n ě h u lá k II 5
Z á jm e n a 58
T e n tý ž , tý ž 5
Jenž, k te rý , n ě k te r ý 5:
Se, svůj 5
I z á jm e n a m a jí své o s u d y &
Č ís lo v k y 60
O d 1 5 ti d o 6 0 ti
T rá p e n í s čísly a č ís lo v k a m i
S lo v e s a 62j
P ře c h o d n ík y I 62
P ře c h o d n ík y II 63
V id 63
M is c e la n e a - p ř i h o d it se m ů ž e leccos 64
SK LA D B A 65
N e s p rá v n é v a z b y 65
S u b s ta n tív n i 65
Reakce к t ě m t o u d á lo s te m 65
Na - t é m ě ř u n iv e r z á ln í 65
V ýzva na s p rá v n é v y ja d řo v á n í 66
N e so u h la s na t e n t o p o s tu p 66
Z á vě r n a d z k á z o u c h a ty 67
K riz e o z n a lo s ti I 68
K riz e o z n a lo s ti II 68
V liv p ro t u t o z á le ž ito s t 69
Sleva za u ž ív á n í b y tu 69
S lo v e s n é 70
V a z b a I 70
V a z b a II 70
Na t o b y lo o p o m ín á n o 71
N e so u h la sím v e všem 72
N e re z ig n o v a l ze s vé h o m ísta 72
N e a d e k v á tn í s y n ta k tic k é v z ta h y 73
P o ru š e n í s h o d y u a d je k tiv v e rb á ln íc h (p říd a v n ý c h jm e n s lo ve sn ý ch ) 73
Z á lu d n á c h yb a I 73
Z á lu d n á c h yb a II - za d o m á c í ú k o l 73

K o n k u re n c e p o d m ě t u a p ř e d m ě tu 7 4
K d o je k d o
74
K aždé z a p írá n í z tě ž u je p řiz n á n í a n a v o p a k75
D v o jz n a č n o s t v z ta h ů m e z i v ě t n ý m i č le n y a v ě t a m i75
N e p ra v é s k la d e b n í d v o jic e75
K o u p á n í ry b75
K rá jím e t ř i d n y s ta ré h o u sky76
Zvýšená re sta u ra ce
v.
N e p ra v é v z ta z n e v e t y V
76
77
Co c h tě l a u t o r říci?
77
N e p ra v id e ln o s ti v e v ě t n é s ta v b ě 78
Co to m u řík á p ro fe s o r V ilé m M a th e siu s?78
Elipsa
78
Z a s lo u ž ilý p ře d n o s ta78
A n a k o lu t79
P o ruch y
79
K d o p ř ijd e p o z d ě , n ic m u n e d a jí79
N e s tre fil se
80
Za d o m á c í ú k o l81
Z e u g m a81
Z n a l a ž iv il se z e m ě d ě ls tv ím81
Z a b ýva l se a k r itiz o v a l t e n t o p o s tu p82
U s ilo v a t a k o n tr o lo v a t82
V y c h á z e t a r e s p e k to v a t fa k ta82
S d ě lit d iv á k a83
Za d o m á c í ú k o l
84
Češtin a h o v o r o v á a ú ř e d n í 84
H o v o ro v á č e š tin a8 4
F ilh a rm o n ie v ro z h a le n k á c h84
T ak n a sh le !85
Ú ře d n í č e š tin a8 6
D ošlo к n a d ý c h á n í se z p lo d in a m i86
O d p o v ě d n í d o z o rc i87
Jak m ě lo h o ř e t88
STYLISTIKA88
N e ja s n á a p ř e tíž e n á s o u v ě tí8 8
T a k y k o n z u m u je te plíseň?88

Ř etězec - n e však o b c h o d n í
A p o řá d lá d o v a l...
P říliš n á s e v ře n o s t
N en í n a d s tru č n o s t
N e v h o d n á s lo v n í s p o je n í
L o u p a n ý tu ris ta
V p říp a d ě d a lš íh o d ítě te
Z íska t o b rá z e k na c e lo u věc
B e z z u b é m u ž s tv o
Z a d ě la t na le ta d lo a p o lic is té k o ň m o
P a ro n o m á z ie
S ty lis tic k é lé č k y
S o d s tu p e m času
N e b e z p e č n ý h o ro le z e c
A t e ď něco k la d n é h o - z d v o ř ilo s t je krá sn á c tn o s t...
N a h ra n ic i s ty lis tik y ...
Č ím ž p á d e m d o jd e ke z d ra ž e n í
T rá p e n í s o d p a d k y
M ik u lá š s k á
X e n ie
P ř ih o d it se m ů ž e leccos
M isce la n e a
JA Z Y K O V Ě D A NENÍ N U D N Á - N U D N Í BÝVAJÍ JAZYKOVĚDCI
(V L A D IM ÍR ŠMILAUER)
Proč ř e d ite l n e ře d í?
Proč je g e n e r á lp o r u č ík víc n e ž g e n e r á lm a jo r I?
Proč je g e n e r á lp o r u č ík víc n e ž g e n e r á lm a jo r II?
V ic e a d m irá l
K a p rá l
Prskoun
P o v íd á n í o ta n k u
M a rš b a ta lio n je m a rš b a ťá k
M a g la jz
P ře d stá vka a p ro h á z k a
J u n g m a n n o v y p o k la d y
D e štn ík
V a n d a lo v é
Č íňan
Jak se kdysi c e s to v a lo
K d o je a u to r e m slova d á ln ice ?

K u kna
D ražín
P ře dn osta sta n ice , te n n e k o u k á je n na šín y...
Č e p o b ití
H ře vule
S lunečník
Dívčí p o lib e k
VĚROZVĚSTI A REFORMÁTOR CÍRKVE
S vatý C y ril a M e to d ě j
M is tr Jan Hus - n a b o d e n íč k o
Z K R A T K Y
LITERATURA
REJSTŘÍK JM EN N Ý
REJSTŘÍK VĚCNÝ
V


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist