načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: VW Golf, Jetta benzín od 9/83 do 6/92 -- Údržba a opravy automobiů č. 5 - Hans-Rüdiger Etzold

VW Golf, Jetta benzín od 9/83 do 6/92 -- Údržba a opravy automobiů č. 5
-11%
sleva

Kniha: VW Golf, Jetta benzín od 9/83 do 6/92 -- Údržba a opravy automobiů č. 5
Autor:

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané ""Manuály JAK NA TO"". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů VW Golf a VW Jetta a je vhodná pro profesionály i amatéry. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  698 Kč 621
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
20,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 287
Úprava: ilustrace , tabulky + 8 stranl. obr. příl.
Vydání: 4. vyd.
Název originálu: So wird’s gemacht. Band 43, VW Golf 9/83 - 6/92 und Jelta 2/84 - 9/91, 1,3 l Benziner So wird’s gemacht. Band 44, VW Golf 9/83 - 6/92 und Jelta 1/84 - 9/91, 1,6 l und 1,8 l Benziner
Spolupracovali: překlad Pavel Hlásek ... et al.
Hmotnost: 0,9465kg
Jazyk: česky
ISBN: 80-7232-075-0
EAN: 9788072320752
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané ""Manuály JAK NA TO"". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů VW Golf a VW Jetta a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků a 50 tabulek a elektrická schémata.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Technická da ta m otorů G O L F / J E T T A..................10

M o t o r..................................................................................12

M o to r - de m on tá ž a m ontáž ....................................12

U sa zen í m otoru s p ře v o d o v k o u .................................17

Pohon ozu be né ho řem enu a poho n klínového

řem enu ...........................................................................18

O zubený řem en ..........................................................19

V ačko vý hříde l/ovládá ní v e n t ilů.................................21

V ačko vý hřídel - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................22

Hlava v á l c ů ....................................................................23

H lava válců - de m on tá ž a m o n t á ž .........................24

V en til - dem ontáž a m o n tá ž........................................26

V ým ěna tě sn ě n í dříku v e n t ilu....................................27

Kontrola v e n t i l ů .............................................................28

Úprava sed la v e n tilu v hlavě v á l c e .........................29

O praco ván í v e n tilů ......................................................29

S edla ven tilů - z a b r u š o v á n í........................................30

H ydraulická z d v ih á tk a - k o n t r o l a.............................30

Z jiště n í důvodu ú b y tk u o leje ....................................31

Z kouška k o m p r e s e......................................................31

V e n tily - s e říz e n í v ů le v e n t i l ů....................................32

P om ocné s p o u š tě n í......................................................34

P ře h le d p o r u c h m o t o r u ...........................................35

M a z á n í m o t o r u .................................................................37

O běh o l e je........................................................................38

O le jo vá v a n a /o le jo v é č e r p a d l o .................................40

T la k o le je - k o n t r o la......................................................41

O le jo vá v a n a .................................................................41

O lejové če rp a d lo ..........................................................41

Ú d ržba , m a z á n í m o t o r u ............................................42

V ým ěna m o to ro v é h o o l e j e ........................................42

D yn am ická ko n tro la tlaku o l e j e .................................43

P řehled m ožn ých po ruch oběh u o l e j e ..................43

C h la z e n í m o to r u ..........................................................44

N e m rznou cí k a p a l in a...................................................45

C hladicí k a p a lin a - v ý m ě n a........................................45

T e rm o s ta t - d e m o n tá ž a m o n t á ž.............................46

P řezko uše ní te r m o s ta tu...............................................46

Č e rpa dlo c h la d ic í k a p a lin y - d e m o n tá ž a m ontáž 46

T e rm o s p ín a č vě trá ku - k o n tr o la .................................46

C hladič - d e m o n tá ž a m ontáž .................................47

C hladicí s ysté m - k o n tro la ........................................47

C hladič ............................................................................48

C h la z e n í m o to r u - ú d r ž b a ........................................49

C hladicí k a p alina - ko n tro la stavu .........................49

N e m rznou cí k a p alina - k o n tro la.................................49

O ptická ko n tro la t ě s n o s t i...........................................49

P ře h le d m o ž n ý c h p o ru c h c h la d ic í s o u s ta v y . 50

P a liv o v á s o u s t a v a..........................................................51

K arb urá to r - v s třik o v a c í z a ř í z e n í.............................51

S eříze ní k a r b u r á t o r u...................................................51

Z á s a d y d o d rž o v á n í č is to ty pň práci

na pa livo vé s o u s t a v ě...................................................51

K a rb u rá to r P ie rb u rg 2 E 3 .....................................52

K a rb u rá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................53

V rc h n í díl ka rb u rá to ru ( v í k o )....................................53

O v lá d a c í táh lo k a r b u r á to r u........................................53

P lynové tá h lo - s e ř íz e n í...............................................54

T ry s k o v é o s a z e n í ka rb u rá to ru - 2 E 3 ..................54

V oln o b ě žn é o tá č k y a o b s a h C O

k o n t r o la /s e ř íz e n í..........................................................55

A u to m a tic k ý s y t i č ..........................................................55

O b je m o v ý ovla d a č v z d u c h o v é p řív ě ry - ko n tro la . 56

K ontrola a s e říz e n í v o ln o b ě ž n ý c h otáček

stu d e n é h o m o to r u..........................................................5 7

M ezera v z d u c h o v é přív ě ry k o n tro la a s e řiz o v á n í 58

Z k o u š e n í a se říze n í v s třik o v a n é h o

m n o ž s tv í p a l i v a ..............................................................58

Z á k la d n í s e říz e n í š k rtic í k la p k y II. s tu p n ě .... 59

S e říz e n í v o ln o b ě h u.......................................................59

K a rb u rá to r 2 E 2 ...........................................................60

T ryskové o s a z e n í ka rb u rá to ru 2 E 2 ......................61

Č a so vý te rm o ve n til - ko n tro la .................................61

K a rb u rá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž.............................62

V rc h n í díl karb urá to ru (víko) - d e m o n tá ž

a m o n t á ž .........................................................................62

V oln o b ě žn é o tá č k y a ob sah C O

ko n tro la a s e ř í z e n í.......................................................63

Z v y š o v a č vo ln o b ě ž n ý c h o tá č e k - k on tro la ,

s e ř í z e n í............................................................................64

O v lá d a c í tá h lo ka rb u rá to ru - s e říz e n í ..................65

T ří/č ty řp o lo h o v ý o v la d a č š k rtic í k la p k y..................65

K on trola a s e říz e n í v o ln o b ě ž n ý c h otáček

stud ené ho m o to r u..........................................................66

O bje m ový ovla d a č v z d u c h o v é p řív ě ry - ko n tro la . 66

V střiko va n é m n o ž s tv í p a liv a a k c e le ra č n í

pu m pičkou - k o n t r o la /s e ř íz e n í.................................67

Z á k la d n í s e říz e n í š k rtic í k la p k y II. s tu p n ě .... 68

V y h řív á n í k a n á lu čá s te č n é h o z a tíž e n í - k o n tro la . 68

P řed eh říva č s a c íh o p o t r u b í........................................68

T e rm o s p ín a č - k o n t r o la...............................................69

A u to m a tic k ý s y t i č ..........................................................69

T e rm o ve n til - z k o u š e n í...............................................70

E c o t r o n ic.........................................................................71

P řip oje ní ha dic k e ka rb u rá to ru 2 Е Е ......................72

K a r b u r á to r 2 Е Е ...........................................................73

V rc h n í díl k a rb u rá to ru...................................................73

D o lní díl k a r b u r á t o r u...................................................73

V oln o b ě žn é otá č k y - ko n tro la o b s a h u C O

s e ř í z e n í............................................................................74

R ychlá fu n k č n í z k o u š k a E co tro n iku ......................75

S n ím a č te p lo ty c h la d ic í k a p a lin y - k o n tro la . . . 76

O vla d a č v z d u c h o v é p řív ě ry - k o n t r o l a..................76

P o te ncio m etr škrticích k la p e k - k o n t r o la..............77

P alivové če rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n t á ž 77

P řed eh říva č n a s á v a n é h o v z d u c h u - ko n tro la . . 78

T e p lo tn í r e g u lá to r - k o n tr o la ....................................78

V zd u ch o vý filtr - d e m o n tá ž a m o n tá ž ..................78

S e řiz o v a č i ho d n o ty ka rb u rá to rů I .............................79

Ú d rž b a k a r b u r á to r o v é s o u s t a v y ..........................81


K a rb u rá to r - k o n t r o l a ....................................................81

V lo ž k a v z d u c h o v é h o filtru - č iš tě n í a vým ě n a . .8 1

V ý m ě n a p a liv o v é h o f i l t r u .............................................81

S ítko p a livo vé h o č e rp a d la - d e m o n tá ž, m ontáž

a č i š t ě n í..............................................................................82

P a liv o v á n á d r ž...................................................................83

S ním a č u k a z a te le z á s o b y paliva

(pa livo m ěru ) - d e m o n tá ž a m o n t á ž...........................84

P alivo vá n á d rž - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................84

T a b u lk a p o r u c h k a r b u r á t o r u ..................................85

V s tř ik o v a c í z a ř í z e n í........................................................89

D i g i j e t..................................................................................89

P ra vid la č is to ty pň prá ci na vstřiko va cím za říze n í 90

Z říze n í a p řip o je n í d á lk o v é h o o v lá d á n í....................90

S e říz e n í po čtu o tá č e k při volnoběhu

a ho dn oty C O ...................................................................90

K ontrola re g ulace po m o cí La m b d a -so n d y .... 91

K ontrola fu n k c e k a t a ly z á t o r u......................................92

K ontrola o b o h a c o v a č e p ln é h o z a t í z e n í....................92

K ontrola p říd a v n é h o v z d u c h o v é h o šo u p á tk a . . . 93

K ontrola v s třik o v a c íc h v e n t ilů......................................93

K ontrola a s e říz e n í sp ín a če š k rtic í kla p k y .... 94

Z á so b o vá n í p a live m D i g ij e t.........................................95

Palivové p o d á v a c í če rp a d lo a č id lo ukazatele

m nožství p a liv a - d e m o n tá ž a m o n t á ž ....................96

P alivové če rp a d lo /p a liv o v ý filtr/z á s o b n ík

čerpadla - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................................96

Kontrola p a livo vých č e r p a d e l......................................97

Kontrola relé p a livo vé h o če rp a d la ...........................98

V zduchové filtra č n í z a říz e n í p ro m otory

se v s t ř ik o v á n í m ...............................................................99

K ontrola p ře d e h řív á n í n a s á v a n é h o v z d u c h u . . . 99

Č istění a v ý m ě n a v lo ž k y v z d u c h o v é h o filtru . . . 99

M o n o - J e t r o n ic.............................................................101

C hybový re g is tr - d o t a z o v á n í....................................103

V olnoběžné o tá č k y a h o dn ota C O - kontrola . . 103

V s třik o v a c í z a říz e n í D i g i f a n t................................104

D álkové o vlád ání - z ř í z e n í / p ř ip o je n í.....................105

Počet v o ln o b ě žn ých otá če k/h o d n o ta

CO - s e ř í z e n í .................................................................105

Lam bda - ř í z e n í / k o n tr o la...........................................107

Ventil stud ené ho sta rtu /te p lo tn í č a so vý

spínač - ko n tro la ......................................................108

Plynové tá h lo - s e ř í z e n í..............................................109

O bohacení při z ry c h le n í z a s tu d e n a - kontrola . 109

Přídavné v z d u c h o v é š ou pá tko - ko n tro la .... 111

Term oregulátor - k o n t r o la...........................................112

Vstřikovací v e n tily - k o n t r o l a ...................................112

Poloha nápo rovéh o k o t o u č e ....................................113

Regulační p á č k a a řídicí p íst - k o n tro la..................114

Těsnicí k ro u žky s ystém u tlako véh o

regulátoru/nasávacího v e n tilu - v ý m ě n a .... 114

Škrticí kla pka - z á k la d n í s e ř í z e n í............................115

Zvyšovač v olno běžn ých o tá č e k - ko n tro la . . . 115

O dpojovači ven til z á s o b n ík u a k tiv n íh o u h lí . . 117

Předehřívání n a s á v a n é h o v z d u c h u - kontrola . 117

Š ou pá tko vý s p ín a č a ob oh aco vač

pň plné m z a t í ž e n í ....................................................117

P řed záso bn í p a liv o v é č e r p a d lo...........................118

P alivové č erp ad lo - k o n t r o l a ..............................119

R elé p a livo vé h o č erp ad la - k o n t r o la................119

V z d u c h o v ý filtr - v y č is tě n í/v ý m ě n a...................120

T a b u lk a z jiš ť o v á n í p o r u c h na v s tř ik o v a c ím

z a ř í z e n í......................................................................121

O btížné s p o u š tě n í s tu d e n é h o m o t o r u ............121

O b tížn é s p o u š tě n í te p lé h o m o t o r u...................121

M o to r n e lz e s p u s t i t ................................................122

M otor s p u s tím e , a le p o krátké d o bě op ět zhasne 123

P říliš vy s o k á sp o tře b a p a l i v a.............................123

V ý fu k o v á s o u s t a v a ................................................125

V ý fu k o v é p o tru b í - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 126

V ým ě n a svěra cích p r u ž in.....................................127

H lavní tlu m ič v ý fu k u /d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . 128

V o z id la s k a ta lyzá to re m ........................................128

Z a c h á z e n í s v o z id ly v y b a v e n ý m i kata lyzátore m 129

Ú d rž b a v ý fu k o v é s o u s t a v y.............................129

S p o j k a ........................................................................130

S pojka - d e m o n tá ž a m o n tá ž .............................131

O v lá d á n í s p o jk y......................................................133

S a m o s e řiz o v a c í s p o jk a........................................134

Ú d ržba s p o jk y..........................................................135

S eříze ní v ůle la no vodu s p o j k y ..........................135

P řehled o p o ru ch á ch s p o j k y .............................135

P ř e v o d o v k a..............................................................136

P ře vo d o vka - d e m o n tá ž a m o n t á ž..................136

V W G olf s ná h o n e m n a v š e c h n a k o l a ...........137

Ú d ržb a p ř e v o d o v k y...............................................138

O p tická ko n tro la t ě s n o s t i....................................138

V ým ě n a o le je /k o n tro la stavu o le je v p ře v o d o v c e 138

Ř a z e n í........................................................................140

V o d ic í ty č a řad icí p á k a - d e m o n tá ž a m ontáž . 141

Ř a ze n í - s e ř í z e n í...................................................141

S e říz e n í a re ta č n íh o š ro u b u p ro pátý

pře v o d o v ý s t u p e ň...................................................142

A u to m a tic k á p ř e v o d o v k a....................................143

Z ko u ška stavu k a p a lin y v au to m a tické

p ř e v o d o v c e.............................................................143

Z ko u ška stavu A T F v p la n e to v é pře vo d o vce . 143

Z ko u ška stavu o le je v r o z v o d o v c e..................143

A T F - A u to m a tic tra n s m is s io n flu id ..................144

V ým ě n a A T F ..........................................................144

O dta h o vá n í v o z id e l s a u to m a tik o u..................144

S e říz e n í a k c e le r á to r u...........................................145

T est pň z a b r z d ě n í..................................................147

P oče t o tá č e k pň z a b r z d ě n í................................147

T a b u lk a p o r u c h a u to m a tic k é p ře v o d o v k y . . 148

P ře d n í n á p r a v a ......................................................149

N á p ra v n ic e /U lo ž e n í k o l........................................150


K loub nápravy - dem ontáž a m ontáž ..................151

T lum ič p é rová ní - de m on tá ž a m o n t á ž 151

T ele skop ický tlu m ič - d e m on tá ž a m ontáž . . . 153

Z a v ě š e n í kol od výrob ního da ta 8 . 8 7.....................153

K loubový hřídel - d e m o n tá ž a m o n t á ž 154

K loubový hřídel - r o z e b r á n í.......................................156

G TI - o ch ran ná m anžeta - u p e v n ě n í.....................158

D yn am ický tlum ič - d e m on tá ž a m ontáž .... 159

K ontrola m anžet klo ub ových h ř í d e l ů .....................159

K ontrola p ra cho vek kloubů n á p r a v y .....................159

K ontrola v ůle kloubu n á p r a v y................................159

Z a d n í n á p r a v a ................................................................160

Ložisko ko la - de m on tá ž a m o n t á ž.........................161

S eříze ní v ůle ložiska kol ...........................................161

Z a d n í tlum ič p é r o v á n í..................................................162

T lu m ič pé rová ní - d e m o n tá ž a m o n t á ž 163

T ele skop ický tlu m ič - ko n tro la ................................163

Ř í z e n í..................................................................................164

Ř ídicí ty č - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................165

H řebenové řízení - s e ř í z e n í........................................166

V olant - d e m on tá ž a m o n t á ž.................................166

P osilovač ř í z e n í.............................................................167

Lopatkové č e rp a d lo /k lín o v ý ř e m e n.........................167

Ú d rž b a ř í z e n í.................................................................168

P řezko uše ní p ra ch o ve k klo ub ů sp o jo va cích ty č í 168

P řezkoušení a s e říz e n í v ů le ř í z e n í.........................168

P řezko uše ní v ů le klo ub ů sp o jo v a c íc h ty č í . . . 168

O dvzd ušně ní p o s ilo v a č e ř í z e n í................................168

S ystém p o s ilo v a č e říz e n í - ko n tro la tě sn o sti . . 169

Doplňování h y d ra u lic k é h o o le je................................169

K línový řem en lo pa tko véh o če rp a d la ..................169

P ro m ě řo v á n í g e o m e trie v o z i d l a .............................170

M ěření a s e říz e n í od klo n u .......................................171

M ěření s b íh a v o s ti na p ře d n í n á p ra v ě.......................171

S eříze ní s b í h a v o s t i......................................................171

S e řizo va či ho d n o ty s b íh a v o s ti a odklonu .... 172

B r z d y ..................................................................................173

Přední b r z d a....................................................................174

Přední koto učová brzd a - d e m o n tá ž a m o n tá ž . 175

B rzdové de stičky na pře dn ích kolech ..................177

Z adn í kotoučová b r z d a ...............................................179

B rzdové de stičky za d n íh o k ola - vým ě n a . . . . 180

O blo žen í brzd ových de stiče k - m ěře ní

je jich t lo u š ť k y.................................................................181

B rzdový kotouč - de m on tá ž a m o n t á ž 182

B rzdový kotouč - m ě ře n í tlo u š ť k y............................182

O dstran ění p íská n í koto učových b rzd ..................182

Z a d n í k olo - b u bn ová b r z d a.......................................183

B rzdový bube n - de m on tá ž a m ontáž ...............184

Brzdové čelisti - de m on tá ž a m o n tá ž ......................184

B rzdové ob lo žení - v ý m ě n a........................................186

B rzdové v e d e n í a brzdové h a d ič k y.........................186

B rzdový v á le č e k - o b n o v e n í je h o fu n k c e .... 187

B rzdový vá le če k - d e m on tá ž a m o n tá ž . . . . 187

B rzdová k a p alina - v ý m ě n a....................................188

O d v z d u š n ě n í..................................................................188

R u ční b r z d a.....................................................................189

R u ční b rz d a - s e ř í z e n í................................................190

Lano ručn í b rz d y - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 190

Z ařízen í A B S - (p ro tib lo k o v a c í systé m ) .... 191

Ú d rž b a b r z d ..................................................................192

S ta v b rz d o v é ka p a lin y ................................................192

Z ko u ška tlou šťky b rz d o v é h o o b l o ž e n í ...................192

P roh lídka b rz d o v é h o p o t r u b í .....................................193

R u ční b rz d a - k o n t r o l a ................................................193

P osilo vač b rz d ě n í - k o n t r o l a .....................................193

Z a d n í b u bn ová brzd a: k o n tro la o b lo ž e n í .... 193

T a b u lk a p o r u c h b r z d ................................................194

K o la a p n e u m a t i k y .......................................................197

O z n a č e n í p n e u m a t ik...................................................197

V ým ěn a k o l.................................................................198

Z a jíž d ě n í p n e u m a tik ...................................................198

V y v á ž e n í kol ..................................................................198

S n ě ho vé ř e t ě z y..........................................................198

K ola a rozm ě ry p n e u m a t ik........................................199

P éče o p n e u m a t i k y...................................................2 0 0

Z ko u ška hu ště n í p n e u m a tik ....................................2 0 0

K ontrola pro filu p n e u m a t ik........................................2 0 0

Z ko u ška v e n t ilu..............................................................2 0 0

T a b u lk a z á v a d p n e u m a t ik........................................201

N e ob vyklé o p o tře b e n í p n e u m a tik.............................201

K a r o s é r ie............................................................................2 0 2

M aska ch la d iče - d e m o n tá ž a m o n t á ž 2 0 2

Č e lo (n o s ič z á m k u ) - d e m o n tá ž a m ontáž

S e říz e n í z á m k u k a p o t y...............................................2 0 3

P ře d n í ná razn ík - d e m o n tá ž a m o n t á ž 2 0 3

Z a d n í ná razn ík - d e m o n tá ž a m o n t á ž ..................2 0 4

V ým ěn a pláště n á r a z n ík u............................................2 0 4

P ře d n í b la tn ík - d e m o n tá ž a m o n t á ž......................2 0 5

V lo ž k a p o db ěh u - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................2 0 5

O d to k o v é h a d ic e - č iš t ě n í............................................2 0 6

S tře š n í lišty - d e m o n tá ž a m o n t á ž.........................2 0 7

O c h ra n n á lišta - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................2 0 7

D rža d lo d v e ří - d e m o n tá ž a m o n t á ž......................2 0 8

V lo ž k a zám ku d v e ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž . . . 2 0 9

V lo ž k a zám ku - v ý m ě n a a o p r a v a .........................2 0 9

C e n trá ln í u z a m y k á n í...................................................2 1 0

T la ko vé č e rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 2 1 0

V ý m ě n a sp ín a čů n e b o říd icích č á s t í......................2 1 0

Z á m e k d v e ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž ......................211

S eříze ní d ve řního z á v ě r u............................................211

S kla v n ě jš íh o z rc á tk a - d e m o n tá ž a m o n tá ž ..211

V n ě jš í z rc á tk o - d e m o n tá ž a m o n t á ž 21 3

V ýplň d v e ří - d e m o n tá ž a m o n t á ž ..........................21 4

O ke n n í ta b u lka d v e ří, z v e d á k o k n a , v e d e n í o k n a 21 5

V nitřn í k lika d v e ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 21 7

D e m on tá ž a m o n tá ž e le k tric k é h o o vlád ání

o ke nn íh o s kla d v e ř í.......................................................2 1 7

S po uštěč o k e n n íh o skla - d e m o n tá ž a m o n tá ž 217

D v e řn í s klo - d e m o n tá ž a m o n t á ž .........................2 1 8

V ým ě n a če ln íh o a p o s tra n n íh o s k l a ......................2 1 8

P ře d n í se d a d lo - d e m o n tá ž a m o n t á ž 2 1 9


T o p e n í...............................................................................220

V en tilá to r č e rs tv é h o vzd u ch u - dem ontáž,

m ontáž a k o n t r o la......................................................221

R egulace to p e n í a č e rs tv é h o v zdu chu

dem ontáž a m o n t á ž..................................................221

Regulace č e rs tv é h o v z d u c h u a t o p e n í 222

E le k tric k é z a ř í z e n í.........................................................223

Upozornění pro d o d a te č n o u m o n tá ž e le k tric k é h o p ří­

slušenství: .......................................................................223

Baterie - de m on tá ž a m o n t á ž....................................223

Nabíjení b a t e r ie.............................................................224

Baterie se sam a v y b íjí ..............................................224

S tanovení po ruch b a t e r ie..........................................225

Vým ěna p o jis te k............................................................226

Relé a řídicí je d n o t k y..................................................227

Deska s relé a s p o jistko vým ú c h y t e m 229

Víceúčelové z a říz e n í ( V Ú Z ).......................................230

A lt e r n á t o r.......................................................................231

Klínový řem en - v ý m ě n a /n a p ín á n í.........................232

Klínový žebrový řem en u m o to rů G 60 ............... 23 3

Uhlíky alternátoru - v ý m ě n a /k o n tr o la.....................233

Kontrolka do b íje n í při z v y š o v á n í otáček

n e z h a s n e.......................................................................235

Kontrolka do b íje n í n e s v í t í...........................................235

Spouštěč - de m on tá ž a m o n tá ž................................236

Vým ěna m agnetického sp ín a če ............................236

Tabulka poruch s p o u š t ě č e.......................................2 3 7

Údržba na e le k tric k é m z a ř í z e n í............................238

Kontrola b a t e r ie.............................................................238

Kontrola klínového ř e m e n u.......................................238

Z a p a lo v á n í.......................................................................239

Funkce zapalování s p ř e r u š o v a č e m .....................239

Funkce tranzistorového z a p a lo v á n í (T S Z-H ) . . 239

Funkce plně elektronického z a p a lo v á n í .... 239

Bezpečnostní předpisy pro elektron ická

z a p a lo v á n í.......................................................................240

Zapalování T S Z - H......................................................241

Zapalovací c ív k a -k o n tro la..........................................242

Kontrola palce rozd ělovače /za pa lo vacích

kabelů/ koncovek zap alovacích k a b e lů...................243

Rozdělovač-dem ontáž a m o n t á ž............................244

Přerušovací kontakt - v ý m ě n a ................................245

Kontrola úhlu s e p n u t í..................................................245

Nastavení úhlu s e p n u t í..............................................246

Přerušovací kon takt/n astave ní úhlu sepnutí

pomocí lístkových m ě r e k..........................................246

Kontrola k o n d e n z á to r u..............................................2 4 7

Hallův s n ím a č - k o n tr o la..............................................2 4 7

Spínací jednotka TS Z-H - k o n t r o la.........................248

Plně řízené elektronické z a p a lo v á n í.....................249

Plně elektronický z a p a lo va cí p řístro j-ko n tro la . 250

Nastavení předstihu, kontrola čid la klepání . . 251

Nastavení p ř e d s tih u.....................................................252

Předstih u m otorů 1,3 I, 1,6 I a 1,8 I .....................253

Z apalovací s v í č k y .....................................................254

Údržba z a p a lo v á n í.....................................................256

Kryt ro z d ě lo v a č e -k o n tro la..........................................256

E le ktrické p ř í p o je - k o n t r o la........................................256

Z a p a lo v a c í s v íč k y - k o n tr o la........................................256

O s v ě t le n í............................................................................257

V ým ě n a ž á ro v k y s v ě t lo m e t u....................................257

S v ě t lo m e t.........................................................................257

S větlo m et - d e m o n tá ž a m o n t á ž.............................258

N a sta ve n í s v ě tlo m e tů...................................................258

V ý m ě n a ž á ro v k y pře dn ích s m ě ro v ý c h s vítile n . 258

V ý m ě n a ž á ro v k y o s v ě tle n í S P Z ..........................258

Z a d n í s k u p in o v á s v í t i l n a ........................................259

V ým ěn a ž á ro v k y z a d n í s k u p in o v é s v ítiln y . . . 259

K ryt z a d n í s k u p in o v é s v í t i l n y....................................259

P řís tro jo v á d e s k a ..........................................................260

P řístro jová d e s k a - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 261

S pín a če na přístrojo vé d e s c e .................................262

M ěřicí p řístro je - d e m o n tá ž a m on tá ž, ko n tro la 263

S tře d n í ko n zo la - d e m o n tá ž a m o n t á ž 26 7

V íc e ú č e lo v ý pa ne l s k o n tr o lk a m i.........................26 7

R á dio - d e m o n tá ž a m o n t á ž.................................26 8

A n té n a - de m on tá ž a m o n tá ž....................................2 6 9

Z á m e k volan tu , v o la n t, s p ín a č z a p a lo v á n í . . . 27 0

S pínače na slo u p ku řízení, volant,

z a p a lo va cí s k ř í ň k a .......................................................271

S pínač s m ě ro vých světe l a stíra č e ......................272

S t í r a č ...............................................................................2 7 3

Z a d n í stíra č a o s t ř ik o v a č............................................273

M otorek p ře d n íh o s tíra č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž 274

M o to re k z a d n íh o stíra č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž 274

R a m én ko s tíra č e - v ý m ě n a........................................274

P řední s tíra č - n a s t a v e n í............................................275

Z a d n í stíra č - n a s ta v e n í ............................................27 5

O stn ko va cí try s k y - n a s t a v e n í.................................276

S tíra c í g u m a - v ý m ě n a...............................................277

T a b u lk a p o r u c h s tír a c í g u m y .................................278

Z vedá ní v o z u .................................................................279

N á ř a d í................................................................................280

P é č e o v o z i d l o.................................................................281

M ytí v o z i d la.....................................................................281

P éče o l a k ........................................................................281

P éče o č a lo u n ě n í..........................................................282

P lá n ú d rž b y v o z id e l V W G O L F , V W J E T T A . . 283

S c h é m a e le k tr ic k é h o z a p o j e n í.................................285

Z a c h á z e n í s e s c h é m a ty ............................................285

S truktura e le ktrických s c h é m a t.................................286

E le ktrická s c h é m a ta ...................................................287

A lte rn á to r, ba te rie , s p o u š t ě č....................................287
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist