načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Voda naša každodenná – Jaroslav Matulík

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Voda naša každodenná
-7%
sleva

Kniha: Voda naša každodenná
Autor: Jaroslav Matulík

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní (poslední kusy u dodavatele, dodání s pravděpodobností 90%)
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  351 Kč 326
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 200
Rozměr: 165x230
Úprava: ilustrace (převážně barevné), mapy
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Hydrologie
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 14.07.2014
Nakladatelské údaje: Bratislava, Veda, 2013
ISBN: 978-80-224-1347-3
EAN: 9788022413473
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode. Informácie sú spracované z globálneho hľadiska - na Zemi, pre Slovensko a v rámci neho detailnejšie podľa zaužívaného členenia na 10 čiastkových povodí (Dolná Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog a Poprad). Autor zvolil systematické spracovanie problematiky s dôrazom na naše najvýznamnejšie rieky, vodné diela (historické a súčasné) a veľké vodné nádrže. Hydrologické hodnotenie povrchového vodného fondu na Slovensku bolo vykonané za pozorovacie obdobie rokov 1931-1980 (päťdesiatročie) z profilov asi 385 vodomerných staníc.Údaje o vodných nádržiach a dielach boli čerpané z ich manipulačných poriadkov a riešených vodohospodárskych štúdií. (všeobecne, Zem, Slovensko, povodia)

Předmětná hesla
Voda
Vodní hospodářství
Vodní hospodářství – Slovensko
povodí – Slovensko
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1. Z ása d y s p r a c o v a n ia................................................................................................. 9

2. V ý z n a m v o d y (životný, h o sp o d á rsk y , z d r a v o tn ý ).................................... 11

3. V še o b e cn e o v o d e.................................................................................................. 15

3.1 F orm y v o d y (p ríro d n á , atm o sférick á, p o d p o v rc h o v á , p ô d n a ,

p o d z e m n á , m in eráln a, p o v rc h o v á , stojatá, m o rsk á, p itn á,

ú ž itk o v á, p rev á d zk o v á, o d p a d o v á , ťažká) ............................................. 15

3.2 F y zik áln e v lastn o sti v o d y (m o lek u la, sk u p e n stv á , h u sto ta ,

visk o zita, p o v rc h o v é n ap ä tie , a b so rp c ia sv e tla a tep la, elek trick á

vodivosť, ro zp ú šťacia sch o p no sť, sen z o ric k é v lastn o sti - teplota,

farba, zák a l, prieh ľad n o sť, p ach , chuť) ................................................... 21

3.3 O d to k v o d y (fy zik áln e z e m e p isn é čin itele - k lim atick é faktory,

g eo lo g ick é a p ô d n e faktory, v eg eta čn ý kryt, v o d n é n á d rž e ,

ľu d sk á činnosť; fy zik áln e g eo m etrick é čin itele - veľkosť a tv ar

p o v o d ia, reliéf a sk lo n y p o v o d ia ; c h a ra k te ristik y o d to k u v o d y -

prieto k , v ý d a tn o sť, špecifický p rieto k , o d to k o v ý súčiniteľ;

p rú d e n ie a práca vody; k o lobeh v o d y v p r ír o d e )................................. 26

3.4 V o d o h o sp o d á rsk a b ila n c ia.......................................................................... 34

4. Z e m ............................................................................................................................. 37

4.1 Počiatky Z em e ................................................................................................ 37

4.2 S tru čn é d ejin y Z em e (i v o d y ) v s ta r o v e k u............................................. 38

4.3 N iek to ré filozofické n á z o ry n a v o d u v sta ro v e k u ............................... 40

4.4 Z áso b y v o d y n a Z em i .................................................................................. 41

4.5 O ceány, m o ria a k o n tin e n ty....................................................................... 43

4.6 Boj o v o d u......................................................................................................... 46

4.7 Boj p ro ti v o d e.................................................................................................. 48

4.8 A vizované d lh o d o b é k lim atick é z m e n y ................................................ 50

5. S lo v e n sk o ................................................................................................................. 52

5.1 S tru č n é d ejin y ................................................................................................. 52


J a r o s l a v M a tu lik : V o d a n a š a k a ž d o d e n n á

5.2 Ú z e m ie............................................................................................................... 53

5.3 Vývoj v ed y a tech n ik y .................................................................................. 56

5.4 D ejiny v o d n é h o h o sp o d á rstv a ................................................................... 57

5.5 P ríro d n é p o m e ry ............................................................................................ 59

5.6 O d to k v o d y ...................................................................................................... 65

5.7 V odný f o n d....................................................................................................... 76

5.8 V yužitie v o d y.................................................................................................. 82

5.9 V odný zák o n ................................................................................................... 88

6. Č ia stk o v é p o v o d ia S lo v e n s k a........................................................................ 90

6.1 Č iastk o v é p o v o d ie D olná M orav a .......................................................... 91

6.2 Č iastk o v é p o v o d ie D u n a j........................................................................... 98

6.3 Č iastk o v é p o v o d ie V á h................................................................................113

6.4 Č iastk o v é p o v o d ie H ro n ........................................................................... 139

6.5 Č iastk o v é p o v o d ie I p e ľ.............................................................................. 154

6.6 Č iastk o v é p o v o d ie Slaná ........................................................................... 167

6.7 Č iastk o v é p o v o d ie B odva ...........................................................................172

6.8 Č iastk o v é p o v o d ie H o r n á d....................................................................... 175

6.9 Č iastk o v é p o v o d ie B o d ro g..........................................................................180

6.10 Č iastk o v é p o v o d ie P o p r a d...........................................................................190

S ú h r n................................................................................................................................195

Z o z n a m p o u ž itý c h sk ra tie k a sy m b o lo v ............................................................ 196

Z o z n a m p o u ž itý c h p o d k la d o v a lite ra tú ry ......................................................... 198
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.