načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Vizuální myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení – Charles Phillips

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Vizuální myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení

Elektronická kniha: Vizuální myšlení
Autor: Charles Phillips
Podnázev: 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení

Příručka padesáti cvičení, rébusů a hlavolamů, kterými lze procvičit vizuální myšlení. Každý hlavolam má čas určený ke svému vyřešení, správné odpovědi jsou na konci knihy. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  69
+
-
2,3
bo za nákup

hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6% 40%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 96
Rozměr: 19 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: How to think: visual thinking
Spolupracovali: přeložila Jana Bílková
Skupina třídění: Vyšší duševní procesy
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4512-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka padesáti cvičení, rébusů a hlavolamů, kterými lze procvičit vizuální myšlení. Každý hlavolam má čas určený ke svému vyřešení, správné odpovědi jsou na konci knihy.

Popis nakladatele

Kniha pro bystré čtenáře přináší 50 cvičení, rébusů a hlavolamů, kterými si procvičíte své vizuální myšlení - změňte nápady v představy, zlepšete svou komunikaci a rychleji se rozhodujte. Každý hlavolam má čas určený ke svému vyřešení, správné odpovědi jsou na konci knihy. Podívejte se i na další tituly z této edice, abyste mysleli jasněji, ostřeji a produktivněji. (50 cvičení pro rozvoj vizuálního myšlení)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Charles Phillips - další tituly autora:
 (e-book)
Taktické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení Taktické myšlení
 (e-book)
Logické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení Logické myšlení
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

trénink myšlení

50 cvičení, která

změní způsob

vašeho myšlení

50

50 cvičení, která změní způsob

vašeho myšlení

charles phillips

budete

převádět nápady na obrazy

zlepšíte svou komunikaci

ušetříte čas při rozhodování

Pro jasnější, bystřejší a produktivnější uvažování

pokud budete

myslet

ISBN 978-80-247-4512-1 Grada p ublishing, a.s.,

u p růhonu 22, 170 00 praha 7,

tel.: 234 264 511, 512,

fax: 234 264 400,

e-mail: obchod@grada.cz,

www.grada.cz

charles

phillips

50 cvičení,

která změní způsob vašeho myšlení

vizuální myšlení

vizuální

myšlení

trénink myšlení

vizuálně

čtěte i další knihy z edice

trénink myšlení:


MYŠLE NÍ

VIZ UÁL NÍ

TRÉ NI NK

MYŠLEN Í


MY ŠLEN Í

VIZUÁLNÍ

cha rl es phil lip s

50

MY ŠLENÍ

cvičení

pro ro zv oj

VIZU ÁL NÍH O


Pro Melanii,Jima a Toma VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ 50 cvičení,které změní způsob vašeho myšlení Charles Phillips Tato knihaje přeloženaz anglického originálu „How to Think: Visual Thinking“ vydaného nakladatelstvím Eddison Sadd Editions Ltd. Text and puzzlescopyright © Bibelot Limited 2009 English edition copyright © Eddison Sadd Editions 2011 Czech edition © Grada Publishing, a.s., 2012 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha7 jako svou 4873.publikaci První vydání, Praha 2012 Přeložila: Jana Bílková Odpovědný redaktor: Zdenka Svěráková Sazba: Lucie Němcová Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Husova1881, Havlíčkův Brod Počet stran: 96 Publikace z nakladatelství Grada Publishing, a.s. si můžete zakoupit u svého knihkupce nebo objednat v Zákaznickém servisu nakladatelství Grada Publishing, a.s., U Průhonu22, 170 00 Praha7, tel.: 234 264 511, fax: 234 264 400, e-mail:obchod@grada.cz, www.grada.cz. Na Slovenskuobjednávejte knihy na adrese: Zásielková služba Grada Slovakia, spol. s r. o., Moskovská29, 811 08 Bratislava, Slovensko, tel.: 02/55645 189, fax: 02/55645 289, e-mail: grada@grada.sk Pokud máte pocit, že bystenám chtělisdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresuredakce: koedice@grada.cz. ISBN 978-80-247-4512-1 (tištěná verze) ISBN 978-80-247-8215-7 (elektronická verze ve formátuPDF) ISBN 978-80-247-8216-4 (elektronická verze ve formátuEPUB) ISBN 978-80-247-8217-1 (elektronická verze ve formátuMOBI)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Vš ec hnapráva vyhr azena. Žádnáčást tétotištěné či elektronické

knih y nes mí být reprodukovánaa šířena v pa pír ové,elektronické či

jiné po doběbez předchozího pís emnéhosou hla su nakladatele.

Neo právněné užitíté to knihybude trestně stíháno .

OBSAH

ÚVOD Ja k mys le t vizuálně 6

SNADNÁ CVIČENÍ Ro zehřívací 11

ST ŘE DNĚ TĚŽKÁ CVIČENÍTréninková 29

TĚŽ KÁ CVIČENÍNáročná 49

SKU TEČN Á VÝ ZVA 67

ŘEŠ EN Í 73

Literat ura 92

Poznámky 93

O autorovi 96 Ú V O D

Jak my sl et vizuálně

Ži jeme ve vi zu álním věku. Obra zyv tele vizi, na internetu a v tisku

pr onik ajído různýchku ltu r, reklam, web ových stránek,la youtyčaso

pi sů a fi lmové shoty mají dokon al ý design,aby nás za ujalyprávě

vi zu álně.

V důsledk u toh o je mnohem důlež itějšínež kdy předtím roz víj et

svo u schopnost vizuálního myšlen í. Lidéjsou „vizuálně gramotní“ –

js ou zv yklívn ím at pěkné a za jímavé obrázky. Chceme-li zapůsobit

na dru hé, ať už sejedná o prac ovn í prezentaci,rozvíjení obchodní

myšlenk y ne bonap sání eseje,musíme znát základy dobré viz uální

pr ezen tace.

MO C OB RAZ ŮObrazy jsou jednoduch é a mají bezprostřední účinek.

Obraz může výstižně a in spirativně vyjádřit komplexní myšlenku.

Gu ru vi zuálníh o myš len í Da n Roa mve své knize The Bac k of the

Napkin tv rdí,že na obchodních sc hůzkách je častoefektivnější pre

ze nt ovatinfo rmaceneb o sumarizovatdiskuse s použití m jednodu -

chých obrázků ne ž používat grafy nebo hesla. Ča stoje le pší

v pr ůběhu schůzky spontá nn ě „vyrukovat“ s takovými obrázky než

po ušt ět pe čli vě připravené prezentace.

Můžet e si myslet „Ale já neumímkreslit...“neb o „A si mito mocviz u

áln ě nemyslí...“. Nenechte seod radit.Dobře sepracu je i s obrázky

sch emat ick ýchfi gu rek, šipka mi,rámečky nebo kruhy. Pod le Davida

Roama je obrázek tí m ef ektivnější, čí m je jednodušší – a lidé , kt eří

zpočá tk u pro hlašují, že neumějíkreslit, častopřicházejí s nejuž iteč

nějšími obrázk y.

VŠ ICHN I UMÍMEMYS LE T VIZUÁ LN ĚVšichni jsme se narodili

s dar emvizuáln í inteligence – vzpomeňte si například na bujné

ob raz y našich nočn íc h můrnebo denního sn ění. A většinu z nás

v př edškolním vě kubavilo malo va t,kreslit nebo modelovat.

Bo hužel však mnozí z ná s zjišťu jí , že v průběhu let se na šepř ir oz e

ná schopn ost myslet vizuál něvytrácí – mimojin é i proto,že vz dě -

lá vacísystém se zaměřuje na slova a čísla. Všichni všakmůže me naše vi zu ální myšlení revitalizovat – a nemusí me být přirozeně nadanými umělci. KAŽDODENNÍ VIZ UÁ LN Í MYŠL EN ÍNab ízí se námspoustapří le žitostí, jak si každode nněprocvičovat vizuální myšlení. Zavřete oči a zk ustesi představit uspořádá níva šeho ob ývacího pokoje nebo pl án va šeho ideálního domu. Představte si, že mátevyrazit na cestu – jak byste postupo vali, ab ystenal ožili zavazadla do kufru auta? Když přemýšlíte o nějakém problému, zavřete oči a soustřeďte se na své obrazn é př ed stavya sc hematické vyjádřen í myšlenek. Pokud chcete sh rnout informace nebo představit plán kolegům, zkust e to načrtnout. MO ZEK A VIZ UÁLNÍ MY ŠLE NÍNa vizuálním myšlení se podílízhru - ba po lo vi namozku. Viz uá ln í inf ormace vnímaná zrakem je zpracová nav okci pi tá lním(nebo vizuál ní m)kortexu v zadní m mozku a po tompřechází do několik a dalš íc h částímozku, kd e je informace zanalyzová na. Mnohé z tých ž oblastí mozku, kterépoužíváme na zpracování toho, co vidíme kol emsebe, se používá i na znovuvybaven í toho, cojsme viděl i, a na představ y týkající se budoucnosti. Jedna z klíčových úloh viz uál níhomyšlení je vizualiza ce.Vizualizaci můžete použít na kon - centraci, zklidně ní nebopodporu kreativity – nebo třeba bu detemít chuť př ed stavovat si prosebe ně ja kélepší mí stov budoucnosti. POS IL UJTESVŮJ VÝKON Současně s rozvojem vizuálního myšlení se bude zlepšovat i vaše komunikace a možn á vám to pomůžezís - kat zaměst ná ní nebozlepš it svéperspektivy v sou časné práci. Úkoly založené na vi zu álním myšlení se běžně použí vajív psyc hometrické m testován í uch az ečůo za městnání a v assessmentu.Kromě toho – uchopení probl émupomocí vizuálního myšlení vám může ušetřit spoust u času– ve všech oblastech vašeh o života. Hl avolamy a cv ičení v této knize rozvíjejí vaši schopnost vizualizo - vat ko mplexn í tv arya vzorce. Jestliže se naučíte převést nápady do 7

Ú

V

O

D

obrazů, budete schop ni využí va t mocivi zuálního myšl ení

každý de n.

ÚKOLY V TÉTOKNIZ ENajdete zde tř i úrovně úkolů – u kaž dé je

stanoven časový limit, do kdy byste měli úkol zvládnout. Ty to li mi -

ty navás bu do u vyvíjet mírný tl ak – neboťčasto nám to myslí lé pe,

když si stanovu jeme cí le,ja konap ří kladča sovéhranice. Netrapte se

al e těmit o li mi ty – jsouto jenom odhad y. Pokudtedy zjistíte, že

po tře bujet e víc časunež je „ideál“, zůstaňte v klid u.

Některé úkolymají dál v knize podobn ouverzi, abyste si je je ště víc

procvičili. Pokud mát e po cit,že by ste potřebovali po moc,u ka ždého

cv iče ní najdete TIP, který vám po radí, JAKNA TO, a na ko nc i kn ihy

naj dete prostor na poznámky, kd e si můžete zapsat své myšle nk y

a pos tře hy.Jak budete po stupovatv kn ize, do spějete ke speciální mu

úkolu, na kt erémup latníte a pr ocvi čít e si no vězískané doved nosti

vizuální homyšlení. Běh emnavrhovaného časovéholimitu 10 –1 5 mi

nut mátemožnost zváži t a pr omyslet řadu problémů, najítsouvis lo s

ti a tře ba si do vymezen éh o pr os to ru nakreslitpomocná schémata .

Jak se bu do u vašedovednosti postupně rozvíjet, zjistíte, že efekt se

bu de rychle pro jevovat i v da lš íc h ob lastech vašeho života – doká -

žete se lépe zaměřit na detaily, bu deteumět rozlišit vz or ce

a přit ažlivě i pre gna ntně prezentovat myšlenky. A to se poziti vně

pr ojev í ve spoustě ob la stí.Takže, dívejte se kolem sebe, začněte

„m ys letvi zu álně“ a pusťte se do toho!

SNADNÉ = ROZEHŘÍVACÍ 1–3 MINUTY

ÚRO VN Ě OBTÍŽNOSTI ČAS OVÝLI MI T

ST ŘEDNĚ TĚ ŽKÉ= TRÉNIN KOVÉ 4–6 MINUT

VÝZVA 10 –15MI NUT

TĚ ŽKÉ= OBTÍŽNĚJ ŠÍ 7–8 MINUT

ČASOVĚ NÁROČNÉ 8+ MI NUT

Ú V O D

9

Zapa ma tuj tesi

Do bř esi úkol prohlédněte

Vš ím ejtesi deta ilů

Nezapomeňte navětš í obrázek

Vnímejte souvislosti ,

vz orce a ana logie

– a ta k budete myslet VIZUÁLNĚ

50

MYŠ LENÍ

cv ič ení

pr o rozvoj

VI ZUÁLNÍHO 10

Cvičen í a hl avolamy v této pr vn í částiknihy jsou

určeny pr o „zahřívacífázi“ vašeho vizuálního

myšlení. Jsou vymyšleny ta k, abyste si procvičili

vizualizaci tvarů, dokázali vnímat souvislosti,

prosto rovévz tahya efe ktivní an al og ie.

11

SN AD NÁ

MYŠLE NÍ

cvi če nípr o rozvoj

VIZ UÁ LNÍHO

SUDOKU KO LÁ Č

Iz ák , stude ntfyziky, chodína brigád u dopekárny svého strýčka

Samue la. Navrhl speciální sudoku koláč zd obenýmatematickými

sy mboly z čokol ád y určenýpro silvestrovské oslavy, ale pak

muse l ry ch leodejí t a nestihl koláč dokončit. Proto seznámil

str ýč kas někol ika pra vidlya pož ádal ho o dokončení zdobení.

Můž etepomoci strýčku Samuelovi doplnit koláč?

Pravidla jsou je dn oduch á: Kaž dářa da,ka ždýsloupec a čtverce

9 x 9 musí ob sahovat devět různých symbol ů z čokolády.

12

časově

náročné

Čtyři chybějí cí symbolyv horní řadě jsou

trojúhe lní k, kruh, křížek a kosočtverec .

Vyluč ovací metodouzjistíte, že druhý symbol

zleva v horní řadě musí být trojúhelník.

C V I Č E N Í 1 Z A H Ř Í V A C Í

TIP

ja k

na to


ROZ HÁZ ENÁ RAZÍTKA

Pa nKri stián, maji te l pa pírnictví, si vzal krátkou do volenou a dovolil svému pon ěkud nepořádnému synovci Jeníkovi podívat se poobchodě. Jeník mu v obc hodě rozházel razítka. Můžete panu Kristiánovi pomoci uspořádat razítka tak, aby je mohl ukázat sv émuzá kazníkovi, pan u profesoru Potůčkovi?

13

1– 2

minuty

Otis k, kterýza nechává ra zí tkočí slo4, můžete

zj istitta k, že sepodíváte na dva znaky nad

se bouna pra véstraně ra zí tka.

C

V

I

Č

E

N

Í

2

Z

A

H

Ř

Í

V

A

C

Í

TIP

jak

na to

1

354

2

ABCDE


CVIČ ENÍ SE SVAZKEMKL ÍČŮ

Ve své práci v hotelu musí Tomáš často ry chlenajít určitý klí č.

Proto se pustil do tohoto úkolu, ab y takzrychlil svou schopnost

rozlišovat tvary kl íčů.Můžete mu pomoci sp ojittyto klíče od růz -

ných pokojů s jejich vzory?

14

1–2

minuty

Na od pověď přijdete dří v, pokud spojíte

čarami dvojice vzorů a klíčů, jakmile je

najde te .

EA BCDF

C V I Č E N Í 3 Z A H Ř Í V A C Í

TIP

ja k

na to


15

SVĚT BUDOUCNOSTI

Adam našel tento úkol úrovně 1 v počítačové hře Future World

(Svět budoucnosti). V této hře je svět jakoby zmrzlý a on má za

úkol uhodnout, kolik krychlových bloků ledu je zapotřebí na dopl

nění prázdného prostoru. Jakmile to uhodne, překročí kaňon

a dostane se do Zlatého města. Dokážete mu pomoci?

1–2

minuty

Zkuste spočítat chybějící bloky v každé ze

čtyř vrstev.

CVIČENÍ

4

Z A H Ř Í V A C Í

TIP

jak

na to

+


16

KÓ DOVANÝ SYM BOL

Vincenc doporuču jetento hlavolam ty pu„co sem nepatří“ jako

za hří vacíak tivitustudentům svých matematických kurzů. Řekne

stude ntům: každ é z polí v této mřížc e by měloob sahovatně kte -

rý ze sy mbolů z pole úp lněna levov příslušné vodorovné řadě,

a zá roveň ně který ze symbolů z pole v horní části příslušného

sloupce. Je dn o polevšak toto jednoduché pravidlo nedodržuje.

Kter é pole to je ?

1– 2

minuty

Vincenc radí svým studentům, aby prověřovali

jedno pole po druhém.

ABCDEFG

1

2

3

4

5

C V I Č E N Í 5 Z A H Ř Í V A C Í

TIP

ja k

na to


17

DO PŘEDU A ZPÁ TKY

Dokáže tenajít ce stubludištěm od vchodu vlevo nahoře k vý

ch od u vpravodole po černýc h tečkácha pak nazpět po šedých

tečkách ?

1– 2

minuty

Když ce stujetedopředu, hledejte cestu, která vůbec neobsahuje šedétečky. Cesta podél dolníh o ok ra je ob rázkuvypadá slibně, ale opakovaně vás zavede k šedým tečkám.

C

V

I

Č

E

N

Í

6

Z

A

H

Ř

Í

V

A

C

Í

TIP

jak

na to


18

NÁV RH Y KONVIC

Umělk yněDa nazd ob í ča jovékonvice různobarevnými glazurami

a dodává je do ob ch odusvé tety Kláry. Dva z jejích šesti vzorů

jsou však ste jnéa Klára je musírychle najít, protože zákazník si

ob jednal pět konviček, z nic hž každá je zaručeně jin á. Můžete

pomoci Klář e najítstejný pár?

1– 2

minuty

A B

C D

FE

Začněte u hub iček.

C V I Č E N Í 7 Z A H Ř Í V A C Í

TIP

ja k

na to


19

FARMÁŘI

Bonifác hraje počíta čovouhru zvanou Farmáři, ve které hráči za čínají žít na venkově, přičemž nejprve musí převzít a vés t fa rm u. Jedním z úkolů je nají t rozdíl mezi strašáky. Kaž dýze strašáků se určitým zn akemliší od ostatních. Můžete pomoci Bonifácovi od ha litodlišnost u každé ho strašáka?

1– 2

minuty

A B

C

D E

Kromě strašáka nezapomeňte stejně dobře

sledovat i vránu.

C

V

I

Č

E

N

Í

8

Z

A

H

Ř

Í

V

A

C

Í

TIP

jak

na to
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist