načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Videostudie v pedagogickém výzkumu - Petr Najvar

Videostudie v pedagogickém výzkumu
-7%
sleva

Kniha: Videostudie v pedagogickém výzkumu
Autor:

Publikace shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Publikace se zabývá možnostmi využití videa v různých vědních oborech, přináší přehled videostudií ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Paido
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 16.07.2012
Počet stran: 240
Rozměr: 23 cm
Úprava: 203 stran : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7315-222-2
EAN: 9788073152222
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace shrnuje zkušenosti autorů s realizací výzkumu výuky, při němž se využívá videozáznamu. Publikace se zabývá možnostmi využití videa v různých vědních oborech, přináší přehled videostudií provedených ve světě (např. TIMSS, LPS, DESI), a to z hlediska metodologie a nejvýznamnějších výsledků, a shrnuje nejvýznamnější výsledky CPV videostudií provedených v letech 2006 2011 (CPV videostudie fyziky, zeměpisu, anglického jazyka, tělesné výchovy a 1. stupně).

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Metody pedagogického výzkumu Metody pedagogického výzkumu
Chráska Miroslav
Cena: 288 Kč
Metody pedagogického výzkumu Metody pedagogického výzkumu
Chráska Miroslav
Cena: 288 Kč
Úspěšný návrh výzkumu Úspěšný návrh výzkumu
Punch Keith
Cena: 254 Kč
Moderní metody a techniky marketingového výzkumu Moderní metody a techniky marketingového výzkumu
Kozel Roman, Mynářová Lenka, Svobodová Hana
Cena: 339 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvodem 9

I. Teoreticko-m etodologická část: výzkum založený n a videu 13

1 Vývoj výzkum u založeného na videu 15

1.1 O d film ových s tu d ií к p ed ag o g ic k é v id eo g rafii 17

1.1.1 E tn o g rafie šk o ly a šk o ln í tříd y , m ik ro etn o g rafie 17

1.1.2 V id eo g rafie, p ed ag o g ic k á v id e o g ra fie 19

1.2 O d etn o g rafick éh o výzkum u

к m e zik u ltu m ě a m e zin áro d n ě sro v n á v a c ím (v id e o )stu d iím 21

1.2.1 V id eo stu d ie T IM S S 199 5 /1 9 9 9 22

1.2.2 K ritika v ýzkum ů T IM S S :

p o třeb a p o h led u z ev n itř - v id e o stu d ie L P S 23

1.2.3 V yužívání v id ea v m e zin áro d n ě sro v n á v a c ím výzkum u:

d o p o ru čen í p ro k o m u n itu 24

1.3 O d m ezinárodně sro v n áv acích v id eo štú d ií

к výzkum u (k v ality ) v y u čo v án í a u čen í 25

1.3.1 V ý zk u m y v yučo vání a u čení 2 5

1.3.2 V id e o stu d ie ve vý zk u m ech v y u čo v án í a u č e n í 26

1.3.3 V yužití videa v a k č n ím v ý zk u m u 27

2 Specifika výzkum u založeného na videu 29

2.1 F enom ény - (v id eo )d ata - fak ty 29

2.2 S pecifické v ý h o d y v id eo d at 31

2.3 M etodologické p ro b lé m y ře še n é v so u v islo s ti s v id eo d aty 36

3 Postup realizace videostudie 39

3.1 P řípravná fáze 39

3.2 F áze po řízen í v id eo zá zn am u 41

3.3 F áze k ódování (sb ěru ) d a t 42

3.4 F áze an alý z y a v y h o d n o cen í d at 43

3.5 D okum entace к v id e o stu d iím 44


II. P ře h le d o v á č á st: v id e o s tu d ie re a liz o v a n é v letech 1 9 9 5 -2 0 1 0 47

4 Videostudie většího rozsahu (large-scale) 49

4.1 V id eo stu d ie výuky m atem atik y T IM S S 1995 53

4 .2 V id eo stu d ie výuky m atem atik y T IM S S 1999 56

4.3 V id eo stu d ie vý u k y p říro d o v ěd n ý ch p řed m ětů T IM S S 1999 60

4 .4 V id eo stu d ie výuky m atem atik y LPS 63

4.5 V id eo stu d ie vý u k y fyziky IP N 66

4 .6 Š vý carsk o -n ěm eck á v id eo stu d ie výuky m atem atik y P y th ag o ras 71

4 .7 Š výcarská v id eo stu d ie výuky d ě je p isu 72

4.8 V id eo stu d ie D E S I 74

4 .9 V id eo stu d ie PIS A + 77

5 D alší vybrané videostudie 79

5.1 V id eo stu d ie z oblasti m atem atického a p říro d o v ěd n éh o vzd ěláv án í 79

5.1.1 V id eo stu d ie m atem atik y - u čen í se form ou řešení ú lo h 79

5.1.2 V id eo stu d ie v ý u k y g eo m e trie - práce s ch y b o u 80

5.1.3 V id eo stu d ie výuky fyziky - po v rch o v é a h lo u b k o v é stru k tu ry 80

5.1.4 V id eo stu d ie výuky fyziky - v ý u k o v é fáze a c íle 81

5.1.5 V id eo stu d ie výuky fyziky - sk u p in o v á p ráce 81

5.1.6 V id eo stu d ie v ý u k y bio lo g ie - p ro p o jen í učiva 81

5.2 V id eo stu d ie z d alších ob lastí v zd ěláv án í 82

5.2.1 V id eo stu d ie zam ěřen á na kom unikaci ve šk o ln ích tříd ách 82

5.2.2 V id eo stu d ie zam ěřená na o so b n o stn í a učební rozvoj žáků 84

5.2.3 V id eo stu d ie zam ěřen á na v y u žív án í IC T 84

5.2.4 V id eo stu d ie zam ěřen á na u čeb n í ú lo h y a p ráci s nimi 84

5.2.5 V id eo stu d ie zam ěřená na výuku n áb o žen sk é v ý ch o v y 85

ІП. E m piricko-výzkum ná část:

m etodologický postup a výsledky IV ŠV videostudie 87

6 T eoreticko-m etodologická východiska IV ŠV videoštúdií 89

6.1 H ledání teo retick ý ch a m e to d o lo g ick ý ch v ý c h o d ise k 90

6.1.1 V y u čo v án í ja k o v y tv ářen í p říle ž ito stí к u čen í 90

6 .1 .2 K v alita v ý u k y ja k o z a stře šu jíc í k o n c e p t 91

6.2 C íle a v ý zk u m n é o tá z k y 92

6.3 M eto d o lo g ick ý p o stu p 94

6.3.1 V ý zk u m n ý d esig n 94

6.3.2 Z k o u m a n ý so u b o r 95

6.3.3 P říp rav a v id eo d at a k ó d o v á n í 99

6 .3 .4 A n a lý z a d at 100

7 Výsledky IVŠV videoštúdií 101

7.1 O borově n e u trá ln í an alý zy 101

7.1.1 P říležito sti к m luvení 101 7 .1.2 O rg an izačn í fo rm y v ý u k y 103

7.1.3 F áze v ý u k y 109 7 .1.4 D id ak tick é p ro střed k y a m éd ia 115

7.1.5 R elačn í an alý zy 120

7.2 O b o ro v ě sp ecific k é an a lý z y 128

7.2.1 U čeb n í ú lo h y ve v ý uce fy z ik y n a 2. stu p n i 128

7 .2.2 E x p erim en t ve v ý u ce fy z ik y n a 2. stu p n i 132

7.2.3 P říležito sti к rozvíjení řeč o v ý c h d o v ed n o stí

ve výu ce an g lick éh o ja z y k a n a 2. stu p n i 134

7 .2.4 R o zv íjen í in te rk u ltu m í k o m unikační k o m p eten ce

ve výu ce an g lick éh o ja z y k a n a 2. stu p n i 138

7.2.5 P oužívání m ateřsk éh o ja z y k a

ve výu ce an g lick éh o ja z y k a n a 2. stu p n i 141

7 .2.6 P ovaha žák o v sk ý ch p ro m lu v

ve výu ce an g lick éh o ja z y k a na 2. stu p n i 145

7.2.7 Ř etězen í in terak cí ve v ý u ce tělesn é v ý ch o v y na 2. stu p n i 149

7.2.8 F o rm y c h o v án í u čite le tě le sn é v ý ch o v y n a 2. stu p n i 151

7.2.9 P říležito sti к rozvíjení č te n á řsk é g ram o tn o sti

ve v ý u ce p říro d o v ě d y n a 1. stu p n i 153

7.3 S h rnující záv ěry a d is k u se 157


Z á v ě re č n á ro z v a h a a n e b p e rs p e k tiv y v ý z k u m u z a lo ž e n é h o n a v id e u 161

L ite r a tu r a 167

S u m m a ry 183

S e z n a m v y o b ra z e n í 187

R e js třík jm e n n ý 189

R e js třík v ě c n ý 193

P řílo h a 1: P u b lik a c e к IV Š V v id e o s tu d iím 195 P ř ílo h a 2 : V y s to u p e n í p ra c o v n ík ů IV Š V к v id e o s tu d iím n a k o n fe re n c íc h 199 P ř ílo h a 3 : K o n fe re n c e a v v o rk sh o p y u s p o ř á d a n é к IV Š V v id e o s tu d iím 203       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist