načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Veřejné zakázky stručně a prakticky - Michaela Poremská

Veřejné zakázky stručně a prakticky
-7%
sleva

Kniha: Veřejné zakázky stručně a prakticky
Autor:

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 15.09.2017
Počet stran: 328
Rozměr: 21 cm
Úprava: 327 stran
Vydání: Vydání první
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7552-697-7
EAN: 9788075526977
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Kniha tedy není podrobným komentářem, ale díky srovnání s předchozí právní úpravou by měla přispět ke snazšímu pochopení nové úpravy.
Důraz je kladen na elektronické procesy při zadávání veřejných zakázek, protože nejpozději od 18. 10. 2018 musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky. Kniha obsahuje také vzory, například výzvy k předložení dokladů k uzavření smlouvy anebo zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení. Za účelem lepšího pochopení celé problematiky je v publikaci citována též rozhodovací praxe k předchozímu zákonu.
Prakticky zaměřená publikace je určena pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

13

1 PŮSOBNOST NOVÉHO ZÁKONA

VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHÁZEJÍCÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVOU

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

1)

a upravuje

a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů

předcházejících jejich zadání, b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a přizvláštních postupech předcházejících jejich zadání, c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, f) informační systém o veřejných zakázkách, g) systém kvalifikovaných dodavatelů, h) systém certifikovaných dodavatelů, i) dozor nad dodržováním tohoto zákona. 1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 ozadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014

o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014

o udělování koncesí. Veřejné zakázky stručně a prakticky 14

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009

o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky

a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/

ES a 2004/18/ES.

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správníchpředisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek nadodávky a stavební práce (89/665/EHS).

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních asprávních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při

zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,energetiky, dopravy a telekomunikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007,

kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení

účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014

o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Komentář:

Předmětem nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 10. 2016, je jak problematika zadávání veřejných zakázek, tak i koncesí, které byly v předcházející právní úpravě reguloványsamostatným zákonem.

Přijetí nové úpravy veřejných zakázek předcházela legislativní činnost vrámci Evropské unie. Dne 28. 3. 2014 byly v Úředním věstníku EU uveřejněny tři nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, které měly být transponovány do českého vnitrostátního práva ve lhůtě do 18. 4. 2016. Jedná se o tyto směrnice: • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014

o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. 2. 2014

o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,

energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. 2. 2014

o udělování koncesí.

Tyto směrnice jsou v různých jazykových verzích dostupné na http://eur-lex. europa.eu/legal-content/CS/TXT/?.

S ohledem na lhůtu stanovenou pro transpozici příslušných evropskýchpředisů do vnitrostátního právního řádu se plánovalo, že nový zákon o zadávání veřejných zakázek měl být účinný k 1. 4. 2016.

1)

1)

Podrobněji viz Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona

o zadávání veřejných zakázek [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016.

Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-

Působnost nového zákona ve srovnání s předcházející právní úpravou

15

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ke dni 30. 9. 2016 zrušil předcházející zákon č. 137/2006 Sb., o veřejnýchzakázkách.

Společně s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek byl přijat zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. 10. 2016.

Co se týče podmínek a postupu veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, používal se od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2016 zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).

Dne 31. 5. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány tři prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nabyly účinnosti dnem 1. 10. 2016. Jedná se o tyto předpisy: • vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona ozadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, • vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, • vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení opřezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek.

Dne 8. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány další dva prováděcípředisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nabylyúčinnosti dnem 1. 10. 2016: • nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro

účely zákona o zadávání veřejných zakázek, • nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek

pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

Dne 3. 8. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle § 186 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,

platnosti-a-ucinnosti-noveho-zakona-o [cit. 2016-05-06].: „Do nabytí účinnosti tohoto

nového zákona bude národní úprava ‚více přísná‘ než nová úprava, ale také nový zákon,

jak už bylo řečeno, bude opět přísnější než nové zadávací směrnice. V období donabytí účinnosti nového zákona se tedy budou veřejné zakázky zahajovat a zadávat

v režimu zákona č. 137/2006 Sb. Nicméně pokud se prokáže, že konkrétní pravidlo

nebo postup zadavatele je v rozporu s evropskými směrnicemi, lze se domáhat přímé

účinnosti směrnic, to ale v žádném případě neznamená, že celý zákon je se směrnicemi

v rozporu. Ani z případného rozporu u jednotlivého pravidla nelze dovozovat neúčinnost

zákona jako celku.“ Veřejné zakázky stručně a prakticky 16 o zadávání veřejných zakázek. Tato vyhláška se týká vydávání stanovisekMinisterstva financí ČR k uzavírání smluv na koncese na stavební práce a služby a dále jejich následné změny, pokud se navrhovaná změna závazku týká vlivu na výši finančních závazků veřejného zadavatele.

Dne 8. 8. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován další prováděcí předpis kzákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnostirovněž dnem 1. 10. 2016. Jedná se o vyhlášku č. 260/2016 Sb., o stanovenípodrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při

zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou k 29. 7.

2017 tyto:

• zákon č. 147/2017 Sb. účinný od 22. 5. 2017,

• zákon č. 183/2017 Sb. účinný od 1. 7. 2017,

• zákon č. 368/2016 Sb. účinný od 1. 1. 2018.

Dále bylo vydáno Sdělení RS03/2016 o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 3. 10. 2016.

Seznam metodik a stanovisek k novému zákonu je v závěru tétopublikace.

Praktická systematika zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek

Podlimitní režim (§ 52 až 54 z. z. v. z.)

• zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 z. z. v. z.)

Nadlimitní režim (§ 55 až 128 z. z. v. z.)

• volba druhu zadávacího řízení (§ 55 až 72 z. z. v. z.)

• technické podmínky (§ 89 až 95 z. z. v. z.)

• zadávací podmínky v nadlimitním režimu (§ 73 až 106 z. z. v. z.) xzákladní ustanovení o zadávacích řízeních (§ 33 až 51 z. z. v. z.)

• průběh řízení po podání nabídek (§ 107 až 113 z. z. v. z.)

• hodnocení nabídek (§ 114 až 121 z. z. v. z.)

• výběr dodavatele (§ 122 a § 123 z. z. v. z.) x základní ustanovení ozadávacích řízeních – oznámení o výběru (§ 50 z. z. v. z.) anebo vyloučení

účastníka ze zadávacího řízení (§ 48 z. z. v. z.)

• uzavření smlouvy (§ 124 až 126 z. z. v. z.) nebo zrušení zadávacíhořízení (§ 127, § 128 z. z. v. z.) x základní ustanovení o zadávacích řízeních –

ukončení zadávacího řízení (§ 51 z. z. v. z.)

Zjednodušený režim (§ 129 z. z. v. z.)

Působnost nového zákona ve srovnání s předcházející právní úpravou

17

PŘEDCHÁZEJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabyl účinnosti dne 1. 7. 2006 a nahradil právní úpravu o veřejných zakázkách v zákoně č. 40/2004 Sb., oveřejných zakázkách.

V České republice upravoval veřejné zadávání jako první zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který pozbyl účinnosti dne 30. 4. 2004. 2 ZADAVATEL

§ 4

Zadavatel

(1) Veřejným zadavatelem je a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složkystátu

2)

považují za samostatné zadavatele,

b) Česká národní banka,

c) státní příspěvková organizace,

d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,

e) jiná právnická osoba, pokud 1. byla založena nebo zřízena za účelem

uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou

nebo obchodní povahu, a 2. jiný veřejný zadavatel ji převážněfinancuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí

více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 %peněžních prostředků, poskytnutých z a) rozpočtu veřejného zadavatele, b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské

unie.

(3) Při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151, včetně sektorových koncesí podle § 176 odst. 3, je zadavatelem také osobauvedená v § 151 odst. 2.

(4) Pokud zadavatel podle odstavců 1 až 3 zahájí zadávací řízení, i když k tomu nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné zakázce dodržovat tento zákon.

(5) Za zadavatele se považuje také jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve vztahu k tomutozadávacímu řízení a do jeho ukončení. 2)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

19

§ 7

Společné zadávání

(1) Zadavatelé mohou veřejnou zakázku zadat společně. Zadavatel může veřejnou zakázku zadat také společně s osobou, která nemá povinnost postupovat podle tohoto zákona.

(2) Před zahájením zadávacího řízení uzavřou osoby, které se budou účastnit společného zadávání, písemnou smlouvu, která upraví jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.

(3) Za dodržení tohoto zákona odpovídají při společném zadávání zúčastnění zadavatelé společně s výjimkou úkonů, které provádízúčastněný zadavatel pouze svým jménem a na svůj účet.

§ 8

Společné zadávání za účasti zadavatelů

z různých členských států

(1) Zadává-li veřejnou zakázku více zadavatelů společně a alespoň jedna z těchto osob je zadavatelem podle práva jiného členského státu, je rozhodným právem pro zadávání veřejné zakázky a jeho přezkum právo České republiky nebo právo takového členského státu. Rozhodné právo se určí a) mezinárodní smlouvou, nebo b) dohodou osob zúčastněných na společném zadávání, nepostupuje-li

se podle písmene a).

(2) Zadává-li veřejnou zakázku osoba, kterou založil nebo zřídilzadavatel společně se zadavatelem se sídlem v jiném členském státě,dohodnou se tito zadavatelé, že rozhodným právem pro zadávání veřejné zakázky a jeho přezkum je právo členského státu, ve kterém taktozaložená nebo zřízená osoba a) má sídlo, nebo b) vykonává svou činnost. Veřejné zakázky stručně a prakticky 20

§ 9

Centrální zadavatel

(1) Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádícentralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v nichž a) pořizuje dodávky či služby, které následně přenechá jednomu nebo více

zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo b) jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební

práce.

(2) Za dodržení tohoto zákona odpovídá při centralizovanémzadávání centrální zadavatel. Zadavatel však odpovídá za dodržení tohoto zákona, pokud samostatně zadává veřejné zakázky a) v rámci dynamického nákupního systému provozovaného centrálním

zadavatelem, nebo b) na základě rámcové dohody uzavřené v rámci centralizovanéhozadávání.

(3) Okruh zadavatelů, pro které je centralizované zadáváníprováděno, musí být vymezen v zadávací dokumentaci, a to jejich výčtem nebo jiným způsobem, který umožní účastníkům zadávacího řízení jejich identifikaci; to neplatí pro zadávací řízení, kterým se zavádí dynamický nákupní systém.

(4) Centrální zadavatel a zadavatel, pro něhož má být centralizované zadávání provedeno, jsou povinni nejpozději do okamžiku zadáníveřejné zakázky uzavřít písemnou smlouvu, v níž upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním; tím není dotčen § 132 odst. 2. Tato smlouva může zahrnovat i další služby poskytované centrálním zadavatelem spojené se zadáváním veřejných zakázek.

(5) Provádí-li centrální zadavatel centralizované zadávání výlučně sektorových veřejných zakázek, postupuje podle ustanovení tohotozákona, která upravují sektorové veřejné zakázky.

(6) Centrální zadavatel může pořizovat v rámci centralizovanéhozadávání dodávky, služby nebo stavební práce i pro sebe.

(7) Je-li centrální zadavatel zadavatelem podle práva jinéhočlenského státu, je rozhodným právem pro zadávání veřejné zakázky zadávané centrálním zadavatelem a jeho přezkum právo členského státu, vekterém má sídlo.

Zadavatel

21

§ 10

Zákaz spolupráce nebo volby práva

(1) Postup podle § 8 nebo 9 není možný v případě koncesí podle § 174. V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 nelze postupovat podle § 8. Volba jiného práva členského státupodle § 8 nebo centrální zadávání podle § 9 není možná také, pokud by měla takto zadávaná veřejná zakázka být zadávána postupem pro sektorovou veřejnou zakázku, ačkoliv se o sektorovou veřejnou zakázku podle části sedmé nejedná.

(2) Prostřednictvím spolupráce zadavatele při zadávání veřejnézakázky se zadavatel nesmí vyhýbat dodržování jiných právních předpisů.

§ 11

Vertikální spolupráce

(1) Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy,kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jakododavatelem, pokud a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu

obdobně jako své vnitřní organizační jednotky, b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba nežovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při

plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými

osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé

rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.

(2) Veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako svévnitřní organizační jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle ivýznamná rozhodnutí takto ovládané právnické osoby. K takovému ovládání může docházet i ze strany jiné právnické osoby, která je sama týmžveřejným zadavatelem ovládána obdobně jako jeho vnitřní organizační jednotka.

(3) Veřejní zadavatelé společně ovládají právnickou osobu podleodstavce 1 písm. a), pokud a) orgány s rozhodovacím oprávněním takto ovládané právnické osoby

jsou složeny nebo ustaveny na základě jednání ve shodě všechspolečně ovládajících veřejných zadavatelů, Veřejné zakázky stručně a prakticky 22 b) ovládající veřejní zadavatelé mají společně rozhodující vliv nastrategické cíle a významná rozhodnutí takto ovládané právnické osoby a c) takto ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které jsou

v rozporu se zájmy ovládajících veřejných zadavatelů.

(4) Za zadání veřejné zakázky se nepovažují případy, kdy právnická osoba ovládaná podle odstavce 1 písm. a) uzavře smlouvu s dodavatelem, v němž nemá přímou majetkovou účast žádná soukromá osoba a který je a) veřejným zadavatelem, který ji ovládá, nebo b) jinou právnickou osobou ovládanou veřejným zadavatelem podlepísmene a).

(5) Pro účely odstavce 4 se soukromou osobou rozumí jiná osoba než stát, veřejnoprávní korporace, jiná právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba, v níž mají účast pouze stát, veřejnoprávníkorporace nebo jiná právnická osoba zřízená zákonem.

(6) Odstavce 1 až 5 se použijí obdobně i pro zadavatele podle § 4 odst. 2.

§ 12

Horizontální spolupráce

Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy výlučně mezi veřejnými zadavateli, pokud a) tato smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi veřejnými zadavateli za účelem dosahování jejich společných cílů směřujících

k zajišťování veřejných potřeb, které mají tito veřejní zadavatelé

zajišťovat, b) se spolupráce podle písmene a) řídí pouze ohledy souvisejícími sveřejným zájmem a c) každý z těchto veřejných zadavatelů vykonává na trhu méně než 20 %

svých činností, kterých se spolupráce podle písmene a) týká.

§ 13

Podíl činnosti

(1) Pro určení podílu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) nebo § 12 písm. c) se bere v úvahu průměrný obrat, pokud je činnost, která jepředmětem smlouvy, hrazena jejími příjemci v plné výši. Není-li možnourčit tento obrat, použijí se jako základ pro výpočet v případě vertikální

Zadavatel

23

spolupráce celkové náklady právnické osoby a v případě horizontální

spolupráce náklady vzniklé v souvislosti s činností, kterých se tatospolupráce týká.

(2) Podíl činností se vypočítá v souhrnu za 3 účetní obdobípředcházející účetnímu období, ve kterém došlo k uzavření smlouvy. Vznikla-li nebo zahájila-li právnická osoba příslušnou činnost později nebo došlo k reorganizaci jejích činností, postačí, že dosažení podmínek podleodstavce 1 je věrohodné, zejména na základě plánů činnosti.

§ 17

Provozní jednotky

(1) Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky za všechny své provozní jednotky.

(2) Jde-li však o provozní jednotku s funkční samostatností přizadávání veřejných zakázek nebo některých jejich kategorií, může sepředokládaná hodnota veřejné zakázky stanovit na úrovni této jednotky. Komentář:

Zadavatelem podle § 4 z. z. v. z. se rozumí jednak veřejný zadavatel podle odst. 1, dále osoby podle odst. 2 (někteří příjemci dotací), osoby podle odst. 3 (v přechozí úpravě nazývaní „sektoroví zadavatelé“) a osoby podle odst. 4 a 5(zadavatelé, kteří zahájí zadávací řízení, i když k tomu nebyli povinni, a osoby, které neměly povinnost zadávat zakázku v zadávacím řízení).

Dochází k terminologickým změnám a ke zpřesnění okruhu osob, které se řídí novým zákonem.

Oproti předchozí právní úpravě již není nadále používán výraz „sdruženízadavatelů“, nová úprava obsahuje tzv. společné zadávání (§ 7 a násl. z. z. v. z.), a to buď s osobou, která nemá povinnost postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, anebo ve spojení se zadavatelem se sídlem v jiném členském státě. Rozhodné právo se určí mezinárodní smlouvou nebo dohodou.

V dalším případě společného zadávání, kdy zakázku zadává osoba, kterouzaložil nebo zřídil zadavatel společně se zadavatelem se sídlem v jiném členském státě, se rozhodné právo pro zadání veřejné zakázky a případný přezkum určí podle sídla založené nebo zřízené osoby anebo podle místa, kde vykonává tato osoba svou činnost.

V nové právní úpravě zůstává centrální zadavatel (§ 9 z. z. v. z.), kterým je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 z. z. v. z. anebo zadavatel podle práva jiného Veřejné zakázky stručně a prakticky 24 členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, žeprovádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v nichž a) pořizuje dodávky či služby, které následně přenechá jednomu nebo vícezadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo b) jiný zadavatel nebo zadavatelé pořizují dodávky, služby nebo stavební práce.

Nový zákon zavádí pojmy tzv. vertikální (§ 11 z. z. v. z.) a horizontální spolupráce (§ 12 z. z. v. z.).

Z aplikace pravidel pro veřejné zadávání dochází k vyjmutí tzv. spolupráce mezi zadavateli na úrovni vertikální (v předchozí úpravě známá jako tzv.in-house), kdy za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterouuzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně

jako své vnitřní organizační jednotky, b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládajícíveřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění

úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem neboovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které ovládající

veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní

organizační jednotky.

Horizontální spolupráce je v novém zákoně definována (stejně jako vertikální spolupráce) negativně, tzn. za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy výlučně mezi veřejnými zadavateli, pokud a) tato smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi veřejnými zadavateli za

účelem dosahování jejich společných cílů směřujících k zajišťování veřejných

potřeb, které mají tito veřejní zadavatelé zajišťovat, b) se spolupráce podle písmene a) řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným

zájmem a c) každý z těchto veřejných zadavatelů vykonává na trhu méně než 20 % svých

činností, kterých se spolupráce podle písmene a) týká.

Nově jsou v zákoně upraveny tzv. provozní jednotky (např. fakulty vysoké školy), které mohou zadávat veřejné zakázky samostatně za podmínekstanovených v § 17 z. z. v. z. (podrobněji viz kapitolu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky).

Zadavatel

25

ROZHODOVACÍ PRAXE:

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2016, č. j. 4 Afs 167/2016-47: „... instituty porušení rozpočtové kázně a správníhodeliktu mají různý obsah, závěr o tom, že nedošlo ke spáchání správního deliktu, bez dalšího neovlivňuje závěr o porušení zákona o veřejných zakázkách, respektive o porušení rozpočtové kázně. ... Podle Nejvyššího správního soudu je tedyzřejmé, že auditní orgán byl oprávněn prověřit, zda stěžovatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Na tomnemůže nic změnit, že právní řád ukládá rovněž jinému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby, pro jiné účely, posuzoval soulad zadávacího řízení se zákonem o veřejných zakázkách.“

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2016, č. j. 4 Afs 9/2016-33: „Žalovaný totiž důvodně stěžovateli vytknul celkem třiporušení jeho povinností v souvislosti se smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 4. 9. 2008 – a to výše popsané porušení ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) z. v. z. z důvodu uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, řádné a včasné neoznámení této změny a navýšení jednotkové ceny stavebních prací u veřejného osvětlení. Za takto zjištěného stavu nelze jedno dílčí zjištění abstrahovat od ostatních a poukazovat pouze na to, že na základě tohoto dílčího pochybení fakticky došlo k úspoře veřejných prostředků, neboť je tím přehlížen celý komplex jednání,které bylo stěžovateli důvodně vytknuto. Nelze tedy usuzovat, že odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 935 589 Kč je nezákonný jen proto, že došlo k úspoře veřejných prostředků ve výši 1 930 131 Kč, pokud je stěžovateli vytýkáno další jednání v rozporu s podmínkami poskytnuté dotace.“

K odebrání již vyplacené dotace viz dále rozhodnutí Nejvyššíhosprávního soudu ze dne 26. 10. 2016, č. j. 1 Afs 117/2016-27, a dále ze dne 4. 1. 2017, č. j. 9 Afs 182/2016-41.

OBSAH

Seznam zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Předmluva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1 Působnost nového zákona ve srovnání s předcházející právní

úpravou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Zadavatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Dodavatel, účastník zadávacího řízení a poddodavatel

(subdodavatel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1 Dodavatel a účastník zadávacího řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.2 Poddodavatel, resp. subdodavatel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4 Veřejná zakázka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6 Veřejné zakázky malého rozsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.1 Finanční limity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

6.2 Zásady pro zadávání veřejných zakázek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.3 Postup podle zásad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.4 Vnitřní postup (směrnice) pro zadávání veřejných zakázek . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7 Režim veřejné zakázky a podmínky účasti v zadávacím řízení

a průběh zadávacího řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7.1 Režim veřejné zakázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7.2 Podmínky účasti v zadávacím řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7.3 Průběh zadávacího řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8 Výjimky z působnosti zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9 Podlimitní, nadlimitní a zjednodušený režim a zadávací řízení . . . . . . 68

10 Obecná ustanovení o zadávacích řízeních. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

10.1 Předběžné tržní konzultace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

10.2 Předběžné oznámení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

10.3 Veřejné zakázky dělené na části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

10.4 Zadávací lhůta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

10.5 Jistota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

10.6 Komise a přizvaní odborníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

10.7 Smluvní zastoupení zadavatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

10.8 Střet zájmů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105


6

Obsah

11 Zadávací podmínky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

12 Technické podmínky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

13 Kvalifikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

14 Nabídky, otevírání nabídek a jejich posouzení

a hodnocení, elektronická aukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

14.1 Nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

14.2 Otevírání nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

14.3 Posouzení a hodnocení nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

14.4 Elektronická aukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

15 Uzavření smlouvy, zrušení zadávacího řízení,

dokončení zadávacího řízení, ochrana informací

včetně obchodního tajemství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

15.1 Uzavření smlouvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

15.2 Zrušení zadávacího řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

15.3 Dokončení zadávacího řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

15.4 Ochrana informací včetně obchodního tajemství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

16 Změny po uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy . . . . . . . . . . . . . . 185 17 Rámcové dohody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

18 Dynamické nákupní systémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

19 Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek . . . . . . . . . . . . . . . 211

20 Elektronizace veřejného zadávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 20.1 Elektronické nástroje a elektronická komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 20.2 Další elektronické jednání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 20.3 Věstník veřejných zakázek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 20.4 Seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů,

e-Certis a jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky . . . . . . . . . 254

21 Opravné prostředky v řízení o zadávání veřejných zakázek. . . . . . . . . 265

22 Přechodná a zrušovací ustanovení, účinnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Seznam metodik a stanovisek k novému zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Vzor Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Seznam použité literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist