načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Velká učebnice čarodějnictví a magie - Raymond Buckland

-6%
sleva

Kniha: Velká učebnice čarodějnictví a magie
Autor:

Tato učebnice je předkládaná ve formě lekcí vrcholících zábavnými a poučnými cvičeními, ideálními pro samostatné studium i práci ve skupině. Je to dokonalá kniha pro seriózního studenta, samostatně ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 83%hodnoceni - 83%hodnoceni - 83%hodnoceni - 83%hodnoceni - 83% 89%   celkové hodnocení
10 hodnocení + 1 recenze

Specifikace
Nakladatelství: PRAGMA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 260
Rozměr: 300x210
Úprava: 261 stran : ilustrace , noty
Název originálu: Buckland’s complete book of witchcraft
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788072056163
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato učebnice je předkládaná ve formě lekcí vrcholících zábavnými a poučnými cvičeními, ideálními pro samostatné studium i práci ve skupině. Je to dokonalá kniha pro seriózního studenta, samostatně působící čarodějnici, nově se vytvářející sabat nebo jednoduše pro zvědavé čtenáře. Autor v ní učí historii, praxi, kompozici, formulacím, mechanice magie, bylinkářství, věštění zkrátka všem aspektům praxe čarodějnického kultu Wicca.

Předmětná hesla
Zákazníci kupující knihu "Velká učebnice čarodějnictví a magie" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k tituluKlasika wiccy a čarodějnictví v Čechách Noira 2010-07-13 hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%
Dnes již klasická kniha z roku 1986 od muže, který přinesl Wiccu do USA, představuje stále jeden z hlavních zdrojů o Wicce v češtině. Pojatá jako pětiměsíční kurz samostudia, tato kniha seznamuje čtenáře se základy moderního pohanství, čarodějnické praxe, rituály a svátky a dalšími okultními tématy. Bohatě ilustrovaný průvodce obsahuje sekce na konci každé kapitoly, sloužící jako pracovní sešit.

Místy poněkud nešťastný český překlad (coven překládán jako sabat) a zastarávající informace (dnes si již málokdo dopisuje) poněkud snižují užitečnost knihy pro českého čtenáře. Nicméně skutečnost, že tato knihy doslova založila wiccanské hnutí v Čechách a inspirovala ve své praxi snad všechny coveny, které na našem území vznikly, jí dává v knihovně současného čaroděje nezastupitelné místo.

Podrobně o autorovi a obsahu na http://www.carovnezrcadlo.cz/wicca-carodejnictvi/velka-ucebnice-carodejnictvi-magie
reagovat
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
% OBSAH ÚVOD PRVNÍ LEKCE 13 H istorie a filo zo fie čarodějnictví Historie a vývoj. Perzekuce. O p ětn é vynoření. Fi­ lozofie čarodějnictví. Principy víry Wicca. V nitřní síla. Kouzla a čáry. DRUHÁ LEKCE 25 Víry Božstva. Bůh a B ohyně čarodějnictví. R einkarna­ ce. O dplata. M ezi životy. Váš chrám . Váš o ltář a je­ ho vybavení. M agie - úvod. TŘETÍ LEKCE 41 Nástroje, oděvy a jm éna Pracovní nástroje. N ůž. Z načení v kovu. Meč. Další nástroje. O blečení. Šperky. H elm a s rohy. Nápisy. Vaše m agické jm éno. ČTVRTÁ LEKCE 53 Zahájení Rituály přechodu. Kruhy. Sam ozasvěcení. Z asvě­ cení sabatu. PÁTÁ LEKCE 65 Sabaty a rituály Sabaty a stupně. H ierarchie a kněžství. Sídlo a ob­ last působnosti sabatu. K niha rituálů. Vysvěcování nástrojů. RITUÁLY - Stavění chrám u. Rušení chrámu. Rituál esbatu. Rituál ú p lň k u . R ituál no­ vého (tmavého) měsíce. Koláče a pivo. ŠESTÁ LEKCE Sabaty Samhain. Beltane. Imbolc. L ughnasadh. 79 89SEDMA LEKCE Meditace, sny a m alé sabaty M editace- Jak m editace funguje. Technika. Pozi­ ce. Místo. Čas dne. M etoda. Sny - Zdroj. In ter­ pretace snů a sym bolika. O p ak o v an é sny. S kupi­ nové sny. Rituály - Jarní rovnodennost. Letní slunovrat. Podzim ní rovnodennost. Z im ní slu n o ­ vrat. O S M A LEKCE 107 M an ž elstv í, n aro zen í, sm rt a če rp án í in fo rm ací S vatební ritu ál („svazování rukou"). O b řad ro z­ v o d u („rozvazování rukou"). R ituál narození. Překročení m ostu. Intuitivní proces - kategorie „čerpání ze zdroje". Č ištění cest ke zdroji infor­ m ací. V nější ohniska. A ura. S m yslová deprivace. Č arodějnická kolébka. DEVÁTÁ LEKCE 121 V ěštění Tarot. V ěštění bu d o u cn o sti z křišťálové koule. Saské hůlky. C hirom antie. Č tení z čajových lístků. N um erologie. A strologie. Věštění z ohně. DESÁTÁ LEKCE 145 B y lin k ářstv í B ylinkářská tradice. Jak získat z bylin co nejvíce. Byliny, sirupy, m asti, obklady a p rášk o v é sm ěsi. Léčivé byliny. D efinice m edicínských pojm ů. By­ liny z M ateria M edica. Seznam léčivých rostlin - adstringencia, alterativa, anthelm intika, dem ulgencia, diaforetika, diuretika, expektorancia, hoji­ vé prostředky, hořká tonika, karm in ativ a a arom atika, nervina, ochiazovací prostředky, laxativa a p u rg ativ a, sedativa, stim ulancia. V itam íny v b y­ linách. U m ění p ředepisovat léky. N ěkteré jedno­ d u ch é léky - zd rav o tn í nápoje, sirupy, výtažky, čaje, sm ěsi, m asti. L ékopis čarodějnic. Zdroje. JED EN Á CTÁ LEKCE 165 M agie Fyzické tělo. K ruh. K užel síly. Tanec a zpěv. Tou­ ha. P řivolávání síly. U volňování síly. N ačasování. P rovázková m agie. Svíčková m agie. M ilostná m agie. Sexuální m agie. Z avazující kouzlo. O chra­ na. Form a rituálu. D V A N Á CTÁ LEKCE 185 S íla p sa n é h o slova Runy. O gam ová abeceda. Egyptské hieroglyfy. Thébská abeceda. Přechod přes řeku. A ndělská abeceda. Malachim. Piktská abeceda. Talismany a amulety. Ta­ nec pro zvýšení síly. Všeobecné tancování. H udba a písně. H ry pro sabat. Víno a pivo. Chléb a koláče. T Ř IN Á C T Á LEKCE 203 Léčení A ura. A urické léčení. Léčení pom ocí prány. Léče­ ní bez přítom nosti pacienta. Léčení pom ocí barev. Léčení d rah ý m i kam eny. Loutky. M edicína a zp ět­ ná vazba. Z vířata a rostliny. P ozitivní m yšlení. Č TR N Á C TÁ LEKCE 213 Jak začít Rituály. S estavování rituálu. „Strážci věží." P ů ­ vod. S estavování sabatu. Váš sabat. Z akládání církve. P ozd rav y v čarodějnickém kru h u . O bleče­ ní a d o p lň k y - plášť, sandály. M ladí členové k ul­ tu Wicca. Šetrné sd ělování inform ací. PA TNÁCTÁ LEKCE 225 S am o statn ě p ů so b íc í čarodějnice R ituály - Stavění chrám u. Sabat. Koláče a pivo. R ušení chrám u. M editace o živlech. D O D A TEK A 235 T radice a d en o m in ac e čarodějnictví A lexandrovská Wicca. A m erická keltská Wie A ustralská Wicca. C írkev Půlm ěsíce. Cirk Y T ylw yth Teg. D eboranské čarodějnictví. Diani' ká fem inistická Wicca. G ardnerovská Wicr G eorgeovská Wicca. K ruh Wicca. N ova Wicca.; Pecta-W ita. Sabat lesa, dalek o a navždy. Seax-Wi-i ca. Severní cesta. Wicca Frostových. Wicca Maidenhill. D O D A TEK В Z k u še b n í otázk y D O D A TEK С O d p o v ě d i n a z k u š e b n í otázk y D O D A TEK D H u d b a a p o p ěv k y 239 245 253 Z ávěr233


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.