načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Velká kniha originálních nápadů - Lucie Dvořáková

  > > > > Velká kniha originálních nápadů  
-15%
sleva

Kniha: Velká kniha originálních nápadů
Autor:

Výběr nejlepších nápadů a projektů od autorky bestsellerů Lucie Dvořákové! Chcete se naučit vytvářet originální výrobky, které zaujaly tisíce lidí v časopisech a na internetu? S ...
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  299 Kč 254
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6%hodnoceni - 66.6% 80%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Rok vydání: 2017-05-29
Počet stran: 136
Rozměr: 210 x 270 mm
Úprava: 136 stran : barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
ISBN: 9788026411925
EAN: 9788026411925
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Výběr nejlepších nápadů a projektů od autorky bestsellerů Lucie Dvořákové! Chcete se naučit vytvářet originální výrobky, které zaujaly tisíce lidí v časopisech a na internetu? S touto knihou žádný problém. Všechny postupy a techniky hravě zvládnete díky srozumitelným návodům ve stylu krok za krokem a nechybí ani samozřejmě bohatá fotografická příloha. Tvoření pro děti, nápadité dekorace do bytu či zahrady, věnce, renovace, neotřelé velikonoční kraslice, nudit se určitě nebudete. Přitom základem všeho je obyčejný materiál – přírodniny, odpad nebo věc, která již přestala sloužit. Podívejte se na tvoření z jiného úhlu a objevte takové, při kterém nebudete muset draze nakupovat. Přesvědčte se, že ze všeho je možné něco udělat. Stačí se jen nadchnout a chtít. (nejlepší projekty od autorky bestsellerů)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Lucie Dvořáková - další tituly autora:
Hands for the Infant of Prague Hands for the Infant of Prague
Pecháčková, Ivana; Dvořáková, Lucie
Cena: 131 Kč
Originální výtvarné nápady pro děti i rodiče Originální výtvarné nápady pro děti i rodiče
Dvořáková, Lucie
Cena: 242 Kč
Věnce Věnce
Dvořáková, Lucie
Cena: 254 Kč
Deník vodnice Puškvory Deník vodnice Puškvory
Dvořáková, Lucie; Březinová, Ivona
Cena: 211 Kč
Ze starého nové Ze starého nové
Dvořáková, Lucie
Cena: 254 Kč
 
Zákazníci kupující knihu "Velká kniha originálních nápadů" mají také často zájem o tyto tituly:
Kouzelné proměny Kouzelné proměny
Dvořáková, Lucie
Cena: 254 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
48 | Věnec z krabic od bačkůrek
Věnec z krabic od bačkůrek
Co budeme
pot řebovat:
krabice od bot
obyčejnou tužku
nůžky
jakékoliv
tvrdé papíry
s motivy (zde
scrapbookové)
tvrdý karton
kružítko
tavicí pistoli
nebo univerzální
lepidlo
knoflíčky
hnědou
akrylovou barvu
štětec

Věnec z krabic od bačkůrek | 49
1 Vytvoříme základ budoucucucíhíhíhoo věnce. Na pevný kakar-r
ton nakreslíme dvě kružnice liibobobovoovolnlné velikosti (zdee
prprůmůměrěr 2200 cmcm)) – jej dnu větší a druhououu ooo 11 cm menší.
2 Základ nůžkami vystřihneme.
3KKKKKKrararaaaabibibib cicii oood d d bobobob t t t roror zlzlzlzlepepepepepppímímímímíí ee aa aa popopopopoppoolololololložížížížížímemem nnna a a popodldldložožožožkukukukukkuu..
NaNaNa rrrububububovovovvvouououo ssstrtrranananu u u u uu nannnanakrkrkresslímememememm ooooood d ruurukykykykykkyy ččtytyyřlřllísísístktktktky y yyy (z(z(z(z(zdededededed
dvdvdvdd ě ěě osossosmimimimimičkčkčkčkčkčkkč y y yy yyy přpřpřp esesees ssssebebebebebee)e)e)ee .
4 ČČČČČtytytytyřlř ísstky y vyvyvyystststststřiřiřiřiř hnhnhnhnhnhnememmemee e e přpřpřpřp esesesesesně podle obrázku..
5KKažaždýý jjjededde nnononon tltt ivý ý ý lililistss ooooohnhnhnnnnememe eee popopomomomoocícícícícíc ttttužužužužkykykykyky ssssměměměměm rererer m mm m mm
veveven nn nn tatatttt k, aabybybybybyby čtyyřlřlřlísísístktktktktkyyy vyyypapapapaapaddadalyl plaaastsss icicccickykykyky..
6ZZZZ kkkkkrarararrabibibiccececc nnnnnnnaaaastříháme také tenké proužky široké asi
0,00 5–5–1111 cmcmcmmm,,,,, pppppop dle potřeby.
1V ří ákl d b d híhí ě N ý kk
4 ČČČČČ řlík řřřř hhhhh ř ě ddll bb á kk
2Zákl d ůžk iřih
5 ždýdý dddd ll ý ll hhhh íí žžžkkkk ěě
3bb ddd bbb llll í ll žížííí dldldlll žžkkkkkk
6 ZZ kkkkk bbbibbi říhá ké ké žkk ši kké i

50 | Věnec z krabic od bačkůrek
7PPProroroooooooužuužužžu kykykykkkyyyy ssssstotot čímee dddddo o tvtvararu šnšnšš eka. Konec přilepíme
bubub ď ď ď ď tataaavviviivvicíccíící ppisistot lí, neneeenebobob uuniniveverzrzálálááá nín m lepip dleme .
8 Menší čtyřlístky, než jsme vystřihli z krabice,
nakresllíme tužkou i na papíry s motivy a rovněž je
vystřihneme. Jejich lístečky také zplastičtíme stejně jako předešlé.
9Potottotootoooomo nnna a a a seseseses bebebebebebb čččtytytytyřlřřlřlísísííístktky y růůznzně ě popop skskskss ládáme podle
vevevevevev lilililikokoststi i –– vžvžvžvžždydyydy jjjjjakakakakkkkoooo prprpp vnv í í bubudedee ččtytyyyřlřlísístetttet k z krabice od
bobobbot,ttt, ppp kkkkak na a něněěnn m m mmenššší í babarerevnvné éé popoodldle e e e ffffantazie.
Vzniknou u tatatt k k zazajímavéééé kkkkytytytyttyty ičičkykyy..
a K sobě je slepíme ttavavicí pistolí, nebebo o univerzálním
lepidlem a prosttřeředdek ozdobíme knooflflíkemm..
sVVyryroobené kytičky nalepíme na zákllaad věnce
z kartonu, přičemž je prokládáme vyrobenýmimi šneky z krabice.
d Nakonec věnec patinujeme pro věvěvěvěěvěětštštštštštšší í í í íí atattatatattrararararr ktktktkkkttivivivivvnonononn ststs
hnědou barvou. Postupujeme takakkakkakk,, žežežežežž nnnnnna aa aaaaa štštštšttštštš ěětětěětěěteccc nnana essse-e-e-e
me velmi malé množství barrrvyvyvyvv aa tennnn pppppakkakakak jjjjjjememmmněněně ootítítít
rárárárá-me o okraje všech kytiček i iiiiiii šnšnšš eků.
7žžžkkkk čí dddd š k ř ll í
a K bběě j ll íí ií i lí b i ál í
8MM šší č řlřlí kk ž j řiřihlii k bii k
s V bb é kk i kčk l í áklkl dd ě kk
9P bb ččč řřlřlííí kk ůů ěě kkláddá dl d N k ě ij ěěě ší kkk i

Vánoční srdce ze zbytků vln | 51
Vánoční srdce ze zbytků vln
Co budeme potřebovat:
bílý papír (zde kancelářský)
zbytky vln
silnější drát
klešt ě
stužku a  provázek v libovolné barvě
tavicí pistoli

52 | Vánoční srdce ze zbytků vln
1ZZ ppapapppíríríríru u vyvyvyyrorobíbímememm kkkululičičččkykyy.. NěNěN kokoliliiikrkrkrkrátátátátát hhhhhhoooo zmzmzmzmz
ačačačaččačkáákákámememem aaa zzzzasase e rorozlzlložožímímímeee –– tataktkktk o oo bububbbb dedededed mmmmmítítítít vvvvícícícíceeee ohohohohybybybybbůůů ůů
a a a bubububudededee vvvypypypypadadadadatatat zzzzajajajímímavavvějějě i.i.i
2PPPřiřiřiřiprprprravavavvímímímímeeeee sisisis rrrrůzůzůzůznénénéé ddddruuruhhy a baararararvvvyvv vlnnnnn,,,, ktktktterererrýmýmýmými ii i
papapaapípípírorororovévévéé kkkulululičičičččkykykyky ooomomomootátátáámememeem podle fannnnntatatazizizizie e tzvv.v.v. ccccikikikkik ccccakakakak....
3JJJakakakakmimimimilele jjsmsmee ss s popopočtčtememm kkululičiččekkee spooookokojejejej nii,, sslslložžímíme
zz  iininichchchch nnnna a ststololee srsrdcdce.e.
4PPPotomom jjedednnotllivivéé kukulilil čkčky y nanaaavlvlvlékékkámámámámáá e ee nanan ssililněnějjšjšjšjšjššjšjšíí í ííí í í drdrdrdrdrdrdrdrátátátátátátátá
tatak,k,, jjakak jjjsmsmee isisi jjee řpřpřpřpř dededededtítímm slslložožožililliii nana ppodododlololožkžkžkku.uu.u.uu.u DDDDDDDráráráráááát tt
prprp ososo trtrkákák vávvámeme zzza a vllv nonon u u přpřp esněně pppododlel obrázá kukk .
5 Pak dráát ttts ss s nananananna lvlvlvlvllllečečečečečeče enenenenenneenýmýmýmýmýmýmmýý i ii i kukukkukukukukuulilililililiičkčkčkčkčkčkkčkamamamamamamami i i iivyvvyvyvyyv tvtvtvtvvvarararara ujujujujujemememmmee.eee PPPPososososooo tutututu-5
pujejememe ttakakkk,,,, žežežežežee hhhhhho o oo ohohoohooo neneneeeemememememememe vvvvvv ppppppůlůlůlůůlůlůlcecececeeec pppppppřeřeřeřřřesnsnně ě ě ě vv v vv mímímímíststssts eceeceech,h,h,h kkkkkkdedededed
je prostststřeředndndnddndní í ííííí kukukukukukukulilililičkčkčkčkčkčkčkčč a.a.a.a.a.a.a TTTTTTa a aaaaaa bubbubububububub dededededededed ttttttvovovovovovovořiřiřiřiiřřittttttt spspspspspspspododododododníníníní ččččččásásásásásá t t t t srssrsrdcdcdcdcdcd e.e.
6OOOOOOOOOOObbabababbabb kkkkkkonoooonncececee dddddddrárárááárárátututututut sssppopopopopop jíjíjíjíjj mememememememem kkkkk sssssoboboboboboo ěě ě ěě a aa aa a nnnanananan vlvlvlvlvlvlv ékékékékékéké nenennennn memememememee nnnnnaaa aa
něněněněěn ppppposoososososlelelel dndndnddndní íí ííí kukukukuulililillilil čkčkčkčkkkč uuuu popopopopopp dldldldldldldle eee obobobbbbbbrárárárárárrr zkzkzzkzkzkzkzku.u.u.uu.uu
7KKKKooonono cececece ddddrárárárátututuu pak kleeštštštštštštštěměměmměměměmmi ii ii i ozozozozozozddododododdodobbnbnbnbbb ě ě sttstočočoččččímímímímmmee ee ee dododoododo ttttttvavavvavv
-ruruuuu „„„„šnšnšnššnekekekeka“a“a“a .
8JJJJJJJededdddedededeeednonnonnn tltltt ivivé kukuulililililill čkčkčkčkčkččč yy yyy k kkk k sosossoběběbě zzzzzafafixixixxujeme e tavicí pistolí
(n(n(n(n(nn(nnebbbebebebebo oo o oo unununununnnniviviviviivivivererererrzázálnlnímímmmmm lllllepepepe ididdididididlelelem)m)m))m)).. NaNaNaaN kokokooonnec c dod hhorní
částitiititi sssssrdrdrdddrdcececcc uvávávávávávávážežežžžežeemememmemm ppppppprorororoovávávvááááázezeezzz k kk k kk k nananana zzzavavvavvvvěšěšěěšěšenenení deddd korace, který
ozozozozozooo dodododododobíbíbbbb meme mašaššššlilililililičkčkčkčkčkččč ououooouoouo .
333 kk l čč kk l ččč kk kk lll ží
444 PP jj dd lli é kkk lličkčk lllékékáá ilil ěějšššššjššííííí dddddd áááá
111 ZZ íí bíbí kkk lličččkk NěNN k liliiikkk áááá hhh čččč
5 55P kd á llll ččččččč ýýýýýý iiikkkk lilililiičččkččkkčk i jj PPP5
222 PPřřř ííí ůůůů ééé dddd hh b l kkk ýýý
6 66 OOOOOObbbbb kkkk dd áá ííí kkkkk bbbběěěě lllllékékékéékék
777 KKK dddd á k kkl ššššš ěěě iiii ddddd bbbb ěě ččččííí dddd
888 JJJJ ddd lli éé kk lilililiččkčkkč kkkkkk běběb ffii jiíilí

Antický věnec z drátu | 53
Antický věnec z drátu
Co budeme potřebovat:
silný, ale lehce ohebný drát (zde ze staré
ledničky)
tenký vázací drátek
kleště
papírové obaly a  plata od vajíček
manikúrní n ůžky
tavicí pistoli
knoflíky libovolných barev
hnědou akrylovou barvu
štětec

54 | Antický věnec z drátu
1SSSillllněnějšššíí íí drd át stočíímme dddddooooo tvarrarrru uuuu krkrkrrkruuuhuhu.u. PPPPřiiitototom mmm m hohohohoo
růzůz--něěěě pppprorororroplp etemee podlle fantntntntazazazazazaaza ieiieiiee..
2PPPPakakakaka stot číme ppppppodododododlelll libibibososostititii tttakakakakké é tetetett nčččíí í drdrdrdrd áátátekekkekk.
3OOOObaaababaa dráááátyttt spop jíímemmm kk ssssoboboo ě ě tatak,k,kk abybyy zzzzzákákkkkklalad budododododod
ucí-hovvěněněěnnnce vypyy adal zzajjjímmavvvvě..
4 Připravvvímímíme si rrůzůzznénénén druhy a oooooodstíny papppppírírírí ovo ých
obalůlů a plat oddddvajíčeekek..BýBýBBývají odlišnéné svým vzhlhllleedee em,
struktuttt rou, hloubkoouu u i i tvvtvara em dolíků a to právě ppppppotooo řebujeme.
NNůžkami posttupupupněněně vvystřihujeme různé výýýýstsststupkyk  –
nejdřd íve připi ravívímemememm kkkululaté středy kytiček, na kkkkkkažaa doou dva.
5 Potom nastříháme okvětní lístky tak, ababababa ychom měli
vžvžvvv dydd na každdouooo kytičku mmiininini imálně pět stetetetett jných díd lků.ů
6VVyuyuužžížíívávávámmemem kkkažžaždédédéhohoh kkkouuousskku u totohohototo mmmmmatatttererrrrriáiáiáiiáiáiáiálůlůlůlůlůlů, , , líílíl s-s
teteeečkčkkčkkyy y ppepp člčliivvě ěě zazaz ststřiřiháháávávávámememe. PaPaPapíípír r lzlzl e e vyvyvyuužužítít zzz ooobbobou
sttraraaaan,n,nn jjak zz rrububbbovovo é, tak zzz llícícovovvé é é –– oboboběěě vyvyvypapapapadadad jíjíj hhezezkyy.
3OOOObb dd á jíí kk bběě kk bb ákkkkákll dd bbb ddd í
1SSSilllll ějššššííííí dd á číí ddddd kk h PPřiii hhhh ůů 4Při íí i ůů éé dh dí ííí ýý hb
2PPPP kkkkk čí ddddddll libib i kkkéé čččííí dddd ááá kk
5 P říhá k ě í lí k k bbbbb h ěli
6VV žížž áá kk ždédédéhh k kk hh iálů lí

Antický věnec z drátu | 55
7Jejichh bobočnčnčnční íí í ststststrrararanynynyy mmmmmmajjjjjjí í í í růůrůzzznznz ééééé vypouku linyyyyyyy,,,,,,
ktkttte-erérérérér rovněž nůžkkkammmmmi iii vyvyvyvyvvyyvyv stssstřiřřiřiřihnhnhnhnhh ememememememee.ee NNNNebojtee se
expeperiri-mem ntovat, z kakaždždddé éééé čáč sttstttii obobbbbbalalalů ůů i i plplpllpllatatatatat jjjjee eee možné vyyyymmymymymym slslsletetetet
a aa vystřihnout spspououuououstu u u vaavaririianananaa t t okoko věvěětntttntt ícícícch lístkůkůkůkůkůků..
8Pomocíííí tatavicíííí ppistootoooollelell ppppakak sssstřtřtřtřt eededdedy y y y spspspspoojímmmímme e ee s ss s llííststttečečeče kykykyky
a toototooto ttttttak, žee nnnejdřřívívíví e e e e nanannanallelel pípípípípp memeee lllíssteečkčkkkky yyyy naaaana vvvvrcrcrrchnhní í čáčáčáčáčássstsst
prprprprp vnvnníhíhhíhíhího ststřeředu aa ddddrrruruhýhýhýhýýhýmmmmm hohohoho ppřiřiklklklklopopopopímímímímee.e.ee
9KKytytičičkyky dddozoozo dododdobíbbb memem ddololoo epepením různých kknoflíkků.ů.
a TTakaka totoo vvyryrobobenenéé kykytiičkčkyy nanalelepípímmeeee na a přpřipipraraveenýný
drdrátátááá ěněně ý ý ý kokorprpusus.
sPProo vvětětšíší aaaatrtrtrakakkaka titivnvnv osososo t t ozozdodobíbímemeem kkytytttičičkykykk hněněnědodoouu u u
papatitinonooou uu ––– nana šštětětětětětetetec c přpřřřititi ommmom nnetetlalačíííímeme,, babaarvrvvu u u nnan náánánášíšíšš memememe
jejen n zlzlehehkakkakak ,,,, ababycycyccchohohohoh mmmm nenenn zaaaaz bbbabab rvrvvvililii cecelýlýýý ppovovvovo rcrcrcr hh,h,h aalelelelel jjenenne
zvzvvvýrýrazazniniiliilil ssstrtrukukktututururururr pppppapapapaa írírru uuu a aaa jjehohoho ookrkrkrkrraajaja e.e.9 KK ičičkk ddd dd bíbí dd ll í ů ýý hh kk flflíkkůů
7J ji hh bb ččč í jíí ůůů éééé kli kk
a T k bb éé kk iičkčk ll íí ř ýý
8P íí i íi lll kkkk řř ddd jí lílí ččkk
s P ěě šííší kkkkk dd bíb kk ččkkk h ěědd

56 | Šišková vrtule
Šišková vrtule
Co budeme
pot řebovat:
borovicové šišky
různých velikostí
silnější, pevnější
drát
kleště
tenký hn ědý
drátek
tavicí pistoli
univerzální
lepidlo
sypký umělý sníh
štětec
nůžky
bílé lýko
širší stuhu
s vánočním
motivem
červenou bavlnku
nebo přízi
knoflíky
staré bílé
bavlněné tričko
háček

Šišková vrtule | 57
1SSililněnějšjší í drdrdrátátátt sstotoooočíčíčíčíčímmmemememm pppomomommoccccoccííí íí klkllkllešešešeešee títítí ddddo ooo dvdvojojojooojitiitititté éé spspssppi-i-ii
rárálylyyy.. PoPoPokukud d d nenen mámámámátetetet kk ddddissssi popoppoziziziziciciiicc ddddrárááááátt ttt t ddodod stststtaatatata ečeččečečeče něněněněn ddddddddllololololololl
u-u---hýhý, svsvažažtete hhhhhoo nana pppototoototo řeřeeeebnnbnbbnýcýcýchh mímímmm ststtececccchhhhh h teteteenknknkn ýmým hhněněněnědýýdýdýdýdým mmmm m m
drdrd átátkekem.m. NNa a tetentntntnn o o zázzázáz klklkklklk adaddd jjeee tttřtřebebebebebaa a a popopooooužužužítítít dddráárááttt t pepepeepep vnvnvnýý,ý, ssse e e
ktktererýmým ssse e sisicece hhhhhůůůřůřů pprararaaaacucujejjeejee,, aallaa e e ududdržržržžžžííí í títítíhuhuhuhu šššišišišeekek aa hhhhototototo-o-o-o-oo
vývý vvvýrýrrobobo ekekk bbudude e drdrd žežežeeet ttttt ststababababiiilliti u.u.u.u MMMMMMeeezeze ereru u mememezizizi sssssilililililnýnnýnýnnn mimimmimiiim
drdrátáty y vyvyplpletetememme e tetenknkkkknkýmýmýmýmý dddrárárátktktkemm, ktktkkktk ererýýý ý ý omomomomomomo otototototo ávávvávámámámámá e ee ee
nenejddříříveve jjededníním m smsmmmmměrěrěrememmmm, papapppp kkkk obobobo rárááááráccecec něněněněěě,, tatat k k kkkk abababyyy sesese
upuproroststřeřed d d drdrátátkykyk kkkkkřířířířířížiižilylyly. . DDoDoobřbbřb eeeee ututahahahahahujujememe.e.ee.e
2PPPPPPřiřiprppravavvímímme e sisi ššišiši kykyk aa kkkkonoononnceeeee jjejejiciciii hhh lulululupípppp nků
natřememe lllepepididleleeeem.m
3PPPPPososososstututupnpnp ěě papapaaak kk šišiškškškkyyyy vkvkkláláláádádádáámememememe ddddddoo oo oo o sysysyypkpkpkpkpkéhhééého ooo umumumu ělě ého
sněhu, rukuku ououu oooklklepepeppememememe ee aa a nenenen chchccchchhámámámámámámeeeee e zazaascsccs hhnouuuuuouuttt.t
4 Jednooooootltltltltttt ivivivvééé šišišišišišišškškš yy y y ppppak tetet nknknknkkýmm dddráráátkktkememmmmmm v dollllníníníníníní
ččččásásásás--tittiii omommmm tátátát memememeeemee a jededededeednununuununuu po ddrdrddrdruuhuhéé jeje pevnně ppppppppřřiřř pevnímmmmmmmeee kkekekekke
spspspirállllle e ee oddddd nnnejejjjjejvěvěvvětštštštšíí í í pop nejejejeje memeennší..
5MMMMezezii šišiškkami pprprrppp opopleeeleeetetetetteemmmmemmeme rrrrrůzůzůzůzů ně cik ccakakkaaa bbbíllééééé
kokosososooosovévévévéévv vvlláknknnknknnoo.
6PPPPakaaa kkk ssoboboboboobě ěěě sspspspojoojíme drdrrátátátátá kkekekekemmmm kok nenec c a a a zazazazačáčáčááč tetetetetek kk k vrvrvrvrrtututututulelellel ....
3ěě kkkkk š škškk kkkláláládádádáá dd kkkkéhéh lěl héh
1SSili ěějšíí dd ááá ččííí íííí klkl šššš ííí dd ddd jjiii ééé ii
4 d lllll éé šš šškk k ký dddd áá kkkk d ll íí čččááá
2PPPřři íí ii šššišiškkk kkkkkk jj jjii hhh ll í ků ř
5 š šk ll ůůů ěkkkk bbbílíléééé kk
6P k k bběěěě jí d áááá kkk k čáčáčáá kkkk llll

58 | Šišková vrtule
7MMMMezezezi i šišišišišišišiš šškkkkkkkamamamamamma i iiii jejejejeješště prro věvěěv tštšíí zaaajíjíj mmavostt ppprroropletememmme e e
červenenenouououu bbavvvlnlnlnlnlnlnnkukuuuuku nnebebo o přpřp ízzízii.
8NNa kkkokookonennen c vnvnvnvnititittitřnřnř í částti i vrtuulelel uvvážeememee ššširiršíššíšííšíší stut huhuhu
a a a vyvyvytvtvvořořímmmmí eee mamašlšlšličiči ku, dooo jjeejjíhíhhhhhožožoožož ssssttředdu u nnalepímmemememeee
tttavavavi--cící pppisisistototolílílílí nnebebebebebo o unununnivviivererzzázáááállnlnlnl ímmmííí lllepeepe idleemmmmmm knknkkkk ofofo líkyy...
9PPPPřiřiprprpp avavvímíme e sisi bbbbííllí éé babavlněnn né tttrirr čko o aaa a nnůnnůnůžkkžkamammi z nněněněn j
usustřtřtřtřihihnenen memmemem ccccooo nnejdjdj elší pppruruuh oo ššíířce asii 11–1–22 22 cccm.
Stttttříháhámememe státálelel dddokokkololaa do sspipipirárállylylyyy, , ,, tatakk abychohohohohom m m m mm vevevevev výsleleleeedddku
mělii ccoo neneenejdjdjdjj eele šíí kkkususususus.
a PPakak rrukukamaa a ususstřtřtřtřižižižiženenenenýý ýý pruhuh jememmmně nataaahhujuujememe.e. TTímím
sesse llátátkaka ppoo ststss raraanánánán chchchc ssssrooorolululuujejejee.
sZZ přiiprprrrrpravavennnenééhéhhéhhéhhoo oo mamaaatetteriiirir álálálá u uuuuuhhuháčáččáčáččkkkukukuk jejemememe kkklaaasisisisisickckckccc ý ýýřetízeeeeeek.k.kks
d NNNNaakkakkakaa onooooo eccccccc řřřřetetetízízízkekekekemmmmmm šišišiš škškškkkovovovoovovooovouo vvvvvrtrtrtrtulululluu iii i ozdoobímmmem pododddlelelelel
fafaafantazieeeee..
9PPPPřřiř ííí i bílílí éé bbbb l ě é ičkk ůůžkžk i ěěěj
7MMM i ššiiiškškkkššk iii j šš ě ěěěě ší jííí l a PP kk kk řižžž ýýý hh j ě hhh jj Tíí
8kkkkk řř í čá lll áž šš šíššíí hhh
s Z řii ééhhé iiiálll háčáčáčkkk jj kkklikýříkks
d N kk řř íí kkk ššišiškškškšk llii d bí dddddl


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist