načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace - autorov kolektív

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
-7%
sleva

Kniha: Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Autor:

Cílem této monografie je postihnout proměny vědomostí a postojů zkoumané skupiny respondentů k vybraným aspektům evropanství a charakterizovat některé rysy reality dějepisného ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  230 Kč 213
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ostravská univerzita
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 27.03.2013
Počet stran: 200
Rozměr: 175x250
Úprava: 200 stran : barev. ilustrace
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7464-405-4
EAN: 9788074644054
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem této monografie je postihnout proměny vědomostí a postojů zkoumané skupiny respondentů k vybraným aspektům evropanství a charakterizovat některé rysy reality dějepisného vyučování na školách, především zohledňování principu multiperspektivity a míru akcentování interkulturních témat.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Obsah |3 O b s a h Ú v o d e m .......................................................................................................................5 P o d ěk o v án í.................................................................................................................9 1 Pojetí in te rk u ltu rn íh o vzdělávání v českém vzdělávacím s y s té m u l i í.i P ostavení průřezových té m a t v k u rik u lu p ro základní a stře d n í šk o ly...............11 1.2 In te rk u ltu rn í vzdělávání a m u ltik u ltu rn í v ý c h o v a..................................................13 1.3 D oporučené očekávané výstupy p ro p rů řezo v é té m a M ultikulturní výchova..............................................................................................................................15 1.4 Stereotypy a p řed su d k y v tra n s k u ltu rn ím p o jetí in terk u ltu rn íh o vzd ěláv án í........................................................................................................................ 20 2 Výchova к ev ro p an stv í a její didaktické p ersp ek tiv y.............................. 25 2.1 E vropská d im en ze ve vzdělávání a její c íle...............................................................25 2.2 E vropanství a p řístu p y к je h o u ch o p en í v k o n tex tu ed u k a ce...............................26 2.3 E vropská dim enze v českém k u rikulu p ro základní a stře d n í š k o ly..................28 2.4 Výzkumy evropanství realizované v českém p ro s tře d í..........................................33 2.5 Z něk terý ch zah ran ičn ích výzkum ů evropanství a in teretn ick ý ch p o sto jů ....38 3 V ědom í ev ro p an stv í u české stu d u jící m ládeže po vstupu do E vropské u n ie.............................................................................................41 3.1 P ře d m ě t a cíle výzkum u.................................................................................................41 3.2 Popis zk o u m an éh o s o u b o ru.........................................................................................42 3.3 M etody sb ě ru a zpracování d a t...................................................................................43 3.4 Výsledky v ý z k u m u..........................................................................................................44 3.4.1 P ostoje к vlivům světového, evropského a českého p ro s to ru......................44 3 .4.2 S y m p atie к evropským n á r o d ů m........................................................................48 3 .4.3 R ekonstrukce h etero ste reo ty p ů evropských n á r o d ů ......................................52 3 .4.4 R ekonstrukce českého a u to stere o ty p u a h etero ste reo ty p ů ostatních evropských n á ro d ů.................................................................................................55 3.4.5 P ostoje к okolním z e m ím......................................................................................69 3 .4.6 V ztah к m en šin ám žijícím i v Č R..........................................................................72 3 .4.7 P ostoje к in te g ra c i...................................................................................................75 3 .4.8 Pojetí ev ro p an stv í a v ztah к E vropské u n i i...................................................... 78 4 I O b s a h 3.4 .9 Faktory ovlivňující form ování n ázo rů a po sto jů re s p o n d e n tů ....................84 3.5 V ědom osti žáků a stu d e n tů o in teg račn ích procesech a E U...............................86 3 .6 Z ávěrečné s h rn u tí v ý z k u m u........................................................................................94 4 H istorické vědom í a asp ek ty m u ltik u ltu ra lity ve vztahu ke školní v ý u c e.................................................................................................................. 97 4.1 Cíle v ý zk u m u....................................................................................................................97 4 .2 O bsahová koncepce výzkum u......................................................................................99 4.3 V ýzkum ný d e s ig n..........................................................................................................102 4 .4 Výsledky v ý z k u m u........................................................................................................105 4.4.1 P reference z h led isk a geografické p erspektivy d ě jin....................................105 4.4 .2 H odnocení českých historických osobností a o so b n o stí z dějin m en šin žijících n a ú zem í České re p u b lik y.....................................................107 4.4 .3 Preferované form y p řiblížení h isto rie a k u ltu ry n áro d n o stn ích m e n š in.....................................................................................................................110 4 .4 .4 H odnocení o sobních zkušeností z in te rk u ltu rn íh o k o n tak tu s příslušníky n áro d n o stn ích m en šin žijících n a ú zem í České re p u b lik y..........................112 4.4 .5 P ro sto r p ro regionální a in te rk u ltu rn í té m a ta ve výuce d ě je p isu..............118 4.4 .6 A kcent na m u ltip ersp ek tiv n í výklad vybraných historických událo stí ve výuce d ě j e p is u.................................................................................129 4.5 Závěrečné s h rn u tí v ý z k u m u.......................................................................................136 5 D oporučení p ro optim alizaci výuky n a základních a s tře d n íc h š k o lá c h....................................................................................... 139 S u m m a ry................................................................................................................143 Z u s a m m e n fa s s u n g.............................................................................................. 153 L ite r a tu r a ...............................................................................................................165 Seznam sc h ém at, ta b u le k a g r a f ů....................................................................181 In dex o s o b............................................................................................................. 185 V ěcný a m ístn í r e js tř ík........................................................................................189 P ř ílo h a.................................................................................................................... 193


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist