načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace - autorov kolektív

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
-7%
sleva

Kniha: Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Autor:

Cílem této monografie je postihnout proměny vědomostí a postojů zkoumané skupiny respondentů k vybraným aspektům evropanství a charakterizovat některé rysy reality dějepisného ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  230 Kč 214
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ostravská univerzita
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 27.03.2013
Počet stran: 200
Rozměr: 175x250
Úprava: 200 stran : barev. ilustrace
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7464-405-4
EAN: 9788074644054
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem této monografie je postihnout proměny vědomostí a postojů zkoumané skupiny respondentů k vybraným aspektům evropanství a charakterizovat některé rysy reality dějepisného vyučování na školách, především zohledňování principu multiperspektivity a míru akcentování interkulturních témat.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah |3

O b s a h

Ú v o d e m.......................................................................................................................5

P o d ěk o v án í.................................................................................................................9

1 Pojetí in te rk u ltu rn íh o vzdělávání v českém vzdělávacím s y s té m u l i

í.i P ostavení průřezových té m a t v k u rik u lu p ro základní a stře d n í šk o ly...............11

1.2 In te rk u ltu rn í vzdělávání a m u ltik u ltu rn í v ý c h o v a..................................................13

1.3 D oporučené očekávané výstupy p ro p rů řezo v é té m a M ultikulturní

výchova..............................................................................................................................15

1.4 Stereotypy a p řed su d k y v tra n s k u ltu rn ím p o jetí in terk u ltu rn íh o

vzd ěláv án í........................................................................................................................ 20

2 Výchova к ev ro p an stv í a její didaktické p ersp ek tiv y.............................. 25

2.1 E vropská d im en ze ve vzdělávání a její c íle...............................................................25

2.2 E vropanství a p řístu p y к je h o u ch o p en í v k o n tex tu ed u k a ce...............................26

2.3 E vropská dim enze v českém k u rikulu p ro základní a stře d n í š k o ly..................28

2.4 Výzkumy evropanství realizované v českém p ro s tře d í..........................................33

2.5 Z něk terý ch zah ran ičn ích výzkum ů evropanství a in teretn ick ý ch p o sto jů ....38

3 V ědom í ev ro p an stv í u české stu d u jící m ládeže po vstupu

do E vropské u n ie.............................................................................................41

3.1 P ře d m ě t a cíle výzkum u.................................................................................................41

3.2 Popis zk o u m an éh o s o u b o ru.........................................................................................42

3.3 M etody sb ě ru a zpracování d a t...................................................................................43

3.4 Výsledky v ý z k u m u..........................................................................................................44

3.4.1 P ostoje к vlivům světového, evropského a českého p ro s to ru......................44

3 .4.2 S y m p atie к evropským n á r o d ů m........................................................................48

3 .4.3 R ekonstrukce h etero ste reo ty p ů evropských n á r o d ů ......................................52

3 .4.4 R ekonstrukce českého a u to stere o ty p u a h etero ste reo ty p ů ostatních

evropských n á ro d ů.................................................................................................55

3.4.5 P ostoje к okolním z e m ím......................................................................................69

3 .4.6 V ztah к m en šin ám žijícím i v Č R..........................................................................72

3 .4.7 P ostoje к in te g ra c i...................................................................................................75

3 .4.8 Pojetí ev ro p an stv í a v ztah к E vropské u n i i...................................................... 78

4 I O b s a h

3.4 .9 Faktory ovlivňující form ování n ázo rů a po sto jů re s p o n d e n tů....................84

3.5 V ědom osti žáků a stu d e n tů o in teg račn ích procesech a E U...............................86

3 .6 Z ávěrečné s h rn u tí v ý z k u m u........................................................................................94

4 H istorické vědom í a asp ek ty m u ltik u ltu ra lity ve vztahu ke školní

v ý u c e.................................................................................................................. 97

4.1 Cíle v ý zk u m u....................................................................................................................97

4 .2 O bsahová koncepce výzkum u......................................................................................99

4.3 V ýzkum ný d e s ig n..........................................................................................................102

4 .4 Výsledky v ý z k u m u........................................................................................................105

4.4.1 P reference z h led isk a geografické p erspektivy d ě jin....................................105

4.4 .2 H odnocení českých historických osobností a o so b n o stí z dějin

m en šin žijících n a ú zem í České re p u b lik y.....................................................107

4.4 .3 Preferované form y p řiblížení h isto rie a k u ltu ry n áro d n o stn ích

m e n š in.....................................................................................................................110

4 .4 .4 H odnocení o sobních zkušeností z in te rk u ltu rn íh o k o n tak tu s příslušníky

n áro d n o stn ích m en šin žijících n a ú zem í České re p u b lik y..........................112

4.4 .5 P ro sto r p ro regionální a in te rk u ltu rn í té m a ta ve výuce d ě je p isu..............118

4.4 .6 A kcent na m u ltip ersp ek tiv n í výklad vybraných historických

událo stí ve výuce d ě j e p is u.................................................................................129

4.5 Závěrečné s h rn u tí v ý z k u m u.......................................................................................136

5 D oporučení p ro optim alizaci výuky n a základních

a s tře d n íc h š k o lá c h....................................................................................... 139

S u m m a ry................................................................................................................143

Z u s a m m e n fa s s u n g.............................................................................................. 153

L ite r a tu r a ...............................................................................................................165

Seznam sc h ém at, ta b u le k a g r a f ů....................................................................181

In dex o s o b............................................................................................................. 185

V ěcný a m ístn í r e js tř ík........................................................................................189

P ř ílo h a.................................................................................................................... 193       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist