načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Ve stínu zločinu - Karel Kýr

Ve stínu zločinu

Elektronická kniha: Ve stínu zločinu
Autor:

Dvě sestry, jedna blondýnka, druhá bruneta, jedna vzorná, druhá... řekněme... méně. Setkávají se u soudu mafiánského bosse. Teď je ten správný čas, aby Jana, milenka zavřeného ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  79
+
-
2,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » E-knihy jedou
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 92
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-879-7605-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Dvě sestry, jedna blondýnka, druhá bruneta, jedna vzorná, druhá... řekněme... méně. Setkávají se u soudu mafiánského bosse. Teď je ten správný čas, aby Jana, milenka zavřeného bosse, unikla z vlivu mafie. Jenže stíny minulosti ji stále provázejí.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

2

Karel Kýr

VE STÍNU ZLOČINU


3

Copyright:

Autor: Karel Kýr

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

2014

ISBN:

978-80-87976-03-6 (ePub)

978-80-87976-04-3 (mobipocket)

978-80-87976-05-0 (pdf)


4

MOTTO:

Be da lidem, kdyby peí ze doka zaly mluvit.


5

SETKÁNÍ U SOUDU

Marek Gros me l ve sve padesa tce za sebou pestry z ivot. Zac í nal jako

mla dez nicky funkciona r a v dobe normalizace „chopil pr í lez itost za pac esy“.

Ude lal si VUML a jeho karie ra vykazovala strmou kr ivku. Byl rozeny m

r ec ní kem, a kdyby nebylo roku 1989, pr i jeho pr irozene inteligenci by to

moz na dota hl na první ho tajemní ka jedne strany.

Pr evrat v listopadu 1989 ho nezaskoc il. Z politicke ho pracovní ka se

pr eorientoval na „libera lní ho obchodní ka“. Vyuz il svy ch bohaty ch konexi

v Rusku. Zac í nal skromne . Jednou ty dne le tal do Ruska s ne kolika kufry

nabity mi dz í novy m oblec ení m. Po c ase obchodoval se vs í m moz ny m.

S pracovní mi silami, informacemi, r í kalo se, z e i s drogami... Jiste je, z e za tr i a

pu l roku patr il mezi nejbohats í muz e v republice. Teď sta l pr ed soudem. S li po

ne m dlouho, ale nemohli se mu dostat na kobylku.

V soudní sí ni bylo dusne , nervo zní ticho, ktere pr erus ilo strohe ozna mení , z e

porota, ktera se radila o pr í padu Marka Grose, se vrací s rozsudkem.

Marek Gros sede l uprostr ed svy ch pra vní ku . Hovor il s nimi klidne , jako by se

ho cely pr í pad nety kal. Byl to zdravy , k tlous ťce tí hnoucí muz . Tva r e me l jako

vz dy hladce vyholene , na sobe dobr e padnoucí oblek skor icove barvy. Ale jeho

ruka, ktera si neusta le hra la s ope radlem z idle, prozrazovala, z e jeho nitro

neodpoví da klidu jeho tva r e.

Soudce pokynul pr í sedí cí mu, aby pr ec etl rozsudek. Ne kolik desí tek oc í ze

vs ech stran soudní sí ne , zaplne ne k zadus ení , se pr isa lo k u r ední kovy m rtu m.

Jedine Marek Gros na sobe nedal zna t, z e ho zají ma , co bude c teno.

„Vinen!“ padlo jako vy str el do soudní sí ne .

Ozval se s elest, ktery pr ipomí nal vydechnutí ne kolika desí tek u st, pak rostoucí

s um, lomoz postrkovany ch z idlí , s ustot podra z ek, ne kolikere tlesknutí dlane mi,

pokous ejí cí se strhnout pr í tomne k aplausu, s epot lidí , kter í se snaz ili umlc et

nads ence, rozc ileny hovor a hlas soudce, ktery vybí zel ke klidu a por a dku.

Vr ava se smí chala se s umotem, zatí mco soudce se ptal porotcu , je-li rozsudek

projevem jejich pr esve dc ení o vine obz alovane ho.

„Ano,“ odpoví dali.

Byl pr ec ten rozsudek. Sa lem se ope t nesl s umot rozc ilene ho davu. I soudce se

zda l by t rozechve n. Jedine Gros byl klidny . Pro ty, kter í si nevs imli jeho pravice,

ktera kr ec ovite sví rala ope radlo z idle, jako by je chte l rozdrtit.


6

Dva roky ve zení , zaplacení vy loh soudu a pokuta pu l milionu korun,“ r ekl jeden

z pra vní ku , ktery se snaz il napodobit chladnokrevnost sve ho klienta. „Takovou

pa lku jsem va m pr edpove de l, pane Grosi. Mohlo to dopadnout mnohem hu r e.“

„Kdybych se od va s nenechal vyz dí mat pomalu o pu l milionu korun za

obhajobu, z e?“ zasma l se Gros.

Usma ly se vs ak pouze jeho tva r e, u sta. Oc i pr itom vyslaly temny , sz í ravy pohled

k mí stu, kde na vladní pr ijí mal gratulace svy ch pomocní ku a za stupcu

obc ansky ch organizací . Obha jci se chte li poradit o odvola ní a navrhnout kauci.

Soudce vyhla sil malou pr esta vku.

„Pu jde-li to tak da le, tak konec ne vymy tí me v Praze zloc in,“ r ekl jeden z muz u ,

kter í se tlac ili kolem vla dní ho z alobce. Nemohl se k ne mu dostat pr ed klubko

gratulantu . Obra til se proto k pros edive le da me , ktera take sta la bezradne za

za dy muz u , kter í se tlac ili k na vladní mu.

„To uz je tr etí z pohlava ru podsve tí , ktere se podar ilo na pa r roku vyr adit

z aktivní c innosti.“

Z ena se na ne ho trpce usma la a r ekla: „Ano, chte la jsem take na vladní mu

gratulovat, ale za roven mu r í ci, z e je smutne , z e tito chlapí ci mohou by t

souzeni za pouhy podvod, kdyz je vs eobecne zna mo, z e na jejich rukou lpí krev

jiny ch lidí .“

„Smutne to je, draha paní ,“ r ekl jiny , obry leny muz . „Ale pr ece jen je to leps í nez

aby byli na svobode a pro vy sme ch poctivy m lidem se projí z de li ve svy ch

luxusní ch automobilech. Snad ví te, z e není snadne je usve dc it z ve ts í ch

zloc inu .“

„Proc by to nebylo moz ne ?“ zeptala se trochu podra z de ne z ena. „Co je to za

spravedlnost! K c emu ma me policii a soudy?

„Soudy a policie nemohou nic, kdyz s nimi nespolupracují obc ane .“

„To, co poví da te,“ r ekl jiny muz , „je jen teorie. „Snad ví te, co se de je, kdyz je

zatc en ne ktery z te ch chlapí ku . Jejich advoka ti pr edvolají k soudu tolik sve dku ,

kolik je soud ochoten vyslechnout a kter í odpr isa hnou, z e obvine ny nebyl na

mí ste c inu a nemohl de facto z a dny zloc in spa chat. Policie se marne sha ní po

sve dcí ch, kter í by doka zali opak. Prakticky neexistuje ochrana sve dku a lide ,

kter í by mohli sve dc it proti gangsterovi, by se rade ji nechali potrestat nez

sve dc it proti zloc inci. Mohli by totiz pr ijí t o z ivot.“

„To je pe kny por a dek! Ať je tedy policie zavr e.“

„To bych va s chte l vide t, madam, na mí ste ne ktere ho sve dka. Kdybyste me la na

vybranou mezi potresta ní m a odmí tnutí m sve dectví c i pohrda ní m soudem a

jistotou, z e va s gang, jakmile se objeví te na ulici, odstr elí nebo zata hne do

automobilu a vezmou va s na malou projí z ďku. Ra d bych vide l, co byste si

vybrala.“

„Konala bych svou obc anskou povinnost a r ekla bych pravdu.“


7

„To by byla asi poslední pr í lez itost, kdy byste mohla r í ci pravdu. Postarali by se

o to kumpa ni uve zne ne ho.“

„Ale dr í ve to nebylo,“ namí tla z ena. „Kdyz se otevr ely hranice...“

„Va z ena paní ,“ r ekl muz . „Vraz dy, loupez e a dokonce u nosy tady byly i pr ed

pr evratem. Otevr ení hranic ma mnoha pozitiva, ale musí se poc í tat s tí m, z e se

rozs í r í i pole zloc innosti. Zloc in se stal internaciona lní m. Ale nemu z e za to jen

otevr ení hranic. Na vine je va havost pr i pr ijí ma ní za konu , ktere by zajis ťovaly

prevenci proti zloc inu. Napr í klad za kona o praní s pinavy ch pene z, droga ch...

Nez jsme se rozhy bali, tato va havost dala do rukou nejodva z ne js í ch a

nejnebezpec ne js í ch zloc incu ohromne sumy pene z. Dí ky jim mohli organizovat

svoje gangy, podpla cet u r ední ky, zasahovat do c innosti policie... snad i soudu ,

nají mat si nejzdatne js í pra vní ky a umlc ovat sve dky... jeden stary policajt mi

r ekl, z e podplatit se da skoro kaz dy . Ne kdo za pa r piv, jiny za ne kolik milionu .

Vidina velke ho balí ku pene z je nejve ts í zkous kou charakteru. Zatí m co se u na s

va ha s prosazení m ne ktery ch nutny ch za konu , zloc inecky z ivel roste a tuc ní . A

proto, mila paní , pokud budou tak mnozí dobr e smy s lejí cí lide podle hat

kra tkozrake mu idealismu mí sto chladne ho vy poc tu rozumu a razantní

rozhodnosti, nemu z eme c ekat na pravu. Do te doby budeme muset by t vde c ni

soudu, ktery zaví ra gaunery alespon na ne kolik let. Kdyz jim nemu z eme na

ku z i jinak.“

S edovlasa da ma se ironicky usmí vala muz ovy m argumentu m, ktery byl

ochoten s ní diskutovat. Pak r ekla: „Moz na ma te pravdu. Ano, na vine je s patne

vyma ha ní za konu . Ale take urc ita lhostejnost policie a moz na i soudcu .

Oc eka vala jsem, z e za nove ho rez imu se vezme vedení policie z rukou

politika r u a z e se bude postupovat proti zloc incu m jedinou spra vnou cestou.

Pr í mou! Z e budou tito zloc inci zaty ka ni, souzeni a odsuzova ni. Ne proto, z e

zu stali vla de dluz ni desa tek ze sve ho neza konne ho pr í jmu, ale za vraz dy,

distribuci drog a jine zloc iny, ktere mají na sve domí . Debaty o humanite a

lidsky ch pra vech nejsou v tomto pr í pade na mí ste .“

„Mila paní ,“ r ekl muz , „to byla debata na cely den. Jiste ví te, jake jsou v policii

proble my. Aby se vs e ze dne na den zleps ilo, tak by s e fove policie museli de lat

za zraky. Kdyz tuto problematiku pozorne sledujete, tak jiste uzna te, z e vs echno

spe je k leps í mu. Policie musí pr icha zet na to, z e se jim bude nada le vypla cet,

kdyz budou bojovat proti zloc incu m, nez ve domky nebo neve domky by t jejich

ochra nci.“

Takove a podobne hovory byly vedeny na mnoha mí stech soudní sí ne , ale i na

chodba ch soudu. Zatí mco se vs ude po soudcove odchodu takto debatovalo,

sede la v jedne ze zadní ch lavic mlada z ena s na padny make upem. Byla dosti

na kladne a vy str edne oblec ena. Dlouhe na us nice jí spadaly pomalu na ramena,

na hrdle se jí tr pytil kr iklavy na hrdelní k, její za pe stí bylo obte z ka no ne kolika

na ramky. Na prstech me la velke prsteny. Zpod klobouku se jí dralo hous tí

na padne sve tly ch vlasu . I pod make upem bylo moz ne poznat, z e tva r je

pobledla a její velke hne de oc i, stí sne ne te z ky mi, ume le ztemne ly mi r asami,

byla zac ervenale . Dí vka se dí vala ke stolu pra vní ku , kde sede l s e f gangsteru

Gros jako obraz elegance. Byl zamys len. Jeden z pra vní ku hovor il se soudcem,

ktery se po chvilce oddechu vra til na svoje mí sto. Jednalo se o vy s i kauce, na
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist