načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: V zajetí jídla -- Co znamenají naše nutkavé chutě a jak je překonat - Doreen Virtue Ph. D

V zajetí jídla -- Co znamenají naše nutkavé chutě a jak je překonat

Elektronická kniha: V zajetí jídla
Autor: Doreen Virtue Ph. D
Podnázev: Co znamenají naše nutkavé chutě a jak je překonat

Americká psychoterapeutka zjistila, že nezvladatelná chuť na určité jídlo se shoduje s typem osobnosti konkrétního člověka a jeho emočním stavem. Informuje, proč po tom jídle tolik ... (celý popis)
199
Produkt teď bohužel není dostupný.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4%hodnoceni - 81.4% 87%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 1 recenze

Specifikace
Nakladatelství: Synergie Publishing
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 351
Rozměr: 22 cm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Constant craving
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Lucie Moučková
Skupina třídění: Hygiena. Lidské zdraví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Synergie, 2012
ISBN: 978-80-737-0207-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Americká psychoterapeutka zjistila, že nezvladatelná chuť na určité jídlo se shoduje s typem osobnosti konkrétního člověka a jeho emočním stavem. Informuje, proč po tom jídle tolik toužíme a radí, jak se nepřejídat.

Popis nakladatele

Nedaří se vám zhubnout? A myslíte si, že na vině je vaše nadměrná, nezvladatelná chuť k jídlu? Pak je knížka známé americké psycholožky Doreen Virtue, PhD, pro vás ta pravá. Doreen Virtue tvrdí, že chuť k jídlu je zela přirozená věc, kterou není nutné zcela potlačit, a místo toho vás naučí, jak jí porozumět. Jste závislí na čokoládě, burských oříškách, chipsech, zmrzlině nebo na něčem úplně jiném? Zde se dovíte se, jaký emociální problém se za tím skrývá, a dokonce se vám dostane i rad, co s ním dělat a jak ho řešit. Jakmile pochopíte, proč máte na určité jídlo chuť, přestane vás vaše chuť ovládat a jen a jen vy si určíte, kolik toho sníte. Naléhavá potřeba přejíst se vás už nebude sužovat, a tak postupně a zcela přirozeně zhubnete, a váhu si dokonce udržíte. Hodně zdaru!

(co znamenají naše nutkavé chutě a jak je překonat)
Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
V zajetí jídla V zajetí jídla
Virtue Doreen
Cena: 99 Kč
Nutkavé chute Nutkavé chute
Virtue Doreen
Cena: 341 Kč
Max Schmitt na singlu Max Schmitt na singlu
Třeštík Michael
Cena: 251 Kč
Dobrý voják Švejk v zajetí Dobrý voják Švejk v zajetí
Hašek Jaroslav
Cena: 151 Kč
K elektronické knize "V zajetí jídla -- Co znamenají naše nutkavé chutě a jak je překonat" doporučujeme také:
 (e-book)
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
 (e-book)
Rady andělů na každý den -- 365 Andělských poselství, která uklidní, uzdraví a otevřou vaše srdce Rady andělů na každý den
 (e-book)
Zbavte se svých kil bolesti -- Pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním Zbavte se svých kil bolesti
 
Recenze a komentáře k titulu2013-03-24 hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%hodnoceni - 100%
Děkuji za tuto knihu. Je naprosto nejlepší jakou jsem kdy četla o hubnutí - tedy o naší psychice a její vliv na hubnutí.
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

V  "#$%&' $'()#

Pro! máme stále chu" jíst

a jak to p$ekonat

Doreen Virtue, PhD


Na památku

mé milované babi!ky

Pearl E. Reynoldsové


O ./#0

P$edmluva ......................................................................................................... 9

Pod%kování ....................................................................................................... 13

12/& 3456': D7v8*ujte sv-m vnit*ním pocit7m

K#39&:)# ;:

Úvod: tuk je zále&itost du'e ............................................................................. 17

K#39&:)# <:

Pocity SZNS ...................................................................................................... 39

K#39&:)# =

Emo!ní hlad: znaky, spou't%cí mechanismy a vít%zství nad ním .............. 49

K#39&:)# >:

Jaká emoce $ídí va'i chu" k jídlu? (Otestujte se) .......................................... 61

K#39&:)# ?

Chu" k jídlu: umo&(uje p$e&ít ........................................................................ 77

K#39&:)# @

Pro! jíme víc ze 'védsk)ch stol* a p$i oslavách?

(Odpov%+ vás mo&ná p$ekvapí!) .................................................................... 97

K#39&:)# A

Jak ovliv(uje t%lesnou hmotnost povaha ......................................................115

12/& (4B02: Interpretace touhy po jídle ...........................121

K#39&:)# C:

Jak jídlo m%ní náladu .......................................................................................123

K#39&:)# D:

Jak si od ba&ení pom*&eme sami ...................................................................149

K#39&:)# ;E:

Potrava pro du'i: jak vylé!it podstatu neustálé touhy po jídle ...................155


12/& &F%&': Co se skr-vá za touhami po jídle ..................169

K#39&:)# ;;:

Ba&ení po !okolád%: Hlad po lásce ................................................................171

K#39&:)# ;<:

Jste závislí na !okolád%? (Test) .......................................................................185

K#39&:)# ;=:

Závislost na mlé!n)ch v)robcích: proti depresi ..........................................193

K#39&:)# ;>:

Slané pochoutky: stres, zlost a strach ............................................................201

K#39&:)# ;?:

Ostrá jídla: honba za zá&itky ...........................................................................215

K#39&:)# ;@:

Ba&ení po nápojích: energie jako na houpa!ce ............................................223

K#39&:)# ;A:

O$echy a ara'ídové máslo: touha po zábav% .................................................233

K#39&:)# ;C:

Chléb, r)&e a t%stoviny: út%cha a uklidn%ní ..................................................241

K#39&:)# ;D:

Su'enky, dorty a kolá!e: touha po objetí, radosti a pocitu jistoty ..............249

K#39&:)# <E:

Touha po bonbonech: sladk) &ivotabudi!, odm%na a zábava ....................255

K#39&:)# <;:

Tu!ná jídla: zapln%ní prázdnoty .....................................................................265

K#39&:)# <<:

Láska p$iná'í pocit nasycení ...........................................................................273

12/& G&54&2: Ba+ení po jednotliv-ch jídlech – p*ehled ....277

K#39&:)# <=:

Zjist%te p$í!inu svého ba&ení ..........................................................................279

D*v%rn) pr*zkum mezi !tená$i .....................................................................317

Slovní!ek pojm* ...............................................................................................319

Odkazy ...............................................................................................................329

U&ite!né adresy pro ty, kte$í hledají pomoc .................................................349

Rejst$ík ..............................................................................................................353

O autorce ...........................................................................................................358


9

P F%(H)B5#

Kniha V zajetí jídla je v)sledkem mnohalet)ch v)zkum* silné

touhy po jídle na poli v%deckém, psychologickém i metafyzic

kém. Napsala jsem ji, abyste si vy, kdo ji !tete, dovedli vysv%tlit,

jaké emoce va'e p$ejídání zp*sobují, a dokázali je zvládnout.

Je ur!ena v'em, kdo cht%jí zhubnout a váhu si p$irozen)m

procesem sni&ování chuti k jídlu udr&et.

O váze a chuti k jídlu jsem se hodn% dov%d%la na základ%

vlastní zku'enosti s ba&ením po jídle. Nau!ila jsem se, &e udr

&et si váhu jde ruku v ruce se zachováním du'evního klidu.

Pracovala jsem také s mnoha &enami a mu&i po celém sv%t%

a pomáhala jim, aby si i oni p$irozen)m zp*sobem sní&ili

touhu po jídle.

Poprvé jsem se za!ala zajímat hloub%ji o chu" k jídlu, kdy&

jsem bojovala s vlastní závislostí na zmrzlin% a chlebu. Moje

matka byla praktikující p$íslu'nicí církve Christian Science

a otec psal a redigoval knihy o tom, &e nelze akceptovat jaká

koli omezení, a tak jsem vychovaná v tom, &e jsme se narodili

dokonalí, k obrazu Stvo$itele, a &e fyzické i du'evní problémy

mají p*vod v psychice. Vyr*stala jsem s tím, &e nesprávné

názory, negativní my'lenky a o!ekávání toho nejhor'ího jsou

p$í!inou nemocí, nehod a ne't%stí.

Bylo mi n%co p$es dvacet, kdy& se mi chu" k jídlu vymkla

kontrole, a p$irozen% jsem tedy hledala p$í!inu v emocích. V té

dob% nebyly k mání knihy o poruchách p$íjmu potravy a ne

existovaly ani podp*rné skupiny. Musela jsem si odpov%di na


V !"#$%& #&'("

10

to, pro! mám neustále pot$ebu cpát se zmrzlinou a chlebem, najít sama.

,íká se, &e kdy& &ák má zájem, u!itel se objeví. U m% to bylo,

kdy& jsem pracovala v nemocnici jako terapeutka se závisl)mi na drogách a s alkoholiky. Jak se do!tete v první kapitole, zjistila jsem, &e styl osobnosti m)ch klient* se shodoval s jejich

volbou drogy. Ti, kte$í byli závislí na heroinu, se hodn% li'ili od

závisl)ch na marihuan%, a osobnost alkoholik* byla úpln% jiná ne& u&ivatel* kokainu. Neustále jsem si dopl(ovala seznam

vzájemn)ch souvislosti mezi osobností konkrétního !lov%ka

a drogou, kterou si zvolil.

Domnívala jsem se, &e zkoumám jiné lidi, netu'ila jsem v'ak,

&e tím zkoumám sebe! Do'lo mi to v okam&iku, kdy& jsem

pracovala s n%kolika závisl)mi na heroinu. Nikdy jsem se k této droze nedostala, nikdy jsem ji nevid%la a nem%la jsem pon%tí,

jaké to je neustále po heroinu ba&it. Abych se dokázala vcítit

do jejich pocit*, kdy& lí!ili chu" na heroin, musela jsem se za

myslet nad svou vlastní nez$ízenou touhou po !okoládovém

dortu a po zmrzlin%. Drogov% závislí popisovali, jak je to táhne k injek!ní st$íka!ce a jak jsou v*!i tomu bezmocní. Já jsem

si v mysli zam%nila heroin za p$edstavu !okoládového dortu.

Tento postup mi pomohl porozum%t nezvladateln)m touhám

m)ch klient* mnohem lépe.

Musím p$iznat, &e jsem zpo!átku m%la sklon závislé na

heroinu do ur!ité míry soudit. Bylo to ode m% tehdy p%kn% pokrytecké! Oni sem p$i'li dobrovoln%, aby se tu podrobili lé!b%, zatímco já jsem si to ka&d) ve!er namí$ila z nemocnice

rovnou do nejbli&'í zmrzlinárny vyhlá'ené -rmy Baskin-Ro

bbins! Ve chvíli, kdy jsem si dokázala up$ímn% $íct: Klient#m

se závislostí pomáhá$, ale ty se v té své na jídle po%ád utápí$, u&

ne'lo couvnout. Nem%la jsem jinou volbu, ne& se z toho dostat.

11

P%edmluva

Následujících jedenáct let mi p$ineslo báje!nou úzdravu,

spoustu v%domostí a spln%n)ch sn*. Pochopila jsem, pro! jsem

po$ád m%la takov) hlad: bála jsem se sv)ch vnit$ních pocit*.

V nitru jsem cítila, &e mám ud%lat n%co se sv)m man&elstvím

i se svou profesí, a bála jsem se uv%$it tomu, co mi t%lo $íkalo.

Myslela jsem si, &e to nedoká&u! Proto jsem se tomuto hlasu

sna&ila „zacpat pusu“ jídlem.

Jakmile jsem kone!n% za!ala poslouchat sv*j instinkt místo

toho, abych ho jídlem dusila, &ivot se mi radikáln% zm%nil.

Z tlusté, ne'"astné &eny, které se nedostává pen%z ani lásky, se

stala 'tíhlá psychoterapeutka, která má spoustu p$átel, lásky

i pen%z. Poznala jsem, &e instinkt nikdy nel&e; to jen my ne

v%nujeme pozornost jeho moudrosti a ned*v%$ujeme jeho

vedení.

Pak jsem za!ala studovat poruchy p$íjmu potravy a psycho

logické aspekty, které ba&ení po jídle vyvolávají. P$i'la jsem

na to, &e stejn% jako u m)ch klient* závisl)ch na drogách ko

responduje ne$ízená chu" na ur!ité jídlo s typem osobnosti

konkrétního !lov%ka a jeho emo!ním stavem. Své poznatky

jsem za!ala prezentovat na workshopech a hovo$it o nich s kli

enty a v)sledky byly ohromující. Zjistila jsem toti&, &e místo

toho, abych se celé hodiny, dny nebo m%síce sna&ila odhalit

emo!ní problém, jeho interpretace prost$ednictvím nezvla

datelné touhy po jídle mi umo&nila obejít klientovy obranné

mechanismy a dostat se p$ímo k jádru v%ci.

V)sledek mého v)zkumu nyní dr&íte v rukou. Jsou zde

informace, které pot$ebujete k tomu, abyste si up$ímn% p$i

znali, pro! po ur!itém jídle tolik ba&íte. K tomu jsem p$idala

také $adu návrh* a rad jak se nep$ejídat, jak omezit emo!n%

podmín%n) p$íjem potravy a znovu získat vyvá&enou chu"

k jídlu. V !"#$%& #&'(" 12

Cesta od p$ejídání k normálnímu jedení není jednoduchá,

ale je nutná. Pro m% znamená volbu mezi tím, &e budu uv%z

n%ná v tuku, nebo bude m*j duch svobodn), ni!ím nesu&ovan)

a t%lo lehké. Doufám, &e stejn% jako já se i vy rozhodnete vy

manit z tukového sev$ení!

— Doreen Virtue

Havaj


13

P:(IJ:526'

Cht%la bych pod%kovat Jill Kramerové, Reidovi Tracymu, Kris

tin% Tracyové, Jeannie Liberatiové, Christy Salinasové, Amy

Rose Grigoriouové, Billovi a Joan Hananov)m, Ad% Mont

gomeryové, Pearl E. Reynoldsové, Mary Bakerové Eddyové,

Catherine Ponderové, Forestu Hollymu, Marianne William

sonové, Normanu Vincentu Pealeovi, Sheldonu Koppovi, Vik

toru Franklovi, Grantu Virtueovi a Chucku Virtueovi.

Ve l i k é d í k y p a t$í m)m klient*m, ú!astník*m workshop* a také

mnoha &enám, které mi napsaly, kdy& si p$e!etly moji knihu

Zbavte se sv&ch kil bolesti; Pochopte souvislost mezi zneu'itím,

stresem a p%ejídáním. Otev$enost, s jakou popisujete své pocity

zoufalství i nad%je, na m% zap*sobila mimo$ádn% siln%. Za va'i

reakci na lé!ivé poselství této knihy vám mnohokrát d%kuji!


12/& 3456'

DK5IFB$&% /5LH

569&F6'H 3:M9&KH


Poznámka: Kdekoliv se v této knize zmi(uji o v&zkumu, kter&

provedl n)kdo jin&, pou'ívám !íslované odkazy [

1

]. Odkazují na

seznam v p%íloze této knihy. Tyto poznámky neobsahují 'ádn&

dal$í materiál, pouze uvád)jí zdroje zab&vající se konkrétním

tématem, pokud byste se o n)m cht)li dov)d)t víc. I kdy' se

rozhodnete nev)novat odkaz#m pozornost, p%i !tení knihy vám

'ádná informace nebo sd)lení neunikne.


17

K #39&:)# ;

Ú5:(: &BJ $% "2)%N9&:/& (BO%

Ka&dá va'e !ást je dokonalá, celistvá a úplná – chu" k jídlu ne

vyjímaje. Va'e nenasytnost a touha po jídle neznamená, &e by

s vámi bylo n%co 'patn% nebo &e byste m%li slabou v*li. Prost%

jen poukazují na to, &e chu" k jídlu vám funguje p$esn% tak, jak

v danou chvíli má.

Celé va'e t%lo, v!etn% chut% k jídlu, ukazuje, do jaké míry je

v pohod% va'e mysl. Chu" k jídlu je jako palubní deska letadla – má

varovat, kdy& za!ne docházet duchovní a emo!ní palivo. Hlad je

!ervená kontrolka, která signalizuje „Pot$ebuji b)t víc v pohod%!“

Zví$ata p$ib)vají na váze, kdy& se p$ipravují na zimní spá

nek. Lidé, kte$í nosí kila navíc, prod%lávají spánek duchovní

a sv*j skute!n) potenciál nevnímají. Nadváha jim slou&í jako

ochrana proti poci"ovanému nebezpe!í a nedostatku ve sv%t%,

kter) je ve skute!nosti pln) bezpe!í a hojnosti. Je na!ase pro

citnout z tohoto t%&kého a únavného spánku z nadváhy a p$e

jídání. Kdy& vystoupíte z tmavé jeskyn%, kde jste p$ezimovali,

na denní sv%tlo, za&ijete ten prav) pocit v%!ného jara, napln%n)

tvo$ivostí, úsp%chem a energií.

V minulosti jste se mo&ná sna&ili zahubit svoji chu" k jídlu

vn%j'ími prost$edky, jako jsou diety, prá'ky nebo pilulky. Sami

jste zjistili, &e tyto metody nefungují dlouho. Místo toho je

t$eba, abyste si chu" k jídlu uzdravili, a sice vlastními silami.

Práv% takov) postup p$edkládám na následujících stránkách.


V !"#$%& #&'("

18

Není náhodou, &e v ur!itém okam&iku la!níte po ur!itém

jídle. Ka&d) má chu" na to jídlo, o kterém se domnívá, &e mu

navodí klid mysli. Touha po jídle vzniká ze dvou d*vod*: bu+

tou&íme cítit se lépe po emocionální stránce, nebo si chceme

zv)'it hladinu energie. Chceme se cítit energi!t%ji, nebo klidn%ji.

Bezpe!n%ji a sebev%dom%ji. Mén% na'tvan% !i ustaran%.

V'ichni &iví tvorové se sna&í uspokojit svoji základní pot$ebu

jídla, vody, odpo!inku, p$íst$e'í a du'evní pohody. Pokud n%

která z t%chto pot$eb není napln%na, t%lo vám dává najevo, &e

máte situaci napravit. Tento proces udr&ování p$íjemné a zdravé

rovnováhy t%la a mysli se naz)vá homeostáza.

Zmín%n) princip homeostázy vám $ekne, abyste si oblékli

bundu, kdy& je vám zima, abyste se napili, kdy& máte &íze(,

a abyste spali, kdy& jste unavení. Jakmile ztratíte du'evní po

hodu, va'e vnit$ní pocity vás nasm%rují k tomu, abyste pod

nikli n%co k náprav% této znepokojující situace. Pokud nic ne

ud%láte, dostaví se negativní emoce, nap$íklad deprese. Va'e

t%lo má nicmén% i nadále tendenci udr&et homeostázu, a proto

se sna&í navázat s vámi dal'í kontakt. Va'e chu" k jídlu ví, které

jídlo vám dodá tou&ebnou emoci nebo energii – které vás tedy

do!asn% vrátí do stavu du'evní pohody.

Ka&dé jídlo, po kterém ba&íte, vám doká&e zm%nit náladu

nebo energii tak, &e se na n%jak) !as vrátíte zp%t do homeo

stázy. Jak se dále do!tete, p$irozená inteligence lidského t%la

je ohromující.

Vn i t!ní pocity

Centrem na'ich emocí je oblast b$icha. Tady cítíme strach,

vzru'ení, zlost i lásku. Z$ejm% jste u& n%kdy za&ili n%kter) z ná

sledujících pocit*:


Úvod: tuk je zále'itost du$e

19

. Vzru'ením vás 'imralo v &aludku.

. Zamilovali jste se a v d*sledku toho jste ztratili chu"

k jídlu.

. Va'e intuice p$i'la v podob% „zvlá'tního pocitu v b$i'e“.

. Strachem nebo obavami se vám svíral &aludek.

. Z nervozity vám bylo nevolno nebo vás bolel &aludek.

. M%li jste pocit hladu, proto&e jste byli osam%lí, ve stresu

nebo jste se nudili.

. M%li jste hrozn) strach, a& vám z toho bylo nevolno.

. Nedokázali jste „spolknout“ nebo „strávit“ nep$íjemnou

situaci.

. N%kdo se vás sna&il „krmit“ l&emi.

. Hladov%li jste po pozornosti nebo lásce.

. M%li jste n%koho plné zuby.

Intuice neboli to, co cítíte kolem &aludku, nás sm%ruje a vede.

Na'e nitro je pojítkem mezi inteligencí vesmíru a lidskou zku

'eností. Tento vnit$ní hlas v sob% obsahuje miliony let moud

rosti zd%d%né po na'ich jeskynních p$edcích. ,íká nám, zda

se doty!n) chová !estn%, nebo ne, na jakou profesní dráhu se

dát, jak) si koupit d*m, koho si vzít atd.

Kdy& nasloucháme vnit$ním pocit*m, odm%nou je nám v&dy

pocit du'evního klidu. Jakmile nás d%sí pokyny vycházející z na

'eho nitra („Bojím se d%lat vysn%nou kariéru, proto&e mám

strach, &e se mi to nepoda$í.“), uml!íme vnit$ní hlas tím, &e do

sebe n%co naházíme nebo nalijeme, nap$íklad jídlo nebo alkohol.

Bylo mi 22, kdy& jsem to za&ila poprvé. Byla jsem mladá

maminka &ijící v man&elství, které na tom bylo bídn% citov%

i -nan!n%. S obtí&emi jsme platili nájem a &ivili syny. /ili jsme

ve stresu a v obavách, a proto jsme se neustále hádali. Ka&d)

den nás listono' zásobil upomínkami za nezaplacené slo&enky.


V !"#$%& #&'("

20

M*j man&el byl zt%lesn%ním strachu a jednou z jeho nejv%t

'ích obav bylo, &e bych ho mohla opustit kv*li jinému mu&i. Na

obranu proti tomuto strachu m% neustále krmil negativními

$e!mi. ,íkal mi, &e jsem tlustá, o'klivá, hloupá a k ni!emu a &e

m% &ádn) jin) mu& nebude chtít – u& proto, &e mám dv% d%ti.

Tu h l e l e& $íkal tak !asto, &e jsem jí nakonec uv%$ila. Jeho l&i m%

hypnotizovaly a p$esv%d!ily m%, &e si nic lep'ího nezaslou&ím.

P$esto jsem si udr&ovala vnit$ní p$edstavu o svém &ivot%, jak)

m%l podle m% b)t. Jako by se mi v mysli promítaly diapozitivy, vi

d%la jsem se '"astná a svobodná. /iv% jsem si p$edstavovala sebe

coby psychoterapeutku a autorku knih, která &ije v dom% u vody,

je v dobré kondici, má zdravé t%lo a 'tíhlou postavu. Dnes vím,

&e to byl B*h, kdo ke mn% promlouval prost$ednictvím m)ch

vnit$ních pocit*.

Kdykoliv jsem si dovolila tento sv*j sen p$iznat, dostala jsem

nesmírn) strach. Vypráv%la jsem ho man&elovi, a ten se mi vy

smál. Jak m*&u já, nevzd%laná &ena v domácnosti, která se stará

o rodinu, nemá peníze a postrádá jakékoliv sebev%domí, by"

jen pom)'let na to, &e bych dosáhla tak vysokého cíle? Ta moje

vnit$ní vize m% d%sila, proto&e jsem nev%$ila, &e bych si zaslou

&ila n%co dobrého. Ostatní lidé si dobro zaslou&í, ale já ne. Tímto

zp*sobem ve mn% moje nitro vyvolávalo pocit strachu.

P$ím) zp*sob, jak se s tímto typem strachu vypo$ádat, je

d*v%$ovat svému instinktu a $ídit se jeho pokyny. Já jsem si

nejprve zvolila ne zrovna '"astnou alternativu, která spo!ívala

v tom, &e jsem sv*j vnit$ní hlas uml!ovala p$ejídáním. Házela

jsem do sebe jídlo, tloustla jsem a tlou'"ka byla dal'ím potvr

zením toho, &e si nezaslou&ím sv)ch cíl* dosáhnout.

V té dob% nade mnou moje prohry a &ivotní rány natolik ví

t%zily, &e jsem si $íkala: „Nevím, co d%lám!“ Kdy& jsem se od

nich kone!n% dokázala odpoutat a dovolit Bohu, aby se o n%


Úvod: tuk je zále'itost du$e

21

postaral, za!ala jsem svému nitru d*v%$ovat. Naslouchala jsem

tomuto vnit$nímu rádci a odhodlala se mu v%$it. M%la jsem za

to, &e B*h by mi nedal úkol bez toho, aby m% zárove( nevybavil

dostate!nou zásobou talentu, tvo$ivosti a odvahy.

To b y l o t o n e j l e p'í rozhodnutí mého &ivota. Pochopila jsem,

&e kdykoliv m% n%co svede na scestí, je to tím, &e neposlou

chám sv*j vnit$ní hlas. Je to ve chvíli, kdy p$estanu b)t v pohod%,

a v d*sledku toho m% p$epadne obrovská touha po jídle. Pak se

p$ejídám, a tak vzniká za!arovan) kruh.

Kdy& jsem ale za!ala svému vnit$nímu hlasu naslouchat, byla

jsem nasm%rována k napln%ní sv)ch sn*. Za!ala jsem studovat,

psala jsem !lánky a udr&ovala si o sv)ch snech jasnou a p$es

nou p$edstavu. Moje vnit$ní pocity m% p$evedly p$es nezdary

a pochybnosti. Díky tvrdé práci a modlitbám jsem se stala tím,

co jsem tolikrát vid%la ve sv)ch p$edstavách – psychoterapeut

kou, která se pravideln% objevuje v celostátní televizi, a autorkou

nejprodávan%j'ích knih.

O v'echny mé pot$eby a po&adavky je postaráno, proto&e

vím, &e si dobro zaslou&ím. Vy si dobro zaslou&íte také. V'ichni

si ho zaslou&íme.

Kdy& následujeme své instinkty, nem*&eme ud%lat chybu.

Napl(ujeme Bo&í zám%r, kter) v kone!ném d*sledku pomáhá

i ostatním, zejména !len*m na'í rodiny. Není d*vod se p$ejídat,

kdy& je na'e mysl v klidu a pohod%. Nechat se vést sv)m nitrem

zp*sobí ve va'em &ivot% zázraky!

Je na"ase se vylé"it

Jestli&e se pot)káte s nadváhou a dr&ením r*zn)ch diet, z$ejm%

u& moc dob$e víte, jak zhubnout! Mén% jíst a víc se h)bat –

v tom není &ádná v%da. P$esto Ameri!ané vá&í víc ne& kdykoliv


V !"#$%& #&'("

22

p$edtím, co& spo!ívá v jejich p$íli'né chuti k jídlu. Kdybychom nebyli neustále hladoví, nem%li bychom s nadváhou problémy.

Informace v této knize vám pomohou zmírnit ba&ení po

jídle. Ujasníte si, pro! máte stále chu" na ur!ité jídlo, a ta se po

stupn% vytratí, nebo dokonce zmizí. Budete mít pocit, &e máte

jídlo víc pod kontrolou. Místo toho, aby vám krabice su'enek

p$ikazovala, &e ji máte sníst, budete si sami moci rozhodnout,

zda si vezmete dv%, jednu nebo také &ádnou su'enku.

Nau!íte se moji málo známou metodu interpretace touhy

po jídle. Jakmile budete v%d%t, jak si své touhy vysv%tlit, u& vás nikdy nep$epadne naléhavá pot$eba se p$ejíst.

Ba#ení po jídle je jako no"ní m$ra

Vysv%tlení touhy po jídle se podobá v)kladu zl)ch sn*. No!ní

m*ry a nezvladatelné chut% mají koneckonc* mnoho spole!

ného. V'em se nám zdají 'patné sny, kdy& se sna&íme vyhnout konfrontaci s nep$íjemn)mi my'lenkami nebo pocity.

Zp*sob, jak se zbavit no!ních m*r, je stejn), jako zbavit

se ba&ení po jídle. V  prvním p$ípad% jdete p$ímo ke zdroji

starostí s prací, pen%zi, p$áteli, láskou, rodinou, zdravím nebo

!ímkoliv jin)m. N%kdy v'ak p$í!ina strachu není na první

pohled z$ejmá. 0asto se nechceme podívat pravd% do o!í, tedy na rozpor mezi pocity a p$esv%d!ením. Tento strach nám brání provést zm%ny, které by v nás nastolily psychickou pohodu.

V takov)ch p$ípadech je nejlep'ím $e'ením 'patn) sen

nebo ba&ení po jídle vylo&it. Tento v)klad vám nastaví zrcadlo a umo&ní vám, abyste okam&it% poznali p*vod své emo!ní nepohody !i bolesti. Jakmile odhalíte p*vodce, podniknete ty

správné kroky a oprostíte se od minulosti.

Úvod: tuk je zále'itost du$e

23

V)klad sn* je disciplína, která se studuje od dob Freuda,

a v%t'ina terapeut*, jako jsem já, ho pravideln% b%hem lé!by

pou&ívá. Terapeutovi i klientovi pomáhá obejít obranné me

chanismy a rychle pochopit hluboko ulo&ená p$esv%d!ení,

která spou'tí mechanismus nezdravého jednání.

Kdy& jsem p$ed lety za!ala s interpretací nejr*zn%j'ích závis

lostí na jídle, p$i'la jsem na to, &e je mnohem spolehliv%j'í ne&

interpretace sn*, nebo" je ve h$e jen málo prom%nn)ch. P$i v)

kladu sn* musí terapeut posuzovat, co pro konkrétního !lov%ka,

kterému se dan) sen zdál, znamenají jednotlivé symboly. Voda,

barvy, budovy, vozidla a lidé se ve snech vyskytují !asto a pro

ka&dého mohou mít úpln% jin) v)znam a d*le&itost.

V p$ípad% závislosti na jídle jsou v'ak v)znamy skryté za

jednotliv)mi jídly mnohem jednozna!n%j'í. Nap$íklad inter

pretace toho, co znamená neustálá touha po ara'ídovém másle

s k$upav)mi kousky, je nem%nná; tento typ závislosti tém%$

v&dy poukazuje na osobu ve stresu, která je na'tvaná, frustro

vaná a pot$ebuje zábavu a odpo!inek.

Ka&dé jídlo souvisí s ur!itou náladou. Kdykoliv se vám chu"

k jídlu vymkne kontrole, je to proto, &e se chcete cítit víc nabití

energií, uvoln%n%j'í nebo chcete mít lep'í náladu. Intuitivn%

tou&íte p$esn% po tom jídle, které p$inese k)&en) efekt.

Studiem souvislosti mezi náladou a závislostí na jídle se

krom% m% zab)vali i jiní odborníci. Jejich v)sledky potvrzují

mé záv%ry, &e na to, aby bylo mo&né p$esn% zjistit konkrétní

emo!ní problém, sta!í v%d%t, po jakém jídle !lov%k ba&í.

Nap$íklad Bernard Lyman, PhD, univerzitní profesor z Brit

ské Kolumbie, po&ádal 200 lidí, aby si p$edstavili 22 r*zn)ch

emocí, v!etn% zlosti, nudy, deprese, samoty a radosti. Ú!astníci

studie si pak konkrétní emoci vybavili a dr. Lyman se jich ptal,

na co zrovna mají chu".

V !"#$%& #&'("

24

V)sledky byly statisticky v)znamné – to znamená, &e byly

jednozna!n%j'í, ne& by tomu bylo v p$ípad% náhody. Obliba

konkrétního jídla souvisela s konkrétní emocí. Tabulka na

následující stran% ukazuje, k jak)m záv%r*m dr. Lyman do'el.

Je zajímavé, &e „strach“ vytvá$í velkou chu" na n%co k zakous

nutí – zdravého i nezdravého – a &e „láska“ a „pocit 't%stí“

vyvolávají silnou chu" na mou!ník (nejspí' !okoládov), a!koliv

to v této studii není speci-kováno). Na základ% v)sledk* svého

v)zkumu dosp%l dr. Lyman k záv%ru, &e r*zné chut% zcela jasn%

souvisejí s r*zn)mi emocemi.

1

Úvod: tuk je zále'itost du$e

25

Ba'ení po ur!itém jídle v závislosti na vyvolan&ch pocitech u celkového

po!tu 200 student# (vyjád%eno v procentech)

Úzkostn) 1"astn) Milující Sebev%dom) Slavnostní

Salát 2 5 12 11 6

Polévka 6 1 0 2 6

Va j í!ka 3 1 2 3 1

Ryba 0 4 4 15 3

Maso 11 29 28 26 23

Dr*be& 0 3 1 6 5

Zape!ené maso

se zeleninou

2 6 2 8 3

Jídlo z fast foodu 6 12 6 4 2

Zelenina 3 23 16 11 18

S)r 1 6 4 6 0

Ovoce 6 11 10 7 7

Sendvi! 8 4 2 3 3

Mou!ník 3 15 10 1 3

Mléko 5 2 1 0 2

D&us 2 1 0 1 0

Malá sva!ina –

zdravá

20 13 9 7 8

Malá sva!ina –

nezdravá

20 9 7 1 3

Nealko nápoje 11 6 3 6 8

Alkohol 0 6 14 3 0

Nic 19 3 18 7 17

Cokoliv 4 8 12 14 5

Nevím 2 3 6 3 9

Zdroj: Lyman, 1982

1

V !"#$%& #&'("

26

Chu% k jídlu uzdravte, neni"te ji

Myslím si, &e s v)kladem, co znamená tou&it po ur!itém jídle,

se budete seznamovat rádi. Kdy& p$edná'ím nebo se ú!astním

televizních !i rozhlasov)ch po$ad*, kde mluvím o závislosti na

jídle, lidé z publika v&dy cht%jí znát vysv%tlení své touhy. Proto

jsem se rozhodla napsat tuto knihu, abyste se nau!ili interpre

tovat ji u sebe, u !len* své rodiny i sv)ch p$átel.

Budete &asnout nad tím, jak je va'e chu" k jídlu moudrá,

i nad tím, jak je va'e intuice p$esná, kdy& tou&íte po jídle, které

dokonale odpovídá po&adovanému emocionálnímu nebo fy

zickému stavu!

Dovolte mi otázku: Co se t)!e va'í chuti k jídlu, stravovacích

návyk* nebo váhy, máte pocit, &e vás touha po jídle ovládá?

Zdá se vám n%kdy, &e nemáte jinou mo&nost, ne& si jídlo, po

kterém tak ba&íte, prost% vzít? Jsou chvíle, kdy nedoká&ete

myslet na nic jiného ne& na jídlo? A" u& vás to táhne k !okolád%,

hamburger*m se s)rem, chlebu nebo ke zmrzlin%, není pro vás

nesmírn% frustrující pot)kat se se závislostí na jídle?

/aludek $íká: „Chci to – HNED TE2!“

Rozum oponuje: „Ne, tohle nem*&e'. Jde to na tlou'"ku.

Pot$ebuje' zhubnout. Zapome( na to.“

/aludek odmlouvá: „Ale já to chci!“ 0ím víc rozum $íká ne,

tím víc si to jídlo chcete dát.

Ve s k r y t u d u'e víme, &e hlad z$ídkakdy vychází z fyzické po

t$eby. Obvykle p$edstavuje p$ání, abychom se cítili lépe práv)

te*. Tak, jako zví$e v kleci p$echází sem a tam, chu" krou&í

kolem my'lenek, plán* a energetického stavu. P$edstavujete

si dopodrobna jídlo, po kterém ba&íte: jak chutná, kde se dá

koupit, jak ho p$ipravit. Také si p$edstavujete, jak od!iníte

p$ijaté kalorie a gramy tuku tím, &e si zacvi!íte nebo vynecháte

snídani.

Úvod: tuk je zále'itost du$e

27

Je to kruh závislosti, v n%m& vám honba za jídlem zabírá

velkou !ást &ivota. Najednou u& nad sebou nemáte kontrolu.

Má ji jídlo. Jestli&e jste jako já, pak nechcete zbytek &ivota strá

vit bojem. Dobrá zpráva je, &e ani nemusíte. Otázky t%lesné

hmotnosti a jídla nemusejí p$edstavovat neustál) poty!ku mezi

silou v*le a apetitem, pokud ud%láte následující:

P%esta(te se soust%edit na neustálé shazování p%ebyte!n&ch

kilogram# a místo toho obra+te svou pozornost k zachování

du$evního klidu.

Jestli&e budete v pohod% psychicky, budete mít touhu po jídle

stále pod kontrolou! N%kdy ale není dost z$ejmé, co vás z toho

zmatku vyvede a p$inese vám k)&en) klid. V té chvíli pom*&e

interpretace ba&ení po jídle – uká&e vám, které oblasti &ivota

je t$eba v%novat pozornost.

Ka&dá potravina, po ní& nezvladateln% tou&íte, souvisí s kon

krétní emocí nebo v%cí, která si &ádá va'i pozornost. Kdy& se

pot)káte s depresí, nejspí' máte velkou chu" na mlé!né v)robky,

jako je s)r nebo zmrzlina. Kdy& máte strach, sáhnete po n%!em

k$upavém, jako jsou chipsy nebo o$í'ky. V podstat% existuje

biologick) i psychologick) d*vod pro závislost na jídle, a" je to

cokoliv. Jakmile objevíte emoci, která se za tím skr)vá, pocítíte

úlevu pramenící z toho, &e jste k sob% byli up$ímní. V tu chvíli

se va'e touha po jídle zmen'í.

Ka&dou potravinu tvo$í minerály, aminokyseliny, textura,

v*n% a dal'í vlastnosti, které ovliv(ují náladu a energii. N%které

mají povzbuzující ú!inky, jiné naopak uklid(ují, dal'í aktivují

v mozku centrum slasti. Jídlo má tedy schopnost m%nit náladu,

má „psychoaktivní“ vlastnosti. A práv% takové vlastnosti mají

i léky, které se p$edepisují na depresi, úzkost nebo astma!

V !"#$%& #&'("

28

Nálada, kterou si intuitivn% p$ejete mít, ur!uje, po jakém

jídle tou&íte. Pokud se cítíte deprimovaní nebo letargi!tí, tíh

nete k jídlu, které vám zlep'í náladu. Pokud jste nervózní !i

podrá&d%ní, budete mít velkou chu" na jídlo, které vám zklidní

nervy. Nudíte se? Va'e ba&ení vás nasm%ruje k jídlu, které vám

v mozku aktivuje chemické látky vyvolávající pot%'ení nebo

vzru'ení.

Abych svá zji't%ní n%!ím dolo&ila, za!lenila jsem do této

knihy také materiál, kter) vychází z rozsáhlého v)zkumu ve

t$ech oblastech:

1. V'decké studie, provád%né na univerzitách po celém

sv%t%, t)kající se psychoaktivních (tedy náladu m%ní

cích) vlastností jednotliv)ch potravin. Zárove( jsem

shromá&dila nejnov%j'í studie o chuti k jídlu u lidí (d%tí

i dosp%l)ch) a u zví$at, o potravinov)ch preferencích

a vlivu cvi!ení na receptory v mozku a chu" k jídlu.

2. Tr a d i"ní "ínská medicína a její teorie o „energii“ jídla.

Zajímavé je, &e tvrzení 0í(an*, &e jídlo doká&e povzbu

dit i uklidnit, je v naprostém souladu s moderními v%

deck)mi v)zkumy! Potraviny ozna!ené ji& p$ed n%kolika

sty lety jako „pálivé“ (co& podle !ínského léka$ství není

chu", n)br& povzbuzující schopnost) se shodují s t%mi,

kterou dnes naz)váme vazokonstriktory (látky stahující

cévy) nebo stimulanty.

3. Individuální rozhovory vedené v klinick)ch podmínkách

i na m)ch workshopech. Studiem tisíc* &en a mu&* jsem

si jejich touhu po jídle dokázala dát do souvislosti s jejich

emo!ními problémy a nej!ast%ji se objevujícími náladami.

Úvod: tuk je zále'itost du$e

29

Ta k é j s e m s i v e d l a p$esné záznamy o sv)ch vlastních závis

lostech na jídle a jim odpovídajícím náladám.

Je zajímavé, &e v'echny tyto t$i zdroje informací – moderní v%

deck) v)zkum, pojetí tradi!ní !ínské medicíny a mnou vedené

rozhovory – poskytují podobné záv%ry ohledn% souvislosti

konkrétního jídla s konkrétní emocí.

Ba#ení po jídle vysv'tluje v(echno

Ka&d) pochopiteln% m*&e dostat hlad. Nezvladatelná touha po jídle,

mnohem siln%j'í normální chu" k jídlu, a dokonce i víc ne& chu",

kterou v nás vyvolávají opulentní oslavy, je trvalá, otravná a vlezlá.

Navíc !lov%ku hatí dob$e mín%né stravovací a v)&ivové plány.

Ba+ení po jídle dle mé de-nice je posedlá touha po urPi

tém druhu jídla. Je to jiné, ne& kdy& máme hlad na cokoliv, co

se namane v ledni!ce nebo ve spí&i. Li'í se to také od situace,

kdy se p$ejíme t$eba bursk)ch o$í'k* nebo popcornu jen proto,

&e byly v dosahu. Ba&ení po jídle znamená neodbytné my'lenky

a touhy po ur!itém druhu nebo kategorii potravin, jako je

nap$íklad !okoláda, bramborové lupínky nebo jídla mexická

kuchyn%. N%kdy se objeví i „zdravé“ ba&ení po ovoci, zelenin%

nebo obilovinách, ale v%t'ina závislostí se t)ká pr*myslov%

vyráb%n)ch potravin s velk)m obsahem tuku.

Zatímco normální, zdrav) apetit s rozumn)mi stravovacími

návyky je p$íjemn), posedlá touha po jídle otravuje. Nezvlada

telná chu" se plete do svobodného rozhodování, zda si to jídlo

vezmeme, nebo si ho odep$eme. Ba&ení nás ovládá a nikdo

není rád n%!ím otrokem.

Jsem pevn% p$esv%d!ená, &e nezvladatelná touha po jídle má

na sv)domí v$echna ta obézní t)la, nedodr'ené diety i v$echny

V !"#$%& #&'("

30

nemoci související se stravováním. Jakmile se nám poda$í p$e

stat po jídle ba&it, nezdravé stravovací návyky zmizí. V&dy"

obezita není zp*sobena nedostatkem znalostí o v)&iv%, ale

p$íli' aktivní chutí k jídlu. Ur!it% mi dáte za pravdu, &e kdy

bychom nem%li po$ád hlad, nem%li bychom p$ece d*vod se

p$ejídat.

Kdysi jsme mo&ná mohli svád%t nezdravé stravovací návyky

na neznalost. Dnes v'ak u& v%t'ina lidí zná doporu!ení pro zdra

vou v)&ivu s nízk)m obsahem tuku, ke které pat$í také pravi

delné cvi!ení. Prakticky ka&dé dít% 'kolou povinné se u!í základy

v)&ivy a ka&d), kdo má p$ístup k médiím – !asopis*m, novinám,

rozhlasu nebo televizi – je bombardován informacemi o tom, jak

je t$eba jíst hodn% ovoce a zeleniny a sní&it p$íjem nasycen)ch

mastn)ch kyselin. Sly'íme to ze v'ech stran!

Dv% studie zkoumaly, jaké znalosti o v)&iv% má pr*m%rn% vzd%

lan) !lov%k. V roce 1958 odpovídalo 300 britsk)ch &en na otázky

t)kající se nutri!ního slo&ení jednotliv)ch potravin. O dvacet let

pozd%ji provedla jiná skupina v%dc* podobn) pr*zkum na jin)ch

t$ech stovkách &en, kter)m byly polo&eny stejné otázky. Podívejte

se, jak rozdílné jsou odpov%di v odstupu dvaceti let!

2

Procento znalostí o slo'ení potravin, provád)né na vzorku 300 'en

1958 1978

Vitaminy 44 % 98 %

Bílkoviny 27 % 97 %

Kalorie 14 % 96 %

Sacharidy 3 % 86 %

Tu k y 3 % 94 %

Zdroje: Jenkins; British National Foundation

2

Úvod: tuk je zále'itost du$e

31

Pokud by byl stejn) pr*zkum proveden dnes, pov%domí o slo

&ení potravin by se pravd%podobn% je't% více p$iblí&ilo hodnot%

100 procent. P$esto jsou Ameri!ané zavalit%j'í ne& kdy p$edtím –

jak uvádí National Center for Health Statistics (Národní cent

rum pro zdravotnickou statistiku), 34 % z nich má v sou!asné

dob% nadváhu, zatímco v roce 1988 to bylo jen 25 procent. Pro!

tomu tak je v dob%, kdy tém%$ ka&d), kdo !etl n%jakou knihu

nebo !asopis o zdraví nebo hovo$il s léka$em, ví, jak je d*le

&itá strava s nízk)m podílem tuku a pravidelné cvi!ení? Jsem

p$esv%d!ena, &e u Ameri!an* je d*vodem stále se roz'i$ujícího

obvodu v pase psychicky podmín%né p$ejídání.

Je tedy jasné, &e problém nespo!ívá v nedostatku informací

o v)&iv%. Jedna studie dokonce zjistila, &e obézní lidé a ti, kte$í

dr&eli n%jakou dietu, toho o v)&iv% v%d%li podstatn% víc ne&

lidé s normální váhou, kte$í nedr&eli &ádnou dietu.

3

V)&ivová

poradkyn% Jane 3omasová zkoumala vztah mezi v%domostmi

o v)&iv% a skladbou jídelní!ku a do'la k záv%ru, &e „...zp*sob

stravování se z$ejm% nezm%ní jen proto, &e by n%kdo dispono

val t%mi správn)mi znalostmi“.

4

A!koliv se spot$eba tuku v pr*m%rné americké domácnosti

sní&ila, celkové mno&ství kalorií, které Ameri!ané jídlem p$i

jmou, vzrostlo. Vzhledem k tomu, &e &ijeme ve stále v%t'ím

stresu a nejistot%, p$irozen% hledáme zdroj út%chy a uklidn%ní.

Pro mnoho lidí je tím zdrojem jídlo.

Ke zdrav%j'ímu zp*sobu stravování pom*&e jen jedno:

pochopit, pro! !lov%k ba&í po ur!itém druhu jídla. Jakmile

si p$iznáte, &e va'e nezvladatelná touha po máslov)ch su

'enkách s ara'ídy nebo !emkoli jiném vlastn% znamená, &e

tou&íte uklidnit se a trochu se pobavit, za!nete mít pocit, &e

chu" k jídlu u& nemáte tak velkou a nemá nad vámi absolutní

nadvládu.

V !"#$%& #&'("

32

Co s tím má spole"ného váha?

Pracuji s chorobn)mi jedlíky u& $adu let a v&dy m% fascinovali

klienti (v%t'inou &eny), kte$í dokázali odrecitovat pr*m%rné

mno&ství kalorií, tuk* a sacharid* u tém%$ jakékoliv potraviny.

M%li doma tucty knih o dietách a p$e!etli spoustu !lánk* o tom,

jak zhubnout. V'ichni v%d%li, jak p$ebyte!ná kila shodit – jak

jsem ji& uvedla, problém tedy nespo!ívá v nedostatku znalostí

o v)&iv%. Skute!n)m problémem byla jejich naprosto nekont

rolovatelná chu" k jídlu. Dala by se p$irovnat ke koni s udidlem

v hub%, kterého se jezdec marn% sna&í $ídit. A práv% tak se

chová apetit t%chto klient*, jen& nad nimi p$evzal moc.

Nezále&elo na tom, kolik si koupili knih nebo p$e!etli !lánk*

o dietách, do kolika cvi!ebních kurz* se zapsali nebo kolik

d&íns* o n%kolik !ísel men'ích si koupili. Váha m)ch klient*

v&dy závisela na mí$e jejich ba&ení po jídle.

Zde je n%kolik v)rok*, které jsem sl)chala nej!ast%ji:

„Jak se m#'u zbavit toho nutkání dát si !okoládu?“

„Pomozte mi! Nedoká'u p%estat jíst hamburgery se s&rem

a s hranolky! Vím, 'e to jde na tlou$+ku, ale moje touha

po nich je nezvladatelná. Co mám d)lat?“

„Pro! mám po%ád chu+ na zmrzlinu?“

„Mám pocit, 'e to jediné, co chci ve dne v noci d)lat,

je uzobávat n)co k%upavého a slaného!“

Není to k zblázn%ní, kdy& se jedna !ást va'eho &ivota – jídlo –

natolik vymkne kontrole?

Ráda bych zd*raznila, &e nejsem zastáncem reduk!ních

diet. Kdyby na'e spole!nost trochu upustila ze sv)ch p$ísn)ch

m%$ítek ohledn% t%lesné hmotnosti, byla bych první, kdo by

vy'el do ulic a jásal. Pokud se n%kdo rozhodne, &e bude tlust),

Úvod: tuk je zále'itost du$e

33

a opravdu je p$esv%d!en), &e je '"astn), fajn. Jestli&e jsou lidé

'"astní a spokojení s mno&stvím jídla, je& sn%dí, a s mno&stvím

svojí energie, je v'echno v po$ádku. Pokud v'ak k sob% budou

skute!n% up$ímní, pravd%podobn% si p$iznají, &e je neustálá

touha po jídle tak trochu otravuje. No, vlastn% je otravuje

hodn%! Nikdo p$ece nechce b)t n%!ím otrokem.

Kdy& jsem na svém t%le nosila skoro 25 kilogram* tuku navíc,

zoufale jsem cht%la v%$it tomu, &e jsem '"astná. Sed%la jsem u te

levize, jedla zmrzlinu p$ímo z vani!ky a myslela si, &e jsem v ráji.

Ve s k u t e!nosti jsem v'ak jen dusila zmrzlinou své vnit$ní pocity,

které mi $íkaly: „Ne&ije' &ivotem, jak)m bys m%la &ít!“ Necht%la

jsem se podívat na to, jak zmrza!en) &ivot jsem &ila.

Jak jsem ji& uvedla, byla jsem tlustá, ne'"astná &ena v do

mácnosti, která podce(ovala sama sebe. V hloubi svého nitra

jsem snila o tom, &e budu mít úsp%ch v práci a budu bydlet

v dom% sv)ch sn*. Ten sen m% v'ak nesmírn% d%sil! Tolik jsem

se bála neúsp%chu, &e jsem se sna&ila my'lenky na n%j zapudit.

Dokud jsem m%la &aludek pln), dokázala jsem si p$edstírat, &e

m*j &ivot je O. K. Místo toho, abych d*v%$ovala svému nitru,

házela jsem do n%j jídlo.

Ta h l e m e t o d a m*j &ivot jen zhor'ovala a mé t%lo stále

tloustlo. Byla jsem hodn% zadlu&ená, neustále jsem se hádala

s man&elem a nebyla jsem si jistá svojí inteligencí, sebeúctou

a p$ita&livostí. Vzhledem k tomu, &e m*j &ivot vypadal tak

bídn%, bála jsem se, &e kdy& n%co zm%ním, jen tím v'echno

je't% zhor'ím. 0ím více jsem ignorovala své vnit$ní pocity, tím

siln%ji jsem tou&ila po jídle. Kdy& se te+ ohlí&ím zpátky, zdá

se to v'echno tak paradoxní. ,e'ení mého neut%'eného &ivota

i problém* s nadváhou bylo po ruce.

Jednou jsem se cítila tak poko$ená &ivotními bolestmi,

&e jsem se p$estala sna&it v'echny a v'echno kontrolovat.

V !"#$%& #&'("

34

Ze zoufalství jsem za!ala naslouchat hlasu ve svém nitru, kter)

mi pomohl najít správnou cestu.

Naslouchat svému instinktu znamená usilovat dnes a denn%

o udr&ení rovnováhy. Poka&dé, kdy& se $ídím jeho radami,

jsem v naprosté pohod% a &ádná touha po jídle m% neovládá.

Jakmile v'ak ignoruji, co mi vnit$ní hlas $íká, a sna&ím se mít

nad v%cmi kontrolu, pohoda se vytrácí a znovu se objevuje

ba&ení po jídle. V tu chvíli svou nezvladatelnou chu" k jídlu

analyzuji a to m% dostane p$ímo k rozhovoru se sv)m nitrem.

Kdybychom nem%li pot$ebu se p$ejídat, problémy s nadvá

hou by neexistovaly. Kdyby se na'e touha po jídle pohybovala

v normálních mezích, nikdy bychom nebyli v poku'ení spo

$ádat cel) pytlík chips*, vani!ku zmrzliny nebo plechovku

ara'íd*. Tento bod stojí za to zopakovat: P%ejídáme se jen proto,

'e nás n)jak& vtírav& pocit nutí, abychom jedli, a doufáme, 'e se

díky onomu jídlu budeme cítit lépe, budeme $+astn)j$í a budeme

mít víc energie.

Pokud tedy máte plné zuby toho, &e vás va'e ba&ení po jídle

terorizuje, v)born%! Poj+me s tím n%co ud%lat. 0t%te dál a zjis

títe, pro! vás va'e psychika a nedostatek energie nutí k tomu,

abyste se p$ecpávali. Do!tete se také o alternativách k p$ejídání,

je& vám p$inesou psychickou úlevu, kterou hledáte.

Namísto toho, abyste se sna&ili chu" k jídlu zni!it, ji m*&ete

uzdravit.

Va(e ba#ení má d$vod

Kariéru psychoterapeutky jsem za!ala jako poradkyn% pro

otázky drogové závislosti a alkoholismu v jedné jihokaliforn

ské nemocnici. Byla to pro m% po$ádná 'kola. Velkou !ást

své práce jsem strávila rozhovory s pacienty a v'imla jsem

Úvod: tuk je zále'itost du$e

35

si, &e droga, kterou si konkrétní !lov%k vybral, byla z$ejm% ji&

p$edem ur!ená jeho osobními a psychick)mi problémy – to

znamená, &e lidé závislí na kokainu se li'ili od t%ch, kte$í p$íli'

kou$ili marihuanu.

Dokonce i pacienti závislí na kombinaci n%kolika drog m%li

charakteristické povahy. Ti, kte$í byli na kokainu, kolísali mezi

workoholismem k zcela laxním p$ístupem k &ivotu. Jejich

osobnost i droga je nutily pracovat. Potom spali (i n%kolik dní!)

nebo se vyh)bali sv)m povinnostem.

Závislí na marihuan% naproti tomu m%li velk) strach z „hy

peraktivity“ a tráva je zpomalovala. U ku$ák* zp*sobovala

prudké zm%ny nálad. Kdy& droga vyprchala, byli mrzutí tak, jako jsem nikdy neza&ila. Jakmile si v'ak zapálili jointa, zklid

nili se.

0ím v%t'ím mno&stvím p$ípad* jsem se zab)vala, tím víc m%

fascinovaly jasné rozdíly v osobnostních stylech jednotliv)ch u&ivatel* drog.

Po n%kolika letech práce s narkomany a alkoholiky jsem

m%la mo&nost zahájit a vést program, kter) se v%noval po

ruchám p$íjmu potravy. Byla jsem ohromena zji't%ním, &e mezi t%mito klienty byly také pozoruhodné rozdíly v osob

nostech, které se zdály b)t podmín%né jídlem, je& tito lidé jedli nej!ast%ji.

Lidé, kte$í se cpali !okoládou, se nepodobali t%m, kte$í se

cpali hamburgery se s)rem. A klienti, kte$í se p$ejídali mlé!

n)mi v)robky, se velmi li'ili od t%ch, kte$í ba&ili po chlebu.

Netrvalo dlouho a dokázala jsem rozeznat psychické pro

blémy !lov%ka jen tím, &e jsem si poslechla, po jakém jídle ba&í.

V roce 1990 jsem se za!ala objevovat v talk show vysílan)ch

v celostátních i regionálních televizních stanicích a mluvit jsem

o závislosti na jídle. Kdy& mi n%kdo $ekl, na jakém jídle ují&dí,

V !"#$%& #&'("

36

dokázala jsem správn% ur!it p$í!inu. Dokonce jsem v p$ímém

p$enosu v celostátní televizi p$esn% interpretovala touhu po

jídle u Phila Donahua, Geralda Rivery a Sally Jessy Raphaelové

(to bylo skute!n% hodn% odvá&né, ale byla jsem skálopevn%

p$esv%d!ená, &e moje teorie je správná).

Za!ala jsem zkoumat chu" k jídlu a ba&ení po jídle a p$ekva

pilo m%, kdy& jsem zjistila, kolik psychoaktivních látek obsa

&en)ch v potravinách se shoduje s látkami v lécích na p$edpis

a v nelegálních drogách. Nap$íklad fenyletylamin, obsa&en)

v !okolád%, je hlavní slo&kou nepovolené „designerské drogy“

extáze, p*vodn% známé jako MDMA. Tyramin a pyrazin, které

jsou v o$echách, káv%, kva'en)ch potravinách, kyselé smetan%,

ve zrajících s)rech a dal'ích, jsou základem antidepresiv a lék*

na rozta&ení pr*du'ek u astmatik*.

Není proto divu, &e existuje tolik vzájemn)ch souvislostí

mezi ba&ením po jídle a m)mi zku'enostmi s drogov% závis

l)mi! Závislost na jídle dokonale odrá&í závislost na lécích

na p$edpis nebo na nelegálních drogách, jak jsem to p$ed

lety za&ila v nemocnici. Jedin) rozdíl je v tom, &e holdování

jídlu nemá takové morální, sociální a právní d*sledky jako

v p$ípad% zneu&ívání drog. Do'la jsem také k záv%ru, &e pro

drogov% závislé je snaz'í „s tím p$estat“ ne& pro lidi závislé

na jídle. Bez drog toti& p$e&ijete, ale bez jídla ne. Ka&d) den

stojíme p$ed rozhodnutím a vybíráme si, co sníme a !emu

se vyhneme.

P!irozen) zp$sob jak zhubnout

Kdy& se sna&íme zabít chu" k jídlu bylinkami, „!aji na hubnutí“

nebo léky, v*bec si neprospíváme. Ba&ení po jídle nás m*&e

nau!it mnohému o na'ich pocitech. Místo toho, abychom chu"

Úvod: tuk je zále'itost du$e

37

k jídlu ni!ili, m*&eme ji uzdravit tím, &e budeme naslouchat

její moudrosti.

To je p$irozen) zp*sob, jak zhubnout. Jsme tady proto, aby

chom m%li pocit lehkosti na duchu i na t%le, nikoliv proto, aby

nás srá&ely starosti, deprese, frustrace !i pocity viny! Jakmile si

doká&eme svoji nezvladatelnou touhu po jídle vylo&it a pocho

píme její prav) v)znam, ná' apetit se p$irozen% vrátí k normálu.

Kdy& se vám sní&í chu" k jídlu, budete p$irozen% mén% jíst.

Úbytek na váze pak v&dy následuje.

Zní to jednodu'e, proto&e jednoduché to také je! To je

práv% na tomto p$ístupu k jídlu a ub)vání na váze to krásné.

Místo toho, abyste bojovali sami se sebou, místo toho, abyste

zápasili se sv)m p$irozen)mi pot$ebami, necháte to prost%

„b)t“. V&dy" va'e staré metody boje s nutkáním p$ejídat se,

pokud se nem)lím, stejn% nefungovaly. Reduk!ní dieta vám

mo&ná na chvíli poskytne úlevu od nadváhy, ale chu" k jídlu

se vám v&dy vrátí a donutí vás znovu se p$ejídat. A s ní se

vrátí i kila.

Vzhledem k tomu, &e ve va'em p$ípad% zastaralé a nep$iro

zené metody na hubnutí nezabíraly, co kdybyste zkusili moji

metodu? Kdy& za!nete pou&ívat tento p$irozen) zp*sob, nebu

dete se u& nikdy chtít vrátit ke konven!ním dietám.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist