načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Úvod do soudního znalectví - Albert Bradáč

Úvod do soudního znalectví
-6%
sleva

Kniha: Úvod do soudního znalectví
Autor:

Práce byla připravena jako podklad pro vypracování výcvikové příručky k postupům rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti. Uvedené příklady pocházejí z výzkumných projektů sponzorovaných ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: CERM
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 20.12.2004
ISBN: 978-80-7204-365-1
EAN: 9788072043651
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Práce byla připravena jako podklad pro vypracování výcvikové příručky k postupům rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti. Uvedené příklady pocházejí z výzkumných projektů sponzorovaných UNDCP a dalších projektů.

Další popis

Text je stručným zhrnutím odboru súdneho znalectva. Definuje jeho postavenie v systéme práva. Popisuje formálne postupy pri menovaní znalcov a výkon jeho činnosti. Rozoberá znalecký posudok, privolanie znalca a jeho spoluprácu s príslušnými štátnymi orgánmi pri zaisťovaní dôkazov a doplňovaní podkladov, vrátane uskutočňovania vyšetrovacích pokusov a znaleckých experimentov.Související tituly dle názvu:
Soudní znalectví Soudní znalectví
Hirt Miroslav, kolektiv a
Cena: 135 Kč
Albert Oehlen Albert Oehlen
Albert Oehlen, Roberto Ohrt, John Corbett, Martin Prinzhorn, Alexander Klar, Hans Werner Holzwarth
Cena: 1771 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Úvod do sou dn íh o zn a le ctvi______________________________________________________________ Obsah

OBSAH

1. ÚVOD..........................................................................................................................................................................................................8

1.1 SOUDNÍ ZNALECTVI................................................................................................................................................................8

1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ SOUDNÍHO ZNALECTVÍ.........................................................................................................8

1.3 VÝCHOVA TECHNICKÝCH ZNALCŮ.............................................................................................................................10

1.4 ZNALECKÁ ČINNOST VE VZTAHU KE STÁTNÍM ORGÁNŮM........................................................................I I

2. PRÁVNÍ ÚPRAVA ZNALECKÉ ČINNOSTI......................................................................................................................12

2.1 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ZNALECKOU ČINNOST....................................................................................................12

2.2 POJEM ZNALECKÉ ČINNOSTI............................................................................................................................................13

2.3 JMENOVÁNÍ ZNALCŮ.............................................................................................................................................................13

2.4 ZNALECKÉ OBORY..................................................................................................................................................................15

2.5 ZNALECKÝ DENÍK....................................................................................................................................................................17

2.6 ODVOLÁNÍ ZNALCE................................................................................................................................................................18

2.7 ZNALCI NEZAPSANÍ DO SEZNAMU...............................................................................................................................18

2.8 VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI..........................................................................................................................................19

2.9 ZNALECKÁ ČINNOST ÚSTAVŮ........................................................................................................................................19

2.10 ODPOVĚDNOST ZNALCE ZA PODANÝ ZNALECKÝ POSUDEK..................................................................20

2 .1 0 .1 T R E S T N Í O D P O V Ě D N O S T Z N A L C E......................................................................................................................2 0

2 .1 0 .2 К O D P O V Ě D N O S T 1 Z N A L C E ZA Š K O D U............................................................................................................2 4

2.11 К MLČENLIVOSTI ZNALCE.............................................................................................................................................25

3. PRVOTNÍ ZNALECKÉ ÚKONY...............................................................................................................................................26

3.1 USTANOVENÍ ZNALCE К PODÁNÍ POSUDKU..........................................................................................................26

3.1.1 U S T Á N O V E N Í Z N A L C E К P O D Á N Í P O S U D K U V T R E S T N ÍM Ř ÍZ E N Í.....................................................2 6

3 .1 .2 U S T A N O V E N Í Z N A L C E К P O D Á N Í P O S U D K U V O B Č A N S K É M S O U D N ÍM Ř ÍZ E N Í........................3 0

3 .1 .3 U S T A N O V E N Í Z N A L C E К P O D Á N Í P O S U D K U V E S P R Á V N ÍM Ř Í Z E N Í.................................................32

3 .1 .4 D O H O D A M E Z I Z N A L C E M A O R G A N IZ A C Í.........................................................................................................33

3 .1 .5 D O H O D A M E Z I Z N A L C E M A O B Č A N E M ..............................................................................................................3 4

3.2 ZKOUMÁNÍ MOŽNÉ PODJATOSTI ZNALCE.............................................................................................................34

3.3 ZKOUMÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI ZNALCE Z HLEDISKA OBORU A NÁROČNOSTI......................................34

3.4 LHŮTA К PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU...........................................................................................................35

3.5 VYHOTOVENÍ ZNALECKÉHO PŘEHLEDU SPISU..................................................................................................35

3.6 ÚPLNOST PODKLADŮ К PODÁNÍ POSUDKU...........................................................................................................36

3.7 TECHNICKÁ PŘIJATELNOST PODKLADŮ.................................................................................................................37

4. PODÍL ZNALCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU.......................................................................................................................39

4.1 POJEM DŮKAZU A OBECNÉ ZÁSADY JEHO ZAJIŠTĚNÍ.....................................................................................39

4.2 MĚŘENÍ.......................................................................................................................................................................................... 51

4.3 PROTOKOL.................................................................................................................................................................."""""ľ 52

4.4 FOTOGRAFIE A FOTOGRAMMETRIE........................................................................................................................... 58

4.5 FILMOVÁ DOKUMENTACE A VIDEOZÁZNAM............................................................................................... "б2

4.6 ODBĚRY VZORKŮ...................................................................................................................................................... 63

4.7 OHLEDÁNÍ............................................................................................................................................................................. 63

4.7.1 O H L E D Á N Í A M ÍS T N Í Š E T Ř E N Í VE V Z T A H U К P Ř E D P IS Ů M . " 63

4 .7 .2 O H L E D Á N Í V T R E S T N ÍM Ř ÍZ E N Í........................................................................................................................ 6 3

4 .7 .3 V Y Š E T Ř O V A C Í A Z N A L E C K Ý E X P E R IM E N T............................................................................................... 65

4 .7 .4 O H L E D Á N Í V O S T A T N ÍC H D R U Z ÍC H Ř ÍZ E N Í......................................................................................................67

5. SYSTÉMOVÉ POJETÍ KOMPLEXNÍHO ZNALECKÉHO POSUDKU...............................................................68

5.1 FILOSOFICKÉ ASPEKTY ZNALECKÉHO ZKOUMÁNÍ........................................................................... 68

5.2 VYUŽITÍ LOGIKY PŘI ZNALECKÉM ZKOUMÁNÍ................................................................................. 68

5.3 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP.................................................................................................................................................. 70

5.4 LOGICKÉ MATICE V SOUDNÍM ZNALECTVÍ........................................................................................... 72

5 .4 .1 M A T IC E H Y P O T É Z..........................................................................................................................................................

3


Ú vod do so u d n íh o zn a le c tv i______________________________________________________________Obsah

5 .4 .2 M A T IC E O D R A Z U ..............................................................................................................................................................74

6. VÝPOČTY VE ZNALECKÉM POSUDKU...........................................................................................................................76

6.1 POČET PRAVDĚPODOBNOSTI A TEORIE CHYB....................................................................................................76

6.2 PRAVDĚPODOBNOST PŘI ZNALECKÉM POSUZOVÁNÍ....................................................................................77

6.3 UVÁDĚNÍ VÝPOČTŮ VE ZNALECKÉM POSUDKU................................................................................................80

6.4 POUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ..................................................................................................................8 1

7. VYBRANÉ METODY ZNALECKÉ ANALÝZY................................................................................................................82

7.1 SOUDNĚ ZNALECKÁ KOMPARACE...............................................................................................................................82

7.2 ANALÝZA DĚJŮ V ČASE A PROSTORU.......................................................................................................................82

7.2. 1 J E D N O T N Ý Č A S..................................................................................................................................................................8 2

7.2.2 A N A L Ý Z A P R O S T O R O V Á IN T E R V A L O V Á.............................................................................................................8 2

7.2.3 A N A L Ý Z A D IA G R A M E M D R Á H A - Č A S (S T D )......................................................................................................8 2

7 .2 .4 S D R U Ž E N Ý D IA G R A M....................................................................................................................................................83

7.2.5 SÍŤO V Á ANALÝZA a H A R M O N O G R A M..................................................................................................................83

7.3 METODA ZPĚTNÉHO ODVÍJENÍ DĚJE..........................................................................................................................83

7.4 KORESPONDENCE POŠKOZENÍ......................................................................................................................................83

7.5 METODA ZUŽOVÁNÍ MEZÍ.................................................................................................................................................83

8. SKLADBA ZNALECKÉHO POSUDKU................................................................................................................................84

8.1 NÁLEŽITOSTI ZNALECKÉHO POSUDKU...................................................................................................................84

8.2 NÁLEZ...............................................................................................................................................................................................84

8.3 POSUDEK.......................................................................................................................................................................................90

8.4 ZNALECKÝ POSUDEK V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ..............................................................................92

8.5 ZNALECKÝ POSUDEK V TRESTNÍM ŘÍZENÍ............................................................................................................94

9. APLIKACE PŘEDPISŮ VE ZNALECKÉM POSUDKU................................................................................................97

9.1 ZÁVAZNOST PŘEDPISŮ........................................................................................................................................................97

9. /. I Z Á K O N Y A V Y H L Á Š K Y....................................................................................................................................................97

9 .1 .2 T E C H N IC K É N O R M Y...................................................................................................................................................97

9.2 ODKAZY NA PŘEDPISY VE ZNALECKÉM POSUDKU.......................................................................................100

10. TÝMOVÁ PRÁCE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU..............................................................101

10.1 PŘIBÍRÁNÍ KONZULTANTA...........................................................................................................................................101

10.2 POSUDEK VÍCE ZNALCŮ.................................................................................................................................................101

10.3 POSUDKY VÍCE ZNALCŮ PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU..................................................................101

11. ÚKONY PO PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU....................................................................................................102

11.1 VÝSLECH ZNALCE...............................................................................................................................................................102

11.2 STANOVISKO К NÁMITKÁM STRAN........................................................................................................................102

11.3 DOPLNĚK ZNALECKÉHO POSUDKU........................................................................................................................102

11.4 REVIZNÍ ZNALECKÝ POSUDEK..................................................................................................................................103

12. VADY ZNALECKÉHO POSUDKU......................................................................................................................................104

12.1 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI..............................................................................................................................................Ю4

12.2 METODICKÉ VADY.............................................................................................................................................................104

12.3 POSTUP PŘI VADÁCH ZNALECKÉHO POSUDKU.....................................................................Z ! ”"ľ"ľ” 105

13. ODMĚNY A NÁHRADA NÁKLADŮ ZNALECKÉ ČINNOSTI...........................................................................106

13.1 OBECNÁ USTANOVENÍ O ODMĚNÁCH A NÁHRADÁCH NÁKLADŮ ZNALECKÉ ČINNOSTI 106

13.2 ODMĚNY........................................................................................................................................................................ I06

13.2.1 P Ř E D P IS Y U P R A V U J ÍC Í O D M Ě Ň O V Á N Í A N Á H R A D U N Á K L A D Ů Z N A L C Ů 106

1 3 .2 .2 O D M Ě N Y A N Á H R A D Y N Á K L A D Ů V Ř ÍZ E N Í P Ř E D S T Á T N ÍM I O R G Á N Y......................................./ IQ

1 3 .2 .3 O D M Ě Ň O V Á N Í Z N A L E C K É Č IN N O S T I V Y K O N Á V A N É M IM O Ř ÍZ E N Í P Ř E D S T Á T N ÍM I

O R G Á N Y.................................................................................................................................................................................... i j j

13.3 NÁHRADY NÁKLADŮ................................................................................................................... . I 14

13.3.1 Č L E N Ě N Í N Á K L A D Ů Z N A L E C K É Č IN N O S T I......................................................................Z Z Z Z ľ........1 14

1 3 .3 .2 P Ř ÍM Ě N Á K L A D Y..................................................................................................................................... l l 4

4


Úvod do sou dn íh o zn a le ctvi Obsah

13.3.3 O S T A T N Í P Ř ÍM É N Á K L A D Y ...................................................................................................................................../ 15

13.3.4 N E P Ř ÍM É (R E Ž IJ N Í) N Á K L A D Y.............................................................................................................................115

13.3.5 Z I S K .....................................................................................................................................................................................116

13.3.6 D A Ň Z P Ř ID A N É H O D N O T Y (D P H ).....................................................................................................................117

13.4 PAUŠÁLNÍ ODMĚNY A NÁHRADY.............................................................................................................................I 17

13.5 VYMÁHÁNÍ ZNALEČNÉHO...........................................................................................................................................117

13.5.1 L H Ů T Y P R O M L Č E N Í Z N A L E Č N É H O..................................................................................................................117

13.5.2 P O D K L A D Y P R O V Y M Á H Á N Í Z N A L E Č N É H O................................................................................................119

13.5.3 S O U D N Í V Y M Á H Á N Í Z N A L E Č N É H O..................................................................................................................119

14. ŘÍZENÍ A KONTROLA ZNALECKÉ ČINNOSTI.......................................................................................................120

15. PRAXE ZNALECKÉ ČINNOSTI..........................................................................................................................................122

15.1 JMENOVACÍ ŘÍZENÍ............................................................................................................................................................122

15.2 VYBAVENÍ PRO ZNALECKOU ČINNOST...............................................................................................................122

15.3 EVIDENCE.................................................................................................................................................................................122

15.4 TŘICET RAD NA ZÁVĚR OBECNÉ METODIKY..................................................................................................123

16. OBECNÉ ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU..............................................................................................................125

16.1 CENOVÉ PRÁVO V Č R.......................................................................................................................................................125

16.1.1 Z Á K O N O C E N Á C H......................................................................................................................................................125

16.1.2 Z Á K O N O O C E Ň O V Á N Í M A J E T K U......................................................................................................................128

16.2 OBECNĚ К OCEŇOVÁNÍ MAJETKU..........................................................................................................................130

16.3 PŘEDMĚT OCENĚNÍ............................................................................................................................................................132

16.4 NÁZVOSLOVÍ ZNALECKÉHO OCEŇOVÁNÍ.........................................................................................................134

16.4.1 C E N A P O Ř IZ O V A C Í....................................................................................................................................................134

16.4.2 C E N A R E P R O D U K Č N Í...............................................................................................................................................134

16.4.3 V Ě C N Á H O D N O T A.......................................................................................................................................................134

1 6 .4 .4 V Ý N O S O V Á H O D N O T A..............................................................................................................................................134

1 6 .4 .5 O B E C N Á C E N A..............................................................................................................................................................135

1 6 .4 .6 C E N A Z J IŠ T Ě N Á............................................................................................................................................................136

1 6 .4 .7 K O E F IC IE N T P R O D E J N O S T I..................................................................................................................................136

1 6 .4 .8 V Ý C H O Z Í C E N A.............................................................................................................................................................136

1 6 .4 .9 S T O P C E N A.......................................................................................................................................................................137

1 6 .4 .1 0 JE D N O T K O V Á C E N A . Z Á K L A D N Í C E N A.........................................................................................................137

16.4.11 E T A L O N Č A S O V É C E N Y.........................................................................................................................................137

1 6 .4 .1 2 D ÍL, K O N S T R U K Č N Í P R V E K . K O N S T R U K C E A V Y B A V E N Í..................................................................137

1 6 .4 .1 3 S K U P IN A........................................................................................................................................................................137

1 6 .4 .1 4 C E N O V Ý P O D ÍL K O N S T R U K C E . D ÍL U . S K U P IN Y.....................................................................................138

1 6 .4 .1 5 Ú D R Ž B A..........................................................................................................................................................................138

1 6 .4 .1 6 O P R A V A..........................................................................................................................................................................139

1 6 .4 .1 7 G E N E R Á L N Í O P R A V A .............................................................................................................................................139

1 6 .4 .1 8 R O Z H O D N Ý D E N........................................................................................................................................................139

1 6 .4 .1 9 S T Á Ř Í................................................................................................................................................................................139

1 6 .4 .2 0 Ž IV O T N O S T ...................................................................................................................................................................139

16.4.21 Z Á K L A D N Í (T A B U L K O V Á ) Ž IV O T N O S T..........................................................................................................139

1 6 .4 .2 2 Z B Y T K O V Á Ž IV O T N O S T (D O B A D A L Š ÍH O T R V Á N Í)................................................................................139

1 6 .4 .2 3 A M O R T IZ A C E . O P O T Ř E B E N Í..............................................................................................................................140

1 6 .4 .2 4 Z Á K L A D N Í A M O R T IZ A C E ......................................................................................................................................140

1 6 .4 .2 5 T E C H N IC K Á H O D N O T A.........................................................................................................................................1 4 0

16.5 ZÁKLADNÍ METODY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU....................................................................................................140

16.5.1 Ú V O D E M ...........................................................................................................................................................................140

16.5.2 Z J IŠ T Ě N Í V Ě C N É H O D N O T Y (Č A S O V É C E N Y )..............................................................................................141

16.5.3 R E N T N Í O C E Ň O V Á N Í................................................................................................................................................../ 4 3

1 6 .5 .4 V Ý N O S O V Á M E T O D A................................................................................................................................................/ 4 8

1 6 .5 .5 M E T O D Y Z J IŠ T Ě N Í O B E C N Ě (O B V Y K L É . T R Ž N Í) C E N Y...........................................................................156

1 6 .5 .6 O C E Ň O V Á N Í P O D L E J M E N O V IT É H O D N O T Y.............................................................................................l 58

1 6 .5 .7 O C E Ň O V Á N Í P O D L E K U R Z O V É H O D N O T Y................................................................................................/ 5 8

1 6 .5 .8 O C E Ň O V Á N Í P O D L E Ú Č E T N Í H O D N O T Y........................................................................................ /5 5

5


Ú vod do sou dn íh o zn a le ctvi Obsah

16.6 MEZINÁRODNÍ OCEŇOVACÍ STANDARDY....................................................................................................159

17. ZNALECKÉ STANOVENÍ VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJM Y.........................................................................................163

17.1 NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU...............................................................................................163

17.2 NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍM ZÁKONÍKU................................................................................................164

17.3 POSTUP ZNALECKÉHO VÝPOČTU VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJM Y.................................................................166

18. LITERATURA.................................................................................................................................................................................170

19. Přílohy................................................................................................................................................................. 172

19.1 ZÁKON Č. 36/1967 SB., O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH............................................................................172

19.2 VYHLÁŠKA Č. 37/1967 SB., К PROVEDENÍ ZÁKONA O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 177

19.3 VYHLÁŠKA Č. 23/2002 Sb„ KTEROU SE STANOVÍ VÝŠE ODMĚNY ZA ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 185

19.4 ORIENTAČNÍ HESLOVNÍK К SEZNAMU ZNALCŮ...........................................................................................186

19.5 VZOR NÁVRHU NA PROVEDENÍ VYŠETŘOVACÍHO POKUSU...............................................................195

19.6 VZOR LIBRETA VYŠETŘOVACÍHO POKUSU......................................................................................................196

19.7 VZOR POZVÁNKY NA MÍSTNÍ ŠETŘENÍ V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM (OBČANSKÉ SOUDNÍ

ŘÍZENÍ)..................................................................................................................................................................................................197

19.8 LIST ZNALECKÉHO DENÍKU.........................................................................................................................................198

19.9 TISKOPIS PŘIBRÁNÍ ZNALCE V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ.........................................................199

19.10 POUČENÍ ZNALCE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.............................................................................................................200

19.11 SOUDNÍ A JINÉ POPLATKY VE VZTAHU KE ZNALECKÉ ČINNOSTI.................................................201

19.12 DOPORUČENÁ OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU O CENĚ MOTOROVÉHO VOZIDLA 202

19.13 DOPORUČENÁ OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU O VÝŠI MAJETKOVÉ ÚJMY, VZNIKLÉ

POŠKOZENÍM MOTOROVÉHO VOZIDLA........................................................................................................................207

19.14 USTANOVENÍ O SMLOUVÁCH.................................................................................................................................213

19.14.1 U S T A N O V E N Í O S M L O U V Á C H V O B Č A N S K É M Z Á K O N ÍK U...............................................................21 3

1 9 .1 4 .2 U S T A N O V E N Í O S M L O U V Á C H V O B C H O D N ÍM Z Á K O N ÍK U ...............................................................21 4

6
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist