načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Úvod do gerontologie – Libuše Čeledová; Zdeněk Kalvach; Rostislav Čevela

Úvod do gerontologie
-7%
sleva

Kniha: Úvod do gerontologie
Autor: Libuše Čeledová; Zdeněk Kalvach; Rostislav Čevela

Učebnice se tematicky zaměřuje na aspekty stárnutí a stáří v co nejširším kontextu, ale především na podporu zdraví ve stáří, zdravé stárnutí a zdravotní politiku. Čtenáři zda naleznou úvodní informace k obeznámení se s nezbytnými základy ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  180 Kč 167
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma TIŠTĚNÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 154
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Geriatrie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 03.06.2016
ISBN: 978-80-2463-404-3
EAN: 9788024634043
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice se tematicky zaměřuje na aspekty stárnutí a stáří v co nejširším kontextu, ale především na podporu zdraví ve stáří, zdravé stárnutí a zdravotní politiku. Čtenáři zda naleznou úvodní informace k obeznámení se s nezbytnými základy problematiky gerontologie.

Popis nakladatele

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod od gerontologie se tematicky zaměřuje na aspekty stárnutí a stáří v co nejširším kontextu, ale především na podporu zdraví ve stáří, zdravé stárnutí a zdravotní politiku. Čtenáři zda naleznou úvodní informace k obeznámení se s nezbytnými základy problematiky gerontologie.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Libuše Čeledová; Zdeněk Kalvach; Rostislav Čevela - další tituly autora:
 (e-book)
Sociální gerontologie -- Úvod do problematiky Sociální gerontologie
 (e-book)
Křehký pacient a primární péče Křehký pacient a primární péče
 (e-book)
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient Geriatrické syndromy a geriatrický pacient
 (e-book)
Základy posuzování invalidity Základy posuzování invalidity
 (e-book)
Posudkové lékařství -- Vybrané kapitoly Posudkové lékařství
 (e-book)
Geriatrie a gerontologie Geriatrie a gerontologie
 (e-book)
Výchova ke zdraví -- Vybrané kapitoly Výchova ke zdraví
 (e-book)
Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy
 (e-book)
Sociální gerontologie -- Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří Sociální gerontologie
Sociální a posudkové lékařství Sociální a posudkové lékařství
Zdraví a nemoc -- Nárys problematiky pro studenty nezdravotnických programů Zdraví a nemoc
 (e-book)
Člověk ve zdraví i v nemoci Člověk ve zdraví i v nemoci
Laskavý průvodce po sociálních dávkách Laskavý průvodce po sociálních dávkách
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1. Z á k la d n í p o jm y 11

1.1 S tá ří ja k o bio lo g ick ý je v i so ciáln í k o n s tru k t 11

1.2 M ax im áln í p řiro z e n á d é lk a ž iv o ta a je h o p erio d iza c e 13

1.3 G e ro n to lo g ie 16

1.4 H isto rie g e ro n to lo g ick é h o m yšlení 17

2. B io lo g ick é a s p e k ty s tá r n u tí 22

2.1 T eo rie s tá rn u tí 22

2.2 Po v ah a a o v liv n iteln o st in v o lu ce - stá rn u tí ú sp ě šn é a n e ú sp ě šn é 23

2.2.1 K o m erčn í a v ý zk u m n ě p ro b lem atick é p řístu p y к ovlivnění

in v o lu ce а к p ro d lo u ž e n í živ o ta 26

3. D e m o g rafick é a s p e k ty s tá r n u tí a s tá ř í 28

3.1 Z ák lad n í d em o g rafick é p o jm y 28

3.2 Vývoj věkové s tru k tu ry p o p u la c e a p o p u la č n í s tá rn u tí 30

3.3 Vývoj n ad ěje d o ž ití 34

3.4 G eografická d em o g rafie stáří 35

3.5 D em ografická z m ě n a a n á stu p d lo u h o v ěk é sp o lečn o sti 38

4. S o c iáln í a s p e k ty s tá ř í a d lo u h o v ě k é s p o le č n o s ti 40

4.1 B ezvěká sp o le čn o st p a rticip a tiv n í d o sp ě lo sti 41

4.2 E x isten cialita ž iv o ta ve stá ří 42

4.3 E x isten ciáln i h ro z b y d lo u h o v ěk é sp o lečn o sti 45

5. Z d ra v o tn í a z d ra v o tn ě so c iáln í a s p e k ty s tá ř í 47

5.1 P rio rity v p řís tu p u к sen io rů m se závažným zd rav o tn ím

a fu n k č n ím p o stiže n ím 48

5.2 Povaha z d rav í a je h o p o d p o ry ve stá ří 49


5.3 F u n k čn í stav a so b ě sta č n o st 51

5.4 T ran sfo rm ace slu ž eb p ro p o tře b y d em o g rafick é zm ěny

a d lo u h o v ěk é sp o le čn o sti 53

5.5 S p o le čn o st p řátelsk á všem g en eracím - E v ro p sk á k oncepce

p řístu p n o sti, u n iv erz áln í d esig n 55

5.6 L idé u m írající a p a lia tiv n í p é če 57

5.7 L idé se záv ažn o u k o g n itiv n í p o ru c h o u (sy n d ro m d e m e n ce ) 58

5.7.1 P ráv n í p ro b lem atik a sy n d ro m u d e m e n ce 62

5.8 N e v h o d n é zach ázen í 65

5.8.1 N e v h o d n é z ac h áz en í v užším slova sm yslu

„eld er a b u se a n d n e g le ct“ 67

5.9 D lo u h o d o b á p éče (lo n g -term care ) 69

5.9.1 Systém in teg ro v an ý ch p o d p ů rn ý c h slu ž eb v k o m u n itě 70

5.9.2 U stav n í p é če z d rav o tn í a so ciáln í 73 5.10 S ociální p o m o c a p řísp ěv k y na p é či 75 5.11 Z d rav o tn ě sociální p é če 79

6. V y b ra n é a s p e k ty ž iv o ta ve s tá ř í 81

6.1 H m o tn é z ab e zp e če n í ve stá ří 81 6.2 P rá c esc h o p n o st a z am ěstn a n o st 84 6.3 S o ciáln í v y lo u čen í 87 6.4 B ydlení 88 6.5 D lu h y 89 6.6 C h u d o b a 90 6.7 D obro v o ln ictv í a m ezig en eračn í sp o lu p rá c e 94 6.8 C elo živ o tn í v zd ěláv án í a u n iv erzity tře tíh o v ě k u 95 6.9 V ýchova k e stá ří a o stá ří 97

6.9.1 V zdělávání ke s tá ří 97

6.9.2 V zdělávání o stá ří 99

6.9.3 V yužití u m ěleck éh o zp raco v án í seniorské

p ro b lem atik y ve výuce 100

6.10 In fo rm ač n í a k o m u n ik a č n í tec h n o lo g ie 102 6.11 V olnočasové ak tiv ity 103

7. Z d ra v é s tá r n u tí 104

8. A d a p ta c e n a s tá r n u tí 106

8.1 A d a p tac e ve stáří 107 8.2 A d a p tac e n a stá ří 108

9 . Ú m lu v a O S N o p rá v e c h o so b se z d ra v o tn ím p o stiž e n ím

9.1 T ext úm lu v y o p ráv ech o so b se z d ra v o tn ím p o stižen ím

110

112

10. P řík la d y z p r a x e v Č R 142

10.1 T ext D eklarace p ra ž sk é k o n feren ce S táří sp o ju je z ro k u 2015 142

S o u h rn 149 S u m m ary 150 L iteratu ra 151       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.