načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Uvnitř a vně – Hana Babyrádová-Stehlíková autorů; kolektiv

Uvnitř a vně
-7%
sleva

Kniha: Uvnitř a vně
Autor: Hana Babyrádová-Stehlíková autorů; kolektiv

Publikace Uvnitř a vně: sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru nahlíží z různých úhlů pohledu na propojení pedagogiky, výtvarného ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  220 Kč 205
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 152
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace (převážně barevné), portréty
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
Jazyk: česky
Datum vydání: 08.08.2014
Nakladatelské údaje: Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
ISBN: 978-80-244-4073-6
EAN: 9788024440736
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace Uvnitř a vně: sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru nahlíží z různých úhlů pohledu na propojení pedagogiky, výtvarného umění a nových médií. Studie Hany Stehlíkové Babyrádové pojednává o proměnách cílů výtvarné výchovy a tématu socializace jedince pomocí tvorby. Jana Musilová se zaměřuje na téma umění ve veřejném prostoru a jeho začleňování do výuky výtvarné výchovy. Lucie Tikalová zkoumá proces hledání identity dospívajících, dimenze pedagogické komunikace a možnosti ovlivňování klimatu školy výtvarnou tvorbou. Zapojováním nových médií do výtvarné výchovy se zabývá Jiří Sosna a popisuje edukační aktivity zaměřené na získávání sociálních kompetencí. Poslední kapitola nastiňuje princip fungování rakouského Art brut centra Gugging. (sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

U vnitř a vně -

obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...............11

Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy

a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova u vn itř instituce

existenciálně přesahující do vnějšího p r o s to r u................................15

H ana S te h lík o v á B a b yrá d o v á

1 V ý c h o v a , v z d ě lá n í a u m ě n í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

1.1 Socializace ja k o p rin c ip tv o r b y .......................................................................................................17

1 .2 P rin c ip s e b e v y já d ře n í a so cia liz a ce v e d u k a c i..............................................................................18

2 P rů n ik u m ě n í a v ý c h o v y ja k o p r o s t o r p ro a u t o e d u k a c i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8

2.1 A u to n o m n í a h e te ro n o m n í p rin c ip ve v ý tv a rn é v ý c h o v ě..............................................................18

2 .2 P s ychologicko-um ělecký význ a m k o n c e p tu a e n v iro n m e n tu......................................................20

3 R e a lit a ja k o „ s o c iá ln í k o n s t r u k t " a „ p ř e d m ě t " u m ě n í a v ý c h o v y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2

3.1 P řiro z e n é a u m ě lé . i d o l y "..............................................................................................................22

3.2 Proces u tv á ře n í h o d n o t a r e a lita š k o ly ........ 23

3.3 Form y p ro c e s u a lity ve v ý tv a rn é v ý c h o v ě................................,......... .2 4

• ж . . 4 '<

3 .4 Socializace ja k o p rin c ip po zn á v á n í, tv o ře n í a ž i t í....................................................... ........2 5

4 E x te r n í v liv y n a v o lb u n á m ě t u p ro v ý t v a r n o u č in n o s t ,2 5

4.1 E x te rio riz a c e n á m ě tu......................................................................................................................25

4 .2 N ite rn ý n á m ě t v do b ě re la tiv iz a c e sp olečenských h o d n o t.........................................................26

5 Id e n t it a o s o b y a m ís t a ja k o n á m ě t v ý t v a r n é h o p ro je v u v u m ě n í

a v e v ý t v a r n é v ý c h o v ě.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7

5.1 K ořeny id e n tit y ja k o n á m ě t v ý tv a rn é h o v y já d ře n i.......................................................................27

5 .2 P o tře b a a n u tn o s t...........................................................................................................................2 8


6 R o z v íje n í k ritic k é h o m y š le n í v ů č i m e d ia liz a c i v ý tv a r n ý c h v y ja d řo v a c íc h

p r o s t ř e d k ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 8

6.1 R ole k ritic k é h o m yšle n í ve viz u á ln ím p ro s tř e d í............................................................................28

7 A u to b io g r a fic k ý n á m ě t , p r o s t ř e d í a in tr a s o c iá ln í a s p e k t y v ý tv a r n é t v o r b y .. ..3 0

7.1 In tra s o c iá ln í v y ja d řo v á n í v e v ý tv a rn é m p ro je v u..........................................................................30

Z á v ě r: E n v ir o n m e n t a in te r d is c ip lin á r n í k r e a t iv it a v e v ý c h o v ě a v u m ě n í... ..... ..... ..3 2

Výtvarná tvorba teenagerů

ve veřejném p ro s to ru...........................................................................33

Jana M usilová

1 S v ě t d n e š n íh o t e e n a g e r a a je h o o d ra z

v e v ý tv a r n é m p r o je v u a d o l e s c e n t ů. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . 3 5

1.1 C h a ra k te ris tik a te e n a g e ra z p o h le d u o n to g e n e tic k é p s y c h o lo g ie...........................................35

1.2 O b d o b í adolescence a v ý tv a rn á v ý c h o v a.....................................................................................3 6

2 V ý tv a r n á t v o r b a v e v e ř e jn é m p r o s t o r u v k o n t e x t u u m ě n í a v ý tv a r n é

p e d a g o g ik y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 8

2.1 V e ře jn ý p r o s to r v so u č a sn é m v ý tv a rn é m um ění: je h o s o c iá ln í a p o litic k é a s p e k ty ................3 8

2 .2 S ociální p o h y b y v um ění a e s te tik a k a ž d o d e n n o s ti...................................................................39

2 .3 Současná v ý tv a rn á p e d a g o g ik a a z p ro s tře d k o v á v á n í u m ě n í....................................................4 0

2 .4 Funkce v ý tv a rn é vých o v y a u m ě n i v s o u č a s n o s ti.......................................................................41

2 .5 K ooperace a ko m u n ik a ce v so u ča sn é vý tv a rn é v ý c h o v ě...........................................................4 2

3 V ý t v a r n á t v o r b a t e e n a g e r ů v e v e ř e jn é m p r o s to r u :

o b s a h o v á a fo r m á ln í s t r á n k a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2

3.1 N ám ě ty p ro tv o r b u ve v e ře jn é m p ro s to r u - lo k á ln í v s . g lo b á ln í té m a ta..................................4 2

3 .2 Form ální s trá n k a tv o r b y ve v e ře jn é m p r o s to r u : s tr e e ta r t, rekla m a , p e rfo rm a n c e .

F o rm a lism u s vs. h lu b o k ý o b s a h.....................................................................................................4 4

4 F u n k č n í v iz u á ln í g r a m o t n o s t a je jí m ís to v e v ý c h o v n ě -v z d ě lá v a c ím p ro c e s u .. 4 6

4.1 V iz u á ln i g r a m o tn o s t ve s v ě to v é m k o n te x tu a v českém p r o s tř e d í...........................................4 6

4 .2 K o n c e p t m u lti- g r a m o tn o s ti a m u ltim o d a lity ................................................................................4 7


5 V ý z k u m r e a liz o v a n ý n a s tře d n íc h š ko lá c h v O lo m o u c k é m k r a j i...................... 4 8

5.1 D o ta z n ík o v é š e tř e n i m ezi s tu d e n ty s tře d n íc h š k o l....................................................................4 8

5.1.1 Jak s tu d e n ti stře dn ích ško l definují p ojem u m éni ve veřejném p ro s to m...............................................49

5 .1 .2 Střed o školá ci a fo rm y je jich setkávání s uméním ve veřejném p ro s to m...............................................50

5 .1 .3 Chtějí se stře do ško láci sa m i výtvarně v y ja d řo v a t v m ěstském p ro s tře d í?............................................50

5 .1 .4 Umělecké realizace v blízkém i vzdáleném p ro stře d í a je jich vním áni s tu d e n ty stře dn ích š k o l 51

5.2 E x p e rim e n tá ln í v ý u k a a te ré n n í výzkum bě h e m v ý tv a rn é tv o r b y s tře d o š k o lá k ů

ve v e ře jn é m p r o s t o r u.....................................................................................................................57

5.2.1 Příklady studentských realizací ve veřejném p ro s to m...........................................................................58

6 Z á v ě r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0

Od id e n tity к edukaci

ve výtvarné pedagogice.......................................................................63

Lucie Tikalová

1 Id e n t it a v o b d o b í p u b e r t y z p o h le d u p s y c h o lo g ie a p e d a g o g ik y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5

1.1 P o h le d p sy c h o lo g ie n a id e n titu d o s p ív a jíc íh o............................................................................65

1 .2 Pohled p e d a g o g ick ých v ěd na id e n titu s tu d e n ta v o b d o b í p u b e r ty........................................66

2 Id e n t it a s t u d e n t a v o b d o b í p u b e r t y a je jí v liv n a v ý t v a r n ý p r o je v ž á k a...........6 7

2.1 C h a ra k te ris tic k é z n a k y d o s p ív á n i a id e n tita d o s p ív a jíc íh o......................................................68

2 .2 Teenager a je h o v z ta h ke š k o le...................................................................................................71

2 .3 S pecifika v ý tv a rn é h o p ro je v u v o b d o b í p u b e r t y.........................................................................7 2

3 In t e r a k c e n a s t ř e d n í š k o le a v ý t v a r n ý p r o je v d o s p ív a jíc íc h. ............................ 7 4

3.1 Z á k la d n í fo r m y p e d a g o g ic k é k o m u n ik a c e...................................................................................7 4

3 .2 V ý tv a rn ý p r o je v ja k o p r o s tř e d e k pe d a g o g ic k é ko m u n ik a ce .......................................................7 6

4 V ý t v a r n ý p ro je v a k lim a š k o ly.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6

4.1 K lim a š k o ly a š k o ln í t ř í d y...............................................................................................................7 6

4 .2 V ý tv a rn á tv o r b a ja k o s o u č á s t k lim a tu š k o ly...............................................................................78


5 „ N e v id ite ln é d iv a d lo "

( v ý z k u m v o b la s ti p e d a g o g ic k é k o m u n ik a c e d o s p ív a j íc íc h ). ........................... 8 0

5.1 E x p e rim e n t v pe d a g o g ic k é k o m u n ika c i ja k o s o u č á s t v ý tv a rn é v ý c h o v y....................................8 0

5 .2 M e to d a n e v id ite ln é h o d iv a d la.......................................................................................................81

5.2.1 Insp irace ................................................................................................................................................................81

5 .2 .2 P fiprava na realizaci n ového p řís tu p u............................................................................................................81

5 .2 .3 Realizace m e tod y na s tře d n í š k o le.................................................................................................................8 3

Z á v ě r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 9

Tri kazuistiky autorských výtvarně edukačních projektů s využitím

digitální fotografie v procesu získávání sociálních kom petencí 93

J iň Sosna

1.1 Z načně, m asově, p a n d e m ic k y ... F o to g ra fie d o b ý v á s v ě t..........................................................9 5

1 .2 U p ro s tře d v iz u á ln íh o b a l a s t u......................................................................................................9 5

1 .3 Jak čís t f o t o g r a f ii ?.........................................................................................................................9 7

1 .4 L e a r n in g -b y -d o in g..........................................................................................................................9 8

1.5 V irtu á ln í p r o s tře d í a sociální a p e rs o n á ln í k o m p e te n c e.............................................................9 9

2.1 „ 5 o c iá ln í" a „ b e z k o n ta k tn í" fo to g r a fic k é ž á n ry v tv o r b ě začínajících f o t o g r a f ů.................101

2.2 B ib lio g ra fic k ý so u p is a u to re m u s p o řá d a n ý c h a ve d e n ý ch w o r k s h o p ů.................................103

2 .3 V ýz ku m n é o t á z k y........................................................................................................................1 0 7

2 .4 M e to d o lo g ic k é p o z n á m k y...........................................................................................................1 0 7

2 .5 Výzkum né c í l e.............................................................................................................................1 0 8

3 Tři v y b r a n é v ý t v a r n ě e d u k a č n í a k t i v i t y.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1 0 8

3.1 Všední m ó d a.................................................................................................................................1 0 9

3.1.1 Inspirační z d r o je...............................................................................................................................................109

3 .1 .2 Účel a k tiv it y.......................................................................................................................................................109

3 .1 .3 Návaznost na R V P Z V.....................................................................................................................................109

3 .1 .4 Další k o m p e te n c e.............................................................................................................................................110

3 .1 .5 Cílová s k u p in a...................................................................................................................................................110

3 .1 .6 Časová n á ro č n o s t.............................................................................................................................................110

3 .1 .7 Vybaveni к a k t i v it ě...........................................................................................................................................110

3 .1 .8 Popis a k tiv it y....................................................................................................................................................1 10

3 .1 .9 R e fle xe................................................................................................................................................................111


3 .2 R eko n stru kc e d o b o v ý c h f o t o g r a f i í.............................................................................................113

3.2.1 Inspirační z d r o je..............................................................................................................................................113

3.2.2 Ú íe l a k ti v it y ......................................................................................................................................................114

3.2.3 Návaznost na R V P ...........................................................................................................................................114

3 .2 .4 DalSI k o m p e te n c e...........................................................................................................................................115

3 .2 .5 Cilové s k u p in a.................................................................................................................................................1 15

3 .2 .6 Časová n á r o č n o s t...........................................................................................................................................115

3 .2 .7 Vybaveni к a k t i v it ě.........................................................................................................................................115

3 .2 .8 Popis a k tiv ity....................................................................................................................................................115

3 .2 .9 R e fle x e..............................................................................................................................................................116

3.2 M o je s o c iá ln í r o le..........................................................................................................................1 2 0

3.3.1 Inspirační z d ro je..............................................................................................................................................120

3 .3 .2 Účel a k tiv ity.......................................................................................................................................................121

3 .3 .3 Návaznost na RVP Z V.....................................................................................................................................121

3 .3 .4 DalSí k o m p e te n c e...........................................................................................................................................121

3 .3 .5 Cílová s k u p in a................................................................................................................................................1 22

3 .3 .6 Časová n á r o č n o s t...........................................................................................................................................122

3 .3 .7 Vybaveni к a k t i v it ě........................................................................................................................................122

3 .3 .8 Popis a k tiv it y...................................................................................................................................................122

3 .3 .9 R e fle xe............................................................ 122

Z á v ě r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 3 Výtvarná tvorba ja k o prostředek komunikace u psychicky nemocných klientů centra Gugging: léčba tvorbou, nebo tvorba uměleckého díla?.................................125

Jana M u s ilo v á , Lucie T ika lo vá

O autorech....................................................................................................................131

Sum m aiy......................................................................................................................135

Bibliografie...................................................................................................................137

R ejstřík.........................................................................................................................145
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist