načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Unijní právo před českými soudy – autorov kolektív

Unijní právo před českými soudy
-7%
sleva

Kniha: Unijní právo před českými soudy
Autor: autorov kolektív

Monografie vyhodnocuje rozhodovací činnost tří nejvyšších soudních autorit (Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu) v České republice s ohledem na právo Evropské unie v průběhu let 2004-2013. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  390 Kč 363
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Leges
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 256
Rozměr: 145x205
Skupina třídění: Občanské soudní řízení. Soudnictví
Jazyk: česky
Datum vydání: 19.11.2014
Nakladatelské údaje: Praha, Leges, 2014
ISBN: 978-80-7502-040-6
EAN: 9788075020406
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie vyhodnocuje rozhodovací činnost tří nejvyšších soudních autorit (Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu) v České republice s ohledem na právo Evropské unie v průběhu let 2004-2013.

Popis nakladatele

Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii.

Autoři podávají souhrnný přehled judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ve vztahu k jednotlivým institutům unijního práva, mezi něž patří zejména přímý a nepřímý účinek či přednostní aplikace unijního práva. Významnou část věnují hodnocení přístupu obou soudů k řízení o předběžné otázce, které je základním nástrojem pro spolupráci mezi národními soudy a Soudním dvorem Evropské unie.

Kromě nejvyšších soudů se autoři zaměřují na rozhodovací činnost Ústavního soudu, jež se týká působení unijního práva v České republice a otázek vztahu mezi českým právem a právem unijním.

Konečně samostatnou část autoři věnují užití unijního soutěžního práva Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a následně v rámci přezkumu soudy, včetně Nejvyššího správního soudu. Kromě rozboru rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a judikatury soudů nabízí i obecnější kontext aplikace unijního soutěžního práva.

Kniha byla napsána autory působícími na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a odborníky z Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
autorov kolektív - další tituly autora:
Poruchy metabolismu a výživy Poruchy metabolismu a výživy
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii
Stroje pre rastlinnú výrobu 3 Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Věda v českých zemích Věda v českých zemích
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Použité zkratky.......................................................................................................... 10

O autorech ................................................................................................................... 11

Úvodem ......................................................................................................................... 13

Kapitola 1 - Odraz evropského práva v judikatuře Nejvyššího

správního soudu........................................................................................................ 17

1.1 N e a p lik a c e p r á v a E U ...................................................................................... 18

1.1.1 T est o b s a h u ............................................................................................... 18

1.1.2 Č is tě v n itr o s tá tn í s itu a c e ( wholly internal situation,

te s t m í s t a ).................................................................................................. 20

1.1.3 T e m p o rá ln í o tá z k y (ča so v ý te s t) ....................................................... 24

1.2 P řím ý ú č i n e k....................................................................................................... 28

1.2.1 P řím ý ú č in e k b e z k o n flik tu s v n itr o s tá tn í ú p r a v o u n e b o

v ed le n í ....................................................................................................... 29

1.2.2 P řím ý ú č in e k a r o z p o r s v n itr o s tá tn í ú p r a v o u ............................. 34

1.2.3 A b se n c e p ro v á d ě c íc h p ř e d p is ů к p ř ím o ú č i n n é m u n a ř íz e n í ... 37

1.3 N e p ř ím ý ú č i n e k ................................................................................................ 38

1.3.1 Jaké a k ty m o h o u m ít n e p ř ím ý ú č i n e k............................................. 39

1.3.2 „Ú č in k y “ n e p ř ím é h o ú č i n k u .............................................................. 43

1.3.3 E v ro p s k é p rá v o ja k o o d p o v ě ď n a z á k la d n í o tá z k u živ o ta,

v e s m ír u a v ů b e c ?..................................................................................... 46

1.4 P ře d b ě ž n á o t á z k a............................................................................................. 47

1.4.1 P ře d lo ž e n í p ř e d b ě ž n é o tá z k y ............................................................. 48

1.4.2 D ů v o d y n e p ř e d lo ž e n í p ř e d b ě ž n é o tá z k y ....................................... 53

1.4.2.1 L im ity zahájení řízení o předběžné o tá z c e....................... 53

1.4.2.2 N ezahájení řízení o předběžné otázce v případě

acte clair ...................................................................................... 56

1.4.2.3 D oktrína acte éc la iré............................................................... 62

1.4.2.4 O tázky nesouvisející se sporem, hypotetické

a irelevantní o tá z k y.................................................................. 63

1.4.2.5 Zhodnocení kritérií C ILFIT v judikatuře N S S................ 64

1.4.3 O p o m e n u t í p o lo ž it p ř e d b ě ž n o u o t á z k u.......................................... 67

5


O bsah

1.5 L is tin a z á k la d n íc h p rá v E v ro p s k é u n i e..................................................... 71

1.6 Z á v ě r y................................................................................................................... 77

K a p it o la 2 - U n i j n í p r á v o v a p l i k a č n í p r a x i N e jv y š š íh o s o u d u :

v z t a h s y m p a t ie , a n t i p a t i e č i a m b iv a l e n c e ? .................................................... 79

2.1 Ú v o d....................................................................................................................... 79

2.2 (N e )a p lik a c e p rá v a E U .................................................................................... 81

2.2.1 T e st o b s a h u .............................................................................................. 82

2.2.2 Č is tě v n itr o s tá tn í s i t u a c e..................................................................... 86

2.2.3 T e m p o rá ln í o t á z k y................................................................................. 87

2.2.4 P ře h líž e n í p rá v a E U ............................................................................... 92

2.3 P řím ý ú č i n e k....................................................................................................... 93

2.3.1 P ř ím ý ú č in e k b e z k o n flik tu s v n itr o s tá tn í ú p r a v o u n e b o

v e d le n í ....................................................................................................... 93

2 .3 .2 P ř ím ý ú č in e k a r o z p o r s v n itr o s tá tn í ú p r a v o u ............................ 94

2.3.3 К e x is te n c i p ro v á d ě c íc h p ř e d p is ů к p ř ím o p o u ž ite ln é m u

n a ř í z e n í....................................................................................................... 95

2.4 N e p ř ím ý ú č i n e k................................................................................................. 97

2 .5 O d p o v ě d n o s t s tá tu z a š k o d u......................................................................... 99

2.5.1 N ejv y šší s o u d z á d y a če le m к p r in c i p u F ra n c o v ic h : p ř íp a d y

ú h r a d z e s y s té m u v e ř e jn é h o z d r a v o tn íh o p o j i š t ě n í................... 102

2.5.2 V z ta h m e z i z á k o n e m č. 8 2 /1 9 9 8 Sb. a o d p o v ě d n o s tí

z a p o r u š e n í p rá v a EU : p ř í p a d v ý r o b n íc h n á h r a d za c u k r 105

2.5.3 O d p o v ě d n o s t s tá tu za p o r u š e n í p rá v a E U : ... a zase

ta S k o m a-L u x ! ......................................................................................... 106

2 .6 P ře d b ě ž n é o t á z k y............................................................................................... 109

2.6.1 P o s to p á c h ( n e ) a k tiv ity N e jv y š š íh o s o u d u p ř i p ře d k lá d á n í

p ř e d b ě ž n ý c h o t á z e k............................................................................... 109

2.6.2 P ře d lo ž e n í p ř e d b ě ž n é o tá z k y ............................................................ 112

2.6.3 D ů v o d y n e p ř e d lo ž e n í p ř e d b ě ž n é o tá z k y : a p lik a c e k rité rií

C I L F IT a s o u v is e jíc íc h p r i n c i p ů ....................................................... 115

2.6.3.1 Aprobace kritérií CILFIT v období po vstupu ČR

do E U ........................................................................................... 116

2.6.3.2 Srovnávání jazykových verzí a doplnění verze české 118

6


Obsah

2.6.3.3 Kritéria CILFIT ja ko nástroj pro sjednocení

ju d ika tu ry NS: exekuční říz e n í............................................. 119

2.6.3.4 Vyvážený výklad na příkladu financování činnosti

porodních a sisten tek................................................................ 120

2.6.3.5 Acte clair a výklad s ohledem na ju d ika tu ru a další

z d r o je............................................................................................ 121

2 .6 .3 .6 D oktrína acte écla iré............................................................... 121

2.6.3.7 O tázky nesouvisející se sporem ............................................ 122

2 .6 .3.8 Hypotetické a irelevantní o tá z k y.......................................... 123

2.6.3.9 Zhodnocení kritérií C ILFIT v judikatuře

Nejvyššího soudu ...................................................................... 124

2.6.3.10 Srovnání Nejvyššího správního soudu

a Nejvyššího soudu ................................................................... 125

2.7 L istin a z á k la d n íc h p r á v E v ro p s k é u n i e...................................................... 127

2.8 Z á v ě r ...................................................................................................................... 129

Kapitola 3 - Otázky evropského práva a evropské integrace

v judikatuře Ústavního soudu ............................................................................. 132

3.1 Ú v o d....................................................................................................................... 132

3.1.1 Z a m ě ř e n í k a p i t o l y.................................................................................. 132

3.1.2 „B o o m “ e v ro p s k é j u d i k a t u r y Ú s ta v n íh o s o u d u .......................... 134

3.2 C h á p á n í s u v e re n ity Č e s k é re p u b lik y v re a litě č le n s tv í

v E v ro p s k é u n ii .................................................................................................. 137

3.2.1 Ú v o d d o p ro b le m a tik y .......................................................................... 137

3.2.2 N á le z Ú s ta v n íh o s o u d u v e v ěci L is a b o n s k á s m lo u v a 1 .............. 140

3.2.2.1 Ú vodní p o zn á m k y..................................................................... 140

3.2.2.2 Postavení státu - člena Evropské unie a koncepce

„slité" su v e re n ity....................................................................... 141

3.2.2.3 O tázka pravom ocí a povahy členství státu

v Evropské u n ii........................................................................... 144

3.2.3 N ález Ú s ta v n íh o s o u d u v e v ěci L is a b o n s k á s m lo u v a II ............ 147

3.2.3.1 Pokračování české kapitoly lisabonského p říb ě h u 147

3.2.3.2 Potvrzení koncepce „slité" su veren ity.................................. 148

3.3 H le d á n í ú s ta v n íh o z á k la d u p ů s o b e n í e v r o p s k é h o p rá v a

v Č e sk é r e p u b l i c e............................................................................................... 152

7


O bsah

3.3.1 E u ro n o v e la Ú s t a v y................................................................................. 152

3 .3 .2 Ú s ta v n í z á k la d p r o p ů s o b e n í e v r o p s k é h o p ráv a

v Č e s k é r e p u b lic e p o d l e Ú s ta v n íh o s o u d u.................................... 157

3.4 O tá z k a ú s ta v n í p o v a h y e v r o p s k é h o p r á v a................................................ 160

3.4.1 Ú v o d d o p r o b le m a tik y ......................................................................... 160

3 .4 .2 S ta n o v is k o Ú s ta v n íh o s o u d u к o tá z c e r o z š iřo v á n í ú s ta v n íh o

p o ř á d k u o n o r m y e v r o p s k é h o p r á v a ............................................... 162

3.4.3 Ú s ta v n í p o ř á d e k a e v ro p s k é p rá v o - k v a n t ita tiv n í re z iste n c e

a k v a lita tiv n í r e v o l u c e........................................................................... 168

3.5 Ú s ta v n í lim ity p ů s o b e n í e v r o p s k é h o p r á v a v p r á v n ím řá d u

Č e s k é r e p u b lik y ................................................................................................. 177

3.5.1 Ú v o d d o p r o b le m a tik y ......................................................................... 177

3 .5 .2 N o r m a ti v n í p ů s o b e n í e v r o p s k é h o p r á v a v č e sk é m p rá v n ím

ř á d u a je h o ú s ta v n í lim ity ................................................................... 178

3.5.3 H o d n o to v é p ů s o b e n í e v r o p s k é h o p rá v a v č e s k é m p rá v n ím

ř á d u a je h o ú s ta v n í l i m i t y................................................................... 197

3 .6 Ú s ta v n í s o u d a ř íz e n í o p ř e d b ě ž n ý c h o tá z k á c h ..................................... 205

3.6.1 V ý c h o d is k a p r o b le m a tik y ................................................................... 205

3 .6 .2 P o sto j Ú s ta v n íh o s o u d u к o tá z c e a k t iv n íh o v y u ž ív á n í

p r e ju d i c iá ln íh o ř í z e n í........................................................................... 207

3.7 Z á v ě r - Ú s ta v n í s o u d r e v o lu č n í, o b č a s r e v o l t a....................................... 212

K a p it o la 4 - A p lik a c e u n i j n í h o p r á v a v e ř e j n o u s p r á v o u -

p ř í k l a d s o u t ě ž n í h o p r á v a.........................................................................................2 1 6

4.1 Ú v o d e m ................................................................................................................ 216

4 .2 U n ijn í s o u tě ž n í p r á v o a j e h o p ů s o b e n í v Č e s k é re p u b lic e ................. 217

4.2.1 P o je m s o u tě ž n íh o p r á v a a j e h o p r a m e n y....................................... 218

4 .2 .2 V z ta h n á r o d n í h o a u n ijn í h o s o u tě ž n í h o p r á v a........................... 219

4 .3 N e p ř ím ý ú č i n e k u n ijn í h o s o u tě ž n í h o p r á v a........................................... 222

4.3.1 D e v a d e s á tá lé ta a m o ž n o s t e u r o k o n f o r m n íh o v ý k la d u ........... 222

4 .3 .2 P o v in n o s t e u r o k o n f o r m n í h o v ý k la d u a je h o m e z e................... 224

4.3.2.1 Z ú žen í doslovné dikce z á k o n a............................................. 225

4.3.2.2 „Vytváření“ právních in s titu tů............................................. 227

4.3.2.3 N epřípustný eurokonform ní v ý k la d................................... 229

4 .3 .3 Z á v ě re m к n e p ř í m é m u ú č i n k u.......................................................... 231

8


Obsah

4 .4 P ř e d n o s tn í a p lik a c e u n ijn í h o s o u tě ž n íh o p r á v a..................................... 232

4.4.1 P rv n í p ř íp a d p ř e d n o s t n í a p lik a c e ..................................................... 232

4.4.2 Ř ízení o p o r u š e n í u n i j n í h o p rá v a ..................................................... 234

4.5 P ře d b ě ž n á o tá z k a s c e lo u n ijn ím v ý z n a m e m - ne bis in idem

v E U ........................................................................................................................ 236

4.5.1 P říp a d P I S U .............................................................................................. 236

4 .5 .2 P ře d b ě ž n é o tá z k y a je jic h p o s o u z e n í............................................... 238

4.5.3 V ý z n a m r o z s u d k u ESD p r o d a lš í p ř í p a d y...................................... 240

4 .6 V z ta h u n ijn íh o , m e z in á r o d n í h o a č e s k é h o p rá v a -

sp ra v e d liv ý p r o c e s............................................................................................. 241

4.6.1 Z á k a z s e b e o b v i ň o v á n í ........................................................................... 243

4.6.1.1 Z á ka z sebeobviňování v judika tu ře E S L P........................ 243

4.6.1.2 Z á ka z obviňování v judikatuře unijních s o u d ů 244

4.6.1.3 Z á ka z sebeobviňování v řízení před Ú O H S..................... 245

4.6 .2 Š e tře n í n a m í s t ě.........................................................................................246

4.6.2.1 Judikatura ESLP a unijních soudů к šetření na m ístě ... 246

4.6.2.2 Česká judikatura к šetření na m ís tě.................................... 250

4 .7 Z á v ě r e m ................................................................................................................ 253

Závěr: revolta a revoluce v judikatuře českých soudů..............................256

Seznam použitých pramenů.................................................................................263

Anotace .........................................................................................................................302

Annotation ..................................................................................................................303

9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.