načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací - Ing. Karel Dvořáček

Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

Elektronická kniha: Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací
Autor:

Příručka je zaměřena na základní požadavky pro bezpečné, spolehlivé a přehledné ukládání elektrického vedení, montáž některých přístrojů a svítidel. Úložný materiál ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  133
+
-
4,4
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 80
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-862-3066-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Příručka je zaměřena na základní požadavky pro bezpečné, spolehlivé a přehledné ukládání elektrického vedení, montáž některých přístrojů a svítidel. Úložný materiál a způsob uložení elektrického vedení včetně přístrojů se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl. Nové stavební technologie užívané pro hromadnou bytovou a občanskou výstavbu v Evropě přinesly zásadní změny možností ukládání vedení. Takto vznikly a s časem se vyvíjely i elektroinstalační lištové systémy, které byly zvláště v zemích střední a východní Evropy rozšířeny od sedmdesátých let. Podoba, ve které byly tyto systémy v bytové výstavbě uplatňovány, vedla u uživatelů k určité averzi, kterou musí překonávat současné typy elektroinstalačních lišt určené pro bytovou výstavbu, plně již odpovídající po technické i estetické stránce. V průmyslu se postupně zvyšovaly požadavky jednak na rozvody elektřiny u velkoprostorových pracovišť, jednak na variabilitu rozmístění elektrického zařízení ve vnitřním prostoru. To vedlo k vývoji úložných systémů pro povrchové vedení svazků vedení (například lišty NIDAX), později kabelových lávek, kanálů a žebříků (vhodných pro technická zázemí bytové i občanské výstavby, průmysl apod.). Tyto úložné systémy dnes plně zaručují variabilitu, přehlednost a přístupnost vedení při uplatnění estetických kritérií pro „technický vzhled“. Další směr vývoje úložného elektroinstalačního materiálu vedl k rozvoji úložných elektrotechnických prvků, určených pro montáž do podlah se zapuštěnými krabicemi pro osazení obvykle několika zásuvek (tzv. hnízdy). Systém je uplatňovaný především u velkoprostorových administrativních budov a výpočetních center. Příručka dává čtenáři ucelený pohled na současné možnosti ukládání elektrického vedení. Současně naznačuje, které aspekty musí respektovat v souladu s pokyny výrobců, jež jsou dle zákona č. 22/1997 Sb. základními dokumenty pro přípravu a realizaci stavby.     Firma IN-EL, spol. s r. o. vydává odborné příručky pro elektrotechniky již od roku 1992. Od září 2011 vydáváme odborné příručky i v elektronické podobě a postupně všechny aktuální odborné příručky převedeme do klasického formátu pdf. Jako první v České republice nejenže vydáváme e-knihy v oboru elektro, ale nyní mají naše e-knihy řadu standardních, ale i úplně novou funkci. Ke standardním funkcím ve všech e-knihách patří: - interaktivní obsah, a to jak v levém rámci (úplný obsah), tak v obsahu v textu (pouze kapitoly a podkapitoly prvního řádu), - přímé odkazy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, literaturu apod., - přímé odkazy v celém textu na zmiňované webové stránky.

Zařazeno v kategoriích
Ing. Karel Dvořáček - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

IN-EL, Praha, 2007 Ing. Karel Dvo

ř

á

č

ek

ÚLOŽNÉ A UPEV

Ň

OVACÍ SYSTÉMY

PRO MONTÁŽ ELEKTRICKÝCHZA

Ř

ÍZENÍ A INSTALACÍ

(druhé – aktualizované vydán

Text k inzerátu na první stran

ě

obálky:

KOPOS KOLÍN, a. s. – tradi

č

ní výrobce elektroinstala

č

ního úložného materiálu

z plast

ů

(el. krabi

č

ky, tuhé a ohebné trubky, parapetní lišty a kanály, upev

ň

ovací materiál)

a z kovu

(kabelové žlaby, ocelové trubky, el. krabice pro kabelové rozvody). V sortimentu

se nachází více než 5 000 položek, jejichž prodej zabezpe

č

uje deset dce

ř

iných spole

č

ností

v Evrop

ě

a Asii.

www.kopos.cz

lo nØ a upev ovac systØmy.qxd 31.10.2011 21:54 Page 1


IBSN 978-80-86230-43-6

lo nØ a upev ovac systØmy.qxd 31.10.2011 21:54 Page 2


Úložné a upev

ň

ovací systémy pro montáž elektrických za ř ízení

a instalací

lo nØ a upev ovac systØmy.qxd 31.10.2011 21:54 Page 3


4

Problematika úložného materiálu a zp

ů

sobu uložení elektrického vedení v

č

etn

ě

p

ř

ístroj

ů

se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie za

č

ala vyráb

ě

t a distribuovat pro obyvatelstvo

i pr

ů

mysl.

V po

č

átcích elektrifikace pr

ů

myslu nebyl takový velký problém s využitím holých vodi

čů

upevn

ě

ných na porcelánových (a n

ě

kdy i sklen

ě

ných) izolátorech vedených obvykle k ma

lému

po

č

tu spot

ř

ebi

čů

. Pro domácnosti a ob

č

anskou výstavbu bylo nutno vytvo

ř

it jiný systém, mén

ě

náro

č

ný prostorov

ě

a spl

ň

ující požadavky na laickou obsluhu, lépe vyhovující i esteticky.

Zt

ě

chto požadavk

ů

se postupn

ě

vytvá

ř

ely systémy pro montáž elektrického vedení a vybíraly

vhodné materiály. Ty se vyvíjely p

ř

edevším z hlediska jejich izola

č

ních vlastností,mecha

nické pevnosti, ohebnosti a v období od padesátých let minulého století i s ohledem na vlivna zdraví osob ve výrob

ě

i jejich uživatel

ů

.

Rovn

ě

ž nové stavební technologie užívané pro hromadnou bytovou a ob

č

anskou výstavbu

v Evrop

ě

p

ř

inesly zásadní zm

ě

ny možností ukládání vedení. Takto vznikly a s

č

asem se vyvíjely

i elektroinstala

č

ní lištové systémy, které byly zvlášt

ě

v zemích st

ř

ední a východní Evropy

rozší

ř

eny od sedmdesátých let. Podoba, ve které byly tyto systémy ší

ř

eny a v bytovévýstav

b

ě

uplat

ň

ovány, vedla u uživatel

ů

k ur

č

ité averzi, kterou musí p

ř

ekonávat sou

č

asné typy

elektroinstala

č

ních lišt ur

č

ené pro bytovou výstavbu, pln

ě

již odpovídající jak po technické,

tak i po estetické stránce.

P

ř

edevším v pr

ů

myslu plynuly postupn

ě

požadavky na rozvody elekt

ř

iny u velkopro

storových pracoviš

ť

a též rostly požadavky na p

ř

ípadnou variabilitu rozmíst

ě

ní elektrického

za

ř

ízení ve vnit

ř

ním prostoru. To vedlo k vývoji úložných systém

ů

pro povrchové vedení

svazk

ů

vedení (nap

ř

íklad lišty NIDAX), pozd

ě

ji kabelových lávek, kanál

ů

a žeb

ř

ík

ů

(vhodných

pro technická zázemí bytové i ob

č

anské výstavby, pr

ů

mysl a podobn

ě

). Tyto úložné systémy

v souladu s dnešními požadavky pln

ě

zaru

č

ují variabilitu, p

ř

ehlednost a p

ř

ístupnost vedení

p

ř

i uplatn

ě

ní estetických kritérií pro "technický vzhled".

Další, v této publikaci popsaný sm

ě

r vývoje úložného elektroinstala

č

ního materiálu, vedl

k rozvoji úložných elektrotechnický prvk

ů

, ur

č

ených pro montáž do podlah se zapušt

ě

nými

krabicemi pro osazení obvykle n

ě

kolika zásuvek (tak zvanými hnízdy). Toto je systémuplat

ň

ovaný p

ř

edevším u velkoprostorových administrativních budov a u výpo

č

etních center.

Tato publikace dává

č

tená

ř

i ucelený základní pohled na sou

č

asné možnosti ukládání

elektrického vedení. Sou

č

asn

ě

mu nazna

č

uje, které aspekty musí respektovat v souladu spo

kyny výrobc

ů

, jež jsou v souladu se zákonem

č

. 22/1997 Sb. základními dokumenty pro

p

ř

ípravu a realizaci stavby.

© IN-EL Praha, 2007

lo nØ a upev ovac systØmy.qxd 31.10.2011 21:54 Page 4


OBSAH1. ÚVOD

9

2. ZAPUŠT

Ě

NÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

11

2.1

Vhodnost užití zapušt

ě

ných rozvod

ů

11

2.2 Zp

ů

soby ukládání zapušt

ě

ných rozvod

ů

11

2.3

Instalace v omítce

11

2.4

Instalace pod omítkou

12

2.4.1

Moderní metody ukládání vedení do a pod omítku

15

2.4.2

Instalace pod omítkou a dimenzování vodi

čů

18

2.5 Zvláštní p

ř

ípady uložení vedení do trubek

19

2.5.1

Instalace elektrického vedení v zemi a dimenzování vodi

čů

20

2.6

Instalace v dutých st

ě

nách

21

2.6.1

Instalace elektrického vedení v lehkých p

ř

í

č

kách a dimenzování vodi

čů

23

3.

ELEKTROINSTALACE DO BETONU

25

3.1

Montáž elektrických rozvod

ů

do betonu litého na stavb

ě

25

4.

INSTALACE DO STROPNÍCH DUTIN A PODLAH

29

4.1

Montáž vedení do dutin ve stropních konstrukcích a do podlah

29

4.2

Moderní systémy pro ukládání vedení do podlahy

31

4.2.1

Instalace elektrického vedení v podlaze

33

5.

POVRCHOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

37

5.1

Instalace v trubkách

39

5.2

Instalace v nást

ě

nných a stropních lištách a kanálech

42

5.3

Instalace v podlahových lištách a kanálech

44

5.4

Instalace v podlahových lištách a kanálech v bytech

45

5.5

Instalace stropních nosných kanál

ů

ur

č

ených pro montáž svítidel

50

5.6

Instalace kabely uloženými na povrchu

52

5.6.1 Uložení p

ř

ímo na podklad

52

5.6.2 Uložení visut

ě

na podkladu

52

5.6.3 Záv

ě

sné kabely

53

5.6.3.1 Výb

ě

r záv

ě

sných kabel

ů

v souladu s požadavky

Č

SN 33 2000-5-523

53

5

lo nØ a upev ovac systØmy.qxd 31.10.2011 21:54 Page 5


5.7

Nosné kabelové systémy

54

5.7.1 P

ř

íslušenství nosných kabelových systém

ů

56

5.7.2 Kabelové žlaby

57

5.7.3 M

ř

ížové kabelové žlaby

58

5.7.4 Kabelové žeb

ř

íky

59

5.7.5 Stoupací žeb

ř

íky

62

5.7.6

Kanály (žlaby) ur

č

ené pro sv

ě

telné rozvody

63

5.7.7 Dimenzování výložník

ů

65

P

Ř

ÍLOHY

P

ř

íloha 1

Zna

č

ky pro situa

č

ní schémata

68

P

ř

íloha 2

Podklady pro návrh elektrických rozvod

ů

v elektroinstala

č

ních lištách v bytech

74

LITERATURA

77

6

lo nØ a upev ovac systØmy.qxd 31.10.2011 21:54 Page 6


7

HH

ll

aa

vv

nn

ÌÌ

ss

kk

ll

aa

dd

ññ

PP

rr

aa

hh

aa

11

00

,,

SS

tt

rr

aa

öö

nn

ii

cc

ee

Pr

ů

b

ě

žná 84, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Tel.:

274 780 888, 274 810 471, 274 813 352,

739 995 602

Fax:

274 779 979

E-mail:

info@emas.cz

Internet: www.emas.cz

po, út, st

7 – 16,

č

t

7 – 17,

7 – 15

PP

rr

oo

dd

ee

jj

nn

ÌÌ

ss

kk

ll

aa

dd

ññ

PP

rr

aa

hh

aa

66

,,

SS

ee

dd

ll

ee

cc

Kamýcká 234

160 00 Praha 6 - Sedlec

Tel:

233 322 382

Mobil:

602 231 630,

Fax:

233 322 516

po, út, st

7 – 16,

č

t

7 – 17,

7 – 15

PP

rr

oo

dd

ee

jj

nn

aa

ññ

LL

ee

tt

ÚÚ

aa

nn

yy

Tupolevova 515

199 00 Praha 9 - Let

ň

any

Tel.:

286 922 052

po, út, st, pá

8 – 11:15, 12 – 17

č

t

12:30 – 17

Aktuální ceny, informace na

ww

ww

ww

..

ee

mm

aa

ss

..

cc

zz

CC

EE

NN

TT

RR

UU

MM

NN

¡¡

KK

UU

PP

UU

EE

LL

EE

KK

TT

RR

OO

II

NN

SS

TT

AA

LL

AA

»»

NN

ÕÕ

HH

OO

MM

AA

TT

EE

RR

II

¡¡

LL

UU

EE

MM

AA

SS

EE

LL

EE

KK

TT

RR

OO

MM

AA

TT

EE

RR

II

¡¡

LL

aa

..

ss

..

Pr

ů

b

ě

žná 84, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Tel.:

274 780 888, 274 810 471,

274 813 352,

mobil:

739 995 602

Fax:

274 779 979

E-mail:

info@emas.cz

Též sobotní prodej 8 – 12

NNNN

aaaa

bbbb

ÌÌÌÌ

zzzz

ÌÌÌÌ

mmmm

eeee

VVVV

····

mmmm

kkkk

oooo

mmmm

pppp

llll

eeee

tttt

nnnn

ÌÌÌÌ

ssss

oooo

rrrr

tttt

iiii

mmmm

eeee

nnnn

tttt

ee

ee

ll

ll

ee

ee

kk

kk

tt

tt

rr

rr

oo

oo

ii

ii

nn

nn

ss

ss

tt

tt

aa

aa

ll

ll

aa

aa

ËË

ËË

nn

nn

ÌÌ

ÌÌ

hh

hh

oo

oo

mm

mm

aa

aa

tt

tt

ee

ee

rr

rr

ii

ii

··

··

ll

ll

uu

uu

PP

rr

oo

dd

ee

jj

nn

ÌÌ

ss

kk

ll

aa

dd

ññ

PP

rr

aa

hh

aa

99

-

LL

ii

bb

ee

ÚÚ

(vedle Sazka arény)

Drahobejlova 26, Praha 9

Tel.:

284 819 595,

Fax:

284 819 754

Mobil:

724 747 491

po, út, st

7 – 16,

č

t

7 – 17,

7 – 15

PP

rr

oo

dd

ee

jj

nn

ÌÌ

ss

kk

ll

aa

dd

ññ

MM

ll

aa

dd

··

BB

oo

ll

ee

ss

ll

aa

vv

Boživodská ulice, areál ROIN

Tel./fax:

326 335 793

Mobil:

606 616 542

po

,

út

,

st

7 – 16,

č

t

7 – 17

7 – 15

jsme dlouholet ̋m dodavatelem systÈmu

lo nØ a upev ovac systØmy.qxd 31.10.2011 21:54 Page 7
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist