načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - Jiří Strouhal

  > > > > Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů  

Elektronická kniha: Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů
Autor:

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými ...


Titul je skladem - ke stažení ihned
Vaše cena s DPH:  310
Médium: e-kniha
+
-
ks
Doporučená cena:  330 Kč
6%
naše sleva
10,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer ČR, a.s.
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Počet stran: 280
Rozměr: 24 cm
Úprava: xiii, 260 stran
Vydání: Vydání první
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-755-2268-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění).

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Strouhal - další tituly autora:
Účetnictví Účetnictví
Strouhal, Jiří; Židlická, Renata
Cena: 466 Kč
Účetnictví 2009 Účetnictví 2009
Knapová, Bohuslava; Strouhal, Jiří; Židlická, Renata
Cena: 483 Kč
Účetnictví 2010 Účetnictví 2010
Knapová, Bohuslava; Strouhal, Jiří; Židlická, Renata; Cardová, Zdenka
Cena: 483 Kč
Zveřejňování obchodních korporací Zveřejňování obchodních korporací
Strouhal, Jiří
Cena: 266 Kč
Zveřejňování obchodních korporací Zveřejňování obchodních korporací
Strouhal, Jiří
Cena: 281 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


Ú četní souvztažnosti
podnikatelských subjektů

s příklady, vzory a judikáty
Průvodce
daňovým řádem
JAROSLAV KRATOCHVÍL
ALEŠ ŠUSTR
Jiří Strouhal
ÚČETNÍ
SOUVZTAŽNOSTI
PODNIKATELSKÝCH
SUBJEKTŮ

Vzor citace: STROUHAL, J. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.
Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha: 2016, s. 280.
KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
Strouhal, Jiří
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů / Jiří Strouhal. -- 1. vydání. -- Praha :
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. -- 280 stran
ISBN 978-80-7552-268-9
657 * (437.3)
- účetnictví -- Česko
- příručky
657 - Účetnictví [4]
Právní stav publikace k 1. 1. 2016.
© Jiří Strouhal, 2016
ISBN: 978-80-7552-268-9 (brož.)
ISBN: 978-80-7552-270-2 (pdf)
ISBN: 978-80-7552-269-6 (mobi)

V
Obsah
Seznam zkratek ....................................................................................................... IX
Předmluva ............................................................................................................... XI
O autorovi .............................................................................................................XIII
1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY ...............................................1
1.1 Zákon o účetnictví ............................................................................................1
1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500 .....................................................9
1.2.1 Rozvaha .................................................................................................9
1.2.2 Výkaz zisku a ztráty ............................................................................13
1.2.3 Příloha .................................................................................................16
1.2.4 Přehled o peněžních tocích ..................................................................18
1.2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu .................................................19
2 ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 – DLOUHODOBÝ MAJETEK ....................................20
2.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek .....................................20
2.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ......................25
2.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný ..................32
2.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný
a hmotný majetek ............................................................................................35
2.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek ....................38
2.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek ........................................40
2.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku...........48
2.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ..............52
2.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku ...................60
3 ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 – ZÁSOBY ....................................................................65
3.1 Účtová skupina 11 – Materiál .........................................................................65
3.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti ..................................................70
3.3 Účtová skupina 13 – Zboží ..............................................................................74
3.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby .........................................81
3.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám ..........................................83

VI
4 ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 – KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY .......................................................................88
4.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně ......................................88
4.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech .........................................92
4.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry ..........................................................96
4.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci ......................................98
4.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek .......................................100
4.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty ......................................107
4.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému
finančnímu majetku .......................................................................................108
5 ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 – ZÚČTOVACÍ VZTAHY ............................................110
5.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) .......................110
5.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) ..................................................116
5.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi .......................120
5.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací ................................................123
5.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky ............................................128
5.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům ..............................................132
5.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky ...........................................137
5.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv ........................................144
5.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům
a vnitřní zúčtování .........................................................................................148
6 ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY
A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ...................................................................152
6.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy .............................152
6.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření ......158
6.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření ..................................................161
6.4 Účtová skupina 45 – Rezervy ........................................................................163
6.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím ...............170
6.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky ....................................................172
6.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka ......................177
6.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel ................................................179
7 ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 – NÁKLADY ...............................................................181
7.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy ...................................................181
7.2 Účtová skupina 51 – Služby ..........................................................................183
7.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady ............................................................186
7.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky ...........................................................188
OBSAH

VII
7.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady ..................................................190
7.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady
příštích období a opravné položky v provozní oblasti ...................................194
7.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady..........................................................198
7.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti ............202
7.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace .............203
7.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty
a rezerva na daň z příjmů ..............................................................................207
8 ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 – VÝNOSY ..................................................................211
8.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží ...................................211
8.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy ...................................................213
8.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy ...........................................................215
8.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty ............................................................219
9 ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 – ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY .........221
9.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné ..............................................................221
9.2 Účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát .........................................................223
9.3 Účtové skupiny 75 až 79 – Podrozvahové účty .............................................224
10 KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD ............................................................................226
10.1 Rozvaha ........................................................................................................232
10.2 Výkaz zisku a ztráty ......................................................................................234
10.3 Příloha k účetní závěrce ................................................................................236
10.4 Přehled o peněžních tocích ...........................................................................247
10.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu ...........................................................250
Příloha – Typový účtový rozvrh.............................................................................251
OBSAH

IX
Seznam zkratek
Seznam zkratek některých použitých právních předpisů
(Všechny citované právní předpisy jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů,
pokud není výslovně v textu uvedeno jinak.)
ČÚS České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb.
NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
pokyn D-6pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 500vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví
ZDPzákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ZOKzákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
ZoRzákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů
ZU zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek
ČNBČeská národní banka
DHMdlouhodobý hmotný majetek
DIČdaňové identifikační číslo
DDBodpisová technika dvojnásobku (Double Declining Balance)
DFMdlouhodobý finanční majetek
DNMdlouhodobý nehmotný majetek
FAPfaktura přijatá

X
FAV faktura vydaná
IČOidentifikační číslo osoby
IFRSInternational Financial Reporting Standards
k. s.komanditní společnost
KFMkrátkodobý finanční majetek
ODPodložená daňová pohledávka
ODZodložený daňový závazek
OPopravné položky
PPDpříjmový pokladní doklad
PŘEpřevodka
PŘÍpříjemka
SYDodpisová technika součtu číslic let (Sum of the Years‘ Digits)
v. o. s.veřejná obchodní společnost
VBÚvýpis z běžného účtu
VHSŘvýsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
VPDvýdajový pokladní doklad
VÚDvnitřní účetní doklad
VÚÚvýpis z úvěrového účtu
VÝDvýdejka
ZC zůstatková cena
ZDzáklad daně
ZVLzúčtovací a výplatní listina
SEZNAM ZKRATEK

XI
Předmluva
Vážení přátelé,
dostává se Vám do ruky kniha, která se věnuje problematice účetních souvztažností
k jednotlivým účtům typového účtového rozvrhu.
Kniha začíná teoretickým úvodem determinujícím aktuálně platnou účetní
legislativu v České republice. Následující pasáže se již věnují samotným účtům,
kde jsou zmíněny možné účetní souvztažnosti a zároveň jsou nastíněny jak typické
chyby, tak zároveň vazby na účetní výkazy a daňové dopady.
Závěrečná část textu je věnována souhrnnému příkladu, který je dotažen
do jednotlivých výkazů včetně komplexně pojaté přílohy.
Věřím, že se Vám tak tato kniha stane užitečnou nápovědou ve Vaší každodenní
účetní praxi.
V Praze dne 21. 3. 2016 autor

XIII
O autorovi
Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (* 1980) – působí na Katedře strategie Vysoké školy
ekonomické v Praze a dále na Katedře financí a účetnictví Škoda Auto Vysoké školy
v Mladé Boleslavi. Odborně se zaměřuje na vliv účetního výkaznictví na finanční
výkonnost obchodních korporací a na oblast oceňování finančních aktiv. Kromě
přednášek na vysoké škole se věnuje lektorování kursů pro odbornou veřejnost
(účetnictví, finance) a dále consultingu (účetní výkaznictví, deriváty). Od roku 2011
je prezidentem Asociace profesních účetních České republiky, z. s.
Je autorem či spoluautorem více než třicítky prakticky orientovaných
odborných knih (např. v rámci řady MERITUM), jakož i článků jednak v odborných
praktických, ale i vědeckých časopisech.

1
1 Legislativní úprava problematiky
V první části této publikace se zaměříme na vymezení základních problémových
oblastí na bázi aktuálně platné české účetní legislativy.
1.1 Zákon o účetnictví
Ustanovení § 1 odst. 2 ZU definuje, kdo je podle české legislativy účetní jednotkou.
Jedná se o:
ƒ právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
ƒ zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního
řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou
povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo
provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
ƒ organizační složky státu,
ƒ fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány ve veřejném rejstříku,
ƒ ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně
plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich
podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok
částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
ƒ ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
ƒ ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými
ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této
společnosti je osobou uvedenou ve všech ostatních bodech,
ƒ ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní
právní předpis,
ƒ svěřenské fondy podle NOZ,
ƒ fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
ƒ investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o
investičních společnostech a investičních fondech, nebo
ƒ ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis
nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

2
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
Od roku 2016 můžeme dle ZU účetní jednotky kategorizovat do následujících skupin:
ƒ mikro účetní jednotky,
ƒ malé účetní jednotky,
ƒ střední účetní jednotky,
ƒ velké účetní jednotky a
ƒ tzv. subjekty veřejného zájmu.
Začněme netradičně od konce, které účetní jednotky spadají do kategorie
subjektů veřejného zájmu. Jedná se o:
ƒ účetní jednotky uvedené v § 1a odst. 1 ZU,
ƒ banky,
ƒ spořitelní či úvěrní družstva,
ƒ pojišťovny či zajišťovny,
ƒ penzijní společnosti a
ƒ zdravotní pojišťovny.
Jakým způsobem klasifikovat účetní jednotku jako mikro, malou, střední nebo
velkou napoví následující klasifikační tabulka. Platí přitom, že aby účetní jednotka
byla v dané kategorii klasifikována, potom může ve dvou po sobě jdoucích
obdobích překročit maximálně jedno z kritérií.
Aktiva celkem
(netto)
Čistý obrat
Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců
Mikro9 000 000 Kč 18 000 000 Kč 10
Malá100 000 000 Kč 200 000 000 Kč 50
Střední500 000 000 Kč 1 000 000 000 Kč 250
Velká
všechny ostatní účetní jednotky a dále subjekty veřejného zájmu
a vybrané účetní jednotky
Pokud však účetní jednotka ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích
překročí či přestane překračovat dvě limitní hodnoty své kategorie, potom od počátku
období následujícího bude přeřazena do nové kategorie, do níž v souladu s výše
uvedenými hodnotami nově náleží.
Na klasifikaci účetních jednotek je vázán rovněž rozsah účetní závěrky.
Tou dle ZU rozumíme nedílný celek tvořený následující pěticí:
ƒ rozvaha,
ƒ výkaz zisku a ztráty (druhové či účelové členění nákladů),
ƒ příloha vysvětlující a doplňující vybrané informace,
ƒ přehled o peněžních tocích a
ƒ přehled o změnách vlastního kapitálu.

3
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
Platí přitom, že malé a mikro účetní jednotky sestavují pouze rozvahu, výkaz
zisku a ztráty a přílohu. Vybrané účetní jednotky sestavují navíc přehled o
peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu pouze tehdy, podléhají-li
statutárnímu auditu. Střední a velké účetní jednotky sestavují veškeré účetní výkazy.
Zajímavou výjimkou je fakt, že banky, spořitelní či úvěrní družstva, pojišťovny,
zajišťovny a penzijní společnosti nemusí připravovat přehled o peněžních tocích.
Vzhledem k možným sankcím nelze podceňovat problematiku zveřejňování.
Jedná-li se o účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, potom jsou
povinny zveřejňovat účetní závěrku (případně i výroční zprávu) v rozsahu, v jakém
byla sestavena, a to jejím uložením do sbírky listin. Zajímavou výjimkou po
neauditované malé a mikro účetní jednotky je fakt, že nemusí zveřejňovat výkaz zisku
a ztráty.
Termín pro zveřejnění je do 30 dnů po schválení zauditované účetní závěrky
nejvyšším orgánem účetní jednotky, ale ne později než do 12 měsíců od
rozvahového dne, za nějž byla tato závěrka sestavena. Pro účetní jednotky nepodléhající
statutárnímu auditu platí právě termín ne pozdější než do 12 měsíců od
rozvahového dne, za nějž byla závěrka sestavena.
Pro potřeby této publikace je významná dokladovost. Účetní doklady členíme
do následujících dvou základních skupin:
ƒ interní (vnitřní) účetní doklady,
ƒ externí (vnější) účetní doklady.
Interními doklady rozumíme takové, jež vyplývají z činností uvnitř účetní
jednotky. Je to např. výdejka materiálu ze skladu, příjemka, zúčtovací a výplatní
listina, doklady o odpisech dlouhodobého majetku, doklady o tvorbě opravných
položek, doklady o proúčtování inventarizačních rozdílů, doklady o pracovních
cestách a další.
Naproti tomu externí doklady vyplývají ze vztahu účetní jednotky k jiným
subjektům. Jsou to např. přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové pokladní
doklady, bankovní výpisy, nájemní smlouvy atp.
OznačeníDoklad Použití Interní/Externí
PPDPříjmový pokladní doklad příjem peněz do pokladny E
VPDVýdajový pokladní doklad výběr peněz z pokladny E
FAPFaktura přijatá přijetí faktury od dodavatele E
FAVFaktura vydaná
zaslání faktury odběrateli
(fakturace výkonů)
E
VBÚVýpis z běžného účtu platby z/na BÚ E
VÚÚVýpis z úvěrového účtu přijetí/splátka úvěru E

4
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
Označení Doklad Použití Interní/Externí
PŘÍPříjemka převzetí zásob na sklad I
VÝDVýdejka
vyskladnění materiálu
do výroby, vyskladnění
hotových výrobků,
vyskladnění prodaného zboží
I
PŘEPřevodka
převod nedokončené
výroby na sklad hotových
výrobků, převod zásob
mezi sklady
I
ZVLZúčtovací a výplatní listina měsíční zúčtování mezd I
VÚDVnitřní účetní doklad
např.:
• zařazení dlouhodobého
majetku do užívání,
• vyřazení dlouhodobého
majetku z evidence,
• doklad o zaúčtování
odpisů,
• doklad o proúčtování
inventarizačních rozdílů,
• vyúčtování služební cesty
zaměstnance účetní
jednotky atp.
I
Dále můžeme členit účetní doklady podle počtu účetních případů, kterých se
týkají, na doklady:
ƒ jednotlivé, které jsou spojeny pouze s jedním jediným účetním případem, a
ƒ sběrné, které kumulují účetní případy stejného typu za určité účetní období
(např. souhrnná výdejka materiálu).
Účetní doklady v souladu se ZU musí obsahovat:
ƒ označení účetního dokladu,
ƒ obsah účetního případu a jeho účastníky,
ƒ peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
ƒ okamžik vyhotovení účetního dokladu,
ƒ okamžik uskutečnění účetního případu, je-li odlišný od data vyhotovení dokladu,
ƒ podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ,
ƒ podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu.
Daňové doklady musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat:
ƒ označení osoby, která uskutečňuje plnění,
ƒ daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

5
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
ƒ označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
ƒ daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
– netřeba, není-li DIČ přiděleno,
ƒ evidenční číslo daňového dokladu,
ƒ rozsah a předmět plnění,
ƒ den vystavení daňového dokladu,
ƒ den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pakliže před uskutečněním
plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění
plnění, liší-li se ode dne vystavení daňového dokladu,
ƒ jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
– netřeba, vznikla-li povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění
ke dni přijetí úplaty,
ƒ základ daně,
ƒ sazbu daně,
– netřeba, jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo je-li osobou
povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
ƒ výši daně (v Kč),
– netřeba, jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo je-li osobou
povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.
Dále nesmíme opomenout pravidla pro úschovu účetních záznamů:
ƒ účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínaje koncem účetního
období, jehož se týkají,
ƒ účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh,
přehledy po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, jehož se týkají,
ƒ účetní záznamy, jimiž účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let
počínaje koncem účetního období, jehož se týkají.
Na závěr této pasáže se budeme věnovat klíčové problematice oceňování
majetku a dluhů. V souladu s legislativou je třeba tyto ocenit nejprve k datu uskutečnění
účetního případu a dále pak k rozvahovému dni.
V případě, že se jedná o aktiva či dluhy, která jsou denominována v cizí měně,
potom je třeba provést přepočet na české koruny. V průběhu roku lze použít buď
aktuální denní kurs, nebo tzv. pevný kurs stanovený účetní jednotkou. K
rozvahovému dni je třeba provést vždy přepočet prostřednictvím kursu centrální banky,
tedy ČNB.
Při prvotním ocenění lze využít následující oceňovací báze:
ƒ pořizovací cena – cena, za niž bylo aktivum pořízeno, zvýšená o vedlejší
pořizovací náklady s pořízením spojené,
– pro nakupovaný majetek;

6
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
ƒ reprodukční pořizovací cena – cena, za niž by bylo aktivum pořízeno v době,
kdy se o něm účtuje,
– pro bezúplatně nabytý majetek,
– pro majetek vyrobený vlastní činností za situace, kdy nelze spolehlivě určit
jeho vlastní náklady;
ƒ vlastní náklady – veškeré přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou
činnost a dále část nepřímých nákladů, která je s danou výrobou či jinou činností
spojena,
– pro majetek vyrobený vlastní činností;
ƒ jmenovitá hodnota – nominále,
– pro ostatní aktiva či dluhy.
K rozvahovému dni lze využít následující oceňovací báze:
ƒ pořizovací/reprodukční pořizovací cena/vlastní náklady
– pro neodpisovaný dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek, který není
znehodnocen,
– pro zásoby, které nejsou znehodnoceny;
ƒ jmenovitá hodnota
– pro pohledávky, které nejsou znehodnoceny,
– pro peněžní prostředky,
– pro základní kapitál,
– pro dluhy;
ƒ zůstatková cena
– pro odpisovaný dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek, který není
znehodnocen;
ƒ čistá realizovatelná hodnota (tzv. metoda nižší z hodnot)
– pro dočasně znehodnocená aktiva, kdy je jejich původní ocenění v účetnictví
vyšší, než je jejich tržní ocenění na bázi čisté realizovatelné hodnoty;
ƒ ocenění v ekvivalenci
– pro akcie a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem;
ƒ reálná hodnota s dopadem do fondu z přecenění
– pro minoritní akcie a podíly,
– pro realizovatelné dluhopisy,
– pro zajišťovací nástroje v případě zajištění peněžních toků či zajištění čisté
cizoměnové investice;
ƒ reálná hodnota s dopadem do výsledku hospodaření
– pro akcie či dluhopisy k obchodování,
– pro deriváty k obchodování,
– pro zajišťovací nástroje v případě zajištění reálné hodnoty.
Čistou realizovatelnou hodnotou rozumíme cenu, za niž by bylo možné dané
aktivum prodat, sníženou o případné náklady s prodejem spojené.

7
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
Reálnou hodnotou v souladu se ZU rozumíme:
ƒ tržní hodnotu, případně tržní hodnotu odvozenou z tržní hodnoty jednotlivých
složek aktiv a pasiv,
ƒ hodnotu vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů, pokud tyto
představují přijatelný odhad tržní hodnoty,
ƒ ocenění kvalifikovaným odhadem či posudkem znalce, které poskytnou
přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě.
Pokud nelze reálnou hodnotu objektivně stanovit, potom účetní jednotka
použije původní ocenění.
Pro mikro účetní jednotky s aktivitami nefinanční povahy platí výjimka, že
majetek a dluhy na reálnou hodnotu přeceňovat nemusí.
PŘÍKLAD 1
Ocenění majetku a dluhů
Před zachycením výsledků inventarizace účetní jednotka evidovala následující
položky:
BruttoKorekce Netto
Pozemky5 800 800 5 000
Stavby12 000 7 000 5 000
Hmotné movité věci6 500 4 800 1 700
Podíl (40 %)8 000 0 8 000
Zásoby3 500 500 3 000
Pohledávky18 200 3 200 15 000
Akcie k obchodování2 000 0 2 000
Inventarizací byly zjištěny následující skutečnosti:
ƒ reálná hodnota pozemku činí 6 000,
ƒ reálná hodnota staveb činí 5 500,
ƒ reálná hodnota hmotných movitých věcí činí 1 500,
ƒ vlastní kapitál přidružené firmy činí 18 000,
ƒ manko na zásobách činí 200, čistá realizovatelná hodnota zásob činí 3 100,
ƒ pohledávka ve výši 3 200, na niž byla tvořena opravná položka, byla odepsána,
ƒ reálná hodnota akcií k obchodování činí 2 500.
Stanovte výsledek hospodaření z daných transakcí:
Op.Text Částka MD D
1.Zrušení opravné položky k pozemku 800 092 556
2.
Tvorba opravné položky k hmotným
movitým věcem
200 556 092

8
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
Op. Text Částka MD D
3.
Přecenění podílu
18 000 x 0,4 = 7 200
800414 062OR
4.
Manko na zásobách
Rozpuštění části opravné položky
200
300
549
19x
1xx
557
5.
Odpis pohledávky
Zrušení opravné položky
3 200
3 200
546
391
311
559
6.Přecenění akcií k obchodování 500 251 664
BruttoKorekce Netto
Pozemky5 800 0 5 800
Stavby12 000 7 000 5 000
Hmotné movité věci6 500 5 000 1 500
Podíl (40 %)7 200 0 7 200
Zásoby3 300 200 3 100
Pohledávky15 000 0 15 000
Akcie k obchodování2 500 0 2 500
Opravná položka k dlouhodobému majetku–600
Opravná položka k zásobám–300
Opravná položka k pohledávkám–3 200
Opravné položky celkem–4 100
Jiné provozní náklady3 400
Provozní výsledek hospodaření700
Finanční výsledek hospodaření500
Výsledek hospodaření1 200

9
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500
1.2.1 Rozvaha
V souladu s Přílohou 1 vyhlášky 500 je struktura rozvahy následující:
Položka aktiv
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.2. Ocenitelná práva
B.I.2.1. Software
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva
B.I.3. Goodwill
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1. Pozemky a stavby
B.II.1.1. Pozemky
B.II.1.2. Stavby
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.III.Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.3. Podíly – podstatný vliv
B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

10
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
C. Oběžná aktiva
C.I.Zásoby
C.I.1. Materiál
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary
C.I.3. Výrobky a zboží
C.I.3.1. Výrobky
C.I.3.2. Zboží
C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby
C.II.Pohledávky
C.II.1Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka
C.II.1.5. Pohledávky – ostatní
C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky
C.II.2Krátkodobé pohledávky
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv
C.II.2.4. Pohledávky – ostatní
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky
C.III.Krátkodobý finanční majetek
C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek
C.IV.Peněžní prostředky
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech
D.Časové rozlišení aktiv
D.1. Náklady příštích období
D.2. Komplexní náklady příštích období
D.3. Příjmy příštích období

11
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
Položka pasiv
A. Vlastní kapitál
A.I.Základní kapitál
A.I.1. Základní kapitál
A.I.2. Vlastní podíly (–)
A.I.3. Změny základního kapitálu
A.II.Ážio a kapitálové fondy
A.II.1. Ážio
A.II.2. Kapitálové fondy
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–)
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/–)
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/–)
A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/–)
A.III.Fondy ze zisku
A.III.1. Ostatní rezervní fondy
A.III.2. Statutární a ostatní fondy
A.IV.Výsledek hospodaření minulých let (+/–)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (–)
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/–)
A.V.Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)
A.VI.Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–)
B.+C.Cizí zdroje
B.Rezervy
B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky
B.2. Rezerva na daň z příjmů
B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.4. Ostatní rezervy
C.Závazky
C.I.Dlouhodobé závazky
C.I.1. Vydané dluhopisy
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů
C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě
C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
C.I.7. Závazky – podstatný vliv
C.I.8. Odložený daňový závazek
C.I.9. Závazky – ostatní
C.I.9.1. Závazky ke společníkům
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní
C.I.9.3. Jiné závazky

12
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
C.II. Krátkodobé závazky
C.II.1. Vydané dluhopisy
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů
C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě
C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.7. Závazky – podstatný vliv
C.II.8. Závazky ostatní
C.II.8.1. Závazky ke společníkům
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
C.II.8.7. Jiné závazky
D.Časové rozlišení pasiv
D.1. Výdaje příštích období
D.2. Výnosy příštích období
V případě, že se jedná o neauditovanou malou účetní jednotku, potom platí
následující struktura:
Položka aktiv
A.Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.Dlouhodobý majetek
B.I.Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.Dlouhodobý hmotný majetek
B.III.Dlouhodobý finanční majetek
C.Oběžná aktiva
C.I.Zásoby
C.II.Pohledávky
C.II.1Dlouhodobé pohledávky
C.II.2Krátkodobé pohledávky
C.III.Krátkodobý finanční majetek
C.IV.Peněžní prostředky
D.Časové rozlišení aktiv
Položka pasiv
A.Vlastní kapitál
A.I.Základní kapitál
A.II.Ážio a kapitálové fondy
A.III.Fondy ze zisku

13
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/–)
A.V.Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)
A.VI.Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–)
B.+C.Cizí zdroje
B.Rezervy
C.Závazky
C.I.Dlouhodobé závazky
C.II.Krátkodobé závazky
D.Časové rozlišení pasiv
Pro neauditované mikro účetní jednotky je struktura ještě jednodušší:
Položka aktiv
A.Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.Dlouhodobý majetek
C.Oběžná aktiva
D.Časové rozlišení aktiv
Položka pasiv
A.Vlastní kapitál
B.+C.Cizí zdroje
B.Rezervy
C.Závazky
D.Časové rozlišení pasiv
1.2.2 Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty je možné sestavovat v druhovém členění provozních
nákladů (viz Příloha 2 vyhlášky 500) nebo v účelovém členění nákladů (viz Příloha 3
vyhlášky 500).
Struktura výkazu zisku a ztráty při druhovém členění nákladů je následující:
Položka
I.Tržby z prodeje výrobků a služeb
II.Tržby za prodej zboží
A.
Výkonová spotřeba
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží
A.2. Spotřeba materiálu a energie
A.3. Služby
B.Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)
C.Aktivace (–)

14
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
D.
Osobní náklady
D.1. Mzdové náklady
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
D.2.2. Ostatní náklady
E.
Úpravy hodnot v provozní oblasti
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné
E.2. Úpravy hodnot zásob
E.3. Úpravy hodnot pohledávek
III.
Ostatní provozní výnosy
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
III.2. Tržby z prodaného materiálu
III.3. Jiné provozní výnosy
F.
Ostatní provozní náklady
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu
F.3. Daně a poplatky
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
F.5. Jiné provozní náklady
*. Provozní výsledek hospodaření (+/–)
IV.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
IV.2. Ostatní výnosy z podílů
G.Náklady vynaložené na prodané podíly
V.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo
ovládající osoba
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H.Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI.
Výnosové úroky a podobné výnosy
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I.Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J.
Nákladové úroky a podobné náklady
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII.Ostatní finanční výnosy
K.Ostatní finanční náklady
*.Finanční výsledek hospodaření (+/–)
**.Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)
L.
Daň z příjmů
L.1. Daň z příjmů splatná
L.2. Daň z příjmů odložená

15
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
**. Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)
M.Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)
***.Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)
*.Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Je třeba mít na paměti, že od roku 2016 nejsou vykazovány mimořádné výnosy
a mimořádné náklady a dále fakt, že položky změna stavu zásob a aktivace byly
reklasifikovány z provozních výnosů do provozních nákladů.
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat pouze takové
účetní jednotky, které nejsou obchodní společností.
Podoba by pak byla následující:
Položka
I.Tržby z prodeje výrobků a služeb
II.Tržby za prodej zboží
A.Výkonová spotřeba
B.Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)
C.Aktivace (–)
D.Osobní náklady
E.Úpravy hodnot v provozní oblasti
III.Ostatní provozní výnosy
F.Ostatní provozní náklady
*.Provozní výsledek hospodaření (+/–)
IV.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
G.Náklady vynaložené na prodané podíly
V.Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H.Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI.Výnosové úroky a podobné výnosy
I.Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J.Nákladové úroky a podobné náklady
VII.Ostatní finanční výnosy
K.Ostatní finanční náklady
*.Finanční výsledek hospodaření (+/–)
**.Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)
L.Daň z příjmů
**.Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)
M.Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)
***.Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)
*.Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

16
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
Struktura provozní části výkazu zisku a ztráty při účelovém členění nákladů je
následující:
Položka
I.Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
A.Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)
*.Hrubý zisk nebo ztráta
B.Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)
C.Správní náklady (včetně úprav hodnot)
II.Ostatní provozní výnosy
D.Ostatní provozní náklady
*.Provozní výsledek hospodaření (+/–)
1.2.3 Příloha
Od roku 2016 jsou požadavky na zveřejnění informací v příloze mnohem detailnější
a jsou odlišné v závislosti na typu účetní jednotky.
Pro veškeré účetní jednotky platí povinnost zveřejnit následující informace:
ƒ informace dle § 18 odst. 3 ZU,
ƒ informace o použitých účetních zásadách a metodách, a to zejména:
– oceňování majetku a dluhů,
– stanovení odpisů a opravných položek (nově terminologicky úprav hodnot
majetku),
– stanovení přepočtu cizoměnových transakcí,
– stanovení reálné hodnoty majetku a dluhů,
ƒ informace o použitém oceňovacím modelu pro stanovení reálné hodnoty,
ƒ pohledávky a dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let,
ƒ pohledávky a dluhy, které jsou kryty věcnými zárukami,
ƒ výše a povaha jednotlivých výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým
objemem či původem,
ƒ zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům orgánů účetní jednotky
včetně uvedení úrokové sazby a hlavních podmínek,
ƒ dluhy a podmíněné dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze,
ƒ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.
Dále platí požadavek, aby mikro či malá neauditovaná účetní jednotka v příloze
rovněž zveřejnila informace o nabytí vlastních akcií či vlastních podílů.
Informace, které musí dále zveřejňovat mikro a malé účetní jednotky, které
podléhají statutárnímu auditu, jsou následující:
ƒ u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv:
– zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během
účetního období,

17
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
– výši opravných položek a oprávek na počátku a konci účetního období a
jejich zvýšení či snížení během účetního období,
– výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
ƒ povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v
rozvaze, přičemž nemusí uvádět finanční dopad těchto operací,
ƒ informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou
a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek,
ƒ název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku
nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná
účetní jednotka patří.
Informace, které musí dále vykazovat střední a velké účetní jednotky, jsou
následující:
ƒ u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv:
– zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během
účetního období,
– výši opravných položek a oprávek na počátku a konci účetního období a
jejich zvýšení či snížení během účetního období,
– výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
ƒ počet a jmenovitá hodnota či účetní hodnota vydaných akcií během účetního
období,
ƒ informace o vyměnitelných dluhopisech,
ƒ informace o navrhovaném rozdělení zisku či vypořádání ztráty,
ƒ výše odložené daně na konci období včetně jejího vývoje,
ƒ informace o přepočteném počtu zaměstnanců (viz výše) podle kategorií,
ƒ výše odměn přiznaných za účetní období členům orgánů účetní jednotky,
ƒ povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze,
ƒ informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou
a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek,
ƒ název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních
jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. V případě, kdy by
zveřejnění mohlo účetní jednotku či jinou z dané skupiny poškodit, potom tuto
informaci nemusí uvést – o neuvedení je však třeba informovat v příloze.
Velké účetní jednotky musí navíc zveřejnit:
ƒ rozčlenění tržeb podle segmentů (kategorie činnosti, zeměpisné trhy).
Informaci lze vynechat pouze tehdy, pokud by zveřejnění mohlo účetní jednotku vážně
poškodit – musí však o vynechání těchto údajů informovat,
ƒ výši celkové odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní
závěrky a celkové odměny auditora za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství
a jiné neauditorské služby. Tyto informace není třeba uvádět jen tehdy, pokud je
účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky a tyto informace jsou
uvedeny v příloze ke konsolidované účetní závěrce.

18
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
1.2.4 Přehled o peněžních tocích
Jakkoli o rámcové struktuře přehledu o peněžních tocích hovoří vyhláška 500, v
detailu se mu věnuje ČÚS 023. Jeho struktura pro nepřímou metodu je následující:
P.Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku a umořování opravné položky k nabytému
majetku
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv
A.1.3. Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
A.1.4. Výnosy z podílů na zisku
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění
dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.*Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu
A.2.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového
rozlišení a dohadných účtů aktivních
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do
peněžních prostředků a ekvivalentů
A.**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
A.3.Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku
A.4.Přijaté úroky
A.5.Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období
A.***Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku
B.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
B.3.Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých, závazků
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia atd.
C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

19
V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.Čisté zvýšení, resp. snížení, peněžních prostředků
R.Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
1.2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu
Velmi obecně je přehled o změnách vlastního kapitálu definován vyhláškou 500.
Protože neexistuje jeho legislativní struktura, lze doporučit následující možnou
formu prezentace:
Základní kapitál
Fondy

z přecenění
Fondy ze zisku
Kum.
výdělky
Jiný
VHML
VH ve schval.

řízení
Vlastní kapitál
celkem
Stav k 1. 1. 2016
Předpis podílů na zisku x
Příděl do fondů ze ziskux x
Zvýšení ZK ze ziskux x
Úhrada ztráty minulých let ze ziskux x
Zbytek zisku nerozdělenx x
Zvýšení ZK z kumulovaných výdělkůx x
Zvýšení ZK z cizích zdrojůx
Zvýšení ZK emisí nových akcií/podílůx
Přecenění cenných papírů x
Oprava chyb z minulých let x
Výsledek hospodaření běžného
období
x
Stav k 31. 12. 2016

20
2

Účtová třída 0 – Dlouhodobý
majetek
V účtové třídě 0 je evidován veškerý dlouhodobý majetek. Tento můžeme členit
na dlouhodobý nehmotný majetek evidovaný ve skupinách 01, 04, 05, 07 a 09;
dlouhodobý hmotný majetek evidovaný ve skupinách 02 až 05, 08 a 09 a
dlouhodobý finanční majetek evidovaný ve skupinách 05, 06 a 09.
Pozvali mě na svatbu a já nevím, zda mám jít.
A kdo tě pozval? Moje snoubenka.
2.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem rozumíme majetek bez fyzické podstaty,
zejména výzkum a vývoj, nakoupené licence a franšízy, software, goodwill, emisní
povolenky či preferenční limity. Z pohledu ZDP je požadováno minimální ocenění
ve výši 60 000 Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek můžeme oceňovat:
ƒ buď na bázi pořizovací ceny, jedná-li se o nakoupený majetek;
ƒ na bázi reprodukční pořizovací ceny, jedná-li se o bezúplatně nabytý majetek;
ƒ či na bázi vlastních nákladů, byl-li vyroben vlastní činností.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován s výjimkou emisních povolenek,
kdy se fakticky jedná o určitou formu dotace. Zároveň je možné dlouhodobý
nehmotný majetek technicky zhodnocovat. Pokud účetní jednotka naplní kritéria pro
technické zhodnocení, potom o výši technického zhodnocení upraví hodnotu
dlouhodobého nehmotného majetku v rozvaze.
V rozvaze nalezneme informace o konečných zůstatcích níže uvedených
syntetických účtů v následujících položkách:
Účet
Položka rozvahy
AktivaPasiva
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývojeB.I.1.
013-SoftwareB.I.2.1.

21
V1 LEGI SATNIÍIÚITPLROLTLBMIKNY2 2Č
Účet
Položka rozvahy
Aktiva Pasiva
014-Ocenitelná právaB.I.2.2.
015-GoodwillB.I.3.
019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetekB.I.4.
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Na účtu jsou evidovány takové výsledky výzkumu a vývoje, které nejsou
předmětem ocenitelných práv. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účetní jednotka
buď mohla vytvořit vlastní činností za účelem obchodování s nimi, nebo je nabyla
od jiné účetní jednotky.
Pokud účetní jednotka vytvářela tyto nehmotné výsledky variantně, potom
hodnota variantních řešení je součástí vstupní ceny. Naopak ocenění nehmotných
výsledků účetní jednotka snižuje o přijaté dotace na výzkum a vývoj ze strany státních
a obdobných institucí.
OperaceMD D
Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do majetku012 041
Bezúplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje012 413
Nákup nehmotných výsledků výzkumu a vývoje012 211, 221
Nově zjištěné nehmotné výsledky výzkumu a vývoje012 072
Zúčtování odepsaných nehmotných výsledků výzkumu a vývoje072 012
013-Software
Na účtu je evidován software, tedy programové vybavení počítače, které účetní
jednotka buď vytvořila vlastní činností, a to za účelem obchodování s ním, nebo jej
nabyla od jiné účetní jednotky.
Pokud účetní jednotka software vytvářela variantně, potom hodnota variantních
řešení je rovněž součástí vstupní ceny. Naopak ocenění softwaru účetní jednotka
snižuje o přijaté dotace ze strany státních a obdobných institucí.
V případě, že software sestává z více modulů, které mají samostatnou funkci,
záleží na účetní jednotce, zda bude tyto moduly vykazovat samostatně, nebo bude
vykazovat softwarové řešení jako celek.
Software může být předmětem technického zhodnocení. Musí se však jednat o
upgrade, nikoliv update softwaru. Upgradem rozumíme zdokonalení či rozšíření
parametrů softwaru, jeho vyšší verzi. Naopak update představuje aktualizaci softwaru, tedy
návrat softwaru do původního provozuschopného stavu. Update neznamená technické
zhodnocení softwaru, nýbrž jeho opravu, a proto hodnotu updatu účtujeme do nákladů.

22
V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD
Na závěr je třeba upozornit, že software, který účetní jednotka vytvořila pro své
vlastní potřeby, nelze evidovat jako součást dlouhodobého nehmotného majetku.
Takovýto software musí účetní jednotka zachytit při jeho vzniku do nákladů na účet 518.
OperaceMD D
Zařazení softwaru do majetku013 041
Splacení vkladu softwarem013 353
Bezúplatné nabytí softwaru013 413
Nákup softwaru013
211, 221,
321, 325
Nově zjištěný software013 073
Aktivace softwaru vyprodukovaného účetní jednotkou013 587
Zúčtování odepsaného softwaru073 013
014-Ocenitelná práva
Na účtu jsou evidována ocenitelná práva. Těmi rozumíme předměty průmyslového
či obdobného vlastnictví (know-how, licence) a dále výsledky duševní tvůrčí
činnosti, pakliže byly vytvořeny buď vlastní činností za účelem obchodování s nimi,
nebo byly nabyty od jiných účetních jednotek. Jedná se zejména o:
ƒ patenty,
ƒ vynálezy,
ƒ licence,
ƒ ochranné známky,
ƒ know-how,
ƒ průmyslové vzory,
ƒ užitné vzory,
ƒ zlepšovací návrhy apod.
V případě, že účetní jednotka ocenitelná práva vytvářela variantně, potom
hodnota variantních řešení je rovněž součástí vstupní ceny. Naopak hodnotu ocenitelných
práv účetní jednotka snižuje o přijaté dotace ze strany státních a obdobných institucí.
OperaceMD D
Zařazení ocenitelných práv do majetku014 041
Splacení vkladu ocenitelnými právy014 353
Bezúplatné nabytí ocenitelných práv014 413
Nákup ocenitelných práv014 211, 221
Nově zjištěná ocenitelná práva014 074
Aktivace ocenitelných práv vyprodukovaných účetní jednotkou014 587
Zúčtování odepsaných ocenitelných práv074 014

23
V1 LEGI SATNIÍIÚITPLROLTLBMIKNY2 2Č
015-Goodwill
Na účtu je evidován kladný či záporný rozdíl mezi oceněním účetní jednotky či její
části nabyté koupí, vkladem či oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn účetní
jednotky, a souhrnem jejích individuálně přeceněných složek majetku sníženým
o převzaté dluhy.
Goodwill účetní jednotky odpisují po dobu 60 měsíců od okamžiku nabytí
účetní jednotky nebo její části nebo od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill je
odpisován výnosově do provozních výnosů.
Účetní jednotka si na počátku musí sama vybrat, zdali bude účtovat o goodwillu
či o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku (rozdíl mezi kupní cenou a účetní
hodnotou čistých aktiv). Nelze účtovat paralelně o obou těchto položkách pro
identickou podnikovou kombinaci.
OperaceMD D
Zaúčtování rozdílu:
• nabývací cena je n


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.