načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů – Jiří Strouhal

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Elektronická kniha: Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů
Autor: Jiří Strouhal

Příručka se zaobírá jednotlivými účtovacími třídami a přibližuje sestavení účetní zívěrky. Nechybí výklad změn v účetní legislativě. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  330
+
-
11
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 280
Rozměr: 24 cm
Úprava: xiii, 260 stran
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-755-2268-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka se zaobírá jednotlivými účtovacími třídami a přibližuje sestavení účetní zívěrky. Nechybí výklad změn v účetní legislativě.

Popis nakladatele

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění).

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jiří Strouhal - další tituly autora:
Lexikon účetních pojmů Lexikon účetních pojmů
Zveřejňování obchodních korporací Zveřejňování obchodních korporací
 (e-book)
Zveřejňování obchodních korporací Zveřejňování obchodních korporací
 (e-book)
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - 2. vydání Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů
Slovník pojmů IFRS Slovník pojmů IFRS
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Účetní souvztažnosti

podnikatelských subjektů


s příklady, vzory a judikáty

Průvodce

daňovým řádem

JAROSLAV KRATOCHVÍL

ALEŠ ŠUSTR

Jiří Strouhal

ÚČETNÍ

SOUVZTAŽNOSTI

PODNIKATELSKÝCH

SUBJEKTŮ


Vzor citace: STROUHAL, J. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha: 2016, s. 280.

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Strouhal, Jiří

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů / Jiří Strouhal. -- 1. vydání. -- Praha :

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. -- 280 stran

ISBN 978-80-7552-268-9

657 * (437.3)

- účetnictví -- Česko

- příručky

657 - Účetnictví [4]

Právní stav publikace k 1. 1. 2016.

© Jiří Strouhal, 2016

ISBN: 978-80-7552-268-9 (brož.)

ISBN: 978-80-7552-270-2 (pdf)

ISBN: 978-80-7552-269-6 (mobi)


V

Obsah Seznam zkratek ....................................................................................................... IX

Předmluva ............................................................................................................... XI

O autorovi .............................................................................................................XIII

1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY ...............................................1

1.1 Zákon o účetnictví ............................................................................................1

1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500 .....................................................9

1.2.1 Rozvaha .................................................................................................9

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty ............................................................................13

1.2.3 Příloha .................................................................................................16

1.2.4 Přehled o peněžních tocích ..................................................................18

1.2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu .................................................19

2 ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 – DLOUHODOBÝ MAJETEK ....................................20

2.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek .....................................20

2.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ......................25

2.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný ..................32

2.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný

a hmotný majetek ............................................................................................35

2.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek ....................38

2.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek ........................................40

2.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku...........48

2.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ..............52

2.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku ...................60

3 ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 – ZÁSOBY ....................................................................65

3.1 Účtová skupina 11 – Materiál .........................................................................65

3.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti ..................................................70

3.3 Účtová skupina 13 – Zboží ..............................................................................74

3.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby .........................................81

3.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám ..........................................83


VI 4 ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 – KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY .......................................................................88

4.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně ......................................88

4.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech .........................................92

4.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry ..........................................................96

4.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci ......................................98

4.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek .......................................100

4.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty ......................................107

4.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému

finančnímu majetku .......................................................................................108

5 ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 – ZÚČTOVACÍ VZTAHY ............................................110

5.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) .......................110

5.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) ..................................................116

5.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi .......................120

5.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací ................................................123

5.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky ............................................128

5.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům ..............................................132

5.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky ...........................................137

5.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv ........................................144

5.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům

a vnitřní zúčtování .........................................................................................148

6 ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY

A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ...................................................................152

6.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy .............................152

6.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření ......158 6.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření ..................................................161

6.4 Účtová skupina 45 – Rezervy ........................................................................163

6.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím ...............170

6.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky ....................................................172

6.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka ......................177

6.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel ................................................179

7 ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 – NÁKLADY ...............................................................181

7.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy ...................................................181

7.2 Účtová skupina 51 – Služby ..........................................................................183

7.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady ............................................................186

7.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky ...........................................................188

OBSAH


VII

7.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady ..................................................190

7.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady

příštích období a opravné položky v provozní oblasti ...................................194

7.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady..........................................................198

7.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti ............202

7.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace .............203

7.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty

a rezerva na daň z příjmů ..............................................................................207

8 ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 – VÝNOSY ..................................................................211

8.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží ...................................211

8.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy ...................................................213

8.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy ...........................................................215

8.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty ............................................................219

9 ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 – ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY .........221

9.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné ..............................................................221

9.2 Účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát .........................................................223

9.3 Účtové skupiny 75 až 79 – Podrozvahové účty .............................................224

10 KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD ............................................................................226

10.1 Rozvaha ........................................................................................................232

10.2 Výkaz zisku a ztráty ......................................................................................234

10.3 Příloha k účetní závěrce ................................................................................236

10.4 Přehled o peněžních tocích ...........................................................................247

10.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu ...........................................................250

Příloha – Typový účtový rozvrh.............................................................................251

OBSAH


IX

Seznam zkratek Seznam zkratek některých použitých právních předpisů (Všechny citované právní předpisy jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně v textu uvedeno jinak.) ČÚS České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle

vyhlášky č. 500/2002 Sb. NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pokyn D-6 pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování ně

kterých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 500 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustano

vení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími

v soustavě podvojného účetnictví ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích) ZoR zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně

z příjmů ZU zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek ČNB Česká národní banka DHM dlouhodobý hmotný majetek DIČ daňové identifikační číslo DDB odpisová technika dvojnásobku (Double Declining Balance) DFM dlouhodobý finanční majetek DNM dlouhodobý nehmotný majetek FAP faktura přijatá

X

FAV faktura vydaná

IČO identifikační číslo osoby

IFRS International Financial Reporting Standards

k. s. komanditní společnost

KFM krátkodobý finanční majetek

ODP odložená daňová pohledávka

ODZ odložený daňový závazek

OP opravné položky

PPD příjmový pokladní doklad

PŘE převodka

PŘÍ příjemka

SYD odpisová technika součtu číslic let (Sum of the Years‘ Digits)

v. o. s. veřejná obchodní společnost

VBÚ výpis z běžného účtu

VHSŘ výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

VPD výdajový pokladní doklad

VÚD vnitřní účetní doklad

VÚÚ výpis z úvěrového účtu

VÝD výdejka

ZC zůstatková cena

ZD základ daně

ZVL zúčtovací a výplatní listina

SEZNAM ZKRATEK

XI

Předmluva Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky kniha, která se věnuje problematice účetních souvztažností k jednotlivým účtům typového účtového rozvrhu.

Kniha začíná teoretickým úvodem determinujícím aktuálně platnou účetní legislativu v České republice. Následující pasáže se již věnují samotným účtům, kde jsou zmíněny možné účetní souvztažnosti a zároveň jsou nastíněny jak typické chyby, tak zároveň vazby na účetní výkazy a daňové dopady.

Závěrečná část textu je věnována souhrnnému příkladu, který je dotažen do jednotlivých výkazů včetně komplexně pojaté přílohy.

Věřím, že se Vám tak tato kniha stane užitečnou nápovědou ve Vaší každodenní účetní praxi. V Praze dne 21. 3. 2016 autor

XIII

O autorovi

Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (* 1980) – působí na Katedře strategie Vysoké školy

ekonomické v Praze a dále na Katedře financí a účetnictví Škoda Auto Vysoké školy

v Mladé Boleslavi. Odborně se zaměřuje na vliv účetního výkaznictví na finanční

výkonnost obchodních korporací a na oblast oceňování finančních aktiv. Kromě

přednášek na vysoké škole se věnuje lektorování kursů pro odbornou veřejnost

(účetnictví, finance) a dále consultingu (účetní výkaznictví, deriváty). Od roku 2011

je prezidentem Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Je autorem či spoluautorem více než třicítky prakticky orientovaných odbor

ných knih (např. v rámci řady MERITUM), jakož i článků jednak v odborných

praktických, ale i vědeckých časopisech.

1 Legislativní úprava problematiky

V první části této publikace se zaměříme na vymezení základních problémových oblastí na bázi aktuálně platné české účetní legislativy. 1.1 Zákon o účetnictví Ustanovení § 1 odst. 2 ZU definuje, kdo je podle české legislativy účetní jednotkou. Jedná se o: ƒ právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, ƒ zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního

řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou

povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo pro

vozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, ƒ organizační složky státu, ƒ fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány ve veřejném rejstříku, ƒ ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně

plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich

podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok

částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, ƒ ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, ƒ ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými

ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společ

nosti je osobou uvedenou ve všech ostatních bodech, ƒ ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní práv

ní předpis, ƒ svěřenské fondy podle NOZ, ƒ fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona č. 426/2011 Sb.,

o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ƒ investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., o investič

ních společnostech a investičních fondech, nebo ƒ ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis

nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

Od roku 2016 můžeme dle ZU účetní jednotky kategorizovat do následujících skupin: ƒ mikro účetní jednotky, ƒ malé účetní jednotky, ƒ střední účetní jednotky, ƒ velké účetní jednotky a ƒ tzv. subjekty veřejného zájmu.

Začněme netradičně od konce, které účetní jednotky spadají do kategorie sub

jektů veřejného zájmu. Jedná se o: ƒ účetní jednotky uvedené v § 1a odst. 1 ZU, ƒ banky, ƒ spořitelní či úvěrní družstva, ƒ pojišťovny či zajišťovny, ƒ penzijní společnosti a ƒ zdravotní pojišťovny.

Jakým způsobem klasifikovat účetní jednotku jako mikro, malou, střední nebo

velkou napoví následující klasifikační tabulka. Platí přitom, že aby účetní jednotka byla v dané kategorii klasifikována, potom může ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročit maximálně jedno z kritérií.

Aktiva celkem

(netto)

Čistý obrat

Průměrný přepočtený počet

zaměstnanců

Mikro 9 000 000 Kč 18 000 000 Kč 10

Malá 100 000 000 Kč 200 000 000 Kč 50

Střední 500 000 000 Kč 1 000 000 000 Kč 250

Velká

všechny ostatní účetní jednotky a dále subjekty veřejného zájmu

a vybrané účetní jednotky

Pokud však účetní jednotka ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích pře

kročí či přestane překračovat dvě limitní hodnoty své kategorie, potom od počátku období následujícího bude přeřazena do nové kategorie, do níž v souladu s výše uvedenými hodnotami nově náleží.

Na klasifikaci účetních jednotek je vázán rovněž rozsah účetní závěrky.

Tou dle ZU rozumíme nedílný celek tvořený následující pěticí: ƒ rozvaha, ƒ výkaz zisku a ztráty (druhové či účelové členění nákladů), ƒ příloha vysvětlující a doplňující vybrané informace, ƒ přehled o peněžních tocích a ƒ přehled o změnách vlastního kapitálu.

V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK

Platí přitom, že malé a mikro účetní jednotky sestavují pouze rozvahu, výkaz

zisku a ztráty a přílohu. Vybrané účetní jednotky sestavují navíc přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu pouze tehdy, podléhají-li statutárnímu auditu. Střední a velké účetní jednotky sestavují veškeré účetní výkazy. Zajímavou výjimkou je fakt, že banky, spořitelní či úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny a penzijní společnosti nemusí připravovat přehled o peněžních tocích.

Vzhledem k možným sankcím nelze podceňovat problematiku zveřejňování.

Jedná-li se o účetní jednotky, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku, potom jsou povinny zveřejňovat účetní závěrku (případně i výroční zprávu) v rozsahu, v jakém byla sestavena, a to jejím uložením do sbírky listin. Zajímavou výjimkou po neauditované malé a mikro účetní jednotky je fakt, že nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Termín pro zveřejnění je do 30 dnů po schválení zauditované účetní závěrky

nejvyšším orgánem účetní jednotky, ale ne později než do 12 měsíců od rozvahového dne, za nějž byla tato závěrka sestavena. Pro účetní jednotky nepodléhající statutárnímu auditu platí právě termín ne pozdější než do 12 měsíců od rozvahového dne, za nějž byla závěrka sestavena.

Pro potřeby této publikace je významná dokladovost. Účetní doklady členíme

do následujících dvou základních skupin: ƒ interní (vnitřní) účetní doklady, ƒ externí (vnější) účetní doklady.

Interními doklady rozumíme takové, jež vyplývají z činností uvnitř účetní

jednotky. Je to např. výdejka materiálu ze skladu, příjemka, zúčtovací a výplatní listina, doklady o odpisech dlouhodobého majetku, doklady o tvorbě opravných položek, doklady o proúčtování inventarizačních rozdílů, doklady o pracovních cestách a další.

Naproti tomu externí doklady vyplývají ze vztahu účetní jednotky k jiným

subjektům. Jsou to např. přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy, nájemní smlouvy atp.

Označení Doklad Použití Interní/Externí

PPD Příjmový pokladní doklad příjem peněz do pokladny E

VPD Výdajový pokladní doklad výběr peněz z pokladny E

FAP Faktura přijatá přijetí faktury od dodavatele E

FAV Faktura vydaná

zaslání faktury odběrateli

(fakturace výkonů)

E

VBÚ Výpis z běžného účtu platby z/na BÚ E

VÚÚ Výpis z úvěrového účtu přijetí/splátka úvěru E

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

Označení Doklad Použití Interní/Externí

PŘÍ Příjemka převzetí zásob na sklad I

VÝD Výdejka

vyskladnění materiálu

do výroby, vyskladnění

hotových výrobků,

vyskladnění prodaného zboží

I

PŘE Převodka

převod nedokončené

výroby na sklad hotových

výrobků, převod zásob

mezi sklady

I

ZVL Zúčtovací a výplatní listina měsíční zúčtování mezd I

VÚD Vnitřní účetní doklad

např.:

• zařazení dlouhodobého

majetku do užívání,

• vyřazení dlouhodobého

majetku z evidence,

• doklad o zaúčtování

odpisů,

• doklad o proúčtování

inventarizačních rozdílů,

• vyúčtování služební cesty

zaměstnance účetní

jednotky atp.

I

Dále můžeme členit účetní doklady podle počtu účetních případů, kterých se

týkají, na doklady: ƒ jednotlivé, které jsou spojeny pouze s jedním jediným účetním případem, a ƒ sběrné, které kumulují účetní případy stejného typu za určité účetní období

(např. souhrnná výdejka materiálu).

Účetní doklady v souladu se ZU musí obsahovat: ƒ označení účetního dokladu, ƒ obsah účetního případu a jeho účastníky, ƒ peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, ƒ okamžik vyhotovení účetního dokladu, ƒ okamžik uskutečnění účetního případu, je-li odlišný od data vyhotovení dokladu, ƒ podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ, ƒ podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu.

Daňové doklady musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat: ƒ označení osoby, která uskutečňuje plnění, ƒ daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK

ƒ označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, ƒ daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

– netřeba, není-li DIČ přiděleno,

ƒ evidenční číslo daňového dokladu, ƒ rozsah a předmět plnění, ƒ den vystavení daňového dokladu, ƒ den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pakliže před uskutečněním plně

ní vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění

plnění, liší-li se ode dne vystavení daňového dokladu, ƒ jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

– netřeba, vznikla-li povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění

ke dni přijetí úplaty,

ƒ základ daně, ƒ sazbu daně,

– netřeba, jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo je-li osobou povin

nou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,

ƒ výši daně (v Kč),

– netřeba, jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo je-li osobou povin

nou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Dále nesmíme opomenout pravidla pro úschovu účetních záznamů: ƒ účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínaje koncem účetního ob

dobí, jehož se týkají, ƒ účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh,

přehledy po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, jehož se týkají, ƒ účetní záznamy, jimiž účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let

počínaje koncem účetního období, jehož se týkají.

Na závěr této pasáže se budeme věnovat klíčové problematice oceňování majet

ku a dluhů. V souladu s legislativou je třeba tyto ocenit nejprve k datu uskutečnění účetního případu a dále pak k rozvahovému dni.

V případě, že se jedná o aktiva či dluhy, která jsou denominována v cizí měně,

potom je třeba provést přepočet na české koruny. V průběhu roku lze použít buď aktuální denní kurs, nebo tzv. pevný kurs stanovený účetní jednotkou. K rozvahovému dni je třeba provést vždy přepočet prostřednictvím kursu centrální banky, tedy ČNB. Při prvotním ocenění lze využít následující oceňovací báze: ƒ pořizovací cena – cena, za niž bylo aktivum pořízeno, zvýšená o vedlejší poři

zovací náklady s pořízením spojené,

– pro nakupovaný majetek;


6

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

ƒ reprodukční pořizovací cena – cena, za niž by bylo aktivum pořízeno v době,

kdy se o něm účtuje,

– pro bezúplatně nabytý majetek,

– pro majetek vyrobený vlastní činností za situace, kdy nelze spolehlivě určit

jeho vlastní náklady;

ƒ vlastní náklady – veškeré přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou čin

nost a dále část nepřímých nákladů, která je s danou výrobou či jinou činností

spojena,

– pro majetek vyrobený vlastní činností; ƒ jmenovitá hodnota – nominále,

– pro ostatní aktiva či dluhy. K rozvahovému dni lze využít následující oceňovací báze: ƒ pořizovací/reprodukční pořizovací cena/vlastní náklady

– pro neodpisovaný dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek, který není

znehodnocen,

– pro zásoby, které nejsou znehodnoceny; ƒ jmenovitá hodnota

– pro pohledávky, které nejsou znehodnoceny,

– pro peněžní prostředky,

– pro základní kapitál,

– pro dluhy; ƒ zůstatková cena

– pro odpisovaný dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek, který není

znehodnocen;

ƒ čistá realizovatelná hodnota (tzv. metoda nižší z hodnot)

– pro dočasně znehodnocená aktiva, kdy je jejich původní ocenění v účetnictví

vyšší, než je jejich tržní ocenění na bázi čisté realizovatelné hodnoty;

ƒ ocenění v ekvivalenci

– pro akcie a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem; ƒ reálná hodnota s dopadem do fondu z přecenění

– pro minoritní akcie a podíly,

– pro realizovatelné dluhopisy,

– pro zajišťovací nástroje v případě zajištění peněžních toků či zajištění čisté

cizoměnové investice;

ƒ reálná hodnota s dopadem do výsledku hospodaření

– pro akcie či dluhopisy k obchodování,

– pro deriváty k obchodování,

– pro zajišťovací nástroje v případě zajištění reálné hodnoty.

Čistou realizovatelnou hodnotou rozumíme cenu, za niž by bylo možné dané

aktivum prodat, sníženou o případné náklady s prodejem spojené.

7

V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK

Reálnou hodnotou v souladu se ZU rozumíme:

ƒ tržní hodnotu, případně tržní hodnotu odvozenou z tržní hodnoty jednotlivých

složek aktiv a pasiv,

ƒ hodnotu vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů, pokud tyto

představují přijatelný odhad tržní hodnoty,

ƒ ocenění kvalifikovaným odhadem či posudkem znalce, které poskytnou přimě

řené přiblížení se k tržní hodnotě.

Pokud nelze reálnou hodnotu objektivně stanovit, potom účetní jednotka pou

žije původní ocenění.

Pro mikro účetní jednotky s aktivitami nefinanční povahy platí výjimka, že ma

jetek a dluhy na reálnou hodnotu přeceňovat nemusí.

PŘÍKLAD 1

Ocenění majetku a dluhů

Před zachycením výsledků inventarizace účetní jednotka evidovala následující

položky:

Brutto Korekce Netto

Pozemky 5 800 800 5 000

Stavby 12 000 7 000 5 000

Hmotné movité věci 6 500 4 800 1 700

Podíl (40 %) 8 000 0 8 000

Zásoby 3 500 500 3 000

Pohledávky 18 200 3 200 15 000

Akcie k obchodování 2 000 0 2 000

Inventarizací byly zjištěny následující skutečnosti:

ƒ reálná hodnota pozemku činí 6 000,

ƒ reálná hodnota staveb činí 5 500,

ƒ reálná hodnota hmotných movitých věcí činí 1 500,

ƒ vlastní kapitál přidružené firmy činí 18 000,

ƒ manko na zásobách činí 200, čistá realizovatelná hodnota zásob činí 3 100,

ƒ pohledávka ve výši 3 200, na niž byla tvořena opravná položka, byla odepsána,

ƒ reálná hodnota akcií k obchodování činí 2 500.

Stanovte výsledek hospodaření z daných transakcí:

Op. Text Částka MD D

1. Zrušení opravné položky k pozemku 800 092 556

2.

Tvorba opravné položky k hmotným

movitým věcem

200 556 092

8

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

Op. Text Částka MD D

3.

Přecenění podílu

18 000 x 0,4 = 7 200

800 414 062OR

4.

Manko na zásobách

Rozpuštění části opravné položky

200

300

549

19x

1xx

557

5.

Odpis pohledávky

Zrušení opravné položky

3 200

3 200

546

391

311

559

6. Přecenění akcií k obchodování 500 251 664

Brutto Korekce Netto

Pozemky 5 800 0 5 800

Stavby 12 000 7 000 5 000

Hmotné movité věci 6 500 5 000 1 500

Podíl (40 %) 7 200 0 7 200

Zásoby 3 300 200 3 100

Pohledávky 15 000 0 15 000

Akcie k obchodování 2 500 0 2 500

Opravná položka k dlouhodobému majetku –600

Opravná položka k zásobám –300

Opravná položka k pohledávkám –3 200

Opravné položky celkem –4 100

Jiné provozní náklady 3 400

Provozní výsledek hospodaření 700

Finanční výsledek hospodaření 500

Výsledek hospodaření 1 200

9

V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK

1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500

1.2.1 Rozvaha

V souladu s Přílohou 1 vyhlášky 500 je struktura rozvahy následující:

Položka aktiv

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.2. Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva

B.I.3. Goodwill

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený

dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1. Pozemky a stavby

B.II.1.1. Pozemky

B.II.1.2. Stavby

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý

hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.3. Podíly – podstatný vliv

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

C. Oběžná aktiva

C.I. Zásoby

C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky a zboží

C.I.3.1. Výrobky

C.I.3.2. Zboží

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II. Pohledávky

C.II.1 Dlouhodobé pohledávky

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka C.II.1.5. Pohledávky – ostatní

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

C.II.2 Krátkodobé pohledávky

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv C.II.2.4. Pohledávky – ostatní

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

C.III. Krátkodobý finanční majetek

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech

D. Časové rozlišení aktiv

D.1. Náklady příštích období D.2. Komplexní náklady příštích období D.3. Příjmy příštích období

V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK

Položka pasiv A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál

A.I.1. Základní kapitál

A.I.2. Vlastní podíly (–)

A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.II.1. Ážio

A.II.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/–)

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/–)

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/–)

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/–)

A.III. Fondy ze zisku

A.III.1. Ostatní rezervní fondy

A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/–)

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (–)

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/–) A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–) B.+C. Cizí zdroje B. Rezervy

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky

B.2. Rezerva na daň z příjmů

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B.4. Ostatní rezervy C. Závazky C.I. Dlouhodobé závazky

C.I.1. Vydané dluhopisy

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.7. Závazky – podstatný vliv

C.I.8. Odložený daňový závazek

C.I.9. Závazky – ostatní

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

C.I.9.3. Jiné závazky


12

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

C.II. Krátkodobé závazky

C.II.1. Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě

C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7. Závazky – podstatný vliv

C.II.8. Závazky ostatní

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

C.II.8.7. Jiné závazky

D. Časové rozlišení pasiv

D.1. Výdaje příštích období

D.2. Výnosy příštích období

V případě, že se jedná o neauditovanou malou účetní jednotku, potom platí

následující struktura:

Položka aktiv A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Pohledávky C.II.1 Dlouhodobé pohledávky C.II.2 Krátkodobé pohledávky C.III. Krátkodobý finanční majetek C.IV. Peněžní prostředky D. Časové rozlišení aktiv Položka pasiv A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Ážio a kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku

V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/–)

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (–)

B.+C. Cizí zdroje

B. Rezervy

C. Závazky

C.I. Dlouhodobé závazky

C.II. Krátkodobé závazky

D. Časové rozlišení pasiv Pro neauditované mikro účetní jednotky je struktura ještě jednodušší:

Položka aktiv

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek

C. Oběžná aktiva

D. Časové rozlišení aktiv

Položka pasiv

A. Vlastní kapitál

B.+C. Cizí zdroje

B. Rezervy

C. Závazky

D. Časové rozlišení pasiv 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty je možné sestavovat v druhovém členění provozních nákladů (viz Příloha 2 vyhlášky 500) nebo v účelovém členění nákladů (viz Příloha 3 vyhlášky 500). Struktura výkazu zisku a ztráty při druhovém členění nákladů je následující:

Položka

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2. Spotřeba materiálu a energie

A.3. Služby

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)

C. Aktivace (–)

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

D.

Osobní náklady

D.1. Mzdové náklady

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.2.2. Ostatní náklady

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné

E.2. Úpravy hodnot zásob

E.3. Úpravy hodnot pohledávek III.

Ostatní provozní výnosy

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.2. Tržby z prodaného materiálu

III.3. Jiné provozní výnosy F.

Ostatní provozní náklady

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu

F.3. Daně a poplatky

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5. Jiné provozní náklady *. Provozní výsledek hospodaření (+/–) IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2. Ostatní výnosy z podílů G. Náklady vynaložené na prodané podíly V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo

ovládající osoba

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady *. Finanční výsledek hospodaření (+/–) **. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–) L.

Daň z příjmů

L.1. Daň z příjmů splatná

L.2. Daň z příjmů odložená

V1 LEVGILSATNÍÚPGSGNÚPROV1BGILMK

**. Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)

***. Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)

*. Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

Je třeba mít na paměti, že od roku 2016 nejsou vykazovány mimořádné výnosy

a mimořádné náklady a dále fakt, že položky změna stavu zásob a aktivace byly reklasifikovány z provozních výnosů do provozních nákladů.

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat pouze takové

účetní jednotky, které nejsou obchodní společností. Podoba by pak byla následující:

Položka

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)

C. Aktivace (–)

D. Osobní náklady

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

III. Ostatní provozní výnosy

F. Ostatní provozní náklady

*. Provozní výsledek hospodaření (+/–)

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady

*. Finanční výsledek hospodaření (+/–)

**. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)

L. Daň z příjmů

**. Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)

***. Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)

*. Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

V1 LEGISATNÍLÚPEASLRIOABERMÚL KSMY2ČISTÁŘ MLD

Struktura provozní části výkazu zisku a ztráty při účelovém členění nákladů je

následující:

Položka

I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)

*. Hrubý zisk nebo ztráta

B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)

C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)

II. Ostatní provozní výnosy

D. Ostatní provozní náklady

*. Provozní výsledek hospodaření (+/–) 1.2.3 Příloha Od roku 2016 jsou požadavky na zveřejnění informací v příloze mnohem detailnější a jsou odlišné v závislosti na typu účetní jednotky. Pro veškeré účetní jednotky platí povinnost zveřejnit následující informace: ƒ informace dle § 18 odst. 3 ZU, ƒ informace o použitých účetních zásadách a metodách, a to zejména:

– oceňování majetku a dluhů,

– stanovení odpisů a opravných položek (nově terminologicky úprav hodnot

majetku),

– stanovení přepočtu cizoměnových transakcí,

– stanovení reálné hodnoty majetku a dluhů,

ƒ informace o použitém oceňovacím modelu pro stanovení reálné hodnoty, ƒ pohledávky a dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let, ƒ pohledávky a dluhy, které jsou kryty věcnými zárukami, ƒ výše a povaha jednotlivých výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým ob

jemem či původem,

ƒ zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům orgánů účetní jednotky

včetně uvedení úrokové sazby a hlavních podmínek,

ƒ dluhy a podmíněné dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze, ƒ průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Dále platí požadavek, aby mikro či malá neauditovaná účetní jednotka v příloze

rovněž zveřejnila informace o nabytí vlastních akcií či vlastních podílů.

Informace, které musí dále zveřejňovat mikro a malé účetní jednotky, které

podléhají statutárnímu auditu, jsou následující: ƒ u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv:

– zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během

účetního období,
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist