načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Učebnice současné španělštiny, 1. díl + mp3 - Ludmila Mlýnková; Olga Macíková

  > > > > Učebnice současné španělštiny, 1. díl + mp3  
-15%
sleva

Kniha + CD audio, MP3 : Učebnice současné španělštiny, 1. díl + mp3
Autor: ;

Tato publikace je určena všem zájemcům o získání základů španělského jazyka, je vhodná také pro samostudium. S její pomocí lze rozvinout schopnost komunikovat a psát v běžných ...
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8%hodnoceni - 66.8% 87%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Rok vydání: 2008-12-15
Počet stran: 512
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: sv. : ilustrace
Vydání: 1. vyd. s MP3
Vazba: brožovaná, šitá nitmi
Médium: Kniha + CD audio, MP3
ISBN: 9788025123928
EAN: 9788025123928
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato publikace je určena všem zájemcům o získání základů španělského jazyka, je vhodná také pro samostudium. S její pomocí lze rozvinout schopnost komunikovat a psát v běžných životních situacích. Učebnice vychází ze současné evropské španělštiny, na nejdůležitější rozdíly latinsko-americké španělštiny je upozorněno. Každá kapitola obsahuje slovní zásobu a frazeologii, výrazy a fráze spojené s vybranými konverzačními okruhy, gramatický výklad a cvičení na upevnění znalostí gramatiky a rozvoj komunikačních schopností. Na konci knihy naleznete klíč ke cvičením, přehled časování sloves, španělsko-český a česko-španělský slovníček. Nahrávka namluvená šesticí rodilých mluvčích napomůže utvrzení slovní zásoby a procvičení výslovnosti, najdete zde řadu živých dialogů a poslechových cvičení.

Předmětná hesla
Ludmila Mlýnková; Olga Macíková - další tituly autora:
Cvičebnice španělské gramatiky Cvičebnice španělské gramatiky
González, Manuel Díaz-Faes; Mlýnková, Ludmila; Macíková, Olga
Cena: 339 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

19

LECCIÓN DOS
SEGUNDA LECCIÓN
DE VACACIONES EN ESPAÑA
Es verano y Pedro está de
vacaciones en Espaľa, en la
ciudad de Santander. ×Dónde
está Santander? Pues, está en el
norte de Espaľa, en Cantabria.
En julio y agosto es el lugar
preferido por los espaľoles.
Así que Pedro está muy
contento porque le gusta todo
el norte de Espaľa con el mar
y las montaľas, le gustan los
espaľoles y, por supuesto, le
gusta mucho Alicia. Alicia es de
La Coruľa, una ciudad grande e
importante en Galicia. Durante
las vacaciones está en Santander
en casa de su abuela que ya es
mayor y está un poco enferma,
sin embargo, es una seľora muy
despierta y curiosa.
2. Potes (Cantabria)
3. Picos de Europa (Cantabria)
2
2

20
LECCIÓN DOS
EN LA CALLE
Javier: Hola, ×adónde vas?
María: Voy a casa porque estoy muy cansada.
Javier: Pues yo voy a la biblioteca de la escuela.
María: ×Eh?
Javier: Pues sí, porque mi casa está llena de gente: familiares, amigos, amigos de los
amigos, amigos de los familiares... y yo ya estoy harto.
VOCABULARIO
abuela f – babička
×adónde? – kam
agosto m – srpen
ahora – nyní, teď
amiga f – přítelkyně
amigo m – přítel
así que – takže
biblioteca f – knihovna
calle f – ulice
cansado, -a – unavený, -á
casa f – dům, byt
cerca (de) – blízko (čeho)
cine m – kino
con – s, se
contento, -a – spokojený, -á
cuando – když
×cuándo? – kdy
curioso, -a – zvědavý, -á, zvídavý, -á; zvláštní
despierto, -a – čilý, -á, bystrý, -á
×dónde? – kde
durante – během
en – v, na
escuela f – škola
Espaľa f – Španělsko
estar – být
excursión f – výlet
4. La Coruña (Galicia)

21
FRASEOLOGÍA
estar de vacaciones být na prázdninách/dovolené
estar en casa být doma (ve významu příslovce bez členu!)
ir a casa jít domů (ve významu příslovce bez členu!)
Pedro está en casa de Alicia. Petr je u Alice.
Vamos a casa de Sandra. Jdeme k Sandře.
estar harto de mít po krk
Manuel está harto de los familiares. Manuel má po krk příbuzných.
Los estudiantes están hartos de los Studenti mají po krk profesorů.
profesores.
GRAMÁTICA
■ 1. PŘEDLOŽKY A, EN, DE
Předložky ve španělštině mají řadu významů a funkcí. Nahrazují mimo jiné také naše
skloňování (viz paragraf této lekce).
Nejčastějšími předložkami jsou DE, A a EN. Ve významu místním znamenají:
A ➞• směřování k něčemu nebo do něčeho – česky k, do, příp. na (jede
na Kubu)
EN [----•----] umístění v něčem nebo na něčem – česky v, na
DE •➞ směřování od něčeho pryč nebo z něčeho ven – česky z, ze, od
familiar m – příbuzný
grande – velký, -á
importante – důležitý, -á
ir – jít, jet
julio m – červenec
juntos, -as – spolu, společně
lleno, -a (de) – plný, -á (čeho)
lugar m – místo
madre f – matka
mar m – moře
mayor – starší
montaľa f – hora
norte m – sever
padre m – otec
para – pro
por supuesto – ovšem, jistě, samozřejmě, jasně
porque – protože
preferido, -a (por) – oblíbený (kým)
pues – tedy, no (hovorový uvozovací výraz na
začátku věty)
que – že
regalo m – dárek
sin embargo – avšak, přesto, nicméně
sólo – jen, pouze
su – jeho, její, jejich, Váš, Vaše
sur m – jih
teatro m – divadlo
todavía – ještě
todo, -a – celý, -á
un poco – trochu
vacaciones f pl – prázdniny, dovolená
verano m – léto
visita f – návštěva
y – a
ya – už
2

22
LECCIÓN DOS
×Adónde vas? – Voy a la biblioteca. Kam jdeš? – Jdu do knihovny.
×Dónde estás? – Estoy en Santander. Kde jsi? – Jsem v Santanderu.
×De dónde regresas? – Regreso Odkud se vracíš? – Vracím se ze
de Espaľa. Španělska.
Předložky A a DE se také ve významu místním označují jako předložky dynamické,
neboť se užívají se slovesy pohybu. Předložka EN je předložka statická. Z tohoto
pravidla je jen několik málo výjimek.
■ 2. NEPRAVIDELNÉ SLOVESO ESTAR (BÝT)
estoy estamos
estás estáis
está están
Nepravidelné sloveso ESTAR ve španělštině vyjadřuje především přechodné stavy
a umístění, polohu.
Použití:
a) Vyjadřuje přechodné stavy (nebo takové, které jsou za přechodné
považovány):
Está enferma. Je nemocná.
Estoy contento. Jsem spokojený.
×Cómo está usted? Jak se máte?/Jak se vám vede?
Estoy bien. Mám se dobře.
b) Používá se při určení polohy nebo umístění (přechodného i trvalého),
tedy v otázce a odpovědi na otázku Kde je/jsou...?/×Dónde está(n)...?
Pedro está en Galicia. Petr je v Galicii.
×Dónde está Santander? Kde je Santander?
Santander está en el norte. Santander je na severu.
Está en casa de su amigo. Je u kamaráda.
V těchto významech se vyskytuje převážně s předložkou EN (viz výše).
c) Zvláštním případem jsou vazby slovesa ESTAR s předložkou DE a podstatným
jménem bez členu – odpovídají českým vazbám „být na...“ (ale ne přímo ve
významu místním!).
estar de vacaciones být na prázdninách
estar de visita být na návštěvě
estar de excursión být na výletě

23
■ 3. NEPRAVIDELNÉ SLOVESO IR (JÍT, JET)
voy vamos
vas vais
va van
a) Po slovese IR se většinou používá předložka A pro vyjádření směru (česky
– do, na). Otázka se obvykle uvozuje tázacím ×adónde...?
×Adónde va Pedro? Kam jde Petr?
Pedro va a la biblioteca. Petr jde do knihovny.
Vamos a casa. Jdeme domů.
b) Podobně jako u slovesa estar existují se slovesem IR vazby s předložkou DE,
které odpovídají českému jít/jet na... (ne ve významu místním).
ir de vacaciones jet na prázdniny/dovolenou
ir de visita jít na návštěvu
ir de excursión jít/jet na výlet
ir de copas jít na tah
■ 4. VYJADŘOVÁNÍ PÁDŮ
Ve španělštině neexistuje skloňování podstatných a přídavných jmen takového typu
jako v češtině, tj. pádovými koncovkami. Pádové vztahy se vyjadřují pomocí různých
předložek.
1. pád je vždy bez předložky
Los estudiantes están en Madrid. Studenti jsou v Madridu.
La ciudad es preciosa. Město je krásné.
Pedro es checo. Petr je Čech.
2. pád bývá vyjádřen předložkou DE
Las playas de Santander son Santanderské pláže jsou slavné.
famosas.
La amiga de la abuela está Přítelkyně babičky je v centru města.
en el centro de la ciudad.
La madre del chico es muy Chlapcova maminka je sympatická.
simpática.
El padre de mi amigo es de Bolivia. Otec mého přítele je z Bolívie.
3. pád bývá vyjádřen předložkou A
Pedro escribe a su amigo. Petr píše kamarádovi.
La chica contesta al profesor. Dívka odpovídá profesorovi.
2

24
LECCIÓN DOS
4. pád se rovná prvnímu pádu u neživotných podstatných jmen a třetímu pádu
u životných
a) Pedro visita las ciudades espaľolas. Petr navštěvuje španělská města.
x
b) Alicia visita a su abuela. Alice navštěvuje babičku.
Jak vidíme na příkladech, dochází povinně ke stahování předložky A a DE se
členem určitým mužského rodu (jen v jednotném čísle!):
DE + EL ➞ DEL (del chico) A + EL ➞ AL (al profesor)
Pokud se ve větě vyskytuje třetí i čtvrtý pád (předmět nepřímý i přímý), stojí
obvykle předmět přímý před nepřímým:
Alicia compra un regalo a su abuela. Alice kupuje babičce dárek.
Spojení předložky DE s podstatným jménem životným odpovídá též českému
přídavnému jménu přivlastňovacímu.
el amigo de Pedro Petrův přítel
la casa de la abuela babiččin dům
Poznámka: Přídavná jména přivlastňovací jako samostatný jednoduchý tvar ve
španělštině neexistují.
5. pád je vždy bez předložky a bez členu
Buenos días, profesor. Dobrý den, pane profesore!
×Qué tal, Alicia? Jak se máš, Alice?
6. a 7. pád se vyjadřuje celou řadou předložek, např. předložkou POR, CON
el lugar preferido por los espaľoles Španěly oblíbené místo
un encuentro con Alicia setkání s Alicí
CONTEXTO COMUNICATIVO
■ JAK VYJÁDŘIT, ŽE SE NĚCO LÍBÍ
(No) me gusta Espaľa. (Ne)líbí se mi Španělsko.
(No) me gustan los espaľoles. (Ne) mám rád Španěly.
(No) me gusta estar en Espaľa. (Ne)jsem rád ve Španělsku.
×Le gusta Santander? Líbí se mu/jí/Vám Santander?
Le gustan las checas. Líbí se mu/jí/Vám Češky.
A Pedro le gusta Alicia. Petrovi se líbí Alice.
A Alicia no le gusta Pedro. Alici se nelíbí Petr.

25
EJERCICIOS
1. DOPLŇTE SLOVESO ESTAR VE SPRÁVNÉM TVARU.
1. ×Dónde ... Pedro? – ... en casa de Cristina. 2. Los estudiantes ... ya de vacaciones
y los profesores ... de excursión. 3. (Yo) ... de visita en casa de unos amigos.
4. (Nosotros) ... muy contentos con la profesora. 5. ×Santander ... en el norte o en el
sur de Espaľa? – ... en el norte, por supuesto. 6. ×(Tú) ... enferma? – No, no, sólo ...
un poco cansada. 7. La casa ... llena de gente y yo ya ... harto. 8. Por favor, ×la seľora
Crespo ya ... en casa? – No, todavía no ... aquí.
2. DOPLŇTE PODLE KONTEXTU SLOVESO SER NEBO ESTAR.
1. Alicia ... espaľola, ... de Galicia y ahora ... en la República Checa. 2. La abuela de
Miguel ... una seľora mayor, pero ... muy despierta y curiosa. 3. ×Qué ...? – ... una
biblioteca. 4. Santillana ... un lugar muy curioso. – ×Dónde ...? – ... cerca de Santander.
5. Julia ... una chica guapa, pero muy curiosa. 6. ×Cómo ... el abuelo? – ... un poco
5. Santillana del Mar (Cantabria)
2

26
LECCIÓN DOS
enfermo. 7. ×Cómo ... el amigo de Juana? – ... un chico muy, pero muy simpático.
8. ×Dónde ... los chicos? – ... en el cine. 9. ×... un regalo para Lucía? – No, no, ... un
regalo para el profesor. – ×Qué ...? – ... una gramática. – Ah. 10. Hola, Pepe, ×qué tal,
cómo ...? – Pues, muy bien. ×Y tú?
3. PŘELOŽTE DO ŠPANĚLŠTINY.
kam jdeš? – kde je Manuel? – už jsou doma – jsou nemocní – jdeme na tah – není u Alice
– čí je ten dům? – jak se máš? – jsou hrozně zvědavé – už jsem unavená – hurá, jedeme
na výlet! – on je Čech a ona je Španělka – dům je plný příbuzných – jdeš do knihovny?
– o prázdninách jsem u babičky – kam pojedete na prázdniny? – to je Petr, moc se mi líbí
4. DOPLŇTE VHODNOU PŘEDLOŽKU Z NABÍDKY, KDE TO BUDE NUTNÉ,
SPOJTE JI SE ČLENEM. UTVOŘENÉ VÝRAZY PŘELOŽTE DO ČEŠTINY
A POKUSTE SE JE POUŽÍT VE VĚTÁCH.
de, por, a, para, con
los cines ... Praga – los amigos van ... casa – las ciudades ... Espaľa – voy ... cine – la
casa ... abuelo – un encuentro ... Julia – el lugar preferido ... los checos – un regalo
... una amiga – las vacaciones ... los estudiantes – la biblioteca ... profesor – una
excursión ... los familiares – vamos juntos ... teatro – el mar ... Galicia
5. DOPLŇTE SLOVESO IR VE SPRÁVNÉM TVARU.
1. Hola, Rafael, ×adónde ...? – ... a casa. 2. Maľana (nosotros) ... de excursión a Pilsen.
3. Chicas, ×... a la playa? – Sí, ... a la playa, hoy es un día precioso. 4. Durante las
vacaciones muchos estudiantes ... de copas. 5. ×(Tú) ... al teatro? – No, ... a casa del
abuelo, está un poco enfermo. 6. ×Uds. ... a las montaľas? – Sí, ... a los Picos de Europa
maľana.
6. PŘELOŽTE DO ŠPANĚLŠTINY.
jedu na Kubu – Petr už má po krk Alice – líbí se mi Sandřin byt – dědeček jde do knihovny,
protože se mu líbí knihovnice (la bibliotecaria) – jsem velmi spokojený/á s dárkem

27
od Julie – mám rád/a léto ve Španělsku – pláž je plná lidí – studenti už jsou unavení
– španělština je velmi důležitý jazyk – jdeme na návštěvu k jednomu kamarádovi
7. ODPOVĚZTE NA OTÁZKY.
1. ×Le gusta ir de vacaciones a Espaľa? 2. ×Espaľa está cerca de la República Checa?
3. ×Está Ud. ya harto de los familiares? 4. ×Dónde está Ud. ahora? 5. ×Está Ud. cansado?
6. ×Los estudiantes están contentos con los profesores? 7. ×Y los profesores están
contentos con los estudiantes? 8. ×Es Ud. amigo de la lengua espaľola?
8. DOPLŇTE PODLE POSLECHU.
Carlos y Sandra son .......... amigos. Él es estudiante de .......... y ella es profesora de ..........
. A Carlos le .......... mucho Sandra, pero para .......... es muy difícil estar .........., porque
él está en .......... y ella en Praga. Carlos .......... a Praga sólo en verano .......... está de
vacaciones, pero en verano Sandra está en la .......... del Instituto .......... . ÷Qué ..........!
9. PŘELOŽTE DO ČEŠTINY.
1. ×Adónde vas de vacaciones? 2. Pablo está en casa de Mónica. 3. No me gusta ir
de copas. 4. ×Sois espaľoles? – No, somos checos. 5. ×Estás contento con el regalo
de Julia? – Sí, me gusta mucho. 6. ×Es fácil? – No, es difícil. 7. ×Dónde estás? – En
casa. 8. ×Vamos a la playa? – No, vamos al cine. 9. ×Para quién es? – Es para la
abuela. 10. ×De quién es? – Es del abuelo. 11. ×Dónde está la universidad? – Está
cerca de aquí. 12. Me gustan las vacaciones.
www.cervantes.es
2

28
LECCIÓN DOS
10. R OZHODNĚTE, ZDA JE TVRZENÍ SPRÁVNÉ ČI CHYBNÉ
A ZDŮVODNĚTE VAŠI VOLBU.
V F
1. Alicia está de vacaciones en Praga. ❏ ❏
2. A Pedro le gusta el sur de Espaľa. ❏ ❏
3. La Coruľa es una ciudad grande e importante. ❏ ❏
4. Alicia está en casa de su abuelo durante las vacaciones. ❏ ❏
5. Cantabria es el lugar preferido por los espaľoles en verano. ❏ ❏
6. Pedro no está contento. ❏ ❏
11. PŘELOŽTE DO ŠPANĚLŠTINY.
líbí se mi Španělsko – Kristýně se líbí Španělé – jsem rád/a doma – rád/a chodím na
tah – Petře se nelíbí Fernandův byt – mám rád/a prázdniny – Albertovi se líbí Praha
– Manuel je rád v létě na horách
12. DOPLŇTE PŘEDLOŽKU A SPOJTE JI SE ČLENEM, KDE
UZNÁTE ZA VHODNÉ.
1. ... verano estamos ... vacaciones ... casa ... abuelo ... las montaľas. 2. Voy ... cine
porque no me gusta estar ... casa. 3. Julia está harta ... su padre. 4. ... julio Pablo está
... visita ... Praga. 5. ... las vacaciones me gusta estar ... la playa. 6. ×Vamos ... casa ...
Alberto? – No, porque Alberto no está ... casa. 7. ×... quién vais ... las montaľas? – ...
unos amigos. 8. ×... quién es la casa? – Es ... unos familiares ... Alicia. 9. ×... quién es
el regalo? – ... la abuela.
13. A TEĎ JE ŘADA NA VÁS! DOPLŇTE VHODNĚ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY.
1. Me gusta la casa de Fernando porque...
2. Estoy muy contento...
3. Me gusta ir de excursión...
4. La Coruľa está... y es...
5. La abuela no está enferma, sólo...

29
6. Mi amiga Petra es...
7. Ya estoy harto de...
8. En julio voy de vacaciones...
14. PŘEL OŽTE DO ŠPANĚLŠTINY.
1. Petr je moc sympatický český student, moc se mi líbí. 2. Je léto, jsem ve Španělsku,
jsem na pláži a mám se moc a moc dobře. 3. Moje babička je už stará paní, ale je moc
zvídavá. 4. Juliin dům je pořád plný lidí, protože Julie je velmi milá a hezká dívka.
Nicméně Julie už má lidí až po krk, protože už je unavená. 5. Půjdeme zítra do kina?
– Ne, nepůjdeme, jsem velmi nemocný! 6. Když jsme na prázdninách u babičky, jsme
moc spokojení. 7. Liberec je na jihu České republiky, že? – Ne, samozřejmě že ne, je
na severu. 8. Kdy pojedete do České republiky? – V létě. 9. Vy jste novinářka? Ne, jsem
zdravotní sestra. 10. Prosím vás, kde je hotel Atrium? – Je blízko odsud.
2


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist