načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Učebnice intonace a rytmu – Jaroslav Kofroň

Učebnice intonace a rytmu

Kniha: Učebnice intonace a rytmu
Autor: Jaroslav Kofroň

Učebnice intonace a rytmu od Jaroslava Kofroně je oblíbenou pedagogickou literaturou a obsahuje látku studia hudebních oborů na konzervatoři. Protože však učební postup je pozvolný a začíná do úplných začátků, může se učebnice použit i na ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >5ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  255
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Bärenreiter
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 204
Rozměr: 206,0x145,0x18,0 mm
Úprava: noty
Vydání: 8. vyd., V Editio Bärenreiter Praha vyd. 2.
Skupina třídění: Vokální hudba
Hmotnost: 0,266kg
Jazyk: česky
Datum vydání: 201709
Nakladatelské údaje: Praha, Editio Bärenreiter Praha, 2002, 1967
ISBN: 978-80-86385-15-0
EAN: 9788086385150
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice intonace a rytmu od Jaroslava Kofroně je oblíbenou pedagogickou literaturou a obsahuje látku studia hudebních oborů na konzervatoři. Protože však učební postup je pozvolný a začíná do úplných začátků, může se učebnice použit i na nižším stupni hudební nauky, ovšem s tím rozdílem, že se neprobere celá látka, ale pouze její vhodná část nebo výběr. Metodické pokyny v učebnici pak sledují nejen to, aby usnadnily učiteli přípravu, ale také, aby pomohly těm, kteří studují samostatně.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jaroslav Kofroň - další tituly autora:
Učebnice harmonie -- učebnice a pracovní sešit Učebnice harmonie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

I. C A S T IN T O N A Č N Í

Ü vo d n i s l o v o ............................................•........................................................... 7

P rů p rav n á intonační cvičení .................................................................. 13

A. P ř i r o z e n á t ó n i n a d u r .......................................................................... ......

1. P ů ltó n a celý t ó n .......................................................................................................

2. D uro v á s t u p n i c e ............................................................................... ’ 17

3. T e tra c h o rd y v durové s t u p n i c i..................... 17

4. S tu p ň o v ité p o stu p y v d u r v rozsahu od I. do V. stu p n ě ..!!!! 19

5. S tupňovité p o stu p y v d u r v rozsahu od spodního V II. do horního V I

s t u p n ě ....................................................................................................................... 21

6. S tu p ň o v ité p o stu p y v d u r v celém r o z s a h u ..................................................... 25

7. O b raty durové s t u p n i c e ............................................................. ! ! ! ! ! 30

8. T ónický duro v ý k vintakord a jeho šest m elodických obm ěn ] ! ! ! 30

9. R ozložený a rozšířený tónický durový t r o j z v u k ........................................32

10. Velká a m alá sekunda a tercie, čistá kvarta, kvinta a o k t á v a................36

I I . S tupňovité p o stu p y kom binované s terciovým i, kvartovým i a kvintový­

m i p o stupy tó n ů rozloženého tónického kvintakordu v d u r ................. 44

12. T erciové p o stu p y m ezi vedlejším i stu p n i v d u r ............................................50

13. K vartové p o stupy v d u r ...................................................................... . ! ! 53

14. K vintové a oktávové p o stu p y v d u r ...............................!.!!!!! 56

15. Sextové p o stu p y v d u r ...........................................................! 60

16. Septim ové p o stu p y v d u r ................................................ !!!!!!! 63

17. Velká a m alá sexta a s e p t i m a............................................................. .... 66

18. S ex tak o rd a k vartsextakord d u r .............................................................' * * 69

19. Z m enšený k v i n ta k o r d .................................................................. 71

20. D o m in an tn í septakord a jeho o b r a ty ....................................................! ! ! 73

B. Intonace v basovém k l í č i...................................................................... 75

21. T o n áln í durové m elodie v basovém k l í č i.................................................... 75

22. Volné sledy základních in te rv alů v basovém k l í č i ...................................78

C. T ónina m o l l.....................................................................................................80

23. M ollové s t u p n i c e .....................................................................................................80

24. K vintakord moll. R ozložený a rozšířený tónický m ollový trojzvuk . . 81

25. In to n ace v m elodické tó n in ě m oll ............................................................. 84

26. In to n ace v harm onické tó n in ě m o l l ............................................................. 87

27. In to n ace v aiolské tónině m o l l ...........................................................................92

28. Sextakord a kvartsextakord m o l l ...................................................................... 96

29. Zvětšený kvintakord a jeho o b r a t y ..................................................................97

30. O b raty zm enšeného k v i n t a k o r d u ...................................................................... 99


D . M íšení tónin ..............................................................................................101

31. H arm onická stu p n ice d u r. In to n ac e v harm onické tó n in é d u r . . . 101

32. M elodická stu p n ice d u r. In to n ace v m elodické tó n in ě d u r .... 103

E. C irkevní t ó n i n y ..........................................................................................106

33. C irkevní s t u p n i c e .................................................................................................. 106

34. In to n ac e v církevních t ó n i n á c h ........................................................................108

F. Doškálné čtyřzvuky a pětizvuky ................................................. 114

35. D oškálné septakordy ......................................................................................... 114

36. D o m in a n tn í nónový a k o rd a o statn í nónové akordy .......................... 116

G . Stupnice e x o t i c k é ..................................................................................... 118

37. S tu p n ice p en tato n ick á, cikánská a celotónová .................................... 118

H . D iatonická m odulace ............................................................................ 120

38. In to n a c e m elodií m odu lu jících d iato n iску ................................................. 120

I. C hrom atika .................................................................................................. 125

39. C h ro m atick é s t u p n i c e ......................................................................................... 125

40. A lterace ................................................................................................................126

41. In to n ac e m elodií s altero váným i vedlejším i stu p n i, nastupujícím i

stu p ň o v itě ............................................................................................................127

42. In to n ac e m elodií s altero váným i vedlejším i stu p n i, nastupujícím i

s k o č m o .................................................................................................................... 132

43. In terv a ly zvětšené a zm enšené (zv. 2, 3, 4, 5, 6 , zm . 3, 4, 5, 6, 7) . 137

44. In to n a c e m elodií s alterovaným i hlavním i s tu p n i, nastu p u jícím i

stu p ň o v itě ........................................................................................................... 141

45. In to n a c e m elodií s alterovaným i hlavním i s tu p n i, n astupujícím i

s k o č m o .................................................................................................................... 145

46. A lterované akordy a jejich o b r a t y ................................................................... 149

47. T ó n y p a m ě tn é a v z t a ž n é .....................................................................................150

48. In to n a c e m elodií se všem i d ru h y alterace ................................................. 152

49. In to n a c e m elodií m odu lu jících chrom atický a enharm ouicky . . . 159

50. In to n a c e novější a soudobé h u d b y ..............................................................163

и . CAst rytmická

Ü vodní s l o v o .......................................................................................................... 171

Z působ p o č í t á n í ...................................................................................................... 172

O p řízv u k u .......................................................................................................... 174

T ěžké a lehké taktové doby ........................................................................... 174

N ěkolik p rav id el o zvláštních p ř í z v u c í c h .....................................................175

P rů p ra v n á rytm ická cvičení ........................................................................... 176

1. Č tvrťové i delší n o ty a pom lky v tak tech č t v r ť o v ý c h ...............................177

2. O sm inové i delší noty a pom lky v tak tech osm inových ......................178

3. Půlové i delší n o ty a popílky v taktech půlových ...................................178

4. O sm inové noty a pom lky v tak tec h čtvrťových ....................................... 179

5. še stn á ctin o v é noty a pom lky v tak tech osm inových ...............................180


6. Čtvrťové noty a pom lky v tak tec h půlových ............................................. 181

7. T e č k y u čtvrťových n o t a pom lk a u delších not v tak tech čtvrťových 181

8. T ečky u osm inových n o t a pom lk a u delších n o t v tak tech osm inových 182

9. T eč k y u půlových n ò t v tak tec h půlových .............................................183

10. Synkopické ú tv ary a ligatura v tak tec h č t v r ť o v ý c h .............................. 184

11. Synkopické ú tv ary a ligatura v tak tech osm inových a půlových . ! 188

12. T rio ly v rám ci taktových d o b .............................................................................188

13. Š estnáctinové n o ty a pom lky v tak tech čtvrťových ......................* 191

14. D v aatřicetin o v é n o ty a pom lky v tak tech osm inových. T ečk y u šest­

n áctin o v ý ch n o t a pom lk ...........................’............................................... 192

15. O sm inové n o ty a pom lky v tak tec h p ů l o v ý c h ....................................* 193

16. O btížnější p říklady triol a jin ý ch ú tv a rů , vzniklých n e p rav id eln ý m

d ělen ím . D vě tečky u n o ty ............................................................................. I 94

17. D v aatřicetin o v é n o ty a pom lky v taktech čtvrťových ............................. 197

18. še stn á c tin o v é n o ty a pom lky v tak tec h půlových ......................................198

19. D v o u h lasá rytm ická cvičení ............................................................................. I 99

20. D v o u h lasá rytm ická cvičení se složitým ry tm em a n ep rav id eln ý m

dělením ................................................................................................................ 202
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.