načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Autorský zákon. - Helena Chaloupková; Petr Holý; Hana Svobodová

Autorský zákon.
-6%
sleva

Kniha: Autorský zákon.
Autor: ; ;

Již třetí vydání komentáře k autorskému zákonu reaguje na rozsáhlou novelu přijatou v dubnu 2006. Komentář obsahuje praktické informace k jednotlivým ustanovením zákona č. 121/2000 ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C.H.Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 515
Rozměr: 195x130
Úprava: xii, 640 stran
Vydání: 3. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788071795865
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Komentované znění autorského zákona přijatého v roce 2000 a souvisejících předpisů.

Popis nakladatele

Již třetí vydání komentáře k autorskému zákonu reaguje na rozsáhlou novelu přijatou v dubnu 2006. Komentář obsahuje praktické informace k jednotlivým ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. a přináší poznatky z jeho téměř pětileté aplikace. Komentář umožňuje dobře se zorientovat v úpravě týkající se majetkových a osobnostních práv autorských, úpravě smluvních typu, právních prostředcích ochrany autorských práv či práv výkonných umělců, práv výrobců zvukových, zvukově obrazových záznamu, práv rozhlasového a televizního vysílatele, ale také úpravě práv pořizovatele databáze a v neposlední řadě také kolektivní správě autorských práv. Značná pozornost je věnována výjimkám a omezením práva autorského, a sice volnému užití a zákonným licencím, které umožňují, v rozsahu stanoveném zákonem, užití autorských děl bez souhlasu autora či nositelů autorských práv. Publikace je doplněna o řadu souvisejících předpisů. Publikace je určena nejen tem, kteří tzv. pracují s autorskými právy, nakladatelům, vydavatelům, počítačovým firmám, autorům (spisovatelům, novinářům, překladatelům, výtvarníkům a jiným tvůrčím pracovníkům), advokátům, soudcům či posluchačům právnických fakult, ale ocení ji i ostatní laická veřejnost, neboť s autorským právem přichází do kontaktu vlastně každý ve své denní činnosti. (komentář)

Další popis

Nacionalismus je nejen názvem první ze dvou posmrtně vydaných prací Ernesta Gellnera, je to především téma, které jej provázelo po celý aktivní život. Gellner pocházel z rodiny, která ho k zájmu o nacionalismus přímo předurčovala. Když v roce 1983 vydal knihu nazvanou Národy a nacionalismus, byl sám překvapen, že svou oblíbeností předčila všechny jeho dosud vydané práce. Na sklonku života se k tomuto stále aktuálnímu tématu vrátil a sepsal další knihu, ve které zhodnotil vše, k čemu během svého dlouhého a plodného bádání dospěl. Vyjádřil v ní své přesvědčení, že nacionalismus je zakořeněn v modernitě a je nevyhnutelným osudem našeho světa, naznačil ale i směr, kterým by se vyspělá společnost měla ubírat, aby se jeho zhoubného vlivu dokázala zbavit.
Gellnerovo dílo, které zahrnuje zhruba 20 publikovaných knih a nesčetné množství článků, je svědectvím o hledání stále přesnějších a úplnějších odpovědí na otázky o tom, co je a jak vznikl moderní svět, ve kterém žijeme. Ernest Gellner je nepochybně jedním z největších světových autorů přemýšlejících a píšících o modernitě. Ale není to autor módní, někdo, kdo je nesen vlnou kritiky modernity. Ba právě naopak. Lze říci, že v podstatě stojí za hodnotami, které vytvořily to, co se označuje pojmem „moderní svět“. Iracionalismus postmodernistů považoval za velké nebezpečí dnešní doby. Je však zároveň kritický i ke tradičnímu racionalismu.Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Autorský zákon Autorský zákon
Chaloupková Helena, Holý Petr
Cena: 931 Kč
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Lazíková Jarmila
Cena: 1242 Kč
Autorský zákon Autorský zákon
Lazíková Jarmila
Cena: 535 Kč
Hana Hana
Mornštajnová Alena
Cena: 296 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvod .............................................................................................................................IX

Seznam použitých z k ra te k .................................................................................XI

A. K o m en tář

Č á st p rvní. P ráv o a u to rsk é a p rá v a s nim související (§ 1 - 1 0 7 )......... 1

§ 1 Předm ět ú p ra v y........................................................................................... 1

Hlava I. Právo autorské (§ 2 - 6 6 ).......................................................................2

Díl 1. Předm ět práva autorského (§ 2 - 4 ).....................................................2

Díl 2. Autorství (§ 5 - 8 ).................................................................................. 10

Díl 3. V znik a obsah práva autorského (§ 9 -2 8 ) .................................. 15

Oddíl 1. O becná ustanovení ( § 9 - 1 0 )..................................................... 15

Oddíl 2. O sobnostní práva ( § 1 1 )............................................................. 17

Oddíl 3. M ajetková práva (§ 1 2 -2 3 )....................................................... 19

Oddíl 4. Jiná m ajetková práva (§ 2 4 - 2 5 ).............................................. 33

Oddíl 5. Společná ustanovení pro m ajetková práva (§ 2 6 )................39

Oddíl 6. T rvání m ajetkových práv (§ 2 7 ).................................................41

Oddíl 7. Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného

díla (§ 2 8 ).........................................................................................................43

Díl 4. Výjim ky a om ezení práva autorského (§ 2 9 - 3 9 )...................... 44

Oddíl 1. O becné stanovení (§ 29) ..............................................................44

Oddíl 2. Volná užití a zákonné licence (§ 3 0 - 3 9 )............................... 45

Díl 5. O chrana práva autorského (§ 4 0 - 4 5 )............................................ 63

Díl 6. Úprava sm luvních typů (§ 4 6 -5 7 ) ................................................. 75

Oddíl 1. Licenční sm louva (§ 4 6 -5 5 ) ..................................................... 75

Oddíl 2. Zvláštní ustanovení pro licenční sm louvu

nakladatelskou (§ 5 6 )....................................................................................87

Oddíl 3. Podiicenční sm louva (§ 57) ........................................................89

Díl 7. Zvláštní ustanovení o některých dílech (§ 5 8 - 6 6 ).................... 89

Hlava II. Práva související s právem autorským (§ 6 7 - 8 7 )................ 107

Díl 1. Práva výkonného um ělce к um ěleckém u výkonu

(§ 6 7 - 7 4 )...................................................................................................... 107

Díl 2. Právo výrobce zvukového záznam u к jeho záznam u

(§ 7 5 - 7 8 )...................................................................................................... 114

Díl 3. Právo výrobce zvukově obrazového záznam u

к jeho prvotním u záznam u (§ 7 9 - 8 2 )................................................. 118

D íl 4. Právo rozhlasového a televizního vysílatele к jeh o vysílání

(§ 8 3 - 8 6 )...................................................................................................... 121

Díl 5. Právo nakladatele (§ 8 7 )................................................................. 124

Hlava III. Zvláštní právo pořizovatele databáze (§ 8 8-94 ) ................ 124

Hlava IV. K olektivní správa práv (§ 9 5 - 1 0 4 ).......................................... 129

Hlava V. Souběh ochrany (§ 1 0 5 )............................................................... 150

V


O bsah

H lava VI. Správní delikty (§ 1 0 5 a -1 0 5 c )................................................. 150

H lava VII. U stanovení přechodná a závěrečná (§ 1 0 6 -1 0 7 ).............. 152

Č á sti d ru h á až desátá. Z m ěny z ák o n ů (neotištěny) (§ 1 0 8 -1 1 6 ) 156

Č á st je d e n á c tá . Z ru šo v ací u stan oven í (§ 117) ....................................... 156

Č á st d v a n ác tá . Ú činnost (§ 118)................................................................... 156

P řílo h a к z ák o n u č. 121/2000 Sb. Sazebník odm ěn při opětném

prodeji originálu díla um ěleckého, v souvislosti s rozm nožováním

díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním d ě l..................... 157

B. M ezin áro d n í sm louvy

1. Bernská úm luva o ochraně literárních a um ěleckých děl,

ve znění pařížské revize ........................................................................... 161

2. Všeobecná úm luva o autorském právu, ve znění pařížské revize . 189

3. Ú m luva o zřízení Světové organizace duševního v lastn ic tv í 205

4. M ezinárodní úm luva o ochraně výkonných um ělců, výrobců

zvukových sním ků a rozhlasových o rg a n iz ac í....................................217

5. Ú m luva o ochraně výrobců zvukových záznam ů proti

nedovoleném u rozm nožování jejich zvukových z á z n a m ů 227

6. Sm louva Světové organizace duševního vlastnictví (W IPO)

o výkonech výkonných um ělců a o zvukových zázn am ech 233

7. Sm louva Světové organizace duševního vlastnictví

o právu autorském (W IPO ) .......................................................................243

8. Ú m luva o m ezinárodním zápisu audiovizuálních děl .......................251

C . D okum en ty E v rop ského společenství

1. Evropská dohoda zakládající přidružení m ezi Českou

republikou a ES (výňatek) .........................................................................267

2. Sm ěrnice Rady č. 91/250/EH S z 14. května 1991, o právní

ochraně počítačových program ů .............................................................269

3. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 2006/115/ES,

o právu na pronájem a půjčování a o některých právech

v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem

a u to rsk ý m........................................................................................................277

4. Sm ěrnice R ady č. 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů

týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících

při družicovém vysílání a kabelovém p ře n o su....................................287

5. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 2006/116/ES,

o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním

so u v isejících...................................................................................................299

6. Sm ěrnice Evropského parlam entu a R ady č. 96/9/ES, o právní

ochraně d a ta b á z í............................................................................................307

7. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 2001/84 ES,

o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu

um ěleckého d íla...........................................................................................321

VI


O bsah

8. Sm ěrnice Evropského parlam entu a R ady č. 2001/29/ES,

o harm onizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním

souvisejících v Inform ační společnosti ..................................................331

9. Sm ěrnice Rady č. 89/552/EHS, o koordinaci některých

právních a správních předpisů členských států upravujících

provozování televizního v y sílán í..............................................................351

10. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 97/36/ES, kterou

se m ění sm ěrnice R ady č. 89/552/EH S, o koordinaci některých

právních a správních předpisů členských států upravujících

provozování televizního v y sílá n í..............................................................363

11. Sm ěrnice Evropského parlam entu a R ady č. 2004/48/ES,

o dodržování práv duševního v lastn ic tv í...............................................381

12. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92/EH S, kterým se vydává

celní kodex S p o lečen stv í............................................................................395

D. Prováděcí p řed p isy a p řed p isy související

1. Z ákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v ýň a tek )...........................475

2. Z ákon č. 273/1993 Sb., o některých podm ínkách výroby,

šíření a archivování audiovizuálních děl, ve znění pozdějších

p ře d p isů............................................................................................................477

3. Z ákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v e znění

pozdějších p ře d p is ů......................................................................................487

4. Z ákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

periodického tisku (tiskový zákon), ve znění pozdějších

p ře d p is ů...........................................................................................................491

5. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (výňatek) .... 501

6. Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky,

ve znění pozdějších p ře d p isů.....................................................................507

7. Zákon č. 241/1992 Sb., o státním fondu České republiky

pro podporu a rozvoj české kinem atografie, ve znění pozdějších

p ře d p is ů............................................................................................................513

8. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání a o zm ěně dalších zákonů, ve znění

pozdějších p ře d p is ů......................................................................................519

9. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p ře d p is ů 575

10. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších

předpisů ............................................................................................................595

11. Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu,

vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva

duševního vlastnictví a o zm ěně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů......................................................................617

12. Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů

V II


O bsah

к zhotovování rozm noženin, typy nenahraných nosičů

záznam ů a výše paušálních o d m ě n..........................................................633

V ěcný r e j s t ř í k........................................................................................................637

V III
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist