načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Autorský zákon. - Helena Chaloupková; Petr Holý; Hana Svobodová

Autorský zákon.
-6%
sleva

Kniha: Autorský zákon.
Autor: ; ;

Již třetí vydání komentáře k autorskému zákonu reaguje na rozsáhlou novelu přijatou v dubnu 2006. Komentář obsahuje praktické informace k jednotlivým ustanovením zákona č. 121/2000 ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C.H.Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 515
Rozměr: 195x130
Úprava: xii, 640 stran
Vydání: 3. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788071795865
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Komentované znění autorského zákona přijatého v roce 2000 a souvisejících předpisů.

Popis nakladatele

Již třetí vydání komentáře k autorskému zákonu reaguje na rozsáhlou novelu přijatou v dubnu 2006. Komentář obsahuje praktické informace k jednotlivým ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. a přináší poznatky z jeho téměř pětileté aplikace. Komentář umožňuje dobře se zorientovat v úpravě týkající se majetkových a osobnostních práv autorských, úpravě smluvních typu, právních prostředcích ochrany autorských práv či práv výkonných umělců, práv výrobců zvukových, zvukově obrazových záznamu, práv rozhlasového a televizního vysílatele, ale také úpravě práv pořizovatele databáze a v neposlední řadě také kolektivní správě autorských práv. Značná pozornost je věnována výjimkám a omezením práva autorského, a sice volnému užití a zákonným licencím, které umožňují, v rozsahu stanoveném zákonem, užití autorských děl bez souhlasu autora či nositelů autorských práv. Publikace je doplněna o řadu souvisejících předpisů. Publikace je určena nejen tem, kteří tzv. pracují s autorskými právy, nakladatelům, vydavatelům, počítačovým firmám, autorům (spisovatelům, novinářům, překladatelům, výtvarníkům a jiným tvůrčím pracovníkům), advokátům, soudcům či posluchačům právnických fakult, ale ocení ji i ostatní laická veřejnost, neboť s autorským právem přichází do kontaktu vlastně každý ve své denní činnosti. (komentář)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Autorský zákon Autorský zákon
Chaloupková Helena, Holý Petr
Cena: 931 Kč
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Lazíková Jarmila
Cena: 1242 Kč
Autorský zákon Autorský zákon
Lazíková Jarmila
Cena: 535 Kč
Autorský zákon. Úzz, 2016 Autorský zákon. Úzz, 2016
kolektív autorov
Cena: 88 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvod .............................................................................................................................IX

Seznam použitých z k ra te k .................................................................................XI

A. K o m en tář

Č á st p rvní. P ráv o a u to rsk é a p rá v a s nim související (§ 1 - 1 0 7 )......... 1

§ 1 Předm ět ú p ra v y........................................................................................... 1

Hlava I. Právo autorské (§ 2 - 6 6 ).......................................................................2

Díl 1. Předm ět práva autorského (§ 2 - 4 ).....................................................2

Díl 2. Autorství (§ 5 - 8 ).................................................................................. 10

Díl 3. V znik a obsah práva autorského (§ 9 -2 8 ) .................................. 15

Oddíl 1. O becná ustanovení ( § 9 - 1 0 )..................................................... 15

Oddíl 2. O sobnostní práva ( § 1 1 )............................................................. 17

Oddíl 3. M ajetková práva (§ 1 2 -2 3 )....................................................... 19

Oddíl 4. Jiná m ajetková práva (§ 2 4 - 2 5 ).............................................. 33

Oddíl 5. Společná ustanovení pro m ajetková práva (§ 2 6 )................39

Oddíl 6. T rvání m ajetkových práv (§ 2 7 ).................................................41

Oddíl 7. Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného

díla (§ 2 8 ).........................................................................................................43

Díl 4. Výjim ky a om ezení práva autorského (§ 2 9 - 3 9 )...................... 44

Oddíl 1. O becné stanovení (§ 29) ..............................................................44

Oddíl 2. Volná užití a zákonné licence (§ 3 0 - 3 9 )............................... 45

Díl 5. O chrana práva autorského (§ 4 0 - 4 5 )............................................ 63

Díl 6. Úprava sm luvních typů (§ 4 6 -5 7 ) ................................................. 75

Oddíl 1. Licenční sm louva (§ 4 6 -5 5 ) ..................................................... 75

Oddíl 2. Zvláštní ustanovení pro licenční sm louvu

nakladatelskou (§ 5 6 )....................................................................................87

Oddíl 3. Podiicenční sm louva (§ 57) ........................................................89

Díl 7. Zvláštní ustanovení o některých dílech (§ 5 8 - 6 6 ).................... 89

Hlava II. Práva související s právem autorským (§ 6 7 - 8 7 )................ 107

Díl 1. Práva výkonného um ělce к um ěleckém u výkonu

(§ 6 7 - 7 4 )...................................................................................................... 107

Díl 2. Právo výrobce zvukového záznam u к jeho záznam u

(§ 7 5 - 7 8 )...................................................................................................... 114

Díl 3. Právo výrobce zvukově obrazového záznam u

к jeho prvotním u záznam u (§ 7 9 - 8 2 )................................................. 118

D íl 4. Právo rozhlasového a televizního vysílatele к jeh o vysílání

(§ 8 3 - 8 6 )...................................................................................................... 121

Díl 5. Právo nakladatele (§ 8 7 )................................................................. 124

Hlava III. Zvláštní právo pořizovatele databáze (§ 8 8-94 ) ................ 124

Hlava IV. K olektivní správa práv (§ 9 5 - 1 0 4 ).......................................... 129

Hlava V. Souběh ochrany (§ 1 0 5 )............................................................... 150

V


O bsah

H lava VI. Správní delikty (§ 1 0 5 a -1 0 5 c )................................................. 150

H lava VII. U stanovení přechodná a závěrečná (§ 1 0 6 -1 0 7 ).............. 152

Č á sti d ru h á až desátá. Z m ěny z ák o n ů (neotištěny) (§ 1 0 8 -1 1 6 ) 156

Č á st je d e n á c tá . Z ru šo v ací u stan oven í (§ 117) ....................................... 156

Č á st d v a n ác tá . Ú činnost (§ 118)................................................................... 156

P řílo h a к z ák o n u č. 121/2000 Sb. Sazebník odm ěn při opětném

prodeji originálu díla um ěleckého, v souvislosti s rozm nožováním

díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním d ě l..................... 157

B. M ezin áro d n í sm louvy

1. Bernská úm luva o ochraně literárních a um ěleckých děl,

ve znění pařížské revize ........................................................................... 161

2. Všeobecná úm luva o autorském právu, ve znění pařížské revize . 189

3. Ú m luva o zřízení Světové organizace duševního v lastn ic tv í 205

4. M ezinárodní úm luva o ochraně výkonných um ělců, výrobců

zvukových sním ků a rozhlasových o rg a n iz ac í....................................217

5. Ú m luva o ochraně výrobců zvukových záznam ů proti

nedovoleném u rozm nožování jejich zvukových z á z n a m ů 227

6. Sm louva Světové organizace duševního vlastnictví (W IPO)

o výkonech výkonných um ělců a o zvukových zázn am ech 233

7. Sm louva Světové organizace duševního vlastnictví

o právu autorském (W IPO ) .......................................................................243

8. Ú m luva o m ezinárodním zápisu audiovizuálních děl .......................251

C . D okum en ty E v rop ského společenství

1. Evropská dohoda zakládající přidružení m ezi Českou

republikou a ES (výňatek) .........................................................................267

2. Sm ěrnice Rady č. 91/250/EH S z 14. května 1991, o právní

ochraně počítačových program ů .............................................................269

3. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 2006/115/ES,

o právu na pronájem a půjčování a o některých právech

v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem

a u to rsk ý m........................................................................................................277

4. Sm ěrnice R ady č. 93/83/EHS, o koordinaci určitých předpisů

týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících

při družicovém vysílání a kabelovém p ře n o su....................................287

5. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 2006/116/ES,

o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním

so u v isejících...................................................................................................299

6. Sm ěrnice Evropského parlam entu a R ady č. 96/9/ES, o právní

ochraně d a ta b á z í............................................................................................307

7. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 2001/84 ES,

o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu

um ěleckého d íla...........................................................................................321

VI


O bsah

8. Sm ěrnice Evropského parlam entu a R ady č. 2001/29/ES,

o harm onizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním

souvisejících v Inform ační společnosti ..................................................331

9. Sm ěrnice Rady č. 89/552/EHS, o koordinaci některých

právních a správních předpisů členských států upravujících

provozování televizního v y sílán í..............................................................351

10. Sm ěrnice Evropského parlam entu a Rady č. 97/36/ES, kterou

se m ění sm ěrnice R ady č. 89/552/EH S, o koordinaci některých

právních a správních předpisů členských států upravujících

provozování televizního v y sílá n í..............................................................363

11. Sm ěrnice Evropského parlam entu a R ady č. 2004/48/ES,

o dodržování práv duševního v lastn ic tv í...............................................381

12. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92/EH S, kterým se vydává

celní kodex S p o lečen stv í............................................................................395

D. Prováděcí p řed p isy a p řed p isy související

1. Z ákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v ýň a tek )...........................475

2. Z ákon č. 273/1993 Sb., o některých podm ínkách výroby,

šíření a archivování audiovizuálních děl, ve znění pozdějších

p ře d p isů............................................................................................................477

3. Z ákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v e znění

pozdějších p ře d p is ů......................................................................................487

4. Z ákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

periodického tisku (tiskový zákon), ve znění pozdějších

p ře d p is ů...........................................................................................................491

5. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (výňatek) .... 501

6. Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky,

ve znění pozdějších p ře d p isů.....................................................................507

7. Zákon č. 241/1992 Sb., o státním fondu České republiky

pro podporu a rozvoj české kinem atografie, ve znění pozdějších

p ře d p is ů............................................................................................................513

8. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání a o zm ěně dalších zákonů, ve znění

pozdějších p ře d p is ů......................................................................................519

9. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p ře d p is ů 575

10. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších

předpisů ............................................................................................................595

11. Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu,

vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva

duševního vlastnictví a o zm ěně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů......................................................................617

12. Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů

V II


O bsah

к zhotovování rozm noženin, typy nenahraných nosičů

záznam ů a výše paušálních o d m ě n..........................................................633

V ěcný r e j s t ř í k........................................................................................................637

V III
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist