načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Turistický průvodce III. -- zajímavosti z českých hradů a zámků - Jiří Glet

Turistický průvodce III. -- zajímavosti z českých hradů a zámků

Elektronická kniha: Turistický průvodce III. -- zajímavosti z českých hradů a zámků
Autor:

V třetím dílu turistického průvodce navštívíme Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. V knize se opět vydáme na 21 rodinných výletů, zejména na hrady a zámky, o kterých se ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  95
+
-
3,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-757-0005-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V třetím dílu turistického průvodce navštívíme Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. V knize se opět vydáme na 21 rodinných výletů, zejména na hrady a zámky, o kterých se zase dozvíte mnoho zajímavostí. Každý hrad či zámek je totiž v něčem zvláštní a zajímavý. Třeba nějakou tou stavební hříčkou, osobností, legendou či pověstí. Právě na takové zajímavosti klade autor, stejně jako v předchozích dílech, největší pozornost.
vedle hlavních cílů jsou v knize popisovány i cíle vedlejší, které jsou blízko a v rámci výletu stojí za to je také navštívit. A poněvadž se jedná o rodinné výlety, myslel autor v popisu rovněž na děti.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 1


Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 2

Turistický pr ůvodce III.

zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů

Ji ří Glet

říjen 2016 jako 40.publikace vydavatelství

Vydavatel: Pavel Kohout ( www.kknihy.cz )

ISBN:

epub: ISBN 978-80-7570-005-6

mobi: ISBN 978-80-7570-006-3

pdf: ISBN 978-80-7570-007-0


Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 3


Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 4

Úvod ............................................................................................................. 5

Liberecký kraj................................................................................................ 6

1. Z hradu Bezd ězu na Máchovo jezero .................................................... 7

2. Z hradu Sloupu na Panskou skálu ....................................................... 10

3. Hrad Trosky, pov ěst o Bab ě a Pann ě .................................................. 13

4. Z hradu Frýdlantu na zámek Grabštejn a do Hrádku nad Nisou ........... 15

5. Ze zámku v Zákupech do České Lípy .................................................. 19

6. Ze zámku Sychrova do Českého Dubu................................................ 22

7. Z Turnova na zámek Hrubý Rohozec a hrad Frýdštejn ........................ 25

8. Zámek v Jilemnici ............................................................................... 28

Královéhradecký kraj................................................................................... 31

9. Pov ěst o hradu Kosti ........................................................................... 32

10. Ze zámku v Ratibořicích do České Skalice ........................................ 35

11. Vrchlabí je nástupním místem do našich nejvyšších hor Krkonoš ...... 38

12. Zámek Hrádek u Nechanic ................................................................ 41

13. Ze zámku v Opo čně do Dobrušky...................................................... 43

14. Ze zámku v Rychnov ě n.K. na zámek v Doudlebech nad Orlicí.......... 46

15. Ze zámku v Náchod ě na zámek v Novém M ěst ě nad Metují .............. 49

Pardubický kraj ........................................................................................... 54

16. Ze zámku v Pardubicích na hrad Kun ětická hora ............................... 55

17. Zámek v Litomyšli je zapsán do památek UNESCO........................... 58

18. Zámek ve Slati ňanech ....................................................................... 61

19. Ze zámku v Cholticích na hrad Lichnici.............................................. 63

20. Ze zámku v Chrastu na hrad Košumberk ........................................... 65

21. Zámek Nové Hrady bývá nazýván českým Versailles ........................ 67

Další knihy ze série ..................................................................................... 69

Tiráž ........................................................................................................... 70


Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 5

Úvod

V třetím dílu turistického pr ůvodce navštívíte poslední české t ři kraje a to Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. V dalších dvou dílech se pak již vydáte na Moravu a do Slezska.

Taky v tomto dílu se jako obvykle vydáte na 21 rodinných výlet ů. Základem těchto výlet ů jsou sice naše hrady a zámky, o kterých se zase dozvíte mnoho zajímavostí, navštívíte však taky další turistické cíle a atraktivity, expozice ur čené dětem a krásnou p řírodu.

Můžete navštívit hrad Bezd ěz, Sloup, Trosky, Kost, Frýdlant, Košumberk a řadu dalších. Východní Čechy jsou krajem krásných zámk ů a mnoho z nich dle tohoto turistického pr ůvodce m ůžete taky navštívit. Tak zde uvedu alespo ň zámky Zákupy, Grabštejn, Sychrov, Ratibo řice, Hrádek u Nechanic, Slati ňany, Nové Hrady, Opo čno a Litomyšl.

Pon ěvadž se jedná o rodinné výlety, myslel jsem samoz řejm ě rovn ěž na d ěti. Tak nap říklad s nimi m ůžete navštívit Muzeum Čty řlístku v Doksech, Muzeum panenek a medvídk ů v Troskovicích u hradu Trosky, Ko čičí hrádek u zámku ve Slati ňanech, Š ťastnou zemi v Radvánovicích u Turnova, Muzeum hra ček v Rychnov ě nad Kn ěžnou Muzeum dome čků, panenek a hra ček v Litomyšli a expozice na zámku v Zákupech, Sychrov ě, Pardubicích a na hradech Kun ětické ho řea Frýdlantu.

K létu pat ří vodní radovánky a tak u některých turistických cílů jsou uvedeny plavecké areály, letní a přírodní koupališt ě. V severních a východních Čechách můžete taky poznat p ěknou p řírodu Lužických a Jizerských hor, Orlických hor, Krkonoš, Českého st ředoho ří, Českého ráje a Polabí.

Ji ří Glet


Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 6

Liberecký kraj


Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 7

1. Z hradu Bezd ězu na Máchovo jezero

Gotický hrad Bezd ěz, dominanta Máchova kraje, byl nejenom op ěrným bodem královské moci v severních Čechách, ale výrazn ě se zapsal taky do našich národních d ějin.

Hrad byl založen na kopci 604 m. n. m. v roce 1264 českým králem Přemyslem Otakarem II. Když tento král v roce 1278 padl na Moravském poli, na hrad ě Bezd ězu byl v ězn ěn teprve sedmiletý kralevic Václav, budoucí král Václav II., se svou matkou Kunhutou. Král Václav II. taky dokon čil stavbu, vybudováním nejcenn ější části hradu, kapli zasv ěcené archand ělu sv. Michalu.

Albrecht z Valdštejna na hrad ě v 17. století založil klášter augustián ů poustevník ů a pak hrad pat řil emauzskému klášteru. V 18. století však byl již hrad opušt ěn a za čal se m ěnit ve z říceninu. Hrad je postupn ě rekonstruován. Bezd ěz siln ě zap ůsobil na básníka Karla Hynka Máchu, který jej navštívil celkem šestkrát.

Můžete si prohlédnout areál hradu s královským palácem, purkrabství a gotickou kapli archand ěla sv. Michala. Z Velké v ěže, vysoké 30 m, je jedine čný rozhled po Českém st ředoho ří. Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 8

Čertova v ěž je vysoká 20 m a její název vysv ětluje tato pov ěst: Ve v ěži prý se usídlili čerti a rušili bohoslužby. Poda řilo se je však vyhnat, práv ě díky tomu, že hradní kaple byla zasv ěcena archand ěli sv. Michalovi, vít ězi nad ďáblem. Podle přístupové cesty na hrad jsou postaveny barokní kapličky k řížové cesty.

Máchovo jezero

Pod hradem Bezd ězem se na ploše 284 ha rozkládá Máchovo jezero. Jeho původní název byl Velký rybník, který v roce 1366 založil císa ř Karel IV.

Máchovo jezero je velmi oblíbené rekrea ční místo. Na b řehu jezera, obklopeného borovými lesy, jsou čty ři velké píse čné pláže a možnost sportovního vyžití na toboganech, šlapadlech, surfech a lodi čkách. Je zde řada hotelů, kemp ů a chatových osad. V letní sezón ě je v provozu taky lodní doprava a výletní parníky brázdí vlny jezera.

Uprost řed jezera se nacházejí dva ostr ůvky zvané Myší zámek a Kachní ostrov. Tyto ostr ůvky jsou však ve řejnosti nep řístupné, nebo ť jsou významnými ornitologickými rezervacemi. Na pískovcové skále Myšího zámku se zachovaly zbytky st ředov ěké tvrze, které byly romanticky upraveny v 19. Století.


Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 9

Doksy

Na jižním b řehu Máchova jezera leží m ěste čko Doksy, významné st ředisko rekreace. Doksy byly založeny již ve 13. století a dnešní ráz m ěste čka je p řevážn ě empírový. Ze zdejších památek vyniká ve Valdštejnské ulici stojící renesan čně – barokní zámek s věží, obklopený anglickým parkem. Na nám ěstí vás zaujme barokní mariánský sloup a nad nám ěstím stojí barokní kostel sv. Bartolom ěje a Nanebevzetí Panny Marie.

Památník K. H. Máchy

V Máchov ě ulici, v bývalém roubeném špitálu, má sídlo Památník K. H. Máchy. V památníku si m ůžete prohlédnout expozici v ěnovanou dob ě a dílu tohoto romantického básníka a ukázky r ůzných vydání Máchova Máje. Taky je zde umíst ěna expozice v ěnována rybá řství a rybníká řství na Českolipsku a nejvýznamn ějším rybník ům v regionu.

Muzeum Čty řlístku

Na komiksových p říb ězích Čty řlístku vyrostla již nejedna generace čtená řů a čtená řek a taky dnešním d ětem se Ćty řlístky líbí. Co si budeme povídat, taky mnozí dosp ělí rádi sáhnou po Čty řlístku a zejména staré sešity jsou mezi sb ěrateli velmi cen ěny.

Pro č však muzeum t ěchto seriálových komiks ů bylo založeno práv ě v Doksech? No proto, že ve zdejším kraji vlastn ě Čty řlístek vznikl. Výtvarník Jaroslav N ěme ček, který p řed šesta čty řiceti lety úsp ěšný komiks vytvo řil, má totiž nedaleko Doks chalupu, na které často pobývá. V ětšina komiksových p říb ěhů se v okolí Doks taky odehrává. Z Doks se staly T řeskoprsky, z hradu Bezd ězu hrad Bezzub a z Máchova jezera rybník Bla ťák. Muzeum Čty řlístku bylo z řízeno ve Valdštejnské ulici, v podkroví m ěstské knihovny v Doksech.

Můžete si zde prohlédnout Pin ďu, Bobíka, Myšpulína a Fifinku v životní velikosti, nahlédnete do Fifin činy kuchyn ě a seznámíte se s Myšpulínovými vynálezy. D ěti si mohou v muzeu hrát a kreslit, pro nejmenší návšt ěvníky jsou p řipraveny nau čné hry s tématikou komiksu. Muzeum Čty řlístku v Doksech, to je prost ě zábava pro celou rodinu. Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 10

2. Z hradu Sloupu na Panskou skálu

Skalní hrad Sloup je skv ělou ukázkou toho, jak naši p ředkové dokázali využít přírodního terénu k vybudování pevnosti. Hrad stojí na osamoceném pískovcovém suku, který dosahuje výšky 35 m. Hrad byl postaven koncem 13. století šlechtickým rodem Ronovc ů a st řežil starou solnou cestu z Míšn ě do Žitavy. V pr ůběhu dalších staletí hrad pat řil n ěkolika šlechtickým rod ům. V dob ě husitských válek se zde dokonce usadil loupeživý rytí ř Mikeš Pancí ř ze Smojna, který z hradu podnikal loupeživé nájezdy na lužická m ěsta. Za t řicetileté války byl hrad obsazen a následn ě vypálen švédskými vojsky.

V roce 1680 daroval hrad hrab ě z Koko řova poustevník ům, kte ří skalní prostory upravovali podle svých p ředstav a dali hradu sou časný vzhled. Ve skále vytesali nové místnosti a výklenky pro k řížovou cestu a z jedné velké skalní místnosti z řídili chrám zast řešený kopulí. Poustevníci žili na hrad ě až do roku 1785, kdy poustevnu císa ř Josef II. zrušil.

Na vrcholu skály se nachází vyhlídkové terasy p řibližn ě 90 m dlouhé a 60 m široké, které jsou porostlé borovicemi a duby. Na terasách najdete taky sochu poustevníka, který se dívá dalekohledem sm ěrem k Samuelov ě jeskyni. Tuto jeskyni m ůžete navštívit na turistické cest ě vyzna čené od hradu. Na horní plošin ě je zajímavá hladomorna vyhloubená do skály a její st ěny jsou kolem dokola pokryty reliéfy a rytinami, které tu kdysi dávno vytvo řili lidé v ězn ěni na hrad ě Sloupu. P římo pod hradem se nachází hradní rybník. Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 11

Samuelova jeskyn ě

Tuto jeskyni vyhloubil Samuel Görner, který v ní počátkem 18. století žil. Tento svérázný poustevník zde vyráb ěl brýle a dalekohledy, i když byl vyu čený zahradníkem. Samuelova jeskyn ě se skládá z předsí ňky, která zárove ň sloužila jako kuchy ň, a obytné místnosti s okny. V roce 1735 pak poustevník p řesídlil do poustevny na hrad ě Sloupu a jeskyn ě z ůstala opušt ěná. Skála s jeskyní byla upravena jako vyhlídka. Z této vyhlídky je p ěkný pohled na Sloup, Nový Bor a Lužické hory.

Malebná obec Sloup v Čechách leží na úpatí Lužických hor. V obci stojí barokní, empírov ě upravený zámek, který je však ve řejnosti nep řístupný. Na zámek navazuje zahrada a zámecký park. V zámecké zahrad ě je krásná barokní kašna s postavou Neptuna a delfínem. V zámeckém parku rostou cenné d řeviny a pěkná lipová alej vede až k barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. V obci stojí rovn ěž barokní kostel sv. Kate řiny a řada barokních soch, z nichž vyniká mariánský sloup a Kalvárie.

Radvanecký rybník

Na severním okraji obce Sloupu v Čechách, uprost řed les ů, leží Radvanecký rybník s travnatou a pís čitou pláží, který je oblíbeným p řírodním koupališt ěm. Je zde taky restaurace s letní terasou, letní tábo řišt ě s chatkami, h řišt ě na plážový volejbal, skluzavka a půjčovna lo ďek.

Pokud se vám zalíbilo pobýt v kraji rybník ů, čistých les ů a romantických skal, můžete si ud ělat ješt ě výlet k přírodní památce Panské skály, která stojí asi 9 km severozápadn ě od hradu Sloupu. Na této cest ě navštívíte taky dv ě m ěste čka se starobylou sklá řskou tradicí, Nový Bor a Kamenický Šenov.

Nový Bor

Měste čko Nový Bor se nachází p řibližn ě 4 km severozápadn ě od hradu Sloupu. V okolí dnešního Nového Boru a Cvikova vznikly první sklá řské hut ě již ve 13. století, v dob ě kdy českému království vládl král P řemysl Otakar II. V tomto kraji byly totiž výborné podmínky pro rozvoj sklá řství. Byly zde hluboké lesy, které poskytovaly palivo pro tavbu skla a zejména pak zde na povrch vystupovaly vydatné k řemenné žíly a práv ě k řemen byl pot řebnou surovinou pro tavení skla.

Měste čko Nový Bor je však mladé. Ješt ě po čátkem 18. století zde stával pouze statek a pak ves, která byla v roce 1757 povýšena na m ěste čko. Ješt ě v 18. století Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 12 Nový Bor získal jako sklá řské m ěsto sv ětovou proslulost. V měste čku je taky známá sklá řská škola.

Na nám ěstí Míru stojí barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se vzácnými rokokovými varhanami. Ve m ěst ě stojí taky řada hodnotných empírových dom ů.

Sklá řské muzeum

V jednom empírovém dom ě na nám ěstí Míru má sídlo Sklá řské muzeum. Je v něm umíst ěna zajímavá expozice o historii a vývoji sklá řství v regionu od 17. do 20. století. Krom ě samotných sklá řských výrobk ů dokumentuje muzeum ukázky pracovních postup ů, nap říklad malování, broušení a rytí skla. M ůžete si zde taky prohlédnout modely sklá řských dílen.

Kamenický Šenov

Další sklá řské m ěste čko Kamenický Šenov najdete p řibližn ě 5 km západn ě od Nového Boru. M ěste čko leží na rozhraní Lužických hor a Českého st ředoho ří.

První zmínka o obci pochází z roku 1362, na m ěsto však byl Kamenický Šenov povýšen až v roce 1900. Kamenický Šenov je známý svoji slavnou sklá řskou tradicí, která sahá až do 17. století. Sv ětovou proslulost pak získal výrobou křiš ťálových lustr ů. V roce 1856 zde byla založena sklá řská škola, se zam ěř ením a um ělecké zpracování skla, první škola tohoto druhu v Evrop ě. Ve m ěst ě stojí barokní kostel sv. Jana K řtitele a řada historických dom ů z 18. a 19. století.

Sklá řské muzeum

V historické budov ě naproti kostela má sídlo sklá řské muzeum. Zdejší zajímavá muzejní expozice zahrnuje p ředevším ryté a broušené sklo ze 17. až 20. století a křiš ťálové lustry. V muzeu se konají rovn ěž krátkodobé historické výstavy a výstavy prezentující práce sou časných sklá řských výtvarník ů.

Panská skála

Na okraji Kamenického Šenova se nachází p řírodní památka, čedičový vrch 597 m. n. m., který je nejznám ější geologickou rezervací u nás. Panskou skálu znáte z oblíbené filmové pohádky Pyšná princezna. Práv ě u této skály se na svém út ěku ukrývají princ Miroslav s princeznou Krasomilou. Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 13

V 18. století zde býval lom, ve kterém dnes m ůžete spat řit p ěknou ukázku sloupové odlu čnosti čediče. Nacházejí se zde p ěti až šestiboké pravidelné čedi čové sloupce o pr ůměru 20 – 40 cm, které jsou až 12 m dlouhé. Tento zajímavý p řírodní, kamenný útvar p řipomíná píš ťaly varhan, a proto se taky nazývá Kamenné varhany. Pod Panskou skálou je romantické malé jezírko.

Panská skála pat ří mezi naše nejv ětší turistické atrakce a je hojn ě navšt ěvovaná našimi i zahrani čními turisty. Z Panské skály je taky p ěkný výhled na m ěste čko Kamenický Šenov a okolní krajinu.

3. Hrad Trosky, pov ěst o Bab ě a Pann ě

Hrad Trosky je symbolem Českého ráje. Takovou siluetu hradu se dv ěma věžemi na čedi čových vyv řelinách nenajdete totiž nikde jinde na sv ětě.

Hrad nechal postavit v roce 1380 Čen ěk z Vartenberka. Základem hradu se staly dv ě v ěže na čedi čových skaliscích, které lidé výstižn ě pojmenovali. Vyšší a štíhlejší 57 m byla pojmenována Panna a nižší pak Baba 47 m. H řbet mezi dv ěma skalisky byl zastav ěn hradními budovami a opevn ěn hradbou.

Hrad Trosky získal pozd ěji český král Václav IV., který jej v ěnoval pán ům z Bergova. Za čas ů vlády pán ů z Bergova taky pochází nejznám ější pov ěst o Bab ě Turistický pr ůvodce III. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 14 a Panně: Na Bab ě sídlila stará Bergovna, která vyznávala kalich. Na Pann ě zase bydlila její vnu čka, katoli čka. Tyto dv ě p říbuzné se často hádaly a to nejenom pro svoji víru. Jednoho dne p řinesl posel na hrad zprávu, že mladé šlechti čně její milý padl v boji. Nešťastná dívka se vrhla z věže dolů a na nádvo ří hradu z ůstala ležet mrtvá. Teprve te ď si stará Bergrovna uv ědomila, že ji vnu čka vlastn ě velmi chybí, opustila hrad a cestovala po sv ětě. Záhy však taky ukon čila svoji životní pou ť.

Ješt ě jedna pov ěst se váže k tomuto hradu a pochází rovn ěž z doby panování pán ů z Bergova: Ota z Bergrova p řepadl a vyplenil opatovický klášter. Na základ ě této historicky doložené události vznikla pov ěst, že ve z říceninách hradu je ukryta část opatovického pokladu. Pod v ěží Panny je prý do zem ě zapušt ěn velký kámen a práv ě pod ním je poklad ukrytý. Nikdo však nedokázal tímto kamenem pohnout. Dnes už je kámen zavalen pod velkou vrstvou suti a nelze se k němu dostat.

V 15. století se na hrad ě usadil loupeživý rytí ř Kryštof Šof z Helfenburka a jeho kumpán Švejkov. Z hradu pak podnikali loupeživé výpravy do okolí. Za t řicetileté války na hrad ě pobývali císa řští a taky Švédové. V roce 1648 pak Švédové hrad vypálili, ten už nebyl obnoven a stal se z říceninou.

Na hrad ě m ůžete vystoupit na v ěž Babu a na vyhlídku pod v ěží Panna. Je zde krásný výhled na Český ráj. P ři dobré viditelnosti lze spat řit taky Prahu, Mladou Boleslav a Turnov. M ůžete dohlédnout až k Českému st ředoho ří, Lužickým a Jizerským horám a Krkonoším.

Muzeum panenek a medvídk ů v Troskovicích

Pod hradem Trosky leží malebná obec Troskovice. V obci má sídlo Muzeum panenek a medvídk ů. Zavzpomínáte si zde na své d ětství a taky d ětem se zde bude dozajista líbit. V muzejní expozici je umíst ěno více než dva tisíce exponát ů, představujících vývoj panenek a medvídk ů od roku 1840 až po sou časnou um ěleckou produkci.

Podtrosecká údolí

Milovníci krásné p řírody Českého ráje se mohou vydat do p řírodní rezervace Podtroseckých údolí. Plavky si vezm ěte sebou. Jsou zde rybníky, kv ětnaté louky a vodní toky v ka ňonovitých údolích, které jsou lemované pískovcovými skalami.

Z osmi rybník ů je nejv ětší a nejznám ější rybník V ěžák o rozloze 9 ha, který si zahrál v úsp ěšné televizní komedii Marie Poled ňákové z roku 1978, Jak dostat tatínka do polepšovny. Taky sousední rybník Vidlák si zahrál v této televizní komedii. V Proseckých údolích jsou dále rybníky Kr čák, Hrudka, Rokyt ňák, Dolní

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné

verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist