načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Turistický průvodce II. -- zajímavosti z českých hradů a zámků - Jiří Glet

Turistický průvodce II. -- zajímavosti z českých hradů a zámků

Elektronická kniha: Turistický průvodce II. -- zajímavosti z českých hradů a zámků
Autor:

V prvním dílu turistického průvodce Zajímavosti z českých hradů a zámků bylo popsáno 21 rodinných výletů ve Středočeském kraji, Praze a Jihočeském kraji. V tomto druhém dílu ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V prvním dílu turistického průvodce Zajímavosti z českých hradů a zámků bylo popsáno 21 rodinných výletů ve Středočeském kraji, Praze a Jihočeském kraji. V tomto druhém dílu se opět můžete vydat na 21 rodinných výletů, tentokrát do  Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje . Zase se dozvíte mnoho zajímavostí z našich hradů a zámků, navštívíte další turistické cíle, turistické atraktivity a krásnou přírodu. Tak například můžete navštívit hrad Přimdu, Radyni, Kašperk, Rábí, Loket, Švihov, Budyni nad Ohří a mnoho dalších. Z krásných zámků, které dle tohoto turistického průvodce můžete navštívit, zde uvedu alespoň zámek Nebílovy, Kozel, Manětín, Kynžvart, Klášterec nad Ohří, Krásný Dvůr, Libochovice a Ploskovice. Jsou zde popsány taky zajímavé expozice pro děti například v Kašperských Horách, Domažlicích, Železné Rudě, Bečově nad Teplou, na hradě Lokti a Radyni, na zámku v Klášterci nad Ohří nebo v přírodní rezervaci S00S. V horkých letních dnech se budete chtít věnovat rovněž vodním radovánkám a tak u některých turistických cílů jsou uvedeny akvaparky a plavecké areály a letní a přírodní koupaliště. Můžete rovněž poznávat krásnou přírodu Šumavy, Českého lesa, Slavkovského lesa, Krušných Hor Doupovských hor a Českého středohoří. Tak se tedy vydejte na české hrady a zámky a za krásnou českou přírodou.

Související tituly dle názvu:
Turistický průvodce II. Turistický průvodce II.
Glet Jiří
Cena: 95 Kč
Turistický průvodce I. Turistický průvodce I.
Glet Jiří
Cena: 95 Kč
Turistický průvodce VI. Turistický průvodce VI.
Glet Jiří
Cena: 95 Kč
Turistický průvodce III. Turistický průvodce III.
Glet Jiří
Cena: 95 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 1


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 2

Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů Ji ří Glet červen 2016 jako 30. publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-76-2 mobi: ISBN 978-80-88061-77-9 pdf: ISBN 978-80-88061-78-6

Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 3

Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 4

Úvod ......................................................................................................... 5

Plze ňský kraj ............................................................................................ 6

1. Pov ěst o hradu P řimd ě ...................................................................... 7

2. Hrad Radyn ě a pov ěst o strašlivém Radoušovi ................................ 10

3. Hrad Kašperk byl hradem císa ře Karla IV. ....................................... 12

4. Hrad a zámek Horšovský Týn .......................................................... 15

5. Ze zámku Nebílovy na zámek Kozel ................................................ 18

6. Z hradu Velhartice na šumavská jezera ........................................... 21

7. Z hradu Švihova na zámek Chudenice ............................................. 25

8. Horaž ďovice, m ěsto, které proslavil chov perlorodek........................ 28

9. Man ětín, barokní perla západních Čech ........................................... 32

10. Starobylé chodské m ěsto Domažlice ............................................. 34

Karlovarský kraj ...................................................................................... 37

11. Hrad Loket nad řekou Oh ří ............................................................ 38

12. Zámek Kynžvart............................................................................. 40

13. Z hradu Seebergu do p řírodní rezervace SOOS............................. 43

14. Hrad a zámek Be čov nad Teplou ................................................... 45

Ústecký kraj ............................................................................................ 48

15. Ze zámku v Klášterci nad Oh ří do p řírodní rezervace Úhoš ť........... 49

16. Zámek Krásný Dv ůr s krásným zámeckým parkem ........................ 52

17. Ze zámku v Libochovicích na hrad Házmburk ................................ 54

18. Na zámku v Duchcov ě pobýval Giacomo Casanova ...................... 57

19. V Benešov ě nad Plou čnicí stojí dva zámky postavené ve stylu saské

renesance ..................................................................................................... 59

20. Zámek Ploskovice byl letním sídlem posledního korunovaného

českého krále Ferdinanda V. ......................................................................... 61

21. Hrad Budyn ě nad Oh ří ................................................................... 63

Další knihy ze série ................................................................................. 65

Tiráž ....................................................................................................... 66


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 5

Úvod

V prvním dílu turistického pr ůvodce Zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů jsem vám nabídl 21 rodinných výlet ů ve St ředo českém kraji, Praze a Jiho českém kraji. V tomto druhém dílu se op ět m ůžete vydat na 21 rodinných výlet ů, tentokrát do Plze ňského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Zase se dozvíte mnoho zajímavostí z našich hrad ů a zámk ů, navštívíte další turistické cíle, turistické atraktivity a krásnou p řírodu.

Tak nap říklad m ůžete navštívit hrad P řimdu, Radyni, Kašperk, Rábí, Loket, Švihov, Budyni nad Oh ří a mnoho dalších. Z krásných zámk ů, které dle tohoto turistického pr ůvodce m ůžete navštívit, zde uvedu alespo ň zámek Nebílovy, Kozel, Man ětín, Kynžvart, Klášterec nad Oh ří, Krásný Dv ůr, Libochovice a Ploskovice.

Jsou zde popsány taky zajímavé expozice pro d ěti nap říklad v Kašperských Horách, Domažlicích, Železné Rud ě, Be čov ě nad Teplou, na hrad ě Lokti a Radyni, na zámku v Klášterci nad Oh ří nebo v přírodní rezervaci S00S.

V horkých letních dnech se budete chtít v ěnovat rovn ěž vodním radovánkám a tak u n ěkterých turistických cílů jsou uvedeny akvaparky a plavecké areály a letní a přírodní koupališt ě. M ůžete rovn ěž poznávat krásnou p řírodu Šumavy, Českého lesa, Slavkovského lesa, Krušných Hor Doupovských hor a Českého st ředoho ří. Tak se tedy vydejte na české hrady a zámky a za krásnou českou p řírodou.

Ji ří Glet


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 6

Plze ňský kraj


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 7

1. Pov ěst o hradu P řimd ě

Románský hrad P řimda, který pat ří k našim nejstarším hrad ům, se vypíná na vrchu P řimda 848 m.n. m. v Českém lese. K jeho vzniku se váže tato p ěkná pov ěst:

Před mnoha a mnoha lety m ěl jeden n ěmecký císa ř krásnou dceru. K princezn ě zaho řel láskou jeden z dvo řan ů a ta jeho lásku op ětovala. Mladý dvo řan však byl pouhým hrab ětem a bylo z řejmé, že by císa ř k takovému s ňatku nedal povolení. Mladý pár tedy uzav řel tajný s ňatek a hrab ě nechal jen v těžko přístupných hvozdech Českého lesa postavit hrad. Čeládku, která hrad vystav ěla, dal hrab ě zahubit, aby nevyzradila polohu hradu. Na hrad ě pak žili mladí manželé pouze s několika sloužícími.

Za n ěkolik let byl císa ř na lovu v Bavorském lese, zabloudil a dostal se až k hradu v Českém lese. Manželé císa ře sice nepoznali, avšak císa ř poznal svoji dceru a hrab ěte. Na hrad ě pobyl n ěkolik dní, a když zjistil jak veliká je láska manželského páru, všechno jim odpustil, dal se poznat a manželé se vrátili na císa řský dv ůr. Hrad pak z ůstal opušt ěn.

Jako u mnoha pov ěstí i na této pov ěsti je zrní čko pravdy. Kroniká ř Kosmas uvádí, že v roce 1121 n ějaký n ěmecký šlechtic na českém území postavil hrad. To se samoz řejm ě nelíbilo p řemyslovskému knížeti Vladislavu I., který hrad dobyl a posádku cht ěl zahubit. Nakonec však n ěmeckou posádku dal pouze vyhnat, hrad

Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 8

opravil a dosadil na n ěj českou posádku.

Přimda pat řila ve 12. až 14. století mezi nejvýznamn ější české královské hrady. Zde byl taky v ězn ěn p řemyslovský kníže Sob ěslav II., nebo pozd ější král Přemysl Otakar II. Hrad byl ve st ředov ěku rovn ěž sídlem loupežník ů.

Na konci 16. století jeho význam upadl a P řimda se postupn ě stala z říceninou. Z románského hradu se zachoval zbytek mohutné, obytné, hranolové v ěže, část bašty a zbytek opevn ění. Kolem této z říceniny hradu se na ploše 32 ha rozkládá stejnojmenná rezervace P řimda. Je to smíšený pralesovitý porost s převahou buk ů, klen ů a javor ů.

Přimda, byla p ůvodn ě celní osada, která se vyvinula z podhradí hradu P řimda. Ležela na jedné z nejvýznamn ějších obchodních cest, takzvané Norimberské stezce. V roce 1331 byla P řimda českým králem Janem Lucemburským povýšena na m ěsto.

V měste čku P řimda, na nám ěstí stojí vzácný románský kostel sv. Ji ří, ve kterém na konci 19. století p ůsobil jako kn ěz spisovatel a národopisec Jind řich Šimon Baar. P řed kostelem najdete sochu sv. Jana Nepomuckého.

V měste čku se taky nachází krytý plavecký areál s plaveckým bazénem, tobogánem, d ětským brouzdališt ěm, d ětskou skluzavkou, ví řivkou a ob čerstvením. Pr ůmyslová výroba se v měste čku nerozvinula. Díky tomu se zde udrželo čisté prost ředí a krásná p říroda, vhodná k výlet ům, rekreaci a turistice.

Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 9

Zámek Bor

Můžete si taky ud ělat p ěkný výlet na zámek Bor, který stojí p řibližn ě 7 km severovýchodn ě od P řimdy. U osady Muckov vás dozajista zaujme Muckovská alej. Cestu lemuje více než 130 starých jírovc ů ma ďalů neboli kaštan ů a více než 20 dub ů letních.

V Boru stál st ředov ěký vodní hrad již v polovin ě 13. století. Zdejší panství bylo ve vlastnictví starobylého českého šlechtického rodu Švamberk ů od poloviny 13. století až do poloviny 17. století. Po čátkem 16. století byl hrad p řestav ěn v pozdn ě gotickém slohu a z této doby se zachovala typická válcová v ěž s vysokou cihelnou helmicí. V 19. století byl hrad p řestav ěn na novogotický zámek. Staré budovy byly ozdobeny množstvím cimbu ří, v ěži ček a st řílen.

V zámecké kapli sv. Vav řince je p ěkná renesanční výmalba. Ve Švamberském sále se nachází zbrojnošská sí ň s replikami dobových zbraní a zbroje, dobovým nábytkem, keramikou, sklem a cínovým nádobím. Na zámku si m ůžete taky prohlédnout galerii posledních majitelů šlechtického rodu Löwenstein – Werheim s ukázkou dobového mobiliá ře. Ze zámecké v ěže je p ěkný pohled na Český les.

Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 10

Na zámek navazuje zámecký park s barokní loretou a Labutím rybníkem, kterému místní obyvatelé ne řeknou jinak než Labu ťák. V zámeckém parku rostou cenné d řeviny.

V měste čku na nám ěstí Republiky stojí barokní kostel sv. Mikuláše s barokními nást ěnnými malbami. Na tomto nám ěstí stojí taky hodnotné měšťanské domy a barokní radnice se sochou Panny Marie.

Pokud se vám zalíbila Muckovská alej, m ůžete ješt ě navštívit nemén ě krásnou Borskou alej. P ři silnici do m ěste čka Stráž stojí Borská alej, kterou tvo ří více než stovka starých dub ů letních.

2. Hrad Radyn ě a pov ěst o strašlivém

Radoušovi

V údolí řeky Úslavy leží p ůvodní Plze ň, dnešní m ěste čko Starý Plzenec. Již v 8. století zde stávalo slovanské hradišt ě na H ůrce a od 10. století pak p řemyslovské knížecí hradišt ě, které bylo centrem celého kraje. K řižovaly se zde obchodní cesty a tak se čile rozvíjel i život v podhradí. Ve Staré Plzni bylo již ve 13. století 8 kostelů, z toho t ři ve hradním areálu.

V roce 1295 však byla 9 km severozápadn ě od Staré Plzn ě založena Nová Plze ň, dnešní Plze ň. Význam Staré Plzn ě, která pozd ěji dostala název Starý Plzenec, pomalu upadal, hradní stavby chátraly až v 18. století zcela zanikly a Starý Plzenec se stal m ěste čkem.

Na levém b řehu řeky Úslavy na Masarykov ě nám ěstí stojí p ěkná radnice s věží z 19. století a gotický kostel sv. Jana K řtitele. Na tomto nám ěstí najdete taky barokní mariánský sloup a empírovou kašnu.

Na pravém b řehu řeky Úslavy stojí rázovitá m ěstská čtvr ť Malá Strana. Na Malostranském nám ěstí najdete románský kostel Narození Panny Marie se vzácnými gotickými malbami.

Nad Malou Stranou se zdvíhá vrch H ůrka, na kterém stávalo slovanské hradišt ě a pozd ěji p řemyslovské hradišt ě s hradem Plze ň. Zachovaly se zde mohutné valy, p říkopy a část hradeb. Stojí zde taky románská rotunda sv. Petra z druhé poloviny 10. století, která je nejstarší památkou tohoto druhu v Čechách. Najdete zde taky základy knížecího kostela sv. Vav řince a základy kostela sv. Kříže, p řičemž oba kostely pocházely z 11. století. Na vrchu Hůrka na vás prost ě dýchne historie, nebo ť se zde nacházejí památky z doby vzniku a formování českého státu.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist