načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Turistický průvodce I. -- zajímavosti z českých hradů a zámků - Jiří Glet

Turistický průvodce I. -- zajímavosti z českých hradů a zámků

Elektronická kniha: Turistický průvodce I. -- zajímavosti z českých hradů a zámků
Autor:

E-kniha pojednávající o zajímavostech z českých z hradů, zámků a dalších turistických atrakcích se zaměřením na Středočeský kraj, Prahu a Jihočeský kraj. Nejde však o ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  95
+
-
3,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-880-6173-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

E-kniha pojednávající o zajímavostech z českých z hradů, zámků a dalších turistických atrakcích se zaměřením na Středočeský kraj, Prahu a Jihočeský kraj. Nejde však o běžný popis, který si můžete přečíst na internetu či na ceduli před stavbou. Autor v tomto průvodci upozorňuje na vybrané zajímavosti uvedeného místa. Každý hrad či zámek je totiž v něčem zvláštní a zajímavý. Třeba nějakou tou stavební hříčkou, osobností, legendou či pověstí. Průvodce má 21 kapitol pojednávajících primárně o 21 doporučených cílech v uvedených lokalitách. Jedná se známá i opomíjené stavby či zajímavosti. Většina kapitol obnáší krom hlavních cílů i cíle vedlejší, které jsou blízko a v rámci výletu stojí za to je také navštívit. Texty jsou doplněny pečlivě vybranými doplňkovými fotografiemi, které Vám přiblíží místo i v případě, že je osobně nenavštívíte.

Zařazeno v kategoriích
Jiří Glet - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 2

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů Ji ří Glet kv ěten 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8 pdf: ISBN 978-80-88061-75-5

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 3

Úvod.............................................................................................................. 4

St ředo český kraj ............................................................................................ 5

1. Hrad Michalovice byl hradem udatného rytí ře Jana z Michalovic ............ 6

2. Skalní hrad Drábské sv ětni čky, pov ěst o obru Drábovi ........................... 8

3. Na hrad ě Krakovci pobýval Mistr Jan Hus ............................................ 12

4. Hrad K řivoklát byl loveckým hradem českých králů .............................. 14

5. Koko řín, hrad v kraji les ů a skal ........................................................... 16

6. Karlštejn, král českých hrad ů ............................................................... 18

7. Zámek Pr ůhonice s krásnou zámeckou zahradou ................................ 21

8. Ze zámku Konopišt ě na hrad Týnec nad Sázavou................................ 23

9. Ze zámku Ka čina na zámek Žleby ....................................................... 25

Praha .......................................................................................................... 28

10. Pražský hrad...................................................................................... 29

11. Vyšehrad stojí na vyšehradské skále nad řekou Vltavou .................... 31

12. Nový Hrad u Kunratic byl hradem českého krále Václava IV. .............. 34

13. Zámek Trója byl postaven ve stylu p řepychové římské vily ................. 35

Jiho český kraj .............................................................................................. 37

14. Hrad a zámek Jind řich ův Hradec nad dv ěma rybníky ve starobylém

měst ě ........................................................................................................... 38

15. Ze zámku Hluboká na zámek Ohrada ................................................ 41

16. Z Nových Hrad ů na tvrz Žumberk....................................................... 44

17. Z Frymburku na Vítk ův Hrádek, nejvýše položený hrad v České

republice ...................................................................................................... 47

18. Hrad a zámek Český Krumlov pat ří mezi památky UNESCO .............. 50

19. Da čice, m ěsto ve kterém se zrodila kostka cukru ............................... 53

20. Zámek T řebo ň v kraji jiho českých rybník ů .......................................... 55

21. Pohádkový zámek Červená Lhota...................................................... 57

Další knihy ze série...................................................................................... 59

Tiráž ............................................................................................................ 60


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 4

Úvod

O našich hradech a zámcích byla již vydána p ěkná řádka výpravných publikací. Jejich text je však obdobný. Zpravidla se v těchto knihách podrobn ě popisuje stavební vývoj hrad ů a zámk ů a šlechtické rody, které tato šlechtická sídla m ěly ve svém držení.

U hrad ů je jejich popis zam ěř en na obranný charakter st ředov ěké pevnosti, Rytí řský sál, na rytí řská brn ění a sbírku chladných a palných zbraní. U zámk ů je zd ůrazn ěn zejména jejich reprezenta ční charakter, jsou popsány všechny ty Žluté, Modré a Zelené salónky a sbírky obraz ů, skla a porcelánu. Tyto a ješt ě mnohem podrobn ější informace o tom kterém hradu a zámku vám však podají kasteláni a pr ůvodci. Pokud jsou vám p ři jejich výkladu n ěkteré pojmy z oblasti um ění a architektury neznámé, m ůžete si t řeba zakoupit mou e-knihu Slovní ček výtvarného um ění a architektury.

Já jsem se rozhodl vydat se pon ěkud jinou cestou. Každý hrad či zámek je v něč em zvláštní a zajímavý. T řeba n ějakou tou stavební h říčkou, osobností některého šlechtice či šlechti čny, legendou či pov ěstí vztahující se k šlechtickému sídlu nebo taky, ke kterému známému filmu tvo řil hrad p řípadn ě zámek kulisu. Některé zámky jsou zase proslulé svými zámeckými zahradami, v blízkém okolí hrad ů a zámk ů se mnohdy nacházejí další turistické atraktivity a krásná a zajímavá příroda.

Práv ě na tyto zajímavosti jsem se v této e-knize, se spoustou krásných barevných fotografií, zam ěř il, aby se čtená ři tohoto turistického pr ůvodce mohli vydat na p ěkné výlety za památkami a do p řírody. V tomto prvním díle jsou popsány zajímavosti n ěkterých hrad ů a zámk ů a další turistické atrakce a krásná příroda ve St ředo českém kraji, Praze a Jiho českém kraji.

Ji ří Glet


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 5

St ředo český kraj


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 6

1. Hrad Michalovice byl hradem udatného

rytí ře Jana z Michalovic

Na pískovcové skále nad řekou Jizerou, nedaleko Mladé Boleslavi, stojí majestátní z řícenina hradu Michalovice. Hrad byl postaven ve druhé polovin ě 13. století a v této dob ě byl v držení rytí ře bez bázn ě a hany Jana z Michalovic. Tento rytí ř bravurn ě vládl d řevcem a um ěl se po řádn ě ohán ět me čem. Na rytí řských turnajích po řádaných u dvora českého krále Václava II. nenašel p řemožitele mezi českými ani n ěmeckými rytí ři. Král Václav II. si jej proto velmi oblíbil a jako reprezentanta české zem ě jej vyslal do Francie ke královskému dvoru Filipa Sli čného. Práv ě ve Francii se totiž na turnajích scházel výkv ět st ředov ěkého rytí řstva celé Evropy.

Rytí ř Jan ani zde nebyl žádným rytí řem poražen a sám francouzský král Filip Sli čný obdivoval jeho odvahu a rytí řské um ění. Jeden st ředov ěký münesengr o Janu z Michalovic napsal tento verš: „V české zemi rytí ř žije, slávou všechny p řevyšuje.“

Dávno je pry č doba rytí řů a rytí řských turnajů a ze zašlé slávy z ůstala jen malebná z řícenina hradu. Za šikmou v ěží nemusíte jezdit zrovna do italské Pisy, najdete ji taky na hrad ě v Michalovicích. Dominantu hradu tvo ří práv ě mohutná, válcová v ěž zvaná Putna. V ěž se naklonila v 19. století, když zde lidé hledali poklady, a proto byla po čátkem 20. století podezd ěna a její základy byly vybetonovány. Zachovalo se ješt ě jádro hradu se z říceninou gotického paláce

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 7

a části hradeb. Z hradu je p ěkný výhled do údolí řeky Jizery.

Byl to práv ě hrad Michalovice a rytí ř Jan, kte ří m ě inspirovali k napsání d ětské e-knihy Pavlík a rytí ř Jan z Michalovic.

Navštivte také: hrad v Mladé Boleslavi a Muzeum

Škoda

Jen n ěkolik kilometr ů od hradu Michalovice stojí v Mladé Boleslavi další hrad. Původn ě gotický hrad ze 14. století byl n ěkolikrát p řestav ěn a dnes je sídlem muzea. Je zde umíst ěny rozsáhlé historické a národopisné expozice s výstavou krojů, um ěleckého řemesla a archeologických nález ů z Pojize ří.

Mladá Boleslav má taky dlouhou automobilovou tradici. Již v roce1895 zde zakládají Václav Klement a Václav Laurin továrnu na jízdní kola. V roce 1898 je v továrn ě vyroben první motocykl a v roce 1905 první automobil. V roce 1925 byla původní továrna slou čena s koncernem Škoda a nyní zde sídlí akciová spole čnost Škoda – Volswagen. V původních, zrekonstruovaných výrobních halách má sídlo Muzeum Škoda, které rozhodn ě stojí za vaši návšt ěvu. Kolik je zde jenom krásných, nablýskaných veterán ů. V muzeu se seznámíte s historií výroby automobil ů v Mladé Boleslavi od roku 1895 až po sou časnost.

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 8

2. Skalní hrad Drábské sv ětni čky,

pov ěst o obru Drábovi

Na západním okraji Českého ráje, nedaleko m ěste čka Mnichova Hradišt ě, stojí zajímavý skalní hrad Drábské sv ětni čky. Dostanete se k němu z obce B řeziny po 3 km žlut ě zna čené turistické cest ě.

Hrad Drábské sv ětni čky pat ří k velmi vyhledávaným atrakcím Českého ráje. Je umíst ěný na 7 pískovcových blocích, které padají do stometrové hloubky. Z větší části d řev ěný hrad vznikl pravd ěpodobn ě po čátkem 15. století a stal se op ěrným bodem husitských sirot čích vojsk k ostraze dálkové cesty podél Jizery a Nisy do Lužice.

Skalní bloky byly mezi sebou propojeny d řev ěnými mosty a d řev ěnými nebo kamennými schodišti a ochozy. Po bitv ě u Lipan byly Drábské sv ětni čky opušt ěny a chátraly, staly se pouze p říležitostným úkrytem civilního obyvatelstva, nap říklad za t řicetileté války.

Na hrad se vstupuje skalní pr ůrvou. Do dnešní doby se zachovalo celkem 18 sv ětni ček a 6 chodeb tesaných ve skále, které jsou propojeny d řev ěnými roubenými nadstavbami a palisádami. Z hradu je p ěkný výhled na Boleslavsko a při dobré viditelnosti taky na Jizerské hory a Ješt ěd.

K hradu se váže p ěkná pov ěst. Za dávných čas ů hrad obýval obr Dráb, který jednou unesl na hrad dívku z blízké vesnice. Po n ějakém čase ho dívka poprosila,

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 9

aby mohla navštívit své rodiče. Obr souhlasil s tím, že do ve čera musí být dívka

zp ět. Ta však na obra vyzrála. Na zpáte ční cest ě odvíjela klubí čko p říze z vesnice

až k Drábským sv ětničkám.

V noci se pak silní a udatní venkovští chasníci vydali za obrem. Ve spánku ho svázali silnými provazy a naložili obra na v ůz a odvezli ho daleko z tohoto kraje. Obr Dráb byl rád, že mu chasníci neublížili, a proto jim prozradil, kde u hradu zakopal velký poklad zlata a st říbra. Poklad je prý pod borovicí, na kterou v dob ě letního slunovratu, na svátek sv. Jana K řtitele, nejd říve zasvítí slunce. Tento poklad sice dodnes nikdo nenašel, ale kdo ví, t řeba čeká práv ě na vás.

Hrad Drábské sv ětni čky má velmi p ěkné okolí a tak vám doporu čuji ud ělat si ješt ě dva malé výlety na hrad Vale čov a na zámek v Mnichov ě Hradišti.

Navštivte také: skalní hrad Vale čov

Ze skalního hradu Drábské sv ětni čky se po červen ě zna čené turistické cest ě vydáte k dalšímu skalnímu hradu Vale čov. Je to jen asi 3 km a cesta vede mezi skalami pod vrcholem hory Mužský. Zanedlouho p řijdete do p ůvabné vesničky stejného jména. Ve vesnici Mužský stojí krásné roubené chalupy a vesnice byla prohlášena za vesnickou památkovou zónu.

Hrad Vale čov byl p řestav ěn z původní d řev ěné tvrze ve druhé polovin ě 14. století. Byl dob ře opevn ěným palácovým komplexem, pozd ěji však za čal ztrácet sv ůj pevnostní charakter a v první polovin ě 18. století byl hrad opušt ěn. Jen

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 10

několik desítek metr ů od hradu však vznikla svérázná osada, vytesaná ve skalách.

Byly to desítky skalních byt ů, sv ětni ček, chlívk ů a dílen, sloužících jako obydlí

chudiny. Poslední obyvatelé skalních byt ů se museli vyst ěhovat v roce 1892.

Z hradu z ůstalo zachováno mohutné zdivo Nového paláce, nezvyklého ledvinovitého tvaru, p řístupné po schodišti ve skále. Z ůstaly zachovány i skromné zbytky Starého paláce. Ve skále je vyhloubeno taky v ězení zvané Beneška a otvorem m ůžete nahlédnout do podzemní hladomorny. Tento labyrint sv ětni ček, schod ů a chodeb nemá v Čechách prakticky obdoby. Sou částí prohlídky je rovn ěž vstupní expozice a výstavka archeologických nález ů.

Hrad si zahrál ve známé filmové pohádce režiséra Karla Smyczka Lotrando a Zubejda a taky v další pohádce Rumplcimprcampr. Taky se zde natá čel jeden díl seriálu České televize Slavné historky zbojnické v roce 1985.

Navštivte také: tan čící les a zámek v Mnichov ě

Hradišti

Z Drábských sv ětni ček se vydáme ješt ě na jeden výlet, tentokrát na zámek v Mnichov ě Hradišti. Ten se nachází p řibližn ě 6 km východn ě od skalního hradu a dostaneme se k němu po červen ě a mod ře zna čené turistické cest ě.

Přímo pod skalním hradem Drábské sv ětni čky se nachází obec Dneboh, kde můžete spat řit p řírodní zajímavost. Na okraji obce stávala osada Kavčina, která byla v roce 1926 zavalena p ři sesuvu p ůdy v délce p řibližn ě dvou kilometr ů. Bylo zde zni čeno jedenáct dom ů a zaniklou osadu už p řipomíná jen jeden velký kámen. Sesuv p ůdy však ješt ě zp ůsobil, že od té doby zde rostou stromy ve svahu šikmo a místo bývá nazýváno Tan čícím lesem.

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 11

V Mnichov ě Hradišti stojí p ěkný trojk řídlý renesan ční, později barokn ě upravený zámek, ve kterém je zámecká i muzejní expozice.

V zámecké expozici najdete obrazárnu s díly barokních mistr ů, p ůvodn ě duchcovskou knihovnu spravovanou v 18. století G. Casanovou a zcela unikátní zámecké divadlo z roku 1883, kde se dodnes konají příležitostná p ředstavení. Je zde i zbrojnice, delfská jídelna a pozoruhodná sbírka míšenského porcelánu.

Taky muzejní expozice je velmi zajímavá. Jsou zde umíst ěny archeologické nálezy z prav ěku, selský nábytek a lidové kroje, sbírka starých ko čárk ů a jízdních kol a rovn ěž velký model skalního hradu Drábských sv ětni ček.

Zámek je obklopen zámeckou zahradou s několika dalšími barokními stavbami. Je zde jízdárna, konírna, sala terrena a komplex budov bývalého kapucínského kláštera s kostelem sv. Tří králů. Zdejší zámek byl taky kulisou k filmu režiséra Václava Kršky z roku 1966 Poslední r ůže od Casanovy.

V samotném m ěste čku Mnichov ě Hradišti najdete n ěkolik p ěkných barokních a empírových dom ů, barokní kostel sv. Jakuba a novorenesan ční radnici zdobenou sgrafity z konce 19. století.

Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 12

3. Na hrad ě Krakovci pobýval Mistr Jan Hus

Hrad Krakovec, nedaleko Rakovníka, nechal postavit v letech 1381 – 1383 Jíra z Roztok, oblíbený dvo řan českého krále Václava IV. Krakovec byl velkolepou stavbou s obytným komfortem srovnatelným s hrady královskými. P ři jeho stavb ě nebyl kladen d ůraz na obranyschopnost, na hrad ě byla široká schodišt ě, velká okna a taky v obranné v ěži bylo málo st řílen. Hrad m ěl p ředevším sloužit k pohodlnému životu šlechty.

Jíra z Roztok se však časem zadlužil a v roce 1400 prodal hrad i panství Jind řichu Leflovi z Lažan, který byl velkým p říznivcem Mistra Jana Husa.

Když byl Mistr Jan Hus v roce 1413 nucen opustit Prahu, nejd říve pobýval na Kozím hrádku a pak p řijal pozvání na hrad Krakovec od šlechtice Jind řicha Lefla z Lažan. Na Krakovec p řišel Mistr Jan Hus 15. 7. 1414. Nejd říve za čal kázat v hradní kapli a pak vycházel do kraje. Jak napsal jeden kroniká ř: „kamkoliv se obrátil, tam za ním lidé v zástupech šli a jeli na vozech, ze všech stran se k n ěmu vezli.“ Práv ě z hradu Krakovce se dne 11. 10. 1414 vydal Mistr Jan Hus do Kostnice, aby se do vlasti už nevrátil. P říznivec Mistra Jana Husa Jind řich Lefl z Lažan se nakonec obrátil proti husit ům a padl v bitv ě pod Vyšehradem roku 1420.

Hrad byl za t řicetileté války pobo řen a dlouho zůstal pustý. Teprve po čátkem 18. století byl opraven a za řízen k obývání. Podle barvy omítky a červených st řech byl nazýván Červeným zámkem. V roce 1783 však hrad za bou řky vyho řel, nebyl

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné

verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist