načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Turistický průvodce I., zajímavosti z českých hradů a zámků - Jiří Glet

  > > > > Turistický průvodce I., zajímavosti z českých hradů a zámků  

Elektronická kniha: Turistický průvodce I., zajímavosti z českých hradů a zámků
Autor:

E-kniha pojednávající o zajímavostech z českých z hradů, zámků a dalších turistických atrakcích se zaměřením na Středočeský kraj, Prahu a Jihočeský kraj. Nejde však o běžný ...
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 9788088061755
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

E-kniha pojednávající o zajímavostech z českých z hradů, zámků a dalších turistických atrakcích se zaměřením na Středočeský kraj, Prahu a Jihočeský kraj. Nejde však o běžný popis, který si můžete přečíst na internetu či na ceduli před stavbou. Autor v tomto průvodci upozorňuje na vybrané zajímavosti uvedeného místa. Každý hrad či zámek je totiž v něčem zvláštní a zajímavý. Třeba nějakou tou stavební hříčkou, osobností, legendou či pověstí. Průvodce má 21 kapitol pojednávajících primárně o 21 doporučených cílech v uvedených lokalitách. Jedná se známá i opomíjené stavby či zajímavosti. Většina kapitol obnáší krom hlavních cílů i cíle vedlejší, které jsou blízko a v rámci výletu stojí za to je také navštívit. Texty jsou doplněny pečlivě vybranými doplňkovými fotografiemi, které Vám přiblíží místo i v případě, že je osobně nenavštívíte. Více informací o průvodci najdete na http://pruvodce.kknihy.cz/

Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 2Turistický průvodce I.
zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů
Jiří Glet
květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství
Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

ISBN:
epub: ISBN 978-80-88061-73-1
mobi: ISBN 978-80-88061-74-8
pdf: ISBN 978-80-88061-75-5


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 3

Úvod.............................................................................................................. 4
Středo český kraj ............................................................................................ 5
1. Hrad Michalovice byl hradem udatného rytíře Jana z Michalovic ............ 6
2. Skalní hrad Drábské světni čky, pov ěst o obru Drábovi ........................... 8
3. Na hradě Krakovci pobýval Mistr Jan Hus ............................................ 12
4. Hrad Křivoklát byl loveckým hradem českých králů .............................. 14
5. Kokořín, hrad v kraji les ů a skal ........................................................... 16
6. Karlštejn, král českých hrad ů ............................................................... 18
7. Zámek Průhonice s krásnou zámeckou zahradou ................................ 21
8. Ze zámku Konopiště na hrad Týnec nad Sázavou................................ 23
9. Ze zámku Kačina na zámek Žleby ....................................................... 25
Praha .......................................................................................................... 28
10. Pražský hrad...................................................................................... 29
11. Vyšehrad stojí na vyšehradské skále nad řekou Vltavou .................... 31
12. Nový Hrad u Kunratic byl hradem českého krále Václava IV. .............. 34
13. Zámek Trója byl postaven ve stylu přepychové římské vily ................. 35
Jihočeský kraj .............................................................................................. 37
14. Hrad a zámek Jindřich ův Hradec nad dv ěma rybníky ve starobylém
měst ě ........................................................................................................... 38
15. Ze zámku Hluboká na zámek Ohrada ................................................ 41
16. Z Nových Hradů na tvrz Žumberk....................................................... 44
17. Z Frymburku na Vítkův Hrádek, nejvýše položený hrad v České
republice ...................................................................................................... 47
18. Hrad a zámek Český Krumlov pat ří mezi památky UNESCO .............. 50
19. Dačice, m ěsto ve kterém se zrodila kostka cukru ............................... 53
20. Zámek Třebo ň v kraji jiho českých rybník ů .......................................... 55
21. Pohádkový zámek Červená Lhota...................................................... 57
Další knihy ze série...................................................................................... 59
Tiráž ............................................................................................................ 60


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 4
Úvod
O našich hradech a zámcích byla již vydána pěkná řádka výpravných publikací.
Jejich text je však obdobný. Zpravidla se v těchto knihách podrobn ě popisuje
stavební vývoj hradů a zámk ů a šlechtické rody, které tato šlechtická sídla m ěly ve
svém držení.
U hradů je jejich popis zam ěř en na obranný charakter st ředov ěké pevnosti,
Rytířský sál, na rytí řská brn ění a sbírku chladných a palných zbraní. U zámk ů je
zdůrazn ěn zejména jejich reprezenta ční charakter, jsou popsány všechny ty Žluté,
Modré a Zelené salónky a sbírky obrazů, skla a porcelánu. Tyto a ješt ě mnohem
podrobnější informace o tom kterém hradu a zámku vám však podají kasteláni a
průvodci. Pokud jsou vám p ři jejich výkladu n ěkteré pojmy z oblasti um ění a
architektury neznámé, můžete si t řeba zakoupit mou e-knihu Slovní ček výtvarného
umění a architektury.
Já jsem se rozhodl vydat se pon ěkud jinou cestou. Každý hrad či zámek je
v něč em zvláštní a zajímavý. T řeba n ějakou tou stavební h říčkou, osobností
některého šlechtice či šlechti čny, legendou či pov ěstí vztahující se k šlechtickému
sídlu nebo taky, ke kterému známému filmu tvořil hrad p řípadn ě zámek kulisu.
Některé zámky jsou zase proslulé svými zámeckými zahradami, v blízkém okolí
hradů a zámk ů se mnohdy nacházejí další turistické atraktivity a krásná a zajímavá
příroda.
Právě na tyto zajímavosti jsem se v této e-knize, se spoustou krásných
barevných fotografií, zaměř il, aby se čtená ři tohoto turistického pr ůvodce mohli
vydat na pěkné výlety za památkami a do p řírody. V tomto prvním díle jsou
popsány zajímavosti některých hrad ů a zámk ů a další turistické atrakce a krásná
příroda ve St ředo českém kraji, Praze a Jiho českém kraji.

Ji ří GletTuristický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 5
Středo český krajTuristický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 6
1. Hrad Michalovice byl hradem udatného
rytíře Jana z MichalovicNa pískovcové skále nad řekou Jizerou, nedaleko Mladé Boleslavi, stojí
majestátní zřícenina hradu Michalovice. Hrad byl postaven ve druhé polovin ě 13.
století a v této době byl v držení rytí ře bez bázn ě a hany Jana z Michalovic. Tento
rytíř bravurn ě vládl d řevcem a um ěl se po řádn ě ohán ět me čem. Na rytí řských
turnajích pořádaných u dvora českého krále Václava II. nenašel p řemožitele mezi
českými ani n ěmeckými rytí ři. Král Václav II. si jej proto velmi oblíbil a jako
reprezentanta české zem ě jej vyslal do Francie ke královskému dvoru Filipa
Sličného. Práv ě ve Francii se totiž na turnajích scházel výkv ět st ředov ěkého
rytířstva celé Evropy.
Rytíř Jan ani zde nebyl žádným rytí řem poražen a sám francouzský král Filip
Sličný obdivoval jeho odvahu a rytí řské um ění. Jeden st ředov ěký
münesengr o Janu z Michalovic napsal tento verš: „V české zemi rytí ř žije, slávou
všechny převyšuje.“
Dávno je pryč doba rytí řů a rytí řských turnajů a ze zašlé slávy z ůstala jen
malebná zřícenina hradu. Za šikmou v ěží nemusíte jezdit zrovna do italské Pisy,
najdete ji taky na hradě v Michalovicích. Dominantu hradu tvo ří práv ě mohutná,
válcová věž zvaná Putna. V ěž se naklonila v 19. století, když zde lidé hledali
poklady, a proto byla počátkem 20. století podezd ěna a její základy byly
vybetonovány. Zachovalo se ještě jádro hradu se z říceninou gotického paláce


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 7
a části hradeb. Z hradu je p ěkný výhled do údolí řeky Jizery.
Byl to právě hrad Michalovice a rytí ř Jan, kte ří m ě inspirovali k napsání d ětské
e-knihy Pavlík a rytíř Jan z Michalovic.

Navštivte také: hrad v Mladé Boleslavi a Muzeum
ŠkodaJen několik kilometr ů od hradu Michalovice stojí v Mladé Boleslavi další hrad.
Původn ě gotický hrad ze 14. století byl n ěkolikrát p řestav ěn a dnes je sídlem
muzea. Je zde umístěny rozsáhlé historické a národopisné expozice s výstavou
krojů, um ěleckého řemesla a archeologických nález ů z Pojize ří.
Mladá Boleslav má taky dlouhou automobilovou tradici. Již v roce1895 zde
zakládají Václav Klement a Václav Laurin továrnu na jízdní kola. V roce 1898 je
v továrně vyroben první motocykl a v roce 1905 první automobil. V roce 1925 byla
původní továrna slou čena s koncernem Škoda a nyní zde sídlí akciová spole čnost
Škoda – Volswagen. V původních, zrekonstruovaných výrobních halách má sídlo
Muzeum Škoda, které rozhodně stojí za vaši návšt ěvu. Kolik je zde jenom
krásných, nablýskaných veteránů. V muzeu se seznámíte s historií výroby
automobilů v Mladé Boleslavi od roku 1895 až po sou časnost.Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 8
2. Skalní hrad Drábské světni čky,
pověst o obru DráboviNa západním okraji Českého ráje, nedaleko m ěste čka Mnichova Hradišt ě, stojí
zajímavý skalní hrad Drábské světni čky. Dostanete se k němu z obce B řeziny po 3
km žlutě zna čené turistické cest ě.
Hrad Drábské světni čky pat ří k velmi vyhledávaným atrakcím Českého ráje. Je
umístěný na 7 pískovcových blocích, které padají do stometrové hloubky. Z větší
části d řev ěný hrad vznikl pravd ěpodobn ě po čátkem 15. století a stal se op ěrným
bodem husitských sirotčích vojsk k ostraze dálkové cesty podél Jizery a Nisy do
Lužice.
Skalní bloky byly mezi sebou propojeny dřev ěnými mosty a d řev ěnými nebo
kamennými schodišti a ochozy. Po bitvě u Lipan byly Drábské sv ětni čky opušt ěny
a chátraly, staly se pouze příležitostným úkrytem civilního obyvatelstva, nap říklad
za třicetileté války.
Na hrad se vstupuje skalní pr ůrvou. Do dnešní doby se zachovalo celkem
18 světni ček a 6 chodeb tesaných ve skále, které jsou propojeny d řev ěnými
roubenými nadstavbami a palisádami. Z hradu je pěkný výhled na Boleslavsko
a při dobré viditelnosti taky na Jizerské hory a Ješt ěd.
K hradu se váže pěkná pov ěst. Za dávných čas ů hrad obýval obr Dráb, který
jednou unesl na hrad dívku z blízké vesnice. Po nějakém čase ho dívka poprosila,


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 9
aby mohla navštívit své rodiče. Obr souhlasil s tím, že do ve čera musí být dívka
zpět. Ta však na obra vyzrála. Na zpáte ční cest ě odvíjela klubí čko p říze z vesnice
až k Drábským světničkám.
V noci se pak silní a udatní venkovští chasníci vyd ali za obrem. Ve spánku ho
svázali silnými provazy a naložili obra na vůz a odvezli ho daleko z tohoto kraje.
Obr Dráb byl rád, že mu chasníci neublížili, a proto jim prozradil, kde u hradu
zakopal velký poklad zlata a stříbra. Poklad je prý pod borovicí, na kterou v dob ě
letního slunovratu, na svátek sv. Jana Křtitele, nejd říve zasvítí slunce. Tento
poklad sice dodnes nikdo nenašel, ale kdo ví, třeba čeká práv ě na vás.
Hrad Drábské světni čky má velmi p ěkné okolí a tak vám doporu čuji ud ělat si
ještě dva malé výlety na hrad Vale čov a na zámek v Mnichov ě Hradišti.

Navštivte také: skalní hrad Valečov


Ze skalního hradu Drábské světni čky se po červen ě zna čené turistické cest ě
vydáte k dalšímu skalnímu hradu Valečov. Je to jen asi 3 km a cesta vede mezi
skalami pod vrcholem hory Mužský. Zanedlouho přijdete do p ůvabné vesničky
stejného jména. Ve vesnici Mužský stojí krásné roubené chalupy a vesnice byla
prohlášena za vesnickou památkovou zónu.
Hrad Valečov byl p řestav ěn z původní d řev ěné tvrze ve druhé polovin ě
14. století. Byl dobře opevn ěným palácovým komplexem, pozd ěji však za čal
ztrácet svůj pevnostní charakter a v první polovin ě 18. století byl hrad opušt ěn. Jen


Turistický pr ůvodce I. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 10
několik desítek metr ů od hradu však vznikla svérázná osada, vytesaná ve skalách.
Byly to desítky skalních bytů, sv ětni ček, chlívk ů a dílen, sloužících jako obydlí
chudiny. Poslední obyvatelé skalních bytů se museli vyst ěhovat v roce 1892.
Z hradu zůstalo zachováno mohutné zdivo Nového paláce, nezvyklého
ledvinovitého tvaru, přístupné po schodišti ve skále. Z ůstaly zachovány i skromné
zbytky Starého paláce. Ve skále je vyhloubeno taky v ězení zvané Beneška
a otvorem můžete nahlédnout do podzemní hladomorny. Tento labyrint sv ětni ček,
schodů a chodeb nemá v Čechách prakticky obdoby. Sou částí prohlídky je rovn ěž
vstupní expozice a výstavka archeologických nálezů.
Hrad si zahrál ve známé filmové pohádce režiséra Ka rla Smyczka Lotrando a
Zubejda a taky v další pohádce Rumplcimprcampr. Taky se zde natá čel jeden díl
seriálu České televize Slavné historky zbojnické v roce 1985.

Navštivte také: tančící les a zámek v Mnichov ě
Hradišti
Z Drábských světni ček se vydáme ješt ě na jeden výlet, tentokrát na zámek
v Mnichově Hradišti. Ten se nachází p řibližn ě 6 km východn ě od skalního hradu a
dostaneme se k němu po červen ě a mod ře zna čené turistické cest ě.
Přímo pod skalním hradem Drábské sv ětni čky se nachází obec Dneboh, kde
můžete spat řit p řírodní zajímavost. Na okraji obce stávala osada Kavčina, která
byla v roce 1926 zavalena při sesuvu p ůdy v délce p řibližn ě dvou kilometr ů. Bylo
zde zničeno jedenáct dom ů a zaniklou osadu už p řipomíná jen jeden velký kámen.
Sesuv půdy však ješt ě zp ůsobil, že od té doby zde rostou stromy ve svahu šikmo a
místo bývá nazýváno Tančícím lesem.


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist