načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Turci v Uhorsku II -- VII - autorov Kolektív

Turci v Uhorsku II -- VII
-15%
sleva

Kniha: Turci v Uhorsku II -- VII
Autor:

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  518 Kč 440
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Literárne informačné centrum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 447
Rozměr: 245,0x180,0x43,0 mm
Úprava: tran : ilustrace (některé barevné), plány, portréty, faksimile.
Vydání: Vydanie I.
Hmotnost: 1,077kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Pevná s přebalem matná
Téma: války turecké
ISBN: 80-89222-10-2
EAN: 9788089222100
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje materiály z obdobia po bitke pri Moháči (1526) až po rok 1608 (mier s Bočkajom). Tento druhý zväzok obsahuje materiály o živote v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní od snemu v roku 1608 do satmárskeho mieru. Publikácia podáva obraz 17. storočia. Odohrali sa v ňom kľúčové udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili osudy krajiny v nasledujúcich storočiach a predznamenali jej smerovanie i miesto v Európe. Vo vnútropolitickom vývine bola táto epocha protihabsburským odbojom. V hospodárskom a spoločenskom živote sa ujali nové prvky či funkcie v tradičných stavoch. V duchovnom vývine bola krajina poznačená zavŕšením reformácie a nástupom rekatolizácie; s nástupom rekatolizácie budovala sieť katolíckych škôl, rozvíjalo sa aj evanjelické a reformované školstvo. V umeleckom živote doznievala renesancia a nastupoval barok, stavali sa nové katolícke chrámy, školy a rezidencie aristokracie. So šírením vzdelanosti sa rozvíjala duchovná i svetská renesančná a neskôr baroková. Publikáciu dopĺňa rozsiahly ilustračný materiál.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

@6saß

Úvod (Peter K ónya)............................................................................................................................................ 5

I. V SUSEDSTVE OSMANSKEJ RÍŠE (PK) 21

1. S pom ienky p re š p o rsk é h o m ešťan a J á n a F e rd in a n d a A uera n a c e stu

z B udína d o B e leh ra d u v tu re c k o m z a ja tí (P K )............................................................................ 24

2. D okum ent b u d ín s k e h o p a šu o v ý m e n e z a ja tc o v ( P K ).............................................................. 26

3. K ánúnnám e N o v o zám o ck éh o e já le tu (A K )................................................................................... 27

4. List F rantiška K ériho sp o d T u rk am i o b lie h a n e j V ied n e ( P K )................................................ 31

5. Súpis vojakov (A F )................................................................................................................................... 33

6. C isárska zb ro jn ica v K ošiciach (P K ).................................................................................................. 37

7. N em eckí ž o ld n ie ri (A F ).......................................................................................................................... 42

8. Porcie p re cisársk e vo jsk o a ic h ro z d e le n ie v Š arišsk ej stolici (P K )...................................... 44

9. R ozpis po rcií p re k u ru c k é v o jsk o (P K )............................................................................................ 46

II. V OHNI PROTIHABSBURSKÉHO ODBOJA (PK) 49

POVSTANIE GABRIELA BETLENA A JU RAJA I. RÁKOCIHO

10. Požiadavky v z b ú re n ý c h stav o v n a s n e m e v B anskej B ystrici

pred k o ru n o v ácio u G ab riela B etlen a (P K )...................................................................................... 52

11. Tri návštevy k n iežaťa G ab riela B etlen a v Levoči (PK )................................................................ 57

12. L inzský m ie r (P K ).................................................................................................................................... 60

SPRISAHANIE MAGNÁTOV, KURUCKÁ VOJNA A POVSTANIE IM RICHA TÖKÖLIHO

13. H lásenie Tajnej k o n fe re n c ie L eopoldovi I. vo veci n á le z u z v lá š tn e h o s ú d u

zriad en éh o n a s ú d e n ie v o d c o v V ešelén ih o sp ris a h a n ia (P K )................................................. 64

14. Výzva k u ru c o v n a o z b ro je n ý boj p ro ti c u d z ie m u ú tla k u (P K )............................................... 68

15. List g en erála C o b b a Z em p lín sk ej stolici o z a sta v e n í k u ru c o v (P K )..................................... 70

16. A ndrej S irm ai o T ö k ö lih o v o jsk u (P K ).............................................................................................. 72

17. A thnám é su ltá n a M o h a m e d a IV. p re Im ric h a T ö k ö lih o ( P K ).................................................. 75

18. S pom ienky Ju ra ja O tlíka n a p o v sta n ie : o b lie h a n ie P rešova

poľským vo jsk o m v z im e 1683 a s p u s to š e n ie k ra jin y (P K )...................................................... 78

POVSTANIE FRANTIŠKA II. RÁKOCIHO

19. S pom ienky F ra n tišk a II. R ák o cih o n a z a č ia to k p o v sta n ia (PK ).............................................. 81


20. F ra n c ú z s k y v y sla n e c m a rk íz D es A lleu rs o k u ru c k o m v o jsk u

a je h o v e lite ľ o c h......................................................................................................

21. M aršal g ró f Š im o n Forgáč o sm o le n ic k e j b itk e (P K ) ........................

22. M e rc u riu s V erid icu s o n ešťastn ej b itk e p ri T re n č ín e (P K )....................

23. Zo z á k o n n ý c h č lá n k o v k u ru c k é h o s n e m u (PK )........................................

24. D elegáti s lo b o d n é h o k ráľo v sk éh o m e s ta B ardejova

n a Ó n o d sk o m s n e m e (P K )..................................................................................

25. P o sle d n ý k u ru c k ý s n e m o o s lo b o d e n í p o d d a n ý c h ( P K ).......................

26. In š tru k c ia p re C o n siliu m O e c o n o m ic u m (PK )...........................................

III. SNEMY, ZÁKONY A NEZÁKONNOSTI (PK)

27. H lásen ia P avla P álfih o a G eorga K h e v e n h u e lle ra z o sn e m u

p re d s e d o v i T ajnej ra d y M ax im ilián o v i v o n T ra u ttm a n sd o rffo v i (AF)

28. List F ra n tišk a G a rá z d u K a tarín e V árdayovej

o s n e m e v B anskej B y strici (T L ).......................................................................

29. Z á k o n n é č lá n k y L eo p o ld a I. (P K )....................................................................

30. Z á k o n n é č lá n k y p o s le d n é h o k ra jin sk é h o sn e m u

kráľo v sk éh o U h o rsk a (P K )..................................................................................

31. P rešo v sk ý k rv av ý sú d . R o z su d o k ( P K )..........................................................

32. P rešo v sk ý k rv a v ý sú d . O b v in e n ie ( P K )........................................................

IV. HOSPODÁRSKY ŽIVOT (PK)

POĽNOHOSPODÁRSTVO

33. U rb ár h ra d n é h o p a n stv a H lo h o v ec (T L ).......................................................

34. Z d e n n ík a A n d reja S irm aia: H o sp o d á rstv o n a m a je ri (P K )...................

35. H o sp o d á rstv o O tlíkovcov z H o rn ý c h O zoroviec:

s ú p is n e h n u te ľ n é h o m a je tk u Ju ra ja O tlík a (P K ).......................................

36. In š tru k c ia p re p ro v íz o ra p a n stv a v T o p o ľčan o ch (T L )...........................

37. In š tru k c ia p re d v o rsk ý p e rs o n á l ( T L )............................................................

38. P laty slu ž o b n íc tv a (T L ).......................................................................................

39. P o ria d o k u ž ív a n ia v in o h ra d o v v T o k ajsk o m p o d h o ří

z ro k u 1641 (ú ry v o k ) (P K )..................................................................................

40. Z á h ra d a Jo n á š a M e d ň a n s k é h o (P K )...............................................................

41. N e p o ľ n o h o sp o d á rsk a v ý ro b a n a M ak o v ick o m p a n stv e (JA )................

42. H o stin e c , p iv o v ar a m ly n y v M e d z ila b o rc ia c h (P K )................................

REMESLO

43. Š ta tú t b ra tisla v sk é h o c e c h u c in áro v (MK)


44. Š tatút gom b ik ársk y ch to v arišo v z B ánoviec n a d B ebravou (M K )........................................ 163

45. A rtikuly m ich alo v sk éh o c e c h u č iž m á ro v (P K )............................................................................ 167

46. Lim itácie cien re m eseln íck ej p rá c e ( T L )........................................................................................ 170

OBCHOD

47. Š tatúty b ratstv a k o šick ý ch o b c h o d n ík o v (P K ).............................................................................. 174

48. Lim itácie cie n m äsa (d o b y tk a ) p re trh y v Z em p lín sk ej sto lici (P K ).................................... 180

49. V yčíňanie k u ru c o v n a tr h u v R im avskej S o b o te (P K )................................................................ 182

BANÍCTVO A HUTNÍCTVO

50. Inštrukcia p re v rc h n é h o o d lu č o v a č a z la ta , k o n tro ló ra sk ú šo b n íc tv a

a sek retára b an sk ej k o m o ry v B anskej Š tiav n ici (M K )............................................................... 183

51. Z ban íkov n e sm ie byť ž ia d n y p o v o lan ý d o vojska

a odvedenci m u sia byť p re p u s te n í (M K ).......................................................................................... 185

52. Všetci vlastn íci b an í, k to rí n e m a jú svoje v la s tn é h u ty ,

m usia svoje b a n sk é p ro d u k ty z a m ie ň a ť v e rá rn y c h h u tá c h (M K )........................................ 187

53. V ýkaz o p ro d u k cii e rá rn y c h h ú t v b a n sk o štia v n ic k o m

banskom rev íre v ro k u 1700 (M K )...................................................................................................... 189

V. KONFLIKT NÁBOŽENSTIEV, NOVÁ VZDELANOSŤ A KULTÚRA (PK) 193

V ZNAMENÍ REKATOL1ZÄCIE

54. R ozsudok p re š p o rsk é h o s ú d u n a d p ro te s ta n ts k ý m i k ň a z m i r. 1674 (P K )........................ 196

55. O chranný list ad m irá la M ich aela A d ria n a d e R u y tera

pre dv ad siatich šie stic h p ro te s ta n ts k ý c h k ň a z o v

o slo b o d en ý ch z n e a p o ls k ý c h galejí (P K )......................................................................................... 200

56. O dňatie ev an je lick ý ch ch rá m o v , šk ô l a fa ry v L evoči (P K )...................................................... 202

57. Š opronské člá n k y o s lo b o d e v y z n a n ia p ro te sta n to v (P K )........................................................ 206

NOVÉ CIRKVI

58. Ž ilinská sy n o d a v ro k u 1610 o p rv ý c h e v a n je lick ý ch

a. v. su p e rin te n d e n c iá c h a s u p e r in te n d e n to c h ( P K ).................................................................. 209

59. Voľby a in štalácia n o v é h o k ň a z a v Levoči (PK )............................................................................ 212

60. Z ápisnica z k an o n ick e j v iz itá c ie ev anjelickej

farnosti v H n ú šti a K lenovci (P K )....................................................................................................... 214

61. K anonická vizitácia re fo rm o v a n ý c h fa rn o stí

v Rim avskej S o b o te a Ľ ubiši (A K)....................................................................................................... 216

62. Sťažnosť p rešo v sk ý ch k alv ín o v n a ev a n je lic k ý m a g istrá t (P K ).............................................. 218


S IL N E JÚ C A K A T O L ÍC K A C IR K E V

63. L ist P etra P á z m a ň a Já n o v i D ru g eto v i v z á u jm e o b n o v y

a z a is te n ia p ríjm o v je z u its k é h o k o lég ia v H u m e n n o m (PK ).................................................... 219

64. N ávšteva a o p is sta v u zb o ro v sk ej fa rn o sti (JA )............................................................................ 221

65. Ž ofia p re d s ta v e n á k lá š to ra k la risie k v S ta ro m Sqczi p íše

Ž ig m u n d o v i P etôovi z o S tro p k o v a v z á le ž ito s ti v e n a (J A )........................................................ 223

66. L isty b is k u p a D e C am illisa k a rd in á lo v i K oloničovi o situ á c ii

a sta v e cirk v i v ý c h o d n é h o o b ra d u n a k o n c i 17. s to ro č ia ( J A )................................................ 224

NA OKRAJI SPOLOČNOSTI

67. O bec K olárovice v T ren čian sk ej sto lici povoľuje

sta v b u d o m u žid o v i L ebkovi (P K )..................................................................................................... 228

68. P re n á jo m cla n a h lo h o v sk o m m o s te a to p o ľč ia n sk e h o

m ý ta g ró fo m A d a m o m F o rg áčo m ž id o m z U h e rsk é h o B ro d u (A K ).................................... 229

69. List U h o rsk ej k o m o re v P re š p o rk u v z á u jm e židov,

p re c h á d z a jú c ic h c e z slo b o d n é kráľovské m e s to T rn a v u (P K )............................................... 230

PRVÁ UNIVERZITA, VYSOKÉ, MESTSKÉ A VIDIECKE ŠKOLY

70. P eter P á z m a ň z a k la d á v T rn a v e u n iv e rz itu (P K )......................................................................... 231

71. Z a k la d a jú c a listin a K olégia h o rn o u h o rs k ý c h stav o v v P rešo v e (P K ).................................. 234

72. Š k olský p o ria d o k K olégia h o rn o u h o rs k ý c h stav o v v P rešove (P K )..................................... 236

73. P rav id lá v ý ch o v y d ie v č a t v šk o lá c h u rš u lín s k e j re h o le (M K )................................................. 238

74. Š kolské z á k o n y refo rm o v an ej šk o ly v K ošiciach (A K )............................................................... 240

RENESANCIA USTUPUJE BAROKU

75. In v e n tá re h r a d u M ak o v ica (JA )........................................................................................................... 245

76. B ratislavský h ra d a P á lfih o z á h ra d n ý p a lá c ( A F )........................................................................ 248

77. L ip aih o z á h ra d a (A F )............................................................................................................................... 252

VI. SPOLOČNOSŤ VO SVOJEJ KAŽDODENNOSTI (PK) 255

OBYVATELIA VO SVOJEJ JAZYKOVEJ A NÁBOŽENSKEJ RÔZNOSTI

78. T a jo m n ík m a rk íz a D es A lleu rsa o U h o rsk u a je h o o b y v ateľo ch (P K )................................. 258

79. S lo b o d n é kráľovské m e s to K ošice v polovici sto ro č ia o čam i c u d z in c a (PK ).................... 260

80. S p o r Slovákov a N em co v v B anskej B ystrici (A F)........................................................................ 263

81. P alatín M ik u lá š E ste rh á z i u rč u je d v o ch z e m a n o v

z a h la v n ý c h vajd o v C igánov ô sm ic h sto líc (P K ).................................... 265


ARISTOKRACIA

82. Inventár B ojnického h ra d u ( T L )......................................................................................................... 266

83. Inventár kaštieľa v H u m e n n o m (P K )................................................................................................. 271

84. Učitelia m lad ý ch aristo k ra to v (A F )................................................................................................... 274

85. Starostlivosť o d eti (T L ).......................................................................................................................... 277

86. D enník L adislava R ák o cih o (T L )........................................................................................................ 281

87 Jedálne lístky S tanislava T ú rza (PK )................................................................................................... 288

88. Potraviny p re k u c h y ň u k ra jin s k é h o m a rša la

grófa M ikuláša B erčén ih o (P K )........................................................................................................... 292

89. N ákupy k o ren ín a p o c h u tín n a m im o ria d n e h o stin y (T L )........................................................ 294

90. List, k torým Ju ra j T u rzo p o p ý ta l n e v e stu p re sv o jh o šv ag ra (T L )........................................ 299

91. Pohreb v 17. sto ro čí (T L )......................................................................................................................... 301

ZEMIANSTVO

92.Voľba fu n k cio n áro v Š arišskej sto lic e (P K )....................................................................................... 305

93. Inventár kaštieľa v H ran i (PK ).............................................................................................................. 307

94. Začiatok k a rié ry b o h a té h o z e m a n a (P K )........................................................................................ 309

95. M ajetok stre d n e b o h a tý c h z e m a n o v : o s o b n é veci

D aniela W eb era a k n ih y G ab riela K ecera (P K ).............................................................................. 312

96. M anželstvá z ro z u m u : T e sta m e n t Ju ra ja P o g rán y a 1629 (T L )............................................... 314

97. T estam ent Š tefana P ogránya 1641 (T L )............................................................................................ 317

98. U horský S im p licissim u s u lip to v sk ý ch z e m a n o v (P K )............................................................. 319

MEŠŤANIA

99. Richtár, rad a a m e s tsk é ú ra d y slo b o d n é h o

kráľovského m e s ta B ardejova ( P K )................................................................................................... 321

100. N ariadenie Spišskej k o m o ry o z a b e z p e č e n í m a jo rity

katolíkov v m a g istrá to c h s lo b o d n ý c h kráľo v sk ý ch m ie st (P K ).............................................. 324

101. Zm luva m ed zi K ežm ark o m a T ö k ö lio v cam i (A F )........................................................................ 326

102. O ch ran n ý list F ran tišk a II. R ák o cih o m e s tu S a b in o v (P K )....................................................... 330

103. K apitulácia P rešova (P K )....................................................................................................................... 331

104. Súpis ťažkých z b ra n í s lo b o d n é h o k ráľo v sk éh o m e s ta B ardejova (P K )............................... 333

105. Pravidlá p re k o n a n ie sv ad ieb v slo b o d n o m kráľovskom m e s te L evoči (P K ).................... 335

106. Súpis p o z o sta lo sti p o k re m n ic k o m ric h tá ro v i (M K )................................................................... 337

107. D ôvody na ro zv o d m a n ž e lstv a m ešťan o v (P K ).............................................................................. 339

PODDANÍ V MESTEČKÁCH A DEDINÄCH

108. Povinnosti p o d d a n ý c h n a H u m e n sk o m p a n stv e (PK) 340


109. Z u rb á ra m e ste č k a H u m e n n é (P K ).................................................................................................... 344

110. In š tru k c ie p re v y b eračo v d esia tk o v v Z em p lín sk ej stolici (P K ).............................................. 346

111. S ťažnosť p re n č ia n s k y c h p o d d a n ý c h n a n á siln o sti

vojska p a la tín o v i F ran tišk o v i V ešelén im u (P K )............................................................................ 349

112. Sťažnosť p o d d a n ý c h z G b eliec n a se d lia k o v z B úča p re z a b ra tie c h o tá ra (PK ) 351

113. L ist obyvateľov m e s te č k a Š títn ik k a p itá n o v i M u rá n sk e h o h ra d u

s p ro s b o u o o s lo b o d e n ie o d b e z p la tn ý c h p rá c p re sto lic u (P K )............................................ 352

114. List p o m o c n ic e v k u c h y n i M ich alk y gró fk e A lžb ete R ákociovej

s p ro s b o u o p o tra v in o v ú p o m o c a z a m e s tn a n ie m a n ž e la (JA )............................................... 353

115. A m n e stia v y h lá s e n á p re ú č a stn ík o v sed liack eh o

p o v sta n ia P etra Č ására (P K................................................................................................................... 354

KRUTÄ SPRAVODLIVOSŤ

116. N a ria d e n ie Spišskej sto lic e o z b o jn ík o c h (P K )............................................................................. 357

117. P oprava tro c h z b o jn íc k y c h v o d co v v P rešo v e (P K )..................................................................... 358

118. Z a g e n d y sto lič n é h o s ú d u Š arišskej sto lic e (P K )......................................................................... 360

119. V y šetro v an ie č a ro d e jn íc tv a v B alašsk ý ch Ď a rm o tá c h (A K ).................................................... 362

120. Z o z n a m z lo č in o v v e re jn e z n á m e h o z lo č in c a a v ra h a O n d re ja F ek n y ó a (T L )................. 365

121. M ra v n o stn é d e lik ty (P K )........................................................................................................................ 368

CHOROBY, ŽIVELNÉ POHROM Y A OCHRANA PRED NIMI

122. P ožiar, p o v o d e ň a z e m e tra s e n ie n a S p iši (P K )............................................................................. 370

123. P o ž ia rn y p o ria d o k m e s ta B ratislavy (P K )....................................................................................... 371

124. P o sle d n á m o ro v á e p id é m ia (P K )........................................................................................................ 375

125. Ľ udové liečiteľstvo (T L )......................................................................................................................... 377

VIL PRÍLOHY 381

P rehľad n a jd ô le ž ite jš íc h u d a lo s tí v ro k o c h 1609 - 1711 ..................................................................... 383

O b razo v á p r ílo h a................................................................................................................................................ 393

E dície d o k u m e n to v a in é p u b lik o v a n é p r a m e n e.................................................................................. 433

V ýberový re g iste r - m e n n ý............................................................................................................................. 435

V ýberový re g iste r - m ie s tn y........................................................................................................................... 443
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist