načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Trestní právo hmotné – obecná část (stav k 1. 9. 2014) – autorov kolektív

Trestní právo hmotné - obecná část (stav k 1. 9. 2014)
-7%
sleva

Kniha: Trestní právo hmotné
Autor: autorov kolektív
Podtitul: obecná část (stav k 1. 9. 2014)

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  287 Kč 267
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 192
Rozměr: 24 cm
Úprava: 2 sv.
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Trestní právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 22.12.2014
Nakladatelské údaje: Ostrava, Key Publishing, 2014-2015
ISBN: 978-80-7418-221-1
EAN: 9788074182211
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví.

Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářských či magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je však samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou blíže seznámit.

Právní úprava obsažená v následujícím textu odráží právní stav platný a účinný k 1. 9. 2014.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
autorov kolektív - další tituly autora:
Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob Technologie potravin
Poruchy metabolismu a výživy Poruchy metabolismu a výživy
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
Stroje pre rastlinnú výrobu 3 Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Věda v českých zemích Věda v českých zemích
 
Ke knize "Trestní právo hmotné - obecná část (stav k 1. 9. 2014)" doporučujeme také:
Trestní právo hmotné - zvláštní část (stav k 1. 1. 2015) Trestní právo hmotné
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1. Ú vodem...............................................................................................................................................................................7

2. Pojem a p ře d m ě t tre stn íh o p ráv a h m o tn éh o....................................................................................................8

Vývoj trestn íh o p ráv a...................................................................................................................................................9

M ísto trestn íh o p ráv a v p ráv n ím řád u Č eské re p u b lik y............................................................................10

Funkce trestn íh o práva h m o tn éh o.......................................................................................................................11

S ouvisející věd n í o b o ry...........................................................................................................................................12

P ram eny trestn íh o p rá v a..........................................................................................................................................12

S tru k tu ra trestn íh o z á k o n ík u..................................................................................................................................14

V ýklad trestn íh o zák o n ík u......................................................................................................................................15

Působnost trestn íh o zák oníku................................................................................................................................17

3. Z ákladní zásad y tre stn íh o p ráv a h m o tn é h o....................................................................................................22

Účel a funkce trestn íh o p ráv a................................................................................................................................22

O becné zásad y..............................................................................................................................................................24

Z v láštn í a specifické z á s a d y..................................................................................................................................27

4. Základy tre stn í o d p o v ěd n o sti d o sp ělý ch...........................................................................................................38

Z ásada zák o n n o sti a zásad a su b sid iarity trestn í re p re se..........................................................................38

Pojem trestn éh o čin u a jeho zn a k y.....................................................................................................................40

Č in jinak trestn ý..........................................................................................................................................................41

Č in b e z tre stn ý..............................................................................................................................................................42

Form ální stránka trestn éh o č in u...........................................................................................................................42

O bjekt trestn éh o č in u................................................................................................................................................47

O bjektivní strán k a trestn éh o č in u.......................................................................................................................48

Subjekt trestn éh o č in u..............................................................................................................................................52

S u b jektivní strán k a trestn éh o č i n u....................................................................................................................57

O m yl v trestn ím p rá v u..............................................................................................................................................61

5. Základy tre s tn í o d p o v ěd n o sti m ladistvých.......................................................................................................65

Pojem m ládeže, m lad istv éh o a d ítěte m lad šíh o patn ácti l e t...................................................................66

Provinění a jeho zn ak y..............................................................................................................................................66

Rozum ová a m rav n í v y sp ělo st...............................................................................................................................67

O p atřen i u k lád an á m la d istv ý m............................................................................................................................69

6. Řízení ve věcech d ětí m lad ších 15 le t.....................................................................................................................71

Z ah ájen í ř íz e n í.............................................................................................................................................................72

Ú častníci říz e n í............................................................................................................................................................72

Je d n á n í............................................................................................................................................................................72

O p atřen í...........................................................................................................................................................................73

U veřejnění v ý sledků říz e n í.....................................................................................................................................74

7. Vývojová sta d ia tre stn é h o č in u..............................................................................................................................75

P říprava trestn éh o č in u............................................................................................................................................75

Pokus trestn éh o č in u..................................................................................................................................................77

D okonáni a do k o n čen í trestn éh o č in u...............................................................................................................79


8. T restn á so u č in n o st....................................................................................................................................................80

S k u tečn á trestn á so u č in n o st..................................................................................................................................80

P achatel p řím ý a p ach atel n e p řím ý....................................................................................................................82

S p o lu p ach atelstv í........................................................................................................................................................83

Ú časten stv í v užším s m y s lu..................................................................................................................................86

O rg an izáto rsv í..............................................................................................................................................................88

N á v o d..............................................................................................................................................................................89

P o m o c...............................................................................................................................................................................91

Z v láštn í form y trestn é so u č in n o sti.....................................................................................................................92

Z d án liv á trestn á so u č in n o st..................................................................................................................................93

T restn ěp ráv n í in stru m en ty p ro ti organ izo v an é k rim in a litě...................................................................94

9. M nohost tre stn ý c h činů - so u b ě h a z p ě tn o s t..............................................................................................98

S o u b ěh trestn ý ch čin ů s k u te č n ý.........................................................................................................................98

S o u b ěh trestn ý ch čin ů zd án liv ý (n ep ra v ý )..................................................................................................100

Z p ětn o st trestn ý ch čin ů sk u te č n á....................................................................................................................100

Z p ětn o st trestn ý ch čin ů z d á n liv á.....................................................................................................................102

10. N ed o statek tre s tn o s ti čin u...................................................................................................................................103

O b ecn é v ý k lad y.........................................................................................................................................................103

O kolnosti v y lu ču jící p ro tip ráv n o st...................................................................................................................104

K rajní n o u ze - § 28 T Z ..........................................................................................................................................105

N u tn á o b ran a - § 29 T Z.........................................................................................................................................107

S ro v n án í in stitu tů n u tn é o b ran y a k rajn í n o u z e........................................................................................110

S v o len í po šk o zen éh o - § 30 T Z.........................................................................................................................110

P říp u stn é riziko - § 31 T Z ....................................................................................................................................111

O p ráv n ěn é p o u žití zb ran ě -§32TZ...............................................................................................................113

O kolnosti v zákoně výslo v n ě n e u v e d e n é......................................................................................................114

O kolnosti zp ů so b u jící zán ik trestn o sti č i n u................................................................................................115

Ú čin n á líto st................................................................................................................................................................115

P ro m lčen í trestn o sti č in u......................................................................................................................................116

S m rt p a c h a te le..........................................................................................................................................................118

A m nestie, m ilost p rezid en ta ve fo rm ě ab o lice............................................................................................118

11. T resty a o c h ra n n á o p a tře n í u k lád an á d o sp ě lý m.........................................................................................119

P ráv n í n ásledky trestn éh o čin u a č in u jin ak tre s tn é h o..........................................................................119

Pojem a ú čel tre s tu...................................................................................................................................................120

Z ásad y u k lád án í tr e s tů..........................................................................................................................................122

К n ěk terý m zvláštn o stem trestán í o b ecn ý ch forem trestn é č in n o s ti...............................................125

P o d m ín ěn é o d so u zen í, p o d m ín ěn é p ro p u ště n í a u p u ště n í

o d výkonu zbytku n ěk terý ch tr e s tů.......................................................................................................155

O ch ran n á o p a tře n í...................................................................................................................................................163

12. T resty a o c h ra n n á o p a tře n í u k lád an á m lad istv ý m....................................................................................168

13. Z ánik tr e s tů a o ch ranných o p a tře n í dospělých a m ladistvých............................................................170

S m rt o d s o u z e n é h o...................................................................................................................................................171

P ro m lčen í v ý k o n u tre stu.......................................................................................................................................171

A g raciace......................................................................................................................................................................172


Z ah lazen í o d so u z e n í...............................................................................................................................................172

Z ánik o ch ran n ý ch o p a tře n í.................................................................................................................................174

14. Z áklady tre s tn í o d p o v ěd n o sti p ráv n ick ý ch o so b........................................................................176

S u b je k t..........................................................................................................................................................................177

S p ách án í trestn éh o čin u p ráv n ick o u o so b o u..............................................................................................178

T restné č i n y ...............................................................................................................................................................179

T resty....................................................................................................................................................................180

D ruhy trestů a o ch ran n ý ch o p a tře n í...............................................................................................................180

P rom lčení výkonu tre stu.......................................................................................................................................182

Ú činná líto st...............................................................................................................................................................183

Z ah lazen í o d so u z e n í...............................................................................................................................................183

R ejstřík trestů p rávnických o s o b.......................................................................................................................183

Seznam použitých právních p ře d p isů a jejich z k r a t e k .....................................................................185

S eznam p ra m e n ů a d o p o ru č e n é stu d ijn í l i t e r a t u r y.........................................................................190
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.