načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Trendy soudobé chirurgie 2 Tromboembolická nemoc – Zdeněk Krška

Trendy soudobé chirurgie 2 Tromboembolická nemoc
-7%
sleva

Kniha: Trendy soudobé chirurgie 2 Tromboembolická nemoc
Autor: Zdeněk Krška

Publikace obsahuje souhrn nejnovějších, kontrolovanými studiemi i vlastním výzkumem rozšířených poznatků o etiologii, prevenci a terapii hluboké žilní trombózy a plicní embolie, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  320 Kč 298
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 1998
Počet stran: 244
Jazyk: česky
Datum vydání: 04.06.1998
ISBN: 978-80-8582-475-9
EAN: 9788085824759
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace obsahuje souhrn nejnovějších, kontrolovanými studiemi i vlastním výzkumem rozšířených poznatků o etiologii, prevenci a terapii hluboké žilní trombózy a plicní embolie, nejčastějších komplikacích, které bývají zvláště u tzv. malých chirurgických výkonů mnohdy podceňovány.

Ačkoli práce vychází z ryze chirurgického pohledu na danou problematiku, upozorňuje na nutnost interdisciplinárního přístupu a stává se tak cenným zdrojem informací pro lékaře všech oborů, jejichž pacienti mohou být rozvojem tromboembolické nemoci ohroženi.

Detailní rozbor ekonomiky preventivních opatření dává monografii ještě další, dodnes nedoceněný a vysoce užitečný rozměr.

Kniha je zařazena v kategoriích
Zdeněk Krška - další tituly autora:
Krvácení do gastrointestinálního traktu Krvácení do gastrointestinálního traktu
Chirurgická propedeutika -- Třetí, doplněné a přepracované vydání Chirurgická propedeutika
Chirurgická onkologie Chirurgická onkologie
Speciální chirurgie - 3., doplněné a rozšířené vydání Speciální chirurgie
 (e-book)
Techniky a technologie v chirurgických oborech -- Vybrané kapitoly Techniky a technologie v chirurgických oborech
 (e-book)
Chirurgická propedeutika -- Třetí, doplněné a přepracované vydání Chirurgická propedeutika
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

s

Obsah

P ře d m lu v a.................................................................................................... 9

Ú v o d.......................................................................................................................... 11

1. Z ák la d n í p ro b le m a tik a tro m b o e m b o lic k é n e m o c i.................. 15

2. Z ák la d n í fo rm y tro m b o e m b o lic k é n e m o c i.................................. 19

2.1. T rom boflebitida povrchových ž il............................................... 19

2.2. H luboká žilní tro m b ó z a................................................................. 20

V ý sk y t..................................................................................................... 20

P a to g e n e z e............................................................................................20

S táza.....................................................................................................20

Intimálni-endoteliální poranení....................................................21

H yperkoagulabilita...........................................................................21

M ísta v ý s k y tu.......................................................................................22

S y m p to m ato lo g ie................................................................................22

Subjektivní symptomy hluboké končetinové

a pánevní žilní trom bózy.............................................................23

Objektivní symptomy končetinové hluboké žilní trombózy... 23

D ia g n o stik a...........................................................................................23

Další metody a jejich výtéžnost....................................................25

Krevní testy v diagnostice žilní trom bózy...................................27

Ostatní vyšetřovací m etody...........................................................29

Pokročilé form y h lu b o k é žilní tro m b ó zy...................................29

T erapie h lu b o k é žilní tro m b ó z y...................................................30

H epariny............................................................................................. 31

Další antikoagulancia.....................................................................35

2.3. Plieni e m b ó lie.................................................................................... 36

V ý sk y t......................................................................................................36

Patofyziologie...................................................................................... 37

K lasifikace............................................................................................ 38


6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T r o m b o e m b o l i d i ó n e m o i v c h iru rg ii

D ia g n o stik a.......................................................................................... 38

T e ra p ie....................................................................................................43

3 . T ro m b o ly tic k á te ra p ie HŽT a P E ........................................................45

Fibrinolytika ......................................................................................46

3 .1 . A ktivátory p la z m in o g e n u..........................................46

S tre p to k in á z a......................................................................................46

Doporučená dávkovací schém ata u trombolytické

terapie PE - dlouhodobá trom bolýza.......................................51

U ro k in á za............................................................................................. 52

D ávkování u plieni em b ó lie......................................................... 53

Systémové podání - různá schém ata..........................................53

Lokoregionální podání.....................................................................53

R ek o m b in an tn í lidský tkáňový ak tiv áto r

plazm inogenu (rt-PA )................................................................. 53

3.2. Fibrinolytika p ů so b ící n a fib rin.................................. 54

4 . M e to d y c h iru rg ic k é te ra p ie a p re v e n c e Т Е k o m p lik a c í ...... 55

4 .1 . M etody p ře ru še n í p rů to k u dolní d u to u ž ílo u..................... 55

4 .2 . Indikace к p ře ru še n i dolní d u té ž íly.............................. 56

4 .3 . Přím é výkony n a dolní d u té ž íle.................................. 58

4 .4 . N epřím é výkony n a dolní d u té žile -

k av áln í in tra lu m in á ln í filtry......................................................59

4 .5 . Venózní tro m b e k to m ie........................................... 61

4 .6 . E m bolektom ie z a rte ria p u lm o n a lis.............................. 62

4 .7 . T ro m b e n d a rte re k to m ie............................................63

4 .8 . T ransvenózní em b o lek to m ie..................................... 64

5. P o s tfle b itic k ý s y n d ro m (p o s ttro m b o tic k ý s y n d ro m ) 65

Skórovaci systém pro mírný postflebitický syndrom..............65

Skórovací systém pro závažný postflebitický syndrom 66

6 . T ro m b o e m b o lism u s a c h iru rg ie (o b last p r e v e n c e ).................. 69

6.1. Z ák lad n í p ro b le m a tik a.............................................69

6.2. Principy stra tifik a c e ................................................69

7 . P re v e n c e tro m b o e m b o lic k é n e m o c i................................................ 73

7.1. Fyzikální profylaxe - ovlivnění stázy a rychlosti

to k u krve ......................................................................................... 73

M etody fyzikální p ro fy la x e........................................................... 75

Elevace končetin...............................................................................75

Aktivní cvičení................................................................................... 75

Pasivní cvičeni ..................................................................................75

Technické možnosti fyzikálni profýlaxe ......................................76


O b s a h 7

E lastick á k o m p re s e........................................................................ 76

P n eu m atick á k o m p re s e................................................................ 77

O věření efektu SCD p řís tro je..................................................... 78

K om binace kom presívních m e to d ..............................................82

7.2. M edikam entózni prevence - a n titro m b o tik a.........................82

A n tik o a g u la n c ia.................................................................................83

Kumarinové p rep aráty....................................................................83

H eparin................................................................................................83

O statn í p r e p a r á ty..............................................................................88

Látky snižující funkci destiček.....................................................88

Látky ovlivňující reologii k rv e........................................................89

P roblem atika h iru d in u ....................................................................91

8 . V la stn í s o u b o ry........................................................................................... 95

8.1. Rizikové fa k to ry.................................................................................. 95

8.2. Z působy prevence - k o m p a ra c e............................................. 102

Nemocni s náhradou kyčelního kloubu pro artró zu...............103

Transuretrální resekce prostaty pro benigní hyperplazii.... 104

Nemocní s bronchogennim karcinom em..................................104

8.3. S o u h rn p o zn a tk ů v lastn ích s tu d ií......................................... 107

9. H e p a rin y a tr o m b o c y ty ....................................................................... 111

Projevy HIT II ...................................................................................112

Diagnostika......................................................................................112

10. K o n z u m p č n í k o a g u lo p a tie ,

d is e m in o v a n á in tra v a s k u lá m í k o a g u lo p a tie ...................... 115

Konzumpčni koagulopatie. hyperfibrinolýza...........................115

10.1. S tu p n ě k o n zum pční k o a g u lo p a tie......................................... 117

Hemoragická diatéza......................................................................117

Lokální poruchy mikrocirkulace

(nekrózy, orgánově manifestace).............................................117

Generalizované poruchy mikrocirkulace..................................117

10.2. D iagnostika a p a to g e n e z e .......................................................... 118

10.3. T e ra p ie................................................................................................ 120

P řeru šen í v lastn í zvýšené s p o tř e b y....................................... 120

D alší k o m penzace hem ostazeologických d e fe k tů 121

O vlivněni p o ru c h m ik ro c irk u la c e........................................... 122

O vlivnění p o ru c h m ikro cirk u lace aktivací fibrinolýzy .. 122

10.4. C hronické fo rm y............................................................................. 122

10.5. Iatrogenní h y p erfib rin o lý zy....................................................... 122


T r o m b o e m b o li( k ó n e i n « v c h iru rg ii

11. Tromboembolismus a an estézie..................................................... 125

Základní ú v ah y...............................................................................125

Z hodnocení riz ik a......................................................................... 126

Rizika sp in á ln í anestézie u p ac ie n tů

s preventivně či k u ra tiv n ě p o d an ý m h e p a rin e m 127

12. Tromboembolické komplikace

v m iniinvazívní chirurgii ................................................................... 129

Z ákladní pozitivní faktory m iniinvazívní chirurgie

(vzhledem к riziku vzniku ТЕ k o m p lik a ci).................... 129

N ejčastější rizikové faktory m iniinvazívní chirurgie ...... 130

Z ásad y užívané p re v e n c e........................................................... 131

13. M ezenteriální trom bózy a em bólie .............................................. 133

13.1. Incidence, etiologie, klinický o b ra z........................................ 133

13.2. D iagnostika a te ra p ie................................................................... 136

13.3. D alší m etody te ra p ie.................................................................... 139

13.4. S peciální z á s a d y............................................................................ 139

13.5. V ýsledky............................................................................................. 140

14. Prevence TEN na I. chirurgické klinice VFN A 1. LF U K .. 143

14.1. Rizikové faktory a rizikové s k u p in y...................................... 143

14.2. P rev e n ce............................................................................................. 144

Způsob aplikace prevence............................................................144

15. Hemokoagulační vyšetření................................................................ 145

Základni přehled.............................................................................145

Z ávér...................................................................................................................... 147

Zkratky ................................................................................................................. 149

Literatura............................................................................................................. 151

A utor....................................................................................................................... 163

Rejstřík 164
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist