načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Celostní přístup k léčbě bolesti – Ivan Vondřich; Zuzana Vondřichová

Celostní přístup k léčbě bolesti
-16%
sleva

Kniha: Celostní přístup k léčbě bolesti
Autor: Ivan Vondřich; Zuzana Vondřichová

Autorovy poznatky, názory, dojmy a pocity, vycházející z jeho dvacetileté praxe v léčbě bolesti alternativní metodou. ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >20ks - doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  220 Kč 185
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Emitos
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 147
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Jazyk: česky
Vazba: kniha, brožovaná vazba
Datum vydání: 30.05.2016
ISBN: 9788087171493
EAN: 9788087171493
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autorovy poznatky, názory, dojmy a pocity, vycházející z jeho dvacetileté praxe v léčbě bolesti alternativní metodou.

Popis nakladatele

Tato kniha pojednává o způsobech léčení lidí, které nepatří do školní západní medicíny. Je základní informací a přehledem o metodách, které se na lékařských fakultách nevyučují, i když jsou účinné. Autor vychází ze své více jak dvacetileté klinické zkušenosti s praktikováním uvedených metod.

Kniha pojednává o aplikaci těchto metod v léčbě bolesti, ale popsané zkušenosti mají obecný charakter a platí i v jiných oborech.Tyto zkušenosti jsou doplněné kapitolou o psychoterapii v léčbě bolesti. Text může být zajímavý pro všechny, kteří nejsou úplně spokojení se západní medicínou a hledají jiné cesty, jak léčit sebe nebo své bližní.

Další popis

Trauma nezažívá jen několik málo nešťastných lidí. Ve skutečnosti je jedním ze základních stavebních kamenů našeho života a v té či oné podobě ho zná každý z nás. Trauma patří neodmyslitelně k lidské existenci, můžeme si však vybrat, jak se k němu budeme vztahovat. Můžeme se mu snažit vyhýbat, nebo ho můžeme využívat jako zdroj životního rozvoje. Zatímco západní psychologie nás přesvědčuje, že trauma lze zvládnout, zbavit se ho tím, že nalezneme a pochopíme jeho příčinu, příznivci východních praktik často vidí v meditaci prostředek k povznesení nebo distancování se od nepříjemných a obtěžujících emocí. Oba přístupy jsou podle Epsteina chybné, protože neuvažují o traumatu jako o neoddělitelné součásti života, která však může sloužit jako živná půda dalšího růstu a pomáhat hlubšímu pochopení života. Epstein vysvětluje, že trauma je univerzální zkušenost, která se neřídí lidskou logikou a nemusí nás nutně zničit, naopak v nás může probudit schopnost vztahovat se a být vnímavý vůči utrpení druhých. Trauma má velký transformační potenciál, může nás stejně jako Buddhu učinit lidštějšími, laskavějšími a moudřejšími.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

^ <

Obsah

1. Ú v o d 9

2. K o n c e p c e o b o ru lé č b y b o le s ti 13

3. T y p y s p o lu p rá c e ve z d ra v o tn ic tv í 15

A. S p o lu p rá c e v rá m c i k la s ic k é h o

p y ra m id o v é h o s y s té m u 15

1. Nemocniční pracoviště 15

2. A m bu la ntní p ra c o v iš ti 16

3. Pracoviště léčby bolesti 16

B. S p o lu p ra c u jíc í s k u p in a 17

C. T ým o vá s p o lu p rá c e 19

1. Týmová spolupráce obecné 19

2. Týmová spolupráce ve zdravotnictví 22

D. N e s p o lu p rá c e m e zi rů zným i ty p y p o m á h a jíc íc h , k te ří

n evě d í, že se na lé č b ě s o u č a s n ě p o d ílí v íc e o s o b 24

O b e c n é p rin c ip y c e lo s tn ih o p řís tu p u 29

F a k to ry , k te ré o v liv ň u jí lid s k é z d ra v í č i js o u p říč in o u

n e m o c í 30

1. P říčiny na úrovni som atické 30

2. P říčiny na úrovni psychické 30

3. P říčiny na úrovni s p iritu á ln í 30

4. P říčiny na úrovni energoinform ačni 31


5. P ríčiny transgeneraöni 31

в. Príčiny na úrovni nevhodných stravovacích návyků 31

7. P říčiny na úrovni působeni geoaktivnícli zón 32

8. P ríčiny na úrovni m ista či prostředí, vc kterém

človčk ž ije 32

B. P řís tu p y s id e n tic k ý m č i p o d o b n ý m význ am e m 37

1. Psychosomatický p řístu p 37

2. Bio psycho sociálni p řís tu p 37

3. H olistický p řís tu p 37

'1. In te g ra tivn i p řístu p 38

5. Komplexní p řis tu p 38

6. A ltern atívni p řis tu p 38

7. Nekonvenčni p řis tu p 39

8. N aturální m edicína 39

9. TM / CAM 40

5. C e lo s tn í p řis tu p v lé č b ě b o le s ti 41 A. A nam néza 41 B. V y š e tře n i 51 C. D ia g n o s tik a 53 D. L é č b a 5 4 6. P s y c h o te ra p ie v lé č b ě b o le s ti 55

(P h D r. 2. V o n d řic h o v á , Ph.D .)

A. C o m ů že p s y c h o te ra p ie n e m o cn ým n a b íd n o u t? 59 B. S m rte ln o s t v p s y c h o te ra p ii a v p rá c i s b o le s ti 65 C. D a lš í c íle p s y c h o te ra p ie 66

7. P řís tu p y , k te r é se o d liš u ji o d z á p a d n í š k o ln í m e d ic ín y

v lé č b ě b o le s ti 6 9

A. P s y c h o s o m a tic k á m e d ic ín a 70 B. A k u p u n k tu ra a tra d ič n í č ín s k á m e d ic ín a 75

C. H o m e o p a tie 8 0

D. EAV (e le k tro a k u p u n k tu ra p o d le D r. V o lia ) 87 E. V yu žití p rin cip u b io re zo n a n ce p ro d ia g n o s tik u a lé č b u 89 F. H o m o to x ik o lo g ie a a n tih o m o to x ic k á te ra p ie 9 0

G. D e to x ik a c e 91

1. Toxické látky vyskytující se v životním prostředí 92

2. Toxické lá tky z chem ických léků 92

3. Toxické lá tk y z po travin 93


4. Zatíženi metaboHty z potravy 94

5. Toxíny po prodělaných infekcích 94

H. F y z io lo g ic k á re g u la č n í m e d ic ín a 95

Ch. A n tro p o s o fic k á m e d ic ín a 9 6

I. B ylin n á lé č b a 97

J . T ra n s p e rs o n á ln í p s y c h o te ra p ie 97

K. L é č ite l 101

L. O s ta tn í 102

8. S p iritu a lita u lé č b ě b o le s ti 103

A. S p iritu á ln í p o tře b y 104

B. P s y c h o s p iritu á ln í k riz e 106

C. J in é 107

9. E n e rg o in fo rm a č n i p říč in y o n e m o c n ě n í 109

A. E n e rg o in fo rm a č n i s y s té m č lo v ě k a a je h o s tru k tu ra 109

B . E n e rg o in fo rm a č n i s y s té m č lo v ě k a a je h o fu n k c e 111

C. P atologie energoinform ačniho systém u 113

1. K vantitativní patologie energoinform ačniho systému 115

2. Kvalitativní patologie energoinform ačniho systému 116

3. Fixace energoinform ačniho odpadu 116

D. E n e rg o in fo rm a č n i d ia g n o s tik a 119

E. E n e rg o in fo rm a č n i lé č b a 120

10. D a lš í fa k to r y o v liv ň u jíc í z d ra v í č lo v ě k a 121

A. G e o a k tiv n í zó n y 121

1. Geoeugenni zóny 121

2. Geopatogenní zóny 122

B . M ís to , p ro s tře d í, tv a r y 123

1. Tvarové zářiče 123

2. O statní 124

11. S o m a tiz a c e a p o tla č e n i 125

1. Potlačeni emocí 129

2. Som atický příznak přin áší zisk na úrovni em ocionální

č i vztahové 130

3. Som atický p řízn a k um ožňuje sociáln i akceptaci jin a k

ne přijate lných důvodů 130

4. Som atický příznak zajišťuje m ožnost se něčemu

vyhnout 130


5. Autodesirukce 131

6. Až závažná tálosná patologie dovolí projevit emoci

r i potřebu 131

7. Som atický příznak má sym bolický význam 132

8. Som atický příznak ja ko vyjádření neakceptovaného

postoje; navazuje na řeé tě la 132

9. Som atický příznak ja ko důsledek nahrom aděného

nebo dlouhodobého stresu 133

10. Som atický příznak ja ko důsledek neschopnosti

vním at emoce 133

12. S a lu to g e n e z e 139

13. B o le s t ja k o p řiro z e n á s o u č á s t ž iv o ta 141

14. L ite ra tu ra 144
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.