načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Transformace venkova – Turismus jako forma rozvoje – Hana Hořáková; Dana Fialová

Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje
-6%
sleva

Kniha: Transformace venkova
Autor: Hana Hořáková; Dana Fialová
Podtitul: Turismus jako forma rozvoje

Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let ... (celý popis)
367
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 400
Rozměr: 200x140
Úprava: ilustrace, mapy
Skupina třídění: Sociální procesy
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
EAN: 9788073805371
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na datech z terénních výzkumů ve čtyřech venkovských obcích (Čistá, Stárkov, Stupná, Lipno nad Vltavou), odhaluje dilemata, napětí a konfl ikty, které s sebou proces komodifi kace venkovských zdrojů vlivem turismu přináší. Ukazuje se, že migrace Nizozemců do dotčených obcí výrazně ovlivnila tamní sociální realitu. Zejména prohloubila kulturní polarizaci místních společenství. Výzkumná data naznačují, že rivalitu mezi frakcemi v místní komunitě způsobuje především rozmanitost v chápání pojmů rozvoje a modernity. (turismus jako forma rozvoje)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Hana Hana Wow! Hana Hana Wow!
Gašparec Miloš, Čermák Miloš
Cena: 237 Kč
Ekonomika turismu Ekonomika turismu
Palatková Monika, Zichová Jitka
Cena: 127 Kč
Ekonomika turismu Ekonomika turismu
Palatková Monika, Zichová Jitka
Cena: 150 Kč
Duety se slavnými muži Duety se slavnými muži
Zagorová Hana, Gott Karel, Vágner Karel, Hložek Stanislav, Kotvald Petr, . Štef..
Cena: 167 Kč
Milada Horáková: justiční vražda Milada Horáková: justiční vražda
Ivanov Miroslav
Cena: 296 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsa h

Seznam z k ra te k....................................................................................................7

Seznam o b r á z k ů.................................................................................................9

Seznam ta b u le k..................................................................................................11

Z recen zn ích p o s u d k ů.....................................................................................13

P ř e d m l u v a.........................................................................................................15

Ú v o d......................................................................................................................17

1. T r a n s f o r m a c e v e n k o v a p o r o c e 1989 ..............................................31

1.1 P ostproduktivistická tran zice a diverzifikace ven k o v a . . . 31

1.2 D ilem a ro z v o je................................................................................. 33

1.3 Rozvoj venkovských obcí: tu rism u s

jak o fak to r r o z v o je...........................................................................37

1.4 P articipace k o m u n ity v p lá n o v á n í a rozvoji tu ris m u . . . . 42

1.5 K o m u n itn í p articip ace n a českém v e n k o v ě .............................52

1.6 M ístn í sam o sp ráv a ja k o v n itřn í rozvojový a k t é r..................54

1.7 Rozvoj a so ciáln í k a p itá l................................................................57

2. Vý v o j t u r is m u v Č e s k u p ř e d a p o r o c e 1989 ..............................65

2.1 V enkovský cestovní r u c h ..............................................................70

2.2 D ru h é b y d len í ja k o v ý z n a m n á fo rm a cesto v n íh o ru c h u

na v e n k o v ě........................................................................................73

2.2.1 Druhé bydlení jako součást systému o s íd le n í....................74

2.2.2 Druhé bydlení jako součást životního s t y l u.......................76

2.2.3 Druhé bydlení jako jeden z typů cestovního ruchu .... 77

2.2.4 Nové typy druhého bydlení po roce 1989 ........................ 78

2.2.5 „Holandské vesničky“ ...........................................................85


3. Ko n c e p t u á l n i' r á m e c v z t a h u m e z i t u r is m e m , r o z v o je m

A S O C IÁ L N Í Z M Ě N O U ..............................................................................................9 2

3.1 P ohled a n tro p o lo g ie t u r i s m u..................................................... 92

3.1.1 V znik a vývoj antropologie t u r i s m u...................................94

3.1.2 Teoretická východiska a základní tematické okruhy

antropologie tu rism u.............................................................97

3.1.3 Antropologické pojetí venkovského p ro s to ru..................117

3.2 P ohled so ciáln í geografie a geografie

cesto v n íh o ru c h u ........................................................................124

3.2.1 Vznik a vývoj geografie cestovního r u c h u........................125

3.2.2 Teoretické koncepty a směry výzkumu geografie

cestovního r u c h u..................................................................127

3.2.3 Cestovní ruch na venkově pohledem geografie 138

4 . Te o r e t ic k ý a m e t o d o l o g ic k ý r á m e c v ý z k u m u

„ H O L A N D S K Ý C H V E S N IČ E K “ ...........................................................................1 4 0

4.1 S ociální z m ě n a a m o d e r n iz a c e................................................140

4.2 M etodologie: rozvoj a t u r i s m u s.............................................143

4.3 M u lti-sited e tn o g r a f ie.................................................................167

4.3.1 Holistické a s p ira c e...............................................................169

4.3.2 Komparativní aspekt multi-sited etn o g rafie....................170

4.3.3 „Sledování“ v multi-sited etnografii....................................171

5. Et n o g r a f ie p o s t s o c ia l is t ic k é t r a n s f o r m a c e

Č T Y Ř V E N K O V SK Ý C H O B C Í...............................................................................1 7 4

5.1 C h a ra k te ristik y zk o u m an ý ch lo kalit v k o n tex tu

ty p o lo g ie v en k o v sk éh o p r o s t o r u..............................................174

5.2 K o n tin u ita a zm ěn a: L ipno n a d V lta v o u................................181

5.3 D o p a d y tu ris m u na m ís tn í k o m u n i t y ...................................206

5.4 D o p a d y tu ris m u n a L ip n o..........................................................212

5.4.1 Ekonomické d o p a d y...........................................................212

5.4.2 Fyzické d o p a d y....................................................................219

5.4.3 Sociální d o p ad y....................................................................225

5.5 K o n tin u ita a zm ěn a: S tu p n á.......................................................234

5.5.1 Dopady turism u na Stupnou...............................................246


5.6 K o n tin u ita a zm ěn a: Č istá, Č e rn ý D ů l.....................................258

5.6.1 Dopady turism u na Čistou, Černý D ů l.............................. 280

5.7 K o n tin u ita a zm ěna: S t á r k o v......................................................288

5.7.1 Dopady turism u na S tárk o v.................................................294

5.8 Srovnávací a n a lý z a........................................................................ 304

5.8.1 Sledování d o p ad ů...................................................................308

5.8.2 Sledování konfliktů................................................................322

Z á v ě r................................................................................................................337

S u m m a r y..........................................................................................................346

L ite r a tu r a..........................................................................................................351

O a u to rk á c h......................................................................................................391

Věcný re js třík...................................................................................................392
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist