načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Traktory a jejich využití - František Bauer

Traktory a jejich využití
-7%
sleva

Kniha: Traktory a jejich využití
Autor:

Nová kniha Traktory a jejich využití je nástupce již doprodané publikace z našeho vydavatelství Traktory. Je obohacena o tahové vlastnosti traktorů a ekonomiku práce traktorových sestav. ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  300 Kč 279
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Profi Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 224
Rozměr: 230x297
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 2. vyd.
Skupina třídění: Dopravní prostředky
Jazyk: česky
Umístění v žebříčku: 235. nejprodávanější kniha za poslední měsíc
Datum vydání: 12.10.2013
Nakladatelské údaje: Praha, Profi Press, 2013
ISBN: 978-80-8672-652-6
EAN: 9788086726526
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace seznamuje s konstrukcí a užitnými vlastnostmi traktorů, je určena studentům vysokých a odborných škol, učilišť a odborné veřejnosti.

Popis nakladatele

Nová kniha Traktory a jejich využití je nástupce již doprodané publikace z našeho vydavatelství Traktory. Je obohacena o tahové vlastnosti traktorů a ekonomiku práce traktorových sestav. Kniha seznamuje technickou veřejnost s konstrukcí a užitnými vlastnostmi traktorů. Poskytuje čtenáři přehled o současném stavu konstrukce jednotlivých funkčních uzlů traktorů. Jejich činnost je vysvětlena na typických příkladech a funkčních schématech, což umožní čtenáři orientovat se i v jiných, odlišných řešeních stavby zemědělských strojů. Jejím cílem je ukázat, jak spolu souvisí prvky konstrukce a jejich důležité provozní vlastnosti, jako např. tahové vlastnosti, pracovní výkonnost, spotřeba paliva a působení podvozku na půdu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
František Bauer - další tituly autora:
Hraničáři od Zbečníku Hraničáři od Zbečníku
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Úvod 9 3.5.5

E lektronické systém y b rzdové soustavy 88

3.6 Pásový podvozek 90

1 MOTORY 11 3.7 P neum atiky

92

1.1 D efinice p ísto vé h o spalovacího m o to ru 12 3.8 Závěsná zařízení

93

1.2 Č in n o st č ty řd o b é h o vzn ě to vé h o m o to ru 12 3.8.1 Tříbo d o vý závěs 93

1.3 P ožadavky na tra k to ro v ý m o to r 12 3.8.2 Přední tříb o d o v ý závěs

95

1.4 Tvorba sm ěsi a sp alo vá ni u vzn ěto vých m o to ru 12 3.8.3 Spodní závěsy

95

1.5 Palivová soustava vz n ě to v é h o m o to ru 14

1.5.1 Palivová soustava s ra do vým vstřikovacím čerpadlem 14

1.5.2 Palivová soustava m o to ru s ro ta čn ím vstřiko vacím čerpadlem 16

1.5.3 S am ostatná je d n o válco vá vstřikovací čerpadla 18 5 ELEKTROHYDRAULICKÉ SYSTÉMY TRAKTORŮ

105

1.5.4 V střikovací systém s tla k o v ý m zásobníkem C o m m o n Rail 19 5.1 Regulační hydraulika tra kto rů

105

1.5.5 V střikovače 20 5.1.1

V liv zm ěn silových účinků v tříb o d o v é m závěsu na správnou činn o st

1.6 Z p ů so by vstřikování 23 regu la ční h ydrauliky

106

1.6.1 P erspektivy v střiko vá n i paliva 24 5.2 E lektrohydraulické regulační systém y

108

1.7 R egulátory d o d á vky paliva 24 5.2.1

P olohová regulace 110

1.7.1 M e cha n ický o d s tře d iv ý re gu lá to r 24 5.2.2

Silová regulace 110

1.7.2 E lektron ický re g u lá to r 25 5.2.3 Smíšená regulace 111

1.7.3 Korekce d o p ra v n í ch ara kteristiky vstřiko vacíh o čerpadla 26 5.2.4 Regulace na m e zní prokluz 111

1.8 Nasáváni a čištění vzduchu 26 5.2.5 Tlaková regulace

112

1.9 P řeplňováni 27 5.2.6 T lu m e n i k m itů

112

1.10 C hlazeni 29 5.2.7 N eu trá ln í (volná) poloha

112

1.11 O statní části tra kto ro vých m o to rů 29 5.3

Vnější o k ru h y h yd ra u liky tra k to rů 112

1.12 M ěření p a ra m e trů tra kto ro vých m o to rů 30 5.3.1

Load sensing s axiá ln ím hydro g e ne rá to re m 114

1.13 C ha ra kte ristiky m o to rů 31 5.3.2 Load sensing s ko nsta ntním hydro g e ne rá to re m

115

1.14 N avyšování v ý ko n u m o to ru 33 5.4

Z a p o je n i rotačních h y d ro m o to rů na vnější o k ru h h ydrauliky

1.15 D ia g n ostika tra k to ro v ý c h m o to rů 33 tra kto rů

116

1.16 Em ise tra kto ro v ý c h m o to rů 34 5.5 V liv regulační hydra u liky na energetické a výko nn o stn í

1.17 Em isní p řed p isy 35 p ara m e try o re b n i soupravy

116

1.18 Technická zařízeni ke snížení ško dlivin ve výfu k o v ý c h p lyn e ch 37

1.19 V y u ž iti b io p a liv v tra kto ro v ý c h m o to re ch 41 6 ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ VYBAVENI TRAKTORU

119

6.1 Senzory 119

2 PŘEVODOVÁ ÚSTROJI 49 6.2 E lektronické řídicí je d n o tk y

126

2.1 P ojezdové sp ojky 50 6.3

K om unikační sítě tra k to rů - CAN-Bus 132

2.2 Reverzace tra k to ro v ý c h p řevo d o vek 53 6.4

K om unikace m ezi tra kto re m a p řip o je n ý m i stroji 137

2.3 T raktorové p ře vo d o vky 55 6.5 Paralelní navádění tra kto ro vých souprav

139

2.4 M echanické p ře vo d y 57 6.6 S ouvraťový m anagem ent

142

2.5 H ydro d yn am ické p ře vo d o vky 62

2.6 H ydro m e ch an ické p ře vo d o vky 64 7 MECHANIKA TRAKTORŮ

145

2.7 R ozvodovka 71 7.1 Silová b ilance tra kto rů

145

7.2 O d p o ry p ro ti p oh yb u 147

3 PODVOZKY 79 7.3

H nací sila a sm ykové nap ě tí p ů d y (zem iny) 149

3.1 O d p ru že n i p ře d n i h na ci nápravy 80 7.4 Tra kto r a nářadí

153

3.2 N ezávisle o d p ru že n á p ře d n í h na ci náprava 80 7.4.1

Sily působící na tra k to r na rovině 153

3.3 S peciální ko nstru kce p ře d n í n ápravy 81 7.4.2

Silové řešeni pásového tra k to ru 154

3.4 Ř ízeni ko lo vých a pásových tra k to rů 81

7.5 S tabilita tra kto ru 156

3.4.1 Ř ízeni ko lo vých tra kto rů 81

7.5.1 Podélná s ta b ilita 156

3.4.2 Řízení pásových tra kto rů 82 7.5.2 Příčná sta b ilita

157

3.5 B rzdové ú stro ji 84 7.5.3 Traktor na svahu v o be cn é poloze

158

3.5.1 Požadavky na b rzdová ú s tro ji a je jic h rozdělení 84

3.5.2 D ynam ika b rz d ě n i 84 8

BILANCE VÝKONŮ 161

3.5.3 K onstrukce brzd tra k to ru 85 8.1 V ýkon ztracený v převodech

162

3.5.4 Brzdy tra kto ro v ý c h p říp o jn ý c h vozidel 87 8.2

V ýko n ztracený proklu ze m 162


8.3 Výkon ztracený valením 165

8.4 Tahová účinnost 165

8.5 Výkon p o tře b n ý na p řeko n á ni o d p o ru vzduchu 166

8.6 Výkon na p řeko n á ni stoupání 166

8.7 Výkon na zrychleni 166

9 TAHOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ 167

9.1 M ěřeni ta hových charakteristik 167 9.1.1 V yhodnoceni ta h o vých zkoušek 169 9.1.2 V yhodnocení p ro klu zu kol tra kto ru 169 9.2 Tahová charakteristika 172 9.3 Z m ěny tahové charakteristiky 175 9.3.1 V liv převýšení to čivé h o m o m e n tu m o to ru na ta h o vé vlastnosti 175 9.3.2 V liv konstrukce p ře vo d o vky a řazení na ta h o v é vlastno sti

tra kto ru 176

9.3.3 V liv h m o tn o s ti na ta h o vé vlastnosti 177 9.3.4 V liv navýšeni v ý ko n u m o to ru na ta h o v ý výkon 179 9.3.5 K o m bin o van ý o d b ě r výko nu 181 9.3.6 V liv huštění p n e u m a tik na ta h o vé vlastnosti 182 9.3.7 V liv ko nstrukce p od vo zku na ta h o vé vlastnosti 185 9.3.8 V liv p ovrchu na ta h o vé vlastnosti 186 9.3.9 O m ezeni ta h o vé h o výko nu 187

10 EKONOMIKA PRÄCE TRAKTOROVÝCH SOUPRAV 189

10.1 E konom ika práce spalovacího m o to ru 189

10.2 V liv zatíženi tra k to ru na e k o n o m iku práce m o to ru 190

10.3 V liv d é lk y h o rn íh o tá h la tříb o d o v é h o závěsu na energetické

a výko nn o stn í p ara m e try orebních souprav 192

10.4 V liv seřízeni tříb o d o v é h o závěsu na zatížení hnacích

kol tra kto ru 194

10.5 E konom ika práce tra kto ro vých so uprav v d opravě 197

10.5.1 V liv zatížení m o to ru v dopravě 197

10.5.2 V liv v o lb y v ýko n u m o to ru tra k to ru v dop ra vě 199

10.5.3 Zatížení tra k to ro v é h o m o to ru v d opravě 199

10.5.4 V liv p ře vo d o vky na e ko n o m iku tra k to ro v é d o p ra vy 200

10.6 V liv ko nstrukce p od vo zku na e ko n o m ické a v ý k o n n o stn í

p ara m e try souprav 201

11 ZKO UŠENI TRAKTORŮ 205

11.1 D ruhy zkoušek 205

11.2 Povinné zkoušení 205

11.3 N epovinná zkoušeni 209

Seznam použitých označeni a zkratek 214

Seznam literatury 220

5

TRAKTORY
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist