načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha + CD: Evangelium podle Marka -- The Gospel of Mark - Anglictina. com

Evangelium podle Marka -- The Gospel of Mark
-10%
sleva

Kniha + CD: Evangelium podle Marka -- The Gospel of Mark
Autor:

Markovo evangelium bývá tradičně rozděleno do 16 kapitol: v úvodu se hovoří o působení předchůdce Jana Křtitele, poté je již pozornost zaměřena na Ježíše, který je pokřtěn a ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Médium: Kniha + CD
Rok vydání: 2010-01-01
Počet stran: 64
Rozměr: 130 x 165 mm
Úprava: 57 stran
Vydání: Vyd. 1.
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788025136157
EAN: 9788025136157
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Anglicko-česká verze Markova evangelia je určena hlavně pro studenty. Pokročilí angličtináři si procvičí jazykové znalosti angličtiny prostřednictvím četby textu, který je současně namluven rodilým mluvčím na přiloženém CD-MP3. Český překlad: Bible Kralická

Popis nakladatele

Markovo evangelium bývá tradičně rozděleno do 16 kapitol: v úvodu se hovoří o působení předchůdce Jana Křtitele, poté je již pozornost zaměřena na Ježíše, který je pokřtěn a začíná učit. Později odchází do Jeruzaléma, kde střetává se svými protivníky, kteří se rozhodnou zničit jej. Následuje vyprávění o Ježíšově utrpení, smrti, o prázdném hrobu a o zjevení vzkříšeného Ježíše apoštolům. Biblické křesťanské náměty tvoří neodmyslitelnou součást nejen evropské, americké ale v širším slova smyslu i světové kultury. Jsou základem, ze kterého vyrůstaly nejrůznější umělecké styly, na kterém se mimo jiné formovaly jazyky, pořekadla i idiomy. Naše anglicko-česká verze Markova evangelia je určena hlavně pro studenty. V levém sloupci naleznou anglický text, v pravém potom jeho český ekvivalent. Pokročilí angličtináři si tak mohou procvičit dovednosti prostřednictvím četby skutečné literární perly, svůj překlad ihned porovnat s textem napravo. CD obsahuje nahrávky ve formátu MP3. ([dvojjazyčná verze)

Další popis

Biblické křesťanské náměty tvoří součást světové kultury. Formovaly jazyky, pořekadla a idiomy, vyrůstaly z nich umělecké styly.
Anglicko-česká verze Markova evangelia je určena pro studenty angličtiny. V horní polovině stránky naleznou anglický text, ve spodní český ekvivalent. Mohou si tak procvičit jazykové dovednosti, svůj překlad porovnat s textem vespod.
Evangelium je doplněno CD, které nahrál rodilý mluvčí.Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Evangelium podle Marka 2 Evangelium podle Marka 2
Pokorný Petr
Cena: 221 Kč
Evangelium podle Jidáše Evangelium podle Jidáše
Mawer Simon
Cena: 204 Kč
K člověku hříšnému se obrátil K člověku hříšnému se obrátil
Široký Jan
Cena: 178 Kč
Evangelium podle Lukáše Evangelium podle Lukáše
Mareček Petr
Cena: 354 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

The Gospel of Mark

Evangelium podle Marka

Chapter 1

1

The beginning of the Gospel of Jesus

2

Christ, the Son of God. As it has been

written by the prophet Isaiah:

“Behold, I send my Angel before your

face, who shall prepare your way before

you.

3

The voice of one crying out in the

desert: Prepare the way of the Lord; make

straight his paths.”

4

John was in the desert, baptizing and

preaching a baptism of repentance, as a

5

remission of sins. And there went out to

him all the region of Judea and all those of

Jerusalem, and they were baptized by him

in the river Jordan, confessing their sins.

6

And John was clothed with camel’s hair

and with a leather belt around his waist.

7

And he ate locusts and wild honey. And he

preached, saying: “One stronger than me

comes after me. I am not worthy to reach

down and loosen the laces of his shoes.

8

I have baptized you with water. Yet truly,

he will baptize you with the Holy Spirit.”

9

And it happened that, in those days,

Jesus arrived from Nazareth of Galilee.

And he was baptized by John in the Jordan.

10

And immediately, upon ascending from

the water, he saw the heavens opened and

the Spirit, like a dove, descending, and

11

remaining with him. And there was a

voice from heaven: “You are my beloved

Son; in you I am well pleased.”

12

And immediately the Spirit prompted

13

him into the desert. And he was in the

desert for forty days and forty nights. And

Kapitola

1

Počátek evangelium Ježíše Krista,

2

Syna Božího; Jakož psáno jest

v prorocích:

Aj, já posílám anděla svého před

tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou

před tebou.

3

Hlas volajícího na poušti: Při

pravujte cestu Páně, přímé čiňte

stezky jeho.

4

Křtil Jan na poušti, a kázal křest

5

pokání na odpuštění hříchů. I vy

cházela k němu všecka krajina

Judská i Jeruzalémští, a křtěni byli od

něho všickni v Jordáně řece,

6

vyznávajíce hříchy své. Byl pak Jan

odín srstmi velbloudovými, a pás

kožený na bedrách jeho, a jídal

7

kobylky a med lesní. A kázal, řka:

Jde za mnou silnější nežli já,

kterémuž nejsem hoden, sehna se,

8

rozvázati řeménka u obuvi jeho. Já

zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť

vás křtíti bude Duchem svatým.

9

I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš

z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn

10

jest od Jana v Jordáně. A hnedvy

stoupiv z vody, uzřel nebesa otevřená

a Ducha jako holubici sstupujícího na

11

něj. A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten

můj milý Syn, v němž mi se dobře

zalíbilo.

12

A i hned ho Duch vypudil na

13

poušť. I byl tam na poušti čtyřidceti

1.

5


he was tempted by Satan. And he was with

the wild animals, and the Angels ministered

to him.

14

Then, after John was handed over,

Jesus went into Galilee, preaching the

15

Gospel of the kingdom of God, and

saying: “For the time has been fulfilled and

the kingdom of God has drawn near.

Repent and believe in the Gospel.”

16

And passing by the shore of the Sea of

Galilee, he saw Simon and his brother

Andrew, casting nets into the sea, for they

17

were fishermen. And Jesus said to them,

“Come after me, and I will make you

18

fishers of men.” And at once abandoning

their nets, they followed him.

19

And continuing on a little ways from

there, he saw James of Zebedee and his

brother John, and they were mending their

20

nets in a boat. And immediately he called

them. And leaving behind their father

Zebedee in the boat with his hired hands,

they followed him.

21

And they entered into Capernaum. And

entering into the synagogue promptly on

22

the Sabbaths, he taught them. And they

were astonished over his doctrine. For he

was teaching them as one who has

authority, and not like the scribes.

23

And in their synagogue, there was

a man with an unclean spirit; and he cried

24

out, saying: “What are we to you, Jesus of

Nazareth? Have you come to destroy us?

I know who you are: the Holy One of God.”

25

And Jesus admonished him, saying,

26

“Be silent, and depart from the man.” And

the unclean spirit, convulsing him and

crying out with a loud voice, departed from

him.

dnů, a pokoušín byl od satana; a byl

s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.

14

Když pak byl vsazen Jan, přišel

Ježíš do Galilee, káže evangelium

15

království Božího, A pravě: Že se

naplnil čas, a přiblížilo se království

Boží. Čiňte pokání, a věřte evan

gelium.

16

A chodě podlé moře Gali

lejského, uzřel Šimona a Ondřeje

bratra jeho, ani pouštějí síti do moře,

17

(nebo rybáři byli). I řekl jim Ježíš:

Poďte za mnou, a učiním vás rybáře

18

lidí. A hned opustivše síti své, šli za

ním.

19

A poodšed odtud maličko, uzřel

Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra

20

jeho, ani na lodí tvrdí síti. A hned

povolal jich. A oni opustivše otce

svého Zebedea na lodí s pacholky, šli

za ním.

21

I vešli do Kafarnaum. A hned

22

v sobotu šed do školy, učil. I divili

se náramně učení jeho; nebo učil je,

jako moc maje, a ne jako zákonníci.

23

I byl v škole jejich člověk, maje

ducha nečistého. Kterýž zvolal,

24

Řka: Ach, což jest tobě do nás,

Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti

nás. Znám tě, kdo jsi, že ten Svatý

Boží.

25

I přimluvil mu Ježíš, řka:

26

Umlkniž a vyjdi z něho. I po

lomcovav jím duch nečistý a křiče

hlasem velikým, vyšel z něho.

6


27

And they were all so amazed that they

inquired among themselves, saying: “What

is this? And what is this new doctrine? For

with authority he commands even the

28

unclean spirits, and they obey him.” And

his fame went out quickly, throughout the

entire region of Galilee.

29

And soon after departing from the

synagogue, they went into the house of

Simon and Andrew, with James and John.

30

But the mother-in-law of Simon lay ill

with a fever. And at once they told him

31

about her. And drawing near to her, he

raised her up, taking her by the hand. And

immediately the fever left her, and she

ministered to them.

32

Then, when evening arrived, after the sun

had set, they brought to him all who had

33

maladies and those who had demons. And

the entire city was gathered together at the

34

door. And he healed many who were

troubled with various illnesses. And he cast

out many demons, but he would not permit

them to speak, because they knew him.

35

And rising up very early, departing, he

went out to a deserted place, and there he

36

prayed. And Simon, and those who were

37

with him, followed after him. And when

they had found him, they said to him, “For

everyone is seeking you.”

38

And he said to them: “Let us go into the

neighboring towns and cities, so that I may

preach there also. Indeed, it was for this

reason that I came.”

39

And he was preaching in their

synagogues and throughout all of Galilee,

and casting out demons.

40

And a leper came to him, begging him.

And kneeling down, he said to him, “If you

are willing, you are able to cleanse me.”

27

I lekli se všickni, tak že se tázali

mezi sebou, řkouce: I co jest toto?

Jakéž toto nové učení, že mocně i těm

duchům nečistým rozkazuje, a po

28

slouchají ho? I roznesla se pověst

o něm hned po vší krajině Galilejské.

29

A hned vyšedše ze školy, přišli do

domu Šimonova a Ondřejova

30

s Jakubem a s Janem. Šimonova pak

svegruše ležela, majíc zimnici.

31

A hned jemu pověděli o ní. Apři

stoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku

její, a hned přestala jí zimnice.

I posluhovala jim.

32

Večer pak při západu slunce,

nosili k němu všecky nemocné

33

i ďábelníky. A bylo se všecko město

34

zběhlo ke dveřím. I uzdravoval

mnohé ztrápené rozličnými neduhy,

a ďábelství mnohá vymítal, a ne

dopouštěl mluviti ďáblům; nebo

znali ho.

35

A přede dnem velmi ráno vstav,

vyšel a odšel na pusté místo, a tam se

36

modlil. I šli za ním Šimon i ti, kteříž

37

s ním byli. A nalezše jej, řekli jemu:

Všickni tě hledají.

38

I dí jim: Poďmež do okolních

městeček, abych i tam kázal. Nebo na

to jsem přišel.

39

I kázal v školách jejich ve vší

Galilei, a ďábelství vymítal.

40

Tedy přišel k němu malomocný,

prose ho, a klekna před ním, řekl

jemu: Chceš-li, můžeš mne očistiti.

7


41

Then Jesus, taking pity on him, reached

out his hand. And touching him, he said to

42

him: “I am willing. Be cleansed.” And

after he had spoken, immediately the

leprosy departed from him, and he was

43

cleansed. And he admonished him, and he

44

promptly sent him away. And he said to

him: “See to it that you tell no one. But go

and show yourself to the high priest, and

offer for your cleansing that which Moses

instructed, as a testimony for them.”

45

But having departed, he began to

preach and to disseminate the word, so that

he was no longer able to openly enter a city,

but had to remain outside, in deserted

places. And they were gathered to him from

every direction.

Chapter 2

1

And after some days, he again entered

2

into Capernaum. And it was heard that he

was in the house. And so many gathered

that there was no room left, not even at the

3

door. And he spoke the word to them. And

they came to him, bringing a paralytic, who

4

was being carried by four men. And when

they were not able to present him to him

because of the crowd, they uncovered the

roof where he was. And opening it, they

lowered down the stretcher on which the

5

paralytic was lying. Then, when Jesus had

seen their faith, he said to the paralytic,

“Son, your sins are forgiven you.”

6

But some of the scribes were sitting in

that place and thinking in their hearts:

7

“Why is this man speaking in this way? He

is blaspheming. Who can forgive sins, but

God alone?”

8

At once, Jesus, realizing in his spirit that

they were thinking this within themselves,

said to them: “Why are you thinking these

41

Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku,

dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď

42

čist. A když to řekl, hned odstoupilo

od něho malomocenství, a očištěn

43

jest. I zapověděv mu přísně, hned

44

ho odbyl, A řekl mu: Viziž, abys

žádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž

se knězi, a obětuj za očištění své to,

což přikázal Mojžíš, na svědectví

proti nim.

45

On pak vyšed, počal vypravovati

mnoho a ohlašovati tu věc, tak že již

nemohl Ježíš do města zjevně vjíti,

ale vně na místech pustých byl.

I scházeli se k němu odevšad.

Kapitola 2.

1

A opět všel do Kafarnaum

po kolikas dnech. I uslyšáno jest, že

2

by doma byl. A hned sešlo se jich

množství, tak že již nemohli se

směstknati ani přede dveřmi. I mluvil

3

jim slovo. Tedy přišli k němu,

nesouce šlakem poraženého, kterýž

4

ode čtyř nesen byl. A když k němu

nemohli přistoupiti pro zástupy,

loupali střechu, kdež byl, a pro

bořivše ji, spustili po provazích dolů

ložce, na němž ležel šlakem

5

poražený. A vida Ježíš víru jejich, dí

šlakem poraženému: Synu, od

pouštějí se tobě hříchové tvoji.

6

A byli tu někteří z zákonníků,se

7

díce a myslíce v srdcích svých: Co

tento tak mluví rouhavě? Kdo můž

odpustiti hříchy, jediné sám Bůh?

8

I poznav Ježíš hned duchem

svým, že by tak přemyšlovali sami

v sobě, řekl jim: Proč o tom

8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist