načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Texty ke studiu světových právních dějin - Stanislav Balík; Stanislav ml. Balík

Texty ke studiu světových právních dějin
-7%
sleva

Kniha: Texty ke studiu světových právních dějin
Autor: ;

Tato publikace navazuje na předchozí, především seminární, učební pomůcky týchž autorů, přinášející texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA. Oproti svým ... (celý popis)
335
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 14.11.2014
Počet stran: 320
Rozměr: 150x230
Úprava: 317 stran
Skupina třídění: Právo
37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7380-511-1
EAN: 9788073805111
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato publikace navazuje na předchozí, především seminární, učební pomůcky týchž autorů, přinášející texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA. Oproti svým předchůdkyním však výrazněji reflektuje změny, které na tomto poli nastaly během posledního desetiletí. Záměrem autorů bylo především soustředění výňatků z textů pramenů v českém jazyce, s nimiž studenti přijdou přímo do styku v rámci oborů obecných právních dějin, mimoevropských právních dějin, právních dějin zemí a národů bývalého Sovětského svazu či dějin advokacie a notářství. Kniha je určena hlavně k účelům studijním. Z tohoto zorného úhlu byl učiněn výběr ukázek, které se přímo váží k výkladům při přednáškách a k dalším učebnicím zmiňovaných oborů. Jsou zde uvedeny texty, které poslouží k rozboru a diskusím při seminářích a které případně inspirují zájemce o jejich hlubší poznání při volbách témat seminárních a kvalifikačních prací. Čtenáři z řad mimofakultních zájemců dá publikace plasticky nahlédnout do vcelku rozsáhlé materie světových právních dějin a má pro něj být zajímavou čítankou.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Stavby ze slaměných balíků Stavby ze slaměných balíků
Márton Jan , kolektiv
Cena: 578 Kč
Stavby ze slámy Stavby ze slámy
Minke Gernot
Cena: 208 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa-Právni
Schelle Karel, Tauchen Jaromír
Cena: 1386 Kč
Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní-Právo po Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní-Právo po
Schelle Karel, Tauchen Jaromír
Cena: 1386 Kč
Mluvící balík Mluvící balík
Durrell Gerald
Cena: 223 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P řed m lu v a 9

O d d íl I. S T A R O V Ě K É S T Á T Y A P R Á V N Í Ř Á D Y ............................................................11

A . S T A R O V Ě K É V Ý C H O D N Í S A M O V L Á D Y.........................................................................11

I. E g y p t .............................................................................................................................................11

N a u k y.................................................................................................................................................11

a. N a u k a m ísto d rž ite le h la v n íh o m ě s ta , v e z íra P ta h h o te p a.....................................1 1

b. S p rá v n á n a u k a , k te ro u s lo ž il p ís a ř A n i z H a tn e fe rk a re te ri..................................13

g. N a u k a A m e n e m o p o v a.........................................................................................................13

P rá v a a p o v in n o sti e g y p ts k é h o v e z ír a..................................................................................15

M íro v á a sp o je n e c k á sm lo u v a m e z i R a m e s s e m II.

a c h e tits k ý m k rá le m C h a ttu šiliš e m III..................................................................................18

II. M e z o p o tá m ie................................................................................................................................2 0

Z á k o n ík C h a m m u r a p ih o...........................................................................................................2 0

III. C h e titsk á říš e..................................................................................................................................28

C h e tits k é z á k o n y..........................................................................................................................2 8

C h e tits k é m e z in á ro d n í s m lo u v y.............................................................................................3 0

IV. I n d i e.................................................................................................................................................32

K a u tiljo v a A r th a š a s tra................................................................................................................32

V. S ta ro v ě k á P a le s tin a....................................................................................................................3 4

B ib le...................................................................................................................................................3 4

B. A N T IC K É S T Á T Y.............................................................................................................................3 7

I. Ř e c k o...............................................................................................................................................37

G o rty n sk ý n á p i s............................................................................................................................3 7

II. Ř ím....................................................................................................................................................4 0

R e fo rm a S e rv ia T u llia. V z n ik Z á k o n a d v a n á c ti d e s e k.................................................4 0

Z á k o n d v a n á c ti d e s e k.................................................................................................................4 2

P ré to rsk ý e d i k t..............................................................................................................................4 4

M ilá n s k ý e d ik t .............................................................................................................................4 7

C o rp u s Iu ris C iv ilis.....................................................................................................................4 8

K o d e x (N o v é v y d á n í K o d e x u ) ................................................................................................50

O d d íl 2. F E U D Á L N Í S T Á T Y A P R Á V N Í Ř Á D Y ...............................................................52

A . E V R O P S K É S T Á T Y A P R Á V N Í Ř Á D Y...............................................................................52

I, S tá t a p rá v o v B y z a n c i ..............................................................................................................52

E k lo g a...............................................................................................................................................52

Z e m ě d ě lsk ý z á k o n........................................................................................................................5 4

N á m o řn í p rá v o rh o d s k é ..............................................................................................................57


P r o c h ir o n.........................................................................................................................................58

E p a n a g o g a......................................................................................................................................60

E p a rc h o v a k n íž k a........................................................................................................................61

H e x a b ib lo s K o n s ta n tin a H a r m e n o p u la..............................................................................64

P e i r a..................................................................................................................................................66

II. S tá t a p rá v o u G e r m á n ů............................................................................................................68

L eg e s b a r b a r o r u m .......................................................................................................................68

V ý n o s y fra n c k ý c h k r á lů...........................................................................................................75

III. S tá l a p rá v o v e F r a n c ii..............................................................................................................80

К d ě jin á m le n n íc h v z ta h ů v e F r a n c ii..................................................................................80

P rá v n í k n i h y...................................................................................................................................82

IV. S tá t a p rá v o v A n g lii...................................................................................................................85

K n ih a s o u d n é h o d n e...................................................................................................................85

P rá v n í k n i h y...................................................................................................................................87

T ra c ta tu s d e le g ib u s e t c o n s u e tu d in ib u s A n g lia e...........................................................87

V elká lis tin a sv o b o d z r. 1 2 1 5................................................................................................88

N e jd ů le ž itě jš í s tá tn í o rg á n y a b so lu tn í m o n a r c h ie.........................................................92

P ro sb a o p r á v o...............................................................................................................................95

V. S tá t a p rá v o v N ě m e c k u...........................................................................................................98

M o h u č s k ý m ír J in d řic h a IV .....................................................................................................9 8

V o rm sk ý k o n k o rd á t z ro k u 1122 ..........................................................................................98

C o n fe d e ra tio c u m p rin c ip ib u s e c c le s ia s tic is..................................................................100

S ta tu tu m in fa v o re m p r in c ip ů m..........................................................................................101

S a sk é z rc a d lo...............................................................................................................................102

Š v á b sk é z rc a d lo..........................................................................................................................103

Z la tá b u la K a rla IV ...................................................................................................................104

M a x m iliá n ů v n o tá řs k ý ř á d....................................................................................................105

H rd e ln í s o u d n í řá d c ís a ře K a rla V ......................................................................................106

P ru sk é z e m sk é p r á v o................................................................................................................112

V I. S tá t a p rá v o v e stře d o v ě k ý c h ita lsk ý c h r e p u b lik á c h..................................................116

V olba b e n á tsk é h o d ó ž e t e.......................................................................................................116

P o p is b e n á tsk é h o s tá tn íh o a p a rá tu ..................................................................................117

Z říz e n í ú řa d u g o n fa lo n ié ra (k o ro u h e v n ík a ) sp ra v e d ln o s ti v e F lo re n c ii..............118

G ia n o d e lla B ella re fo rm u je ú sta v u v e p ro sp ě c h l id u................................................119

V II. S tá t a p rá v o v P o lsk u a L itv ě..............................................................................................120

S ta tu ty k rá le K a z im íra V e lik é h o.........................................................................................120

S ta tu ty k rá le K a z im íra V e lik é h o z r. 1 3 4 7......................................................................120

K o n s titu c e „ N ih il N o v i“..........................................................................................................122


P řísa h a J in d řic h a , k rá le p o ls k é h o......................................................................................123

P rv n í „ lib e ru m v e to “ ................................................................................................................125

S ta tu t lite v sk ý..............................................................................................................................126

V l i l. S tá t a p rá v o v R u s k u...........................................................................................................128

R u sk á p r a v d a................................................................................................................................128

N o v g o ro d s k ý n á p is n a b ře z o v é k ů ř e..................................................................................131

P sk o v sk á so u d n í lis tin a............................................................................................................132

S u d ě b n ik z r. 1 5 5 0......................................................................................................................132

S v o d z ák o n o v 1............................................................................................................................134

M a n ife st c a ra A le x a n d ra II. o re fo rm ě z r. 1 8 6 1...........................................................137

X . S tá t a p rá v o v b a lk á n sk ý c h s tá te c h ...................................................................................140

a. S rb s k o ..................................................................................................................................140

Z á k o n ík Š te fa n a D u ša n a z e 14. s to le tí.................................................................140

b. C h o r v a ts k o.......................................................................................................................141

S ta tu t v in o d o ls k ý............................................................................................................141

B. M IM O E V R O P S K É S T Á T Y A P R Á V N Í Ř Á D Y.............................................................143

I. Islá m a islá m sk ý p rá v n í ř á d..................................................................................................143

K o rá n...............................................................................................................................................143

II. S tá t a p rá v o v A rm é n ii a G r u z i i...........................................................................................146

S u d ě b n ik M c h ita ra G o š e.........................................................................................................146

S u d ě b n ik S m b a ta S p a r a p e ta...................................................................................................148

O s n o v a a rm é n sk é ú sta v y Š a m ira a A k o n a Š a m irja n o v ý c h......................................149

Z á k o n ík V ach tan g a V I..............................................................................................................150

III. S tá t a p rá v o v T u r e c k u............................................................................................................152

K n ih a o v lá d ě ( S ijá s a tn á m e ).................................................................................................152

P a m ěti V á c la v a V ra tisla v a z M itro v ic...............................................................................153

O d d íl 3. N O V O V Ě K É S T Á T Y A P R Á V N Í Ř Á D Y ..........................................................i 54

I. N iz o z e m s k é p o v stá n í a v á lk a z a n e z á v is lo s t..................................................................154

U tre c h tsk á u n i e...........................................................................................................................154

P ro h lá še n í n e z á v is lo s ti.............................................................................................................156

II. S tá t a p rá v o v A n g lii.................................................................................................................158

A . A n g lic k á re v o lu c e 1 6 4 0 - 1 6 6 0...................................................................................................158

P ro sb a d v a n á c ti p e e rů o sv o lá n í p a r la m e n tu..................................................................158

T říro č n í z á k o n..............................................................................................................................159

Z á k o n o z ru še n í H v ě z d n é k o m o r y......................................................................................160

Z á k o n o z ru še n í V y so k é k o m is e...........................................................................................161

Z á k o n o z ru še n í k rá lo v s tv í v A n g l i i...................................................................................162

Z ák o n o v y h lášen í a n g lic k é r e p u b lik y..............................................................................163


Z á k o n o v e le z r a d ě...................................................................................................................163

Z á k o n o p o v z b u z e n í a říz e n í o b c h o d u...........................................................................164

P la v e b n í z á k o n..........................................................................................................................166

N á stro j v lá d y..............................................................................................................................167

B re d sk é p ro h lá š e n i..................................................................................................................169

B . O b d o b í let 1 6 6 0 - 1 9 1 7...................................................................................................................170

H a b e a s C o rp u s A c t..................................................................................................................170

L is tin a p r á v................................................................................................................................172

Z á k o n o n á stu p n ic tv í t r ů n u...................................................................................................174

Z á k o n o p a r la m e n tu.................................................................................................................176

III. S tá t a p rá v o v e F r a n c ii............................................................................................................178

A . V elk á fra n c o u z sk á re v o lu c e .......................................................................................................178

D e k re t o u s ta v e n í N á ro d n íh o s h ro m á ž d ě n í....................................................................178

S rp n o v é d e k r e t y.........................................................................................................................178

P ro h lá še n í p rá v č lo v ě k a a o b č a n a z r. 1 7 8 9...................................................................181

F ra n c o u z sk á ú s ta v a z r. 1 7 9 1...............................................................................................183

B . O b d o b í let 1 7 9 4 -1 9 1 7 ..................................................................................................................192

IV. D ě jin y stá tu a p rá v a v N ě m e c k u 1 8 0 6 - 1 9 1 8...............................................................205

V. D ě jin y stá tu a p rá v a v R u sk u o d z ru še n í n e v o ln ic tv í d o r. 1917..............................20 9

S o u d n í re fo rm a 1 8 6 4................................................................................................................211

M ě stsk á re fo rm a 1 8 7 0.............................................................................................................213

S v o d z á k la d n íc h stá tn íc h z á k o n ů.......................................................................................21 4

V I. D a lší v ý z n a m n é e v ro p s k é ú s ta v y 19. s to le tí.................................................................21 7

P o lsk á ú sta v a z r. 1 7 9 1............................................................................................................21 7

C á d iz s k á ú s ta v a z r. 1 8 1 2 .......................................................................................................21 8

N o rs k á ú sta v a z r. 1 8 1 4..........................................................................................................22 0

B e lg ic k á ú sta v a z r. 1831 .......................................................................................................222

V II . V elk é k o d ifik a c e p r á v a........................................................................................................226

P rá v o o b č a n s k é ........................................................................................................................2 2 6

C o d e c iv il ....................................................................................................................................2 2 6

O b č a n s k ý z á k o n ík p ro N ě m e c k o u ř í š i.............................................................................2 2 9

T re stn í p rá v o h m o tn é..............................................................................................................232

F ra n c o u z s k ý tre s tn í z á k o n z r. 1 8 1 0..................................................................................2 3 2

T re s tn í z á k o n ík p ro N ě m e c k o u ř í š i...................................................................................235

P rá v n í ú p ra v a p rá v n ic k ý c h p r o f e s í...................................................................................23 8

F ra n c o u z sk ý n o tá řs k ý řád z r. 1803 ..................................................................................23 8

N a p o le o n ů v d e k re t o a d v o k a c ii z r. 1 8 1 0.......................................................................2 3 9

C . D ě jin y stá tu a p rá v a n a ú z e m í U S A p ře d je jic h v z n ik e m a v U S A d o r. 1 9 1 7........242


K rá lo v sk á v ý sa d n í lis tin a V irg in ie.....................................................................................24 2

K o m p a k tá ta z M a y flo w e r.......................................................................................................24 3

N a říz e n í o V irg in ii.....................................................................................................................2 4 4

Z á k la d n í řá d y C o n n e c tic u t!!..................................................................................................24 5

Z á k o n ík s v o b o d..........................................................................................................................24 7

P rá v a o sa d y M a s s a c h u s e ts v N o v é A n g lii, 1641..........................................................24 7

N o v o a n g lic k á k o n fe d e ra c e.....................................................................................................25 2

P ro h lá še n í n e z á v is lo s ti............................................................................................................25 4

Č lá n k y k o n fe d e ra c e...................................................................................................................25 7

Ú sta v a S p o je n ý c h stá tů a m e r ic k ý c h.................................................................................2 6 0

L istin a p r á v..................................................................................................................................26 5

M iss o u rsk ý k o m p ro m is r. 1820, z m o c ň o v a c í z á k o n p r o M isso u ri z r. 1820 .. 26 6

M o n ro e o v a d o k tr ín a.................................................................................................................26 7

Z á k o n o K a n sa su a N e b r a s c e ................................................................................................26 9

II. C y k lu s o p ra v ú sta v y U S A ................................................................................................26 9

Z á k o n p ro ti tr u s tů m............................................................................................................271

T restn í z ák o n ík S p o je n ý c h stá tů z r. 1 9 0 9...............................................................27 2

III. C y k lu s o p ra v ú s ta v y U S A..............................................................................................27 4

D. D ě jin y s tá tu a p rá v a d a lšíc h v y b ra n ý c h m im o e v ro p sk ý c h z e m í.................................275

a. Š p a n ě ls k á a p o rtu g a lsk á k o lo n iá ln í s p r á v a........................................................................27 5

S m lo u v a m e z i k a to lic k ý m i k rá li a K ry š to fe m K o lu m b e m......................................275

P o k y n y k rá le a k rá lo v n y K ry š to fu K o lu m b o v i.............................................................27 7

T o rd esillask á s m lo u v a ..............................................................................................................27 9

P ra v d iv á h isto rie d o b y tí M e x ik a.........................................................................................28 0

Z e s o u d o b ý c h k ritik p o rtu g a lsk é a šp a n ě ls k é k o lo n iá ln í

so u sta v y X V I. s to le tí................................................................................................................281

b. F ra n c o u z sk ý p ro te k to rá t v T u n is k u......................................................................................28 2

B a rd sk á s m lo u v a........................................................................................................................28 2

K o n v e n ce z M a r s y....................................................................................................................2 8 4

c. S tá t a p rá v o v J a p o n s k u ..............................................................................................................2 8 4

O ja p o n s k é ú s t a v ě.....................................................................................................................2 8 4

O d d íl 4. S T Á T Y A P R Á V N Í Ř Á D Y V O B D O B Í

M E Z I S V Ě T O V Ý M I V Á L K A M I...........................................................................28 7

I. Ita lsk ý fa š is m u s..........................................................................................................................28 7

C h a rta p r á c e.................................................................................................................................28 7

P o s ta v e n í m in iste rsk é h o p ř e d s e d y.....................................................................................28 8

L id v id a c e z á k o n o n d á rn é m o c i p a r la m e n tu....................................................................2 8 9

V elká fa šistic k á r a d a.................................................................................................................2 9 0


II. L a te rá n sk é s m l o u v y...............................................................................................................292

L a te rá n sk é s m l o u v y.................................................................................................................292

III. V ý m a rsk á r e p u b lik a...............................................................................................................29 4

V ý m a rsk á ú s ta v a.......................................................................................................................29 4

IV. N ě m e c k ý n a c is m u s...................................................................................................................29 6

N a říz e n í o o c h ra n ě n á ro d a a s t á tu......................................................................................29 6

Z m o c ň o v a c í z á k o n...................................................................................................................297

Z á k o n o o p a tře n íc h к n u tn é o b ra n ě s t á t u........................................................................2 97

Z á k o n o h la v ě s t á t u..................................................................................................................2 97

N o rim b e rs k é z á k o n y................................................................................................................298

P o s ta v e n í v ů d c e..........................................................................................................................3 0 0

V. Stát a p ráv o v so v ětsk ém R u sk u a S v azu so v ětsk ý ch so cialistick ý ch republik .... 3 0 1

O b č a n ů m R u s k a........................................................................................................................301

D e k re t o m í r u..............................................................................................................................301

D e k re t o z ru še n í d ě d ě n í..........................................................................................................303

Ú s ta v a R u sk é s o c ia listic k é fe d e ra tv n í so v ě tsk é r e p u b lik y.......................................305

Ú s ta v a S v a z u s o v ě tsk ý c h so c ia listic k ý c h re p u b lik z r. 1 9 2 4....................................30 9

Ú s ta v a S v a z u so v ě tsk ý c h so c ia listic k ý c h re p u b lik z r. 1 9 3 6....................................311

V I. V y b ra n é e v ro p sk é m e z iv á le č n é ú s t a v y ............................................................................31 4

R a k o u sk á ú sta v a z r. 1 9 2 0.....................................................................................................31 4

Ú s ta v y p o b a ltsk ý c h s t á t ů......................................................................................................31 5       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist