načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Technická infrastruktura měst a sídel - Zuzana Vyoralová; Petr Hrdlička

Technická infrastruktura měst a sídel
-15%
sleva

Kniha: Technická infrastruktura měst a sídel
Autor: ;

Skriptum seznamuje s jednotlivými inženýrskými systémy technické infrastruktury měst a sídel. Začleňuje technickou infrastrukturu do urbanismu města a zabývá se problematikou ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  266 Kč 226
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ČVUT Praha
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 18.10.2016
Počet stran: 155
Rozměr: 210x297
Úprava: 155 stran : ilustrace , mapy, plány
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-01-05202-0
EAN: 9788001052020
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Skriptum seznamuje s jednotlivými inženýrskými systémy technické infrastruktury měst a sídel. Začleňuje technickou infrastrukturu do urbanismu města a zabývá se problematikou zásobování vodou, odvodněním a zásobením území energiemi. Popisuje nejen sítě tepelné - zásobování plynem a centrální zásobování teplem, ale věnuje se i zásobování území elektrickou energií. Obsahuje i základní informace o jednom z nejvýrazněji měnícím se odvětví, o systémech pro přenos informací. Nechybí ani kapitola o odpadovém hospodářství.

Předmětná hesla
Technická infrastruktura
inženýrské sítě
Kniha je zařazena v kategoriích
Zuzana Vyoralová; Petr Hrdlička - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Technická infrastruktura měst a sídel Obsah

OBSAH

1. ÚVOD 6

1.1. Ú vod do p ro b lem atik y 6

1.2. H isto rie 6

1.3. L eg islativ a a sp ráv a sy stém ů T I 7

1.4. K ateg o rizace v ed e n í T I 9

1.5. U zlo v é b o d y 11

1.6. Z p ů so b y u lo žen í a v ed en í TI 11

1.6.1 N ad zem n í v ed en í T I 11

1.6.2 P o zem n í v ed e n í T I 12

1.6.3 P o d zem n í v ed en í TI 12

1.6.4 S p o lečn á v ed en í T I 13

1.6.5 S d ru žen á v ed en í T I 16

1.7. D o v o len é v zd álen o sti p o d zem n ích v ed en í od o statn ích o b je k tů 18

1.8. K o o rd in ace ti s v eřejn o u ze le n í 20

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 22

2.1 H isto rie záso b o v án í vod o u 22

2.2 P latn á leg islativ a a n o rm y 23

2.3 P lán o v án í v o d o v o d n ích sítí 24

2.4 Z áso b o v án í p itn o u v o d o u 24

2.5 V ý p o čty a d im en zo v án í v o d o v o d n í sítě 27

2.6 V o d n í zd ro je 30

2.7 D isp o zičn í řešen í v o d o v o d n í sítě 33

2.8 G eo m etrick é u sp o řád án í 34

2.9 T lak o v á pásm a 36

2.10 O ch ran n á p ásm a 37

2.11 M ateriál a zp ů so b ulo žen í v o d o v o d ů 37

2.12 U zly sítě 39

2.13 Z aříz en í к úp rav ě v o d y - ú p rav n y v o d y 39

2.13.1 Z ařízen í к ú p rav ě tlak u 41

2 .1 3 .2 Z ařízen í к ak u m u laci v o d y - v o d o jem y 41

2.13.3 Jin é o b jek ty 43

2.14 N ap o jen í k o n co v éh o sp o třeb itele 45

2.15 Z áso b o v án í p o žárn í v o d o u 46

2.16 Jin é v o d o v o d n í sítě 47

3 ODVODNĚNÍ 48

3.1 H isto rie k an alizace 48

3 .2 P latn á leg islativ a 50

3.3 Z ák lad n í sch ém a 51

3.4 O d p ad n í v o d y 51

3.5 S to k o v án í 54

3.5.1 Z ák lad n í ch arak teristik y sto k o v ý ch sítí 54

3 .5 .2 G rav itačn í sto k o v á síť 59

3 .5 .2 T lak o v é sto k o v é sítě 60

3.5.3 P o d tlak o v á (v ak u o v á) k an a liz ac e 61

3 .5 .4 T lak o v á k an alizace 62

3.5.5 P n eu m atick á d o p rav a o d p ad n ích v o d 63

3.6 U lo žen í stok 63

3


Technická infrastruktura měst a sídel Obsah

3.7 O ch ran n á pásm a 64

3 .8 O d v o d n ěn í zp ev n ěn ý ch plo ch 64

3 .9 O d v o d n ěn í n ezp ev n ěn ý ch ploch 65

3.10 O b jek ty na sto k o v é sítě 66

3.11 D ešťové n ád rže 69

3.12 Č ištěn í o d p ad n ích vod 69

3.12.1 M ech an ick é čištěn í 70

3 .1 2 .2 B io lo g ick é čiště n í 70

3.12.3 C h em ick é čiště n í 70

3.13 Z ásad y p ři čiště n í o d p ad n ích v o d 70

3.14 L o k áln í čištěn í o d p ad n ích vod 71

3.15 C en tráln í čištěn í o d p ad n ích vod 74

3 .1 6 R evize a čiště n í sto kových sítí 75

3 .1 7 Z řizo v án í nových a san ace stáv ajících sto kových sítí 76

4. E N ER G ETIC K É SYSTÉM Y SÍD EL 77

4.1 Z áso b o v án í en erg etick ý m p lynem 79

4.1.1 H isto rie 79

4 .1 .2 L eg islativ a 79

4.1.3 Z ák lad n í fu n k čn í schém a a p rin cip p ly n o v o d n í sítě 80

4 .1 .4 H lav n í zn ak y p ly n o v o d n í sítě 81

4.1.5 Z d ro je ply n u 82

4 .1 .6 P řep rav a p o trubím 85

4 .1 .7 R eg u lačn í stan ice 86

4.1 .8 M ateriály p ly n o v o d n ích sítí 87

4 .1 .9 N ap o je n í k o n co v éh o u živ atele 88

4 .1 .1 0 O ch ran n á p ásm a 89

4.1.11 Z jed n o d u šen é u k azatele p ro b ilan čn í v ý p o čty p o třeb ply n u 91

4 .2 C en tráln í záso b o v án í tep lem (tep láren stv í) 91

4.2.1 H isto rie 91

4 .2 .2 L eg islativ a 92

4.2 .3 Z ák lad n í fu n k čn í sch ém a a p rin cip C Z T 92

4 .2 .4 Z d ro je tep la 94

4.2 .5 P aliv o v é zd ro je česk éh o te p láren stv í 97

4 .2 .6 P řed áv ací stanice 98

4 .2 .7 T ep lo n o sn é sítě 100

4 .2 .8 M ateriály sítí C Z T 101

4 .2 .9 U k lád án í tep eln ý ch sítí 101

4.2 .1 0 A rm atu ry a o b je k ty na tep eln ý ch sítích 102

4.2.11 O ch ran n á pásm a 102

4.2 .1 2 Z jed n o d u šen é u k azatele p ro b ilanční v ý p o čty C Z T 103

4 .3 Z áso b o v á n í elek řin o u 104

4.3.1 H isto rie záso b o v án í elek trick o u en e rg ií 104

4 .3 .2 P latn á leg islativ a a n o rm y 105

4.3.3 P lán o v án í elek tro en erg etick ý ch sítí 106

4 .3 .4 D efin ice 106

4 .3 .5 S ch ém a sítě a h lav n í zn ak y 106

4 .3 .6 V ý p o čty a d im en zo v án í elek tro ro zv o d n é sítě 110

4 .3 .7 Z d ro je elek trick é en erg ie 111

4.3.7.1 Parní elek trárn y 112

4 .3 .7 .2 Jad ern é elek trárn y 113

4


Technická infrastruktura měst a sídel Obsah

4.3.7.3 V o d n í elek trárn y 114

4 .3 .7 .4 V ětrn é elek trárn y 116

4.3.8 Z atížen í elek trizačn í so u stav y 117

4.3.9 S íť rozvodu elek trick é en erg ie 118

4.3.10 G eo m etrick é u sp o řád án í 119

4.3.11 O ch ran n á p ásm a 119

4.3.12 U zly sítě 120

4.3.13 N ap o jen í k o n co v éh o sp o třeb itele 121

4.3.14 T rak čn í so u stav a 122

4.3.15 V eřejn é o sv ětlen í 122

5. TELEKOM UNIKACE 123

5.1 H istorie systém ů p ro p řen o s in fo rm ací 123

5.2 Platná legislativa a n o rm y 124

5.3 D efinice (dle zák. 127/2005 S b .) 124

5.4 T elekom unikace 124

5.5 O becná g eom etrie telek o m u n ik ačn ích sítí 125

5.6 M ístní úroveň 126

5.7 Vývoj telefonní sítě 127

5.8 M ateriál telek o m u n ik ačn í sítě 127

5.9 B ezdrátové sítě 129

5.9.1 Z ák lad n í ty p y rad io v ý ch sítí 130

5.9.2 T ech n o lo g ie telek o m u n ik ačn ích sítí 131

5.10 V ýstavba telek o m u n ik ačn ích sítí 134

5.11 R adiokom unikace 135

5.11.1 V ysílače 136

5.11.2 D igitální te lev izn í v y sílán í 136

5.11.3 R ozhlasové v y sílán í 137

5.11.4 Sítě p ro zv láštn í účely 138

5.12 O chranná pásm a 138

5.13 Zkratky použív an é v sítích p ro p řen o s in fo rm ací 139

6. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 140

6.1 H istorie 140

6.2 Legislativa 141

6.3 O dpady 142

6.4 O dpadové ho sp o d ářstv í 143

6.4.1 P ředcházení vzniku o d p ad ů - p rev en ce 143

6.4.2 O pěto v n é p o u žití 143

6.4.3 O dstranění o d p ad ů 144

6.5 Skladba odpadu 145

6.5.1 K om unální o d p ad (К О ) 145

6.5.2 N eb ezp ečn ý o d p ad (N O ) 145

6.6 N akládání s od p ad y 145

6.6.1 B ioodpad 148

6.6.2 S p alo v án í 149

6.6.3 S kládkování 150

6.7 C yklus en erg etick éh o v y u žív án í o d p ad ů 153

LITERATURA 154
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist