načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Taktické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení – Charles Phillips

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Taktické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení

Elektronická kniha: Taktické myšlení
Autor: Charles Phillips
Podnázev: 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení

Cvičení jsou rozdělena podle úrovně obtížnosti a časového limitu nutného k vyřešení úkolu. U každé otázky je malá nápověda (tip, jak na to). Příručka také obsahuje jednu ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  69
+
-
2,3
bo za nákup

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 96
Rozměr: 19 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: How to think: tactical thinking
Spolupracovali: přeložila Jana Bílková
Skupina třídění: Společenská zábava
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4511-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Cvičení jsou rozdělena podle úrovně obtížnosti a časového limitu nutného k vyřešení úkolu. U každé otázky je malá nápověda (tip, jak na to). Příručka také obsahuje jednu speciální úlohu-výzvu, která řeší poměrně reálný obchodní úkol (Veletrh). V závěru knihy se nacházejí vyřešené odpovědi. Cvičení jsou většinou numerická nebo jazyková, mají za úkol rozvíjet koncentraci, vizualiaci, logické myšlení, kreativitu, intuici, předvídání důsledků a taktické a strategické dovednosti. Příručka padesáti cvičení, rébusů, úkolů a hlavolamů, kterými lze procvičit taktické (ale i strategické a vizuální) myšlení.

Popis nakladatele

Kniha pro bystré čtenáře přináší 50 cvičení, rébusů a hlavolamů, kterými si procvičíte své taktické myšlení - budete myslet o jeden krok dopředu, nejdříve se zamyslíte a poté teprve budeme mluvit a naučíte se dívat na věci z nečekaných úhlů. Každý hlavolam má čas určený ke svému vyřešení, správné odpovědi jsou na konci knihy. Podívejte se i na další tituly z této edice, abyste mysleli jasněji, ostřeji a produktivněji. (50 cvičení pro rozvoj taktického myšlení)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Charles Phillips - další tituly autora:
 (e-book)
Logické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení Logické myšlení
 (e-book)
Vizuální myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení Vizuální myšlení
 
K elektronické knize "Taktické myšlení -- 50 cvičení, která změní způsob vašeho myšlení" doporučujeme také:
 (e-book)
Odvaha -- Jak ji získat a více si užívat života Odvaha
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

trénink myšlenítrénink myšlení

50 cvičení, která

změní způsob

vašeho myšlení

50

50 cvičení, která změní způsob

vašeho myšlení

charles phillips

budete

stále krok před ostatními

myslet dříve než mluvit

objevovat věci z nečekaných úhlů

Pro jasnější, bystřejší a produktivnější uvažování

pokud budete

takticky

myslet

ISBN 978-80-247-4511-4 Grada p ublishing, a.s.,

u p růhonu 22, 170 00 praha 7,

tel.: 234 264 511, 512,

fax: 234 264 400,

e-mail: obchod@grada.cz,

www.grada.cz

charles

phillips

50 cvičení,

která změní způsob vašeho myšlení

taktické

myšlení

taktické

myšlení

čtěte i další knihy z edice

trénink myšlení:


MYŠLE NÍ

TA KT IC KÉ

TRÉNINK

MYŠLE NÍ


MYŠLENÍ

TAKTICKÉ

cha rl es phil lip s

50

MY ŠLENÍ

cvičení

pro ro zv oj

TAKT ICK ÉHO


Pro A. E. TAKTICKÉ MYŠLENÍ 50 cvičení,které změní způsob vašeho myšlení Charles Phillips Tato kniha je přeloženaz anglického originálu „How to Think: Tactical Thinking“ vydaného nakladatelstvím Eddison Sadd EditionsLtd. Text and puzzlescopyright © Bibelot Limited 2009 English edition copyright © Eddison Sadd Editions2011 Czech edition © Grada Publishing, a.s., 2012 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 jako svou 4874. publikaci První vydání,Praha 2012 Přeložila: Jana Bílková Odpovědný redaktor: Zdenka Svěráková Sazba: Lucie Němcová Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Husova1881, HavlíčkůvBrod Počet stran: 96 Publikace z nakladatelství Grada Publishing, a.s. si můžetezakoupit u svého knihkupce nebo objednatv Zákaznickém servisu nakladatelství Grada Publishing, a.s., U Průhonu22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 511, fax: 234 264 400, e-mail:obchod@grada.cz, www.grada.cz. Na Slovenskuobjednávejte knihy na adrese: Zásielková služba Grada Slovakia, spol. s r. o., Moskovská29, 811 08 Bratislava, Slovensko, tel.: 02/55645 189, fax: 02/55645 289, e-mail: grada@grada.sk Pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohlednětéto knihy, napište, prosím, na adresuredakce: koedice@grada.cz. ISBN 978-80-247-4511-4 (tištěná verze) ISBN 978-80-247-8212-6 (elektronická verze ve formátuPDF) ISBN 978-80-247-8213-3 (elektronická verze ve formátuEPUB) ISBN 978-80-247-8214-0 (elektronická verze ve formátuMOBI)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Vš ec hnapráva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

knihy nesmí být reprodukována a šířena v pa pírové, elektronické či

jiné po doběbez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití té toknihy bude trestně stíháno .

OBSAH

ÚVOD Ja k mys le t takticky 6

SNADNÁ CVIČENÍ Ro zehřívací 11

ST ŘE DNĚ TĚŽKÁ CVIČENÍTréninková 29

TĚŽ KÁ CVIČENÍNáročná 49

SKU TEČN Á VÝ ZVA 67

ŘEŠ EN Í 73

Literat ura 93

Poznámky 94

O autorovi 96 Ú V O D

6

Jak my slet tak tic ky

Jak do sahují ve do uc í pracovníci v průmyslu úspěchu – často

navzdory velmi rozdílným podmínk ám?A jak dokážou nejvyšší pol i

ti čt í předst av it elé zacházet s ka mpaněmi, které zachytí momentál ní

at mosfér u a po škozu jí oponen ty?

Odpo věďje , žejsou dobří v tak tic ké m myšlení. Jsou si vědomi sv ých

možnost í a zo dpovědnosti. Přestože pracují pod velkým tl akem

a ře ší každod enn í pr ob lémy,stále mají na zřeteli své cí le – a mohou

tak využít příležit osti,když se na sk yt ne. Jejichmyšlení je jas né

a lo gické, jej ichreakce jsou přiměřené.

JAK MY SLET TAKTICKY

Tato kniha vá mposkytne vedení a dod á náměty k proc vi čová ní,

ab ys te senauči li mysletta ktic kya stra tegicky – stejně ja kovy so ce

ús pěšní lid é. Cíleně vyvinuté hl avolamy sp oluse speciálním úko -

lem, vý zv ou, mají za cíl zd ok onalit va ši koncentraci, podpořit log ic -

ké uvažován í, rozvíjet vizual izaci a zvýšit kreativitu, čí mžzískáte

př ed po klady pro taktické myšlení. Mnohé z úkolů vyžadují udrže t

v po zorn ostivíce bud oucích možností – stejně jako hra šachy –

a zv áži t důsl ed kyko nk rétníc h ak cí . Byly vybrány proto, aby roz víj e

ly spe cif ick é schopnosti, které potřebujete pro taktické myšlení.

LES A STROMY

Ta ktické myšlení vám umožňuje, abys te by li připraveni,a abys te byli

pořád jednou nohou na předpřed vašimi oponenty a vašimi problé -

my. Chcete-li toho dosáhnout, musíte seponořit do aktuálního pro -

blé mua souč asně sledovat to, co př ijdevzápětí, ale hlavně musíte

zároveň uvažovat, jak to všeza padá do vašich dlouhodobých plánů.

Ste jněja kose zaměřu jetenaúkoly,musítese současněorientovatna

cí le. Při řešeníúk ol ů musítebýt ostraž ití,alesoučasněje tř ebazamě -

řit se ví c dopředu a mí t na zřetelisvé cí le.Je třebanaplánovat si čas,

ef ektivněvyužívat zd rojea ujis tit se,že pr acujeteco nejefektivněji.

Pr vnímkl íčový m kro kemje získat patřičnýrozhled. Pokud se za sek

ne teu akt uál ního problému, nemůžete získat př eh led.O co vám hl avnějde? Prověřt e si , jestli to, co děláte, je skutečněuž it ečné v rá mcidlo uho dobýchcíl ů. Jin ýmislovy, musíte umětvidět les, ale musít e takéumět vidět st romy. TAKTICKY NEBOSTRAT EGI CK Y? Literatura týkající se obc hodování nebo managementu rozlišuje operační, takti ckéa stra tegické myšlení. Operačnímyšlení pokrývá každo denní či nn osti,práci v kan celáři neb o v ob ch od ě. Taktické myšlení se zaměřuje nastřednědobé ob dobí, řekněme na šest až dvanáct měsíců, a strat egické myšlení je dlouhodobé. V této ter mi - nologii je takti ckémyšlení pod řazenostrategické mu. Manažer urču - je str ategii a po to m vybere ta ktiku, aby byl a strategie účinná. Pr o našeúč elypo třebujememít na zřeteli jaktaktické , taki strategické přístupy. Obojí je kl íčové,pokud chc etein teligentně čelit vý zváma efek ti vněřešit problé my. PREZ EN TAC E A KREATIVIT A Taktický přístup vyžaduje do brouprezentaci. Musítevědět, co máte říct a jak to mát e říct.Vyžad ujeto ja snoulogiku a dobré argumen - tační do ve dn osti . A někdy ta képotřebujete sc hopnost vidět nečeka - ný po hyb,„m ysletmi morá mec“. NEUS PĚCH EJT E TO ! Nezapomeňte však, že ta ktická reakce je realistická.Abyste mysleli takticky, musíte mít na zřeteli své cíl e a pl ánovat,co řeknete a co ud ěl át e. Musít e sesami učit a neusp ěchat to.Než začnete mluvit, přemýšlejt e. MY SLETENA ŠŤA STNĚJ ŠÍ BUD OUC NOST Taktické myšlen í můžezpočátk u vypad atjako něco, co normálně dě lá te v práci– řešení problémů, určování cí lů a plánování. Myšlení však po tře bu je te v každé ob lastiva šehoživota. Když myslíte taktic - ky , př ipravuje te si nejlep ší cestuk dosažen í cí lů,které máte na mysli. Taktick é dovednosti,které rozvíjí tatokn iha,potřebujete pro vy tv ář eníplánů a k vytvá ření strategií, jak dosáhnout lepší bu doucnosti . Ta k po jďtena to. Obra ťtestránku, soustřeďte se a učte se myslet takticky...

Ú

V

O

D

7


8

CV IČ ENÍ V TÉTO KN IZE

V tét o kn izena jdete tři úrovně úkolů – u každ é je stanoven

ča so vý li mit , dokd y bysteměli úkol zvládnout. Tyto limity na vás

bu dou vyv íj et mírný tlak – neboť často nám to myslí lépe, kdyžsi

stanovuje me cíle, ja ko nap řík ladčaso véhranice. Netrapte se ale

těmito limity – jsouto jenom odhady. Pokud tedy zjistíte, že potře

bu jet e víc časune ž je„ideál“, zůstaňte v klidu . Vyberte si úko ly

označené jako „časově ná ročné úk oly“.Abyste je zvládli, budete

téměř urč it ě po tře bo vattrochu víc času – ne proto, že by by ly těž ší,

al e pr ot ožejej ichvyřeš enívyžad ujeví c práce.

Někte ré úkoly majídá l v knize podob nouverzi, ab ystesi je je št ě ví c

pr ocv ič ili . Po ku d máte pocit,že bystepot řeb ovalipomoc, u kaž dé ho

hlavolamu naj de teTI P, kterývá mporadí, JAK NA TO, a na konci

kni hynajdet e prostor na poznámky. Ja k budete postupova t v knize,

do spějete ke speciální muúkolu, na kterémuplatníte a procv ičít e si

no vězísk anédovednosti ta ktic kého myšlení. Během navrhovaného

ča so véh o li mit u 10–15minut máte možnost zvážit a pro mysl et

řa dupr oblémů, uspořádat dostupné zdroj a reagovat, ud ělejt e si

tře ba několi k poznámek a během stanoveného času zkuste rozpra -

covat sv é ná pady.

Zj is tít e, žejak se postupně rozvíjejí vaše nové dovednosti, budete

lé peumět při způsobovat své pl ánytl akuokolností, takže dosáhne -

te sv ýchcílů a doká žete sobě i druhý m, že umíte myslet taktick y.

Takže – zaostře te zrak a pu sťte se do toho!

SNADNÉ = ROZEHŘÍVACÍ 1–3 MINUTY

ÚRO VN Ě OBTÍŽNOSTI ČAS OVÝ LI MI T

ST ŘEDNĚ TĚ ŽKÉ= TRÉNIN KOVÉ 4–6 MINUT

VÝZVA 10 –15MI NUT

TĚ ŽKÉ= OBTÍŽNĚJ ŠÍ 7–8 MINUT

ČASOVĚ NÁROČNÉ 8+ MI NUT

Ú V O D

9

Za pam at ujtesi

Postupu jtekrok za kr okem

Mějte stá lena zřet el i cíl e

Zů staňte soustředění

a budete mysletTAKTICKY

50

MYŠ LENÍ

cvič en í

pr o ro zvoj

TAKTI CKÉHO 10

11

Hl avolamy a úk oly v této prv ní části kn ihyjsou

určeny pro „zahřívací fázi“vašeho taktického

myšlení . Js ouvymyšleny tak, aby rozvíjely vaši

ko nc entra ci , a ab ystesi procvičil i vizualizaci

a spojová ní částí do souvislostí. Tato čá st za hrnuje

cvičení , kte rá vyžadují předvídání dů sl edků– a ty se

ho dí proja ké kolimyšlení, neboť skutečně aktivi zují

va šemozkové buňky.

SNADNÁ

MYŠLE NÍ

cvi če nípro ro zvoj

TAKTICKÉ HO

SYM BOL Y

Šimon, který rá d vy mýšlí hry,vytvořil na svém počítači tento jed

noduchý hla volamze symbolů. Monitor ukazuje mřížku s maticí

sy mbolů a čísl a součtů jednotlivých částí – viz obrázek dole.

Každý symbol za stupuje určité čí slo.Ab ystedosáhli správného

so uč tu nakonci ka žd é řad y a každého sloupce, musíte zjistit hod -

not u kru hu,kří že , pětiúhelníku, čtverce a hvězdičk y. Šimon dá

tento hla volam nejprve své ka marádce Pavle. Můžete jí pomoci

s řeš ením?

12

= 21 = 16 = 17 = 18 = 22

= 19

= 18

= 24

= 16

= 17

1– 2

minuty

C V I Č E N Í 1 Z A H Ř Í V A C Í

Zkuste za čít třetířadou směrem dolů nebo

sloupc em úplně vpravo a zjistěte hodnotu

hv ězdičky.

TIP

ja k

na to


ZMRZL INO VÝ HL AVOLAM

Jan , majitel kavárny, vymyslel „narozeninový speciál“, který spo -

čívá v tom, že ka ždýkopeček zmrzliny je označenčokoládovým

pís menem, která dohromady tvoří jméno osoby oslavující naroze -

niny. Potom, na oslavě na rozeninučitele matematiky Zd eňka,

vytvořil nás ledu jícíhlavolam.

Pís mena mají hodnotu 1–26 podle jejich pozice v ab ec edě. Mů

že tepomoci učiteli matematiky rozluštit tajemný kód a od ha lit

ch ybějíc í písmeno v poslední m dezertu? Do abecedy nezařazujte

pís meno CH a písmena s diakritikou.

13

TL

UQ

L

OK

IH

E

XJ

NK

Q

BE

PC

?

1– 2

minuty

Jakmile změníte písmenana čísla, zjistěte, jak

dostan ete číslouprostřed. Ja kýje nap říklad

vztah mezi prostředním čí slema ostatními

čt yř miv první m dezertu?

TIP

jak

na to

C

V

I

Č

E

N

Í

2

Z

A

H

Ř

Í

V

A

C

Í


ČÍSEL NÝ HLAV OL AM

Arnošt zařadí tento čís elnýhlavolam do detektivního románu,

kter ý sá mpíše. Hrdina románu Artur je profesor mate matiky,

kter ý se stalsoukromým detektivem. Artur najde několik mož -

ných řeše ní a správné od povědi mánapsat do mř ížky.Můžete mu

pomoci? Jsou to vždy celá čísla, ka ždéje jiné a dvě čísla byla

umístěna, je štěne ž jsteza čalihlavolam řešit.

14

časově

náročné

C

V

I

Č

E

N

Í

3

Z

A

H

Ř

Í

V

A

C

Í

TIP

jak

na to

Možná vám pomůže, kdyžsi na kreslíte

schéma vztahů mezi čísly v tomto typu

hlavolamu.

7

12

1. A1bu ď C2plu s C3, neb o C2

minus C3

2. A2 je A1 plus D2

3. A3 je C3dě len o B2

4. A4buď A3 pl usB3, nebo B2

pl usB3

5. B1bu ď A2plus C1, neb o A2

minus C1

6. B2 je jedn a třetina C3

7. B3 je C3plu s D4

8. B4 je buďA4 minus A3, nebo

A4 minus D4

9. C1je jedna třetina A4

10. C2 je B4 plus C1

11. C3 je buď 11, nebo 12

12. C4 je A1 děl en o A3

13. D1 je B2 plus C3

14. D2 je buď C4 plus D3, nebo

C4 minus D3

15. D3 je jedna třetina C1

16. D4 je A3 krát D1


15

DĚDEČKOVY LODĚ

Dědeček Václav, bývalý učitel dějepisu, vymyslel vlastní verzi

známé hry Lodě, která se hraje s pomocí tužky a papíru. V této hře

ukazují čísla na boku a dole pod mřížkou obsazená políčka nebo

skupiny obsazených políček v každé řadě nebo sloupci. Dává

tento hlavolam svým dvěma vnukům, Viktorovi a Vincencovi,

a říká jim: „Doplňte mřížku tak, aby obsahovala tři křižníky, tři

parníky a tři bóje – ale musíte si ověřit, že čísla dávají smysl.“

1–2

minuty

Když se podíváte na sloupec úplně vlevo a na

horní řadu, můžete říct, že v políčku vlevo

nahoře se musí nacházet bóje.

1

1

1

3

3

1

4

1

2

2

1

2

1

51

4

2

1

1

2

1

1

1

TIP

jak

na to

KŘIŽNÍK

PARNÍK

BÓJE

CVIČENÍ

4

Z A H Ř Í V A C Í

+


C V I Č E N Í 5 Z A H Ř Í V A C Í

16

MATE MATIC KÉ TR IČ KO

Kre ativníuč itelpan Zlatuška vede po škole matematický klub.

Navrhne čí se ln oumřížku na sp ec iální trička pro členy klubu.

Pot omse na posle dníchvíli rozhodne zrušit ně jakáčí slatak, ab y

v žá dnéřa děne bov žádn ém sloupci nebyla čísla dvakrát.

Za volása zeči Romanovi a ří ká mu: „Začerni prosím ně kterápolíč -

ka tak, ab y v žádné řad ě nebosloupci nebylo číslo dvakrát.

Důl ežitéjsou však sp oje:černá polí čkase nes mějí dotýkatpodél

rovné čá ry ani horizontálně, ani vertikálně(ale mohou se dotýkat

rohem) a os tatní(n ezačerněná) polí čkamusí být spojenahorizon -

tál ně a/nebo ve rtikálně.“ Můžete Romanovi pomoci?

1– 2

minuty

Horní řá dekvypadá dost jednoduše –

tam byste mohli za čít.

TIP

ja k

na to


17

ČÍSE LNÁ KŘ ÍŽOV KA

V této ge niáln í čís elnékří žovceob sahujekaždá řada a každ ý

sloupec tatáž čísl a a matematické symboly, ale pokaždé jsou

jin ak se řa ze ny. Dokážete přijí t na správné seřazení, abyste dosta -

li uvedené součty – ja k horizontálně, tak i vertikálně ?

Než začnete zk oušet doplň ovatdo mř ížky

ně jak á čí sl a, zapiš te si, ja kýmzp ůsobemlze

kombin ovat 4, 2, 6 a 1 s použití m x, –, +,

ab ys te dostali uvedené součty čísel.

4

=

12

x

2

=

4

6

=

6

+

1

=

14

=

=

=

=

3

26

30

10

TIP

jak

na to

1– 2

minuty

C

V

I

Č

E

N

Í

6

Z

A

H

Ř

Í

V

A

C

Í


C V I Č E N Í 7 Z A H Ř Í V A C Í

MÍČ E

Čt yři míče, dva bí lé a dvačerné, mají nahoře natištěná čísla, jak

je vyobra zeno dole. Řa damí čůje přeházená. Můžete zjistit

posloupn ostmí čů, kterádodržuje následující pravidla:

1. Lichá čí slajsou vedle sebe.

2. Stejn ě ta k jsouvedle seb e bí lé míče.

3. Číslo úpl něnalevo je dvojnásobkem čí slanásledujícího po

něm.

18

1– 2

minuty

Můžete za čít u pravidla čí slo3?TIP

ja k

na to


19

ČÍSE LN Á MŘÍŽKA

St ud en ti fyziky Petr a Pa vel se přihlásili na brigádu jako pracov -

ní ci os trahy kon trolující vstupenky. Jednoho dn e práceub íh ala

hodně pomalu a Petr vymyslel čí selnýhlavolam, který využil

za dnístr anuústř ižků.Řekl Pavlovi: „Umísti osm ústřižků do mříž -

ky ta k, ab y sepřil éh ají cí čí slashodovala. Ús třižkylze otáčet, ale

ne lzeje pře vrátit.“ Můžete Pavlovi pomoci dop lnitmřížku?

1– 2

minuty

41

43

41

31

13

41

12

12

31

34

41

41

42

11

22

32

24

34

Zkuste za čít levoudolní částí.

TIP

jak

na to

C

V

I

Č

E

N

Í

8

Z

A

H

Ř

Í

V

A

C

Í
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist