načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí 12 - Přemysl Janíček

Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí 12
-6%
sleva

Kniha: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí 12
Autor:

Kromě základních údajů o jednotlivých druzích téměř sta druhů dřevin je těžiště publikace v klíčích k určení semen a plodů, listů, pupenů, kůry, borky a dřeva. Součástí je ... (celý popis)
Titul je skladem 1ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  1 480 Kč 1 391
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
46,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CERM
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 28.05.2008
Počet stran: 226
Úprava: 682, 33, 20 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7204-555-6
EAN: 9788072045556
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kromě základních údajů o jednotlivých druzích téměř sta druhů dřevin je těžiště publikace v klíčích k určení semen a plodů, listů, pupenů, kůry, borky a dřeva. Součástí je také rejstřík českých a latinských názvů a seznam literatury. Kniha je určena nejen lesníkům, myslivcům, ochráncům přírody, ale také učitelům, studentům a všem zájemcům o přírodu a krajinu. (hledání souvislostí. Učební texty I)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Přemysl Janíček - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B S A H

I. d í l

1 S Y S T É M O V Á M E T O D O L O G I E..................................................................................................................................................7

1.1 T e o r ie s y s té m ů a s y s té m o v á m e to d o lo g ie...............................................................................................................................7

1.2 D is k u s e к p o jm ů m s y s té m a s o u s ta v a......................................................................................................................................9

1.2.1 V y m e z e n í p o jm ů systé m a s o u s ta v a.......................................................................................................................................9

1.2.2 T y p y so u sta v a je j i c h č le n č n í...................................................................................................................................................11

1.3 S y s té m o v ý p ř í s t u p..........................................................................................................................................................................12

1.3.1 V y m e z e n í s y s té m o v é h o p řís tu p u a je h o a t r ib u t ů..............................................................................................................12

1.3.2 S y s té m o v ý p řís tu p v c it a c í c h...................................................................................................................................................16

1.4 S y s té m o v é m y š le n í..........................................................................................................................................................................17

1.4.1 V y m e z e n í s y s té m o v é h o m y š le n í.............................................................................................................................................17

1.4.2 S y s té m o v é m y š le n í v c it a c í c h.................................................................................................................................................18

1.5 S y s té m p o d s ta tn ý c h v e lič in n a o b j e k t u................................................................................................................................19

1.5.1 P o je d n á n í o v e lič in á c h...............................................................................................................................................................19

1.5.1.1 Vymezení pojmu „veličin a"............................................................................................................................................................19

1.5.1.2 Členční veličin podle různých kritérií..............................................................................................................................................19

1.5.2 V y tv á ř e n í systé m u p o d s ta tn ý c h v e l i č i n...............................................................................................................................21

1.5.3 S y s té m o v ý p řís tu p к systé m u p o d s ta tn ý c h v e lič in...........................................................................................................22

1.5.4 Ilu s tr a tiv n í p řík la d v y tv á ře n í systé m ů p o d s ta tn ý c h v e l ič in...........................................................................................2 4

1.5.5 C h y b y v m o d e lo v á n í sp o je n é s v y tv á ře n ím s y s té m u p o d s ta tn ý c h v e l i č i n..............................................................2 6

1.6 P o je d n á n í o d a lš íc h p o d s ta tn ý c h p o jm e c h v t e o r i i s y s t é m ů........................................................................................27

1.6.1 P o jm y p rv e k , va zb a a in te r a k c e.............................................................................................................................................27

1.6.2 P o jm y s o u v is e jíc í s p ro c e s y na o b je k te c h (s o u s ta v á c h ).................................................................................................29

1.6.2.1 Vymezení základních pojm ů...........................................................................................................................................................29

1.6.2.2 Poznámky к členění některých základních entit..............................................................................................................................30

1.7 S y s té m o v é p o je t í p r o b lé m o v ý c h s it u a c í a p r o b l é m ů.......................................................................................................32

1.7.1 V y m e z e n í p o jm ů „ p r o b lé m o v á s itu a c e " a „ p r o b lé m “ .....................................................................................................32

1.7.1.1 Členění „světů" problémů podle K. R. Poppera...............................................................................................................................32

1.7.1.2 Vymezení pojmu „problém"............................................................................................................................................................33

1.7.1.3 Vymezení pojmu „úkol" a „úloha"..................................................................................................................................................34

1.7.1.4 Členění problémů podle různých krité rií.........................................................................................................................................35

1.7.1.5 Vymezení pojmu „proces řešení problému" a jeho hierarchické úrovně..........................................................................................35

1.7.1.6 Vymezení pojmu „proces řešení problémové situace".....................................................................................................................36

1.7.2 K o m p le x n í a n a lý z a p ro b lé m o v é s itu a c e a p r o b lé m u......................................................................................................37

1.7.2.1 Analýza problémové situace............................................................................................................................................................37

1.7.2.2 Formulace problému........................................................................................................................................................................37

1.7.2.3 Formulace cílů při řešení problému.................................................................................................................................................37

1.7.2.4 Soubor podmínek pro realizaci procesu řešení problému - nadřazené restrikce..............................................................................38

1.7.2.5 Analýza možností využití informačních zdrojů...............................................................................................................................39

1.7.2.6 Analýza stupně ostrosti problému....................................................................................................................................................39

1.7.2.7 Vymezení hranic problému..............................................................................................................................................................39

1.7.2.8 Analýza stupně naléhavosti řešení problému...................................................................................................................................40

1.7.2.9 Analýza možností kooperací............................................................................................................................................................40

1.7.2.10 Analýza možností ověření správnosti výsledků řešení problému.....................................................................................................40

1.7.3 R o z p o ry v ře še n í p r o b lé m ů......................................................................................................................................................40

1.7.4 P ře k á ž k y a b a rié ry v ře š e n í p ro b lé m ů..................................................................................................................................41

1.7.4.1 Překážky a bariéry v činnostech řešitele problému..........................................................................................................................41

1.7.4.2 Překážky a bariéry v informační databázi........................................................................................................................................42

1.7.4.3 Překážky a bariéry v experimentu...................................................................................................................................................42

1.7.4.4 Překážky a bariéry ve výpočtovém modelování...............................................................................................................................42

1.7.4.5 Překážky v důsledku nadřazených restrikcí.....................................................................................................................................42

1.7.4.6 Propojenost mezi bariérami v experimentu a ve výpočtovém modelování......................................................................................42

1.7.4.7 Ilustrace bariér při řešení problémů inženýrské mechaniky a biomechaniky...................................................................................43

1.7.4.8 Bariéry z pohledu dalších atributů systémového přístupu................................................................................................................44

1.7.5 S y s té m o v ý p o s tu p p ř i ře š e n í p r o b lé m ů................................................................................................................................45

1.7.5.1 Zobecněný systémový postup při řešení poznávacích problémů......................................................................................................45

1.7.5.2 Systémový postup při řešení problémů v technických soustavách...................................................................................................45

1.7.5.3 Systémový postup při řešení problémů ve společenských soustavách.............................................................................................46

1.7.5.4 Problémy v socio-technických soustavách.......................................................................................................................................48

1.7.5.5 Problémy technicko-organizační....................................................................................................................................................48

1.8 S y s té m o v é p o je t í s y s té m o v ý c h m e t o d...................................................................................................................................49

1.8.1 S y s té m o v á a n a lý z a a s y n té z a..................................................................................................................................................4 9

1.8.1.1 Vymezení a charakteristiky systémové analýzy a syntézy...............................................................................................................49

1.8.1.2 Úlohy o strukturách soustav (strukturní úlohy systémové analýzy a syntézy).................................................................................50

1.8.1.3 Úlohy o vlastnostech a chování soustav...........................................................................................................................................51

1.8.1.4 Syntéza soustav a systémů...............................................................................................................................................................52

1.8.2 M o d e lo v á n í...................................................................................................................................................................................52

1.8.3 M e to d y lo g ic k é............................................................................................................................................................................53

1.8.4 M e to d y s ta tis tic k é.......................................................................................................................................................................53


2 S Y S T É M O V É P O J E T Í „ S V Ě T A T E C H N IK Y “ ........................................................................................................55

2.1 „ S v ě t t e c h n ik y “ j a k o s o u č á s t „ Z e m ě l i d í “ ............................................................................... .......................................55

2 .2 K o m p le x n í p o je d n á n í o „ S v ě tě t e c h n ik y “ ............................................................................... .......................................57

2.2.1 S vět te c h n ik y v c it a c í c h................................................................................................................ .......................................57

2 .2 .2 S vět te c h n ik y ja k o s tru k tu ro v a n ý o b je k t................................................................................. .......................................58

2.2.2.1 Technická praxe................................................................................................................................. .......................................59

2.2.2.2 Technická včda................................................................................................................................... .......................................62

2.2.2.3 Technické školství............................................................................................................................. .......................................63

2.2.2.4 Technická politika................. .......................................63

2.2.2.5 Technická sociologie......................................................................................................................... .......................................63

2.2.2.6 Filozofie techniky............................................................................................................................... .......................................64

22.2.1 Zdroje kritické sebereflexe techniky................................................................................................... .......................................66

2.2.2.S Globální odezvy na kritickou sebereflexi védy a techniky.................................................................. .......................................68

2 .2 .3 O k o lí svě ta t e c h n ik y...................................................................................................................... .......................................69

2 .2 .4 Č asové a p říč in n é o rie n ta c e světa te c h n ik y............................................................................ .......................................70

2 .3 K o m p le x n í p o je d n á n í o te c h n ic k ý c h o b je k t e c h...........................................................................................................71

2.3.1 V la s tn o s ti te c h n ic k é h o o b je k tu..........................................................................................................................................71

2 .3 .2 S p e c ific k é c h a ra k te ris tik y te c h n ic k ý c h o b je k tů .... .......................................72

2 .3 .3 P o je d n á n í o s tro jíre n s k ý c h te c h n ic k ý c h o b je k te c h.....................................................................................................73

2.3.3.1 Kritéria pro členění strojírenských výrobků........................................................................................ .......................................73

2.3.3.2 Technický život technického objektu................................................................................................. .......................................73

2 .3 .4 T y p y p ro b lé m ů v te c h n ic k é p r a x i............................................................................................. .......................................74

2.3.4.1 Konstruktivní problém........................................................................................................................ .......................................74

2.3.4.2 Poznávací problém.............................................................................................................................

2.3.4.3 Rekonstruktivní problém.................................................................................................................... 76

2.3.4.4 Havarijní problém.............................................................................................................................. .......................................76

2.3.4.5 Likvidační problém............................................................................................................................ .......................................76

2.3.4.6 Problém přípustnosti odchylek........................................................................................................... .......................................76

2 .3 .5 P řís tu p y к ře še n í te c h n ic k ý c h p ro b lé m ů - te c h n ic k é č in n o s ti.......................................... .......................................77

2 .3 .6 P ostu p p ř i ře še n í sp o le če n ské z a k á z k y...........................................................................................................................80

2.3.6. і Technická praxe................................................................................................................................. .......................................80

2.3.6.2 Lékařská praxe.................................................................................................................................. .......................................81

2 .4 S y s té m o v é p o je tí b io t e c h n ic k ý c h i n t e r d i s c ip l in á r n í c h o b o r ů........................................ .....................................82

2.4.1 P rv n í s k u p in a B IO -1 N G o b o rů — o d p ř ír o d y к te c h n ic e..................................................... .......................................82

2 .4 .2 D ru h á s k u p in a B I O - I N G o b o rů - o d te c h n ik y к p říro d ě...........................................................................................83

2 .4 .3 T ř e t í s k u p in a B I O - I N G o b o rů - к p o d s ta tě in ž e n ý r s tv í..................................................... .......................................85

2 .4 .4 S tru k tu ra současné b io m e c h a n ik y............................................................................................. .......................................86

2.5 O k o n s ilie n c i ve v z ta h u к in ž e n ý r s tv í....................................................................................... .....................................89

2.5.1 Ú v o d n í ú v a h y o k o n s ilie n c i a j e jí m č le n ě n í........................................................................... .......................................89

2.5.1.1 Konsilience v citacích......................................................................................................................... 89

2.5.1.2 Členční konsilience............................................................................................................................ .......................................90

2.5.1.3 Diskuse к problematice vztahu mezi různými úrovněmi struktur....................................................... .......................................90

2.5.1.4 Diskuse к problematice sjednocování teorií a zákonů v různých oborech.......................................... .......................................91

2 .5 .2 S y s té m o v ý p řís tu p ke k o n s ili e n c i............................................................................................. .......................................91

2 .5 .3 In ž e n ý rs k ý p o h le d n a k o n s ilie n c i.... .......................................93

2 .5 .4 K o n s ilie n c e ve rsu s b io m e c h a n ik a a b io m a te riá lo v é in ž e n ý r s tv í..................................... .......................................94

2 .5 .5 K o n s ilie n c e versus věda, te c h n ik a a v z d ě lá v a c í p r o c e s..................................................... .......................................95

2 .6 T e c h n ic k é z n a le c tv í........................................................................................................................... .....................................96

2.6.1 Z á k la d n í ú v a h y o te c h n ic k é m z n a le c tv í.................................................................................. .......................................96

2.6.1.1 Vymezení technického znalectví........................................................................................................ .......................................96

2.6.1.2 Členění technického znalectví............................................................................................................ .......................................96

2 .6 .2 T e c h n ic k é z n a le c tv í ja k o s tru k tu ro v a n ý o b je k t.................................................................... .......................................97

2.6.2.1 Struktura technického znalectví......................................................................................................... .......................................97

2.6.2.2 Tok informací ve znalecké činnosti................................................................................................... .......................................98

2.6.2.3 Technický znalecký objekt...............................................................................................................

2.6.2.4 Znalecké problémy............................................................................................................................ 99

2.6.2.5 Znalecká činnost................................................................................................................................. .....................................101

2.6.2.6 Znalecký posudek.............................................................................................................................. .....................................102

2.6.2.7 Znalec - jmenování a zánik funkce.................................................................................................... .....................................105

2 .6 .3 Z á k la d n í z n a lo s ti, s c h o p n o s ti a v la s tn o s ti a z n a lc e...................................................................................................106

2.6.3.1 Znalosti odborné a oborové................................................................................................................ .....................................106

2.6.3.2 Znalosti metodologické......................................................................................................................

2.6.3.3 Schopnosti systémové......................................................................................................................... .....................................108

2.6.3.4 Schopnosti tvůrčí................................................................................................................................ .....................................109

2.6.3.5 Vlastnosti morální.............................................................................................................................. .....................................110

2 .6 .4 E tik a z n a lc e....................................................................................................................................... ....................................110

2.6.4.1 Prvky struktury etiky znalce.............................................................................................................. .....................................i 10

2.6.4.2 Obecné normy etiky znalce................................................................................................................ .....................................110

2.6.4.3 Etika osobnostní.................................................................................................................................

2.6.4.4 Etika profesní..................................................................................................................................... .....................................I l l

2.6.4.5 Etika v odborných a vědeckých činnostech........................................................................................ .....................................112


2.Ó.4.6

2.Í.4.7

2.6.4.5

2.64.9

2.6.5

2.6.5.1

2.6.5.2

2.6.6

2.6.6.1

2.6.Ć.2

2.6.6.3

2.6 .7

2.6.7.1

2.6.7.2

2.7

2 .7.1

2 .7 .2

2.7.2.1

2.12.2

2 .7 .3

2 .7 .4

2.7.4.1

2.7.4.2

2.7.4.3

2.7.4.4

2.7.4.3

2 . 7 .5

2.7.5.1

2.1.52

2.7.5.3

2.7.5.4

2.8

2.8 .1

2.8.1.1

2 .8 . 1 .2

2.8.1.3

2.8.1.4

2.8 .2

2.8.2.1

2.8.2 .2

2.8.2.3

2.8.3

2 .8 .4

2.8.4.1

2.5.4.2

2.8.4.3

2.8.5

2.9

2.9.1

2 .9 .2

2.9.2.1

2.9.2.2

2.9.2.3

2 .9 .3

2.9.3.1

2.9.3.2

2 .9 .4

2 .9 .5

2 .9 .6

2.9.6.1

2.9.6.2

2.9.6.3

2 .9 .7

2.9.7.1

2.9.12

2.9.7.3

2 .9 .8

2 .9 .9

2 .9 .1 0

2.9.11

Etika projevu znalce.....................................................................................................................................................................112

Etika právní..................................................................................................................................................................................113

Poznámka - znalec jako součást soudního řízení..........................................................................................................................113

Úvahy nad Etickým kodexem znalce............................................................................................................................................114

E m p ir ic k é č in n o s ti v te c h n ic k é m z n a le c tv í a v k r im in a lis t ic e..................................................................................115

Členční empirických činností v technickém znalectví................................................................................................................115

Experiment v kriminalistice..........................................................................................................................................................116

R o z d íln o s ti m e z i te c h n ic k ý m z n a lc e m a j i n ý m i p ro fe s e m i........................................................................................117

Technický znalec versus projektant (konstruktér).........................................................................................................................117

Technický znalec versus soudní lékař...........................................................................................................................................117

Technické znalectví versus kriminalistika...................................................................................................................................117

N e d o s ta tk y a c h y b y ve z n a le c k é m p o s u d k u a v p ro c e s u z n a le c k é č in n o s ti.........................................................118

Nedostatky ve znaleckém posudku...............................................................................................................................................118

Nedostatky v procesu znalecké činnosti.......................................................................................................................................118

E t ic k é a s p e k ty n e je n v o b la s ti t e c h n ik y.............................................................................................................................119

K r á tk ý p r o lo g.............................................................................................................................................................................119

M ra v n o s t, p o v in n o s t a o d p o v ě d n o s t v s y s té m o v é m p o je tí.........................................................................................120

Vymezení základních pojmů etiky................................................................................................................................................120

Mravnost jako strukturovaný objekt.............................................................................................................................................120

E tik a ja k o d y n a m ic k á k a te g o r ie..........................................................................................................................................122

P o k ro k ja k o u rč u jíc í fe n o m é n „ p o v in n o s ti к o d p o v ě d n o s ti“ ....................................................................................124

Systémové pojetí pokroku............................................................................................................................................................124

Technika a pokrok........................................................................................................................................................................125

Přírodní védy a pokrok.................................................................................................................................................................126

Etika a pokrok..............................................................................................................................................................................127

Odpovědnost za stav objektů a subjektů v budoucnosti................................................................................................................128

Ú v a h y o o d p o v ě d n o s ti...........................................................................................................................................................129

Úvahy o povinnosti a odpovědnosti..............................................................................................................................................129

Struktura odpovědnosti.................................................................................................................................................................130

Struktura hodnocení......................................................................................................................................................................132

Struktura rozhodování..................................................................................................................................................................134

K o m p le x n ě o p o s u z o v á n í t e c h n ik y......................................................................................................................................135

V ý v o j p o s u z o v á n í te c h n ik y...................................................................................................................................................135

Etapa technologického optimizmu................................................................................................................................................135

Etapa technologického racionalizmu............................................................................................................................................135

Etapa racionálního posuzování techniky.......................................................................................................................................'36

Etapa systémového posuzování techniky......................................................................................................................................138

V ý v o j h o d n o to v ý c h s tru k tu r p ř i p o s u z o v á n í t e c h n ik y................................................................................................138

Epocha předindustriální................................................................................................................................................................138

Epocha industrializace..................................................................................................................................................................139

Epocha přiměřené industrializace a přiměřeného pokroku...........................................................................................................139

S y s té m o v é h o d n o c e n í a p o s u z o v á n í te c h n ik y.................................................................................................................140

S y s té m o v é p o s u z o v á n í in te r a k c í te c h n ik y se s v ý m o k o lí m .......................................................................................142

I. skupina interakcí.......................................................................................................................................................................142

II. skupina interakcí......................................................................................................................................................................143

Ш. skupina interakcí.....................................................................................................................................................................144

S ta rt te c h n ic k ý c h p ro je k tů v s y s té m o v é m p o je tí...........................................................................................................145

S y s té m o v é p o je t í te c h n ic k é h o v z d ě lá v á n í.........................................................................................................................147

V ý z n a m v z d ě lá n í.....................................................................................................................................................................147

H le d is k a n á v rh u ko n c e p c e pro ce su v z d ě lá v á n í..............................................................................................................147

Účastníci procesu vzdělávání........................................................................................................................................................148

Požadavky na vzdčlání.................................................................................................................................................................148

Atributy výchovně-vzdčlávacího procesu.....................................................................................................................................149

S k u te č n o s tí v y ž a d u jíc í z a m y š le n í nad v ý u k o u na s tro jn íc h f a k u lt á c h...................................................................150

Väeobecné charakteristiky současné doby ve vztahu ke Školství..................................................................................................150

Vývojové trendy současné doby...................................................................................................................................................151

S oučasné p ro b lé m o v é s itu a c e n a te c h n ic k ý c h u n iv e r z itá c h.......................................................................................153

Z o b e c n ě n á s tru k tu ra v ý c h o v n ě v z d ě lá v a c íh o p ro c e s u a je h o o k o lí n a te c h n ic k é f a k u lt ě...............................158

A s p e k ty v ý c h o v n č -v z d ě lá v a c íh o procesu p ro b líz k o u b u d o u c n o s t.........................................................................160

Aspekty podílející se na vytváření osobnosti................................................................................................................................160

Cíle a význam estetické výchovy..................................................................................................................................................161

Aspekty společenské....................................................................................................................................................................162

H ie ra rc h ic k é ú ro v n ě m o ž n ý c h zm ě n v e v ý u c e na s tro jn íc h f a k u lt á c h...................................................................165

Úroveň 1 - komplexní přestavba výchovnč-vzdělávacího procesu...............................................................................................165

Úroveň 2 - přidání nadoborových systémových předmětů...........................................................................................................165

Úroveň 3 - přidání předmětu ..teorie tvorby technických objektů“...............................................................................................168

P o je d n á n í o v y tv á ře n í s tr u k tu r y je d n o t liv ý c h p ř e d m ě tů.............................................................................................170

D is k u s e k e zp ů s o b u p ře dn ášen í, v e d e n í c v ič e n í a z k o u š e n í.....................................................................................174

D is k u s e к o so b n o sti p e d a g o g a............................................................................................................................................175

P o z n á m k a к fe n o m é n u „a u to m a tiz a c e p e d a g o g ic k é h o p ro c e s u “ .............................................................................176


2 .9 .1 2 O d p o v ě d n o s t je d in c ů a fa k u lt za v ě d e c k o -p e d a g o g ic k ý r ů s t......................................................................................177

2 .1 0 K r á č e jm e v e š lé p ě jíc h m y š le n e k L e o n a r d a d a V i n c i h o.............................................................................................178

3 T E O R IE M O D E L O V Á N Í..........................................................................................................................................................179

3.1 Ú v a h y o m o d e lo v á n í..................................................................................................................................................................179

3.1.1 O b e c n ě o m o d e le c h ...................................................................................................................................................................179

3 .1 .2 Z á k la d n í a tr ib u ty m o d e lo v á n í...................................................................................................... 180

3 .2 H i s t o r ie v z n i k u z o b e c n ě n é s t r u k t u r y m o d e lo v á n í........................................................................................................183

3.2.1 P re h is to ric k é m a te riá ln í m o d e lo v á n í...................................................................................................................................183

3 .2 .2 P o d o b n o s tn í m o d e lo v á n í - v s tu p n í in fo r m a c e................................................................................................................184

3 .2 .3 A n a lo g o v é m o d e lo v á n í - v s tu p n í in fo r m a c e...................................................................................................................188

3 .2 .4 A b s tr a k tn í m o d e lo v á n í - ú v o d n í a n a lý z a..........................................................................................................................191

3.2.4.1 Základní úvahy o abstraktním modelování...................................................................................................................................191

3.2.4.2 Znalostní modelování..................................................................................................................................................................192

3.2.4.3 Teoretické modelování................................................................................................................................................................192

3.2.4.4 Výpočtové modelování - úvodní analýza.....................................................................................................................................194

3.2.4.5 Datové modelování......................................................................................................................................................................194

3.2.4.6 Formální modelování....................................................................................................................................................................194

3 .3 O b e c n á p o je d n á n í o m o d e le c h a m o d e lo v á n í..................................................................................................................195

3.3.1 Z á k la d n í c h a ra k te ris tik y m o d e lu..........................................................................................................................................195

3 .3 .2 Z o b e cn ě n á s tru k tu ra , c h a ra k te ris tik a a v y m e z e n í m o d e lu..........................................................................................196

3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3

3.3 .3 3.3.3.1 3.3.3.2

3.3 .4

3.3.4.1

3.3.4.2

3.3 .5

3 .3 .6 Z á k la d n í č in n o s ti v m o d e lo v á n í.........................................................................................................................................204

3 .3 .7 S tru k tu ra ty p ů m o d e lo v á n í...................................................................................................................................................204

3 .4 P o je d n á n í o e x p e r im e n t á ln í m m o d e lo v á n í......................................................................................................................206

3.4.1 K la s ic k é e x p e rim e n tá ln í m o d e lo v á n í...............................................................................................................................206

3 .4 .2 E x p e rim e n tá ln í s im u la č n í m o d e lo v á n í.............................................................................................................................206

3 .5 P o je d n á n í o h y b r id n í m m a t e r iá ln ě - a b s t r a k t n í m m o d e lo v á n í................................................................................207

Zobecněná charakteristika modelu....................................................................

Zobecnéné vymezení modelu...................................................................................................

.................................................196

.................................................196

Zobecněná struktura modelu......................................................................................................................................................196

K la s ifik a c e m o d e lů............................................................................................................... ...............................................198

Rozčlenění modelů podle různých kritérií.....................................................................................................................198

Jiný způsob slovního vyjádření typů modelů.............................................................................................198

Z á k la d n í ú v a h y o n á z v e c h rů z n ý c h ty p ů m o d e lo v á n í............................................... ...................................200

Způsoby tvorby názvů typů modelování...............................................................................................................200

Ilustrace tvorby vágních pojmů v modelování...........................................................................................................................200

Z o b e cn ě n á s tru k tu ra m o d e lo v á n í..................................................................................... ...............................................201

3.5.1

3 5 2

P o d o b n o s tn í m o d e lo v a n í - z o b e c n ě n i...........................................................................

A n a lo g o v é m o d e lo v á n í — z o b e c n ě n í..............................................................................

................................................207

................................................208

3.5 .3 S ysté m o vé p o je d n á n í o id e n t i f i k a c i............................................................................... ................................................209

3.5.3.1 Identifikace objektů................................................................................................................ ..................................................209

3.5.3.2 Identifikace systémů..................................................................................................................................................................211

3.5.3.3 Klasifikační struktura identifikace systémů (inverzních úloh)...................................................................................................213

3.6 P o je d n á n í o v ý p o č to v é m m o d e l o v á n í............................................................................ .............................................215

3.6.1 K la s ic k é v ý p o č to v é m o d e lo v á n í..................................................................................... ................................................215

3.6.1.1 Vstupní úvahy...........................................................................................................................................................................215

3.6.1.2 Struktura klasického výpočtového modelování............................................................................................................................216

3 .6 .2 C o j e to m a te m a tic k ý m o d e l a m a te m a tic k é m o d e lo v á n í?........................................................................................218

3 .6 .3 A n a lý z a č a s o v ý c h z á v is lo s tí v e v ý p o č to v é m m o d e lo v á n í.........................................................................................219

3.6.3.1 Zavedení pojmu reálný a modelový čas.......................................................................................................................................219

3.6.3.2 Dynamické a statické modely z pohledu teorie systémů a mechaniky tčles..................................................................................220

3 .6 .4 A n a lý z a p ř íč in n ý c h s o u v is lo s tí ve v ý p o č to v é m m o d e lo v á n í.....................................................................................221

3.6.4.1 Obecné pojednání o přímých a nepřímých problémech................................................................................................................221

3.6.4.2 Ilustrace přímých a nepřímých problémů v technické praxi a v lékařství....................................................................................223

3 .6 .5 V y tv á ř e n í d ílč íc h m o d e lů ve v ý p o č to v é m m o d e lo v á n í...............................................................................................225

3.6.5.1 Základní úvahy o vytváření dílčích modelů..................................................................................................................................225

3.6.5.2 Množina dílčích modelů výpočtového modelu.............................................................................................................................227

3 .6 .6 S im u la č n í m o d e lo v á n í...........................................................................................................................................................232

3 .6 .7 S im u lo v a n á id e n tifik a c e........................................................................................................................................................233

3 .6 .8 C itliv o s t n í a n a lý z a..................................................................................................................................................................233

3 .6 .9 O p tim a liz a c e.............................................................................................................................................................................234

3 .6 .1 0 V s tu p n í ú d aje d o v ý p o č to v é h o m o d e lo v á n í...................................................................................................................234

3.6.10. i Členční vstupních údajů...............................................................................................................................................................234

3.6.10.2 Požadované vlastnosti vstupních údajů.........................................................................................................................................235

3.6.10.3 Způsoby získávání vstupních údajů..............................................................................................................................................235

3.6.11 A lg o r it m y v ý p o č to v é h o m o d e lo v á n í.................................................................................................................................236

3 .6 .1 2 S lo ž ito s t v ý p o č to v é h o m o d e lu............................................................................................................................................238

3 .6 .1 3 C h o v á n í v ý p o č to v é h o m o d e lu............................................................................................................................................239

3.6.13.1 Procesné hodnotové parametry chování výpočtového modelu.....................................................................................................239


3.6.13.2 Problémové parametry chování výpočtového modelu..................................................................................................................239

3.6.13.3 Typy chování výpočtového modelu..............................................................................................................................................240

3.6.13.4 _ Poznámka o nadoborovosti pojmu „chování"..............................................................................................................................240

3.6.14 Ú lo h a e x p e rim e n tu v e v ý p o č to v é m m o d e lo v á n i...........................................................................................................241

3.6.15 V ě ro h o d n o s t v ý s le d k ů v ý p o č to v é h o m o d e lo v á n í........................................................................................................24 2

3.6.15.1 Vstupní úvahy o věrohodnosti......................................................................................................................................................243

3.6.15.2 Metodologie posuzování věrohodnosti poznatku ve výpočtovém modelování.............................................................................243

3.6.15.3 Poznámka к posuzování věrohodnosti jednotlivých prvků struktury modelování.........................................................................243

3.7 M a t e m a t ic k é t e o r ie p r o ře š e n í p r o b lé m ů p r u ž n o s t i..................................................................................................246

3.7.1 O b e cn é r o v n ic e p ru ž n o s ti......................................................................................................................................................2 4 6

3.7.1.1 Soustava obecných rovnic pružnosti.............................................................................................................................................246

3.7.1.2 Okrajové podmínky......................................................................................................................................................................247

3.7.1.3 Přístupy к řešení problémů pružnosti............................................................................................................................................248

3.7.2 H is to r ie v ý v o je m e to d p ro ře še n í p ro b lé m ů p r u ž n o s ti...............................................................................................24 9

3.7.3 A n a ly tic k ý p řís tu p к ře š e n í p ro b lé m ů p r u ž n o s ti.......................................................................................................251

3.7.4 N u m e ric k ý p řís tu p к ře š e n í p ro b lé m ů p r u ž n o s ti........................................................................................................25 2

3.7.4.1 Základní filozofie metody konečných prvků................................................................................................................................252

3.7.4.2 Ilustrace metody konečných prvků na prutovém tělese..................................................................................................................253

3.7.4.3 Základní typy konečných prvků...................................................................................................................................................256

3.7.4.4 Konvergence a přesnost řešení metod FEM a G EM......................................................................................................................259

3.7.4.5 Poznámka к současným trendům v M K P........................................................................................................................261

3.7.4.6 Poznámka к měkkým systémům a výpočtům - abstraktní hybridní modelování..................................................................261

3.7.4.7 Poznámka к metodě spektrálních p rvků...............................................................................................................................261

3.8 M e t o d y u m ě lé in te lig e n c e........................................................................................................................................................26 2

3.8.1 V y m e z e n í a č le n ě n í m e to d u m ě lé in te lig e n c e..........................................................................................................2 6 2

3.8 .2 E x p e rtn í s y s té m y......................................................................................................................................................................262

3.8.2.1 Podstata, metodika a aplikace expertních systémů.......................................................................................................................262

3.8.2.2 Struktura expertních systémů........................................................................................................................................................263

3.8.2.3 Poznámka к efektivnosti řešení problémů expertními systémy......................................................................................................267

3.8.2.4 Současné vymezení zobecněných expertních systémů..................................................................................................................267

3.8 .3 N e u ro n o v é s í tě........................................................................................................................................2 6 9

3.8.3.1 Umělé neuronové sítě jako model biologických neuronových sítí................................................................................................269

3.8.3.2 Neuronové sítě člověka................................................................................................................................................................269

3.8.3.3 Umělé neuronové sítě - Artificial Neural Network (A N N )...........................................................................................................272

3.8.3.4 Modely architektur neuronových sítí............................................................................................................................................274

3.8.3.5 Učení umělých neuronových s ítí..................................................................................................................................................275

3.8.3.6 Matematická teorie metodyBackropagation.............................................................................................................................275

3.8.3.7 Aplikace neuronových sítí............................................................................................................................................................278

3 .8 .4 G e n e tic k é a lg o r it m y...................................................................................................................................279

3.8.4.1 Principy a vymezení genetických algoritmů.................................................................................................................................279

3.8.4.2 Algoritmus genetických algoritmů.............................................................................................................................280

3.8.4.3 Parametry metody genetických algoritmů.............................................................................................................................281

3 .8 .5 S im u lo v a n é ž íh á n í.....................................................................................................................................2 8 3

3.8.5.1 Modelování procesu žíh       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist