načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova – Petr Jäger; Pavel Molek

Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova
-7%
sleva

Kniha: Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova
Autor: Petr Jäger; Pavel Molek

Populárně-odborná práce dvou právníků pojednává o svobodě projevu z hlediska uplatňování základních lidských práv. V úvodní části se autoři snaží vymezit obsah pojmu svoboda projevu v protikladu k diskriminaci. V této souvislosti probírají ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  120 Kč 112
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Auditorium
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 196
Rozměr: 135x215
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Ústavní právo. Správní právo
Jazyk: česky
Datum vydání: 10.06.2008
Nakladatelské údaje: Praha, Auditorium, 2007
ISBN: 978-80-9037-865-0
EAN: 9788090378650
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Populárně-odborná práce dvou právníků pojednává o svobodě projevu z hlediska uplatňování základních lidských práv. V úvodní části se autoři snaží vymezit obsah pojmu svoboda projevu v protikladu k diskriminaci. V této souvislosti probírají i vývoj pojmu a jeho ukotvení v systému ochrany práv a svobod. Další kapitoly se zabývají českou právní úpravou a to i ve vztahu k trestnímu právu České republiky. Autoři současně sledují problematiku i v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Poslední oddíly knihy srovnávají jednak přístup Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva k vytčené problematice, další se pak zabývá zásadami soudního rozhodování ve věci svobody projevu v zemích Commonwealthu. Jako příloha je na závěr textu knihy připojen přehled judikatury Ústavního soudu ČR.

Popis nakladatele

Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda slova pojednává o právních aspektech svobody projevu ve smyslu základního práva. Zvláštní pozornost je věnována významu svobody slova pro fungování demokracie a mezím, které jsou v moderní společnosti kladeny projevům rasistickým, diskriminačním či jinak extremistickým. Kromě filosoficko-teoretického popisu vývoje pojetí svobody projevu v Evropě kniha obsahuje přehled historické i současné právní úpravy této problematiky v českých zemích. (demokracie, rovnost a svoboda slova)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Petr Jäger; Pavel Molek - další tituly autora:
Demokratizace a lidská práva -- Středoevropské pohledy Demokratizace a lidská práva
Politická práva Politická práva
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013 Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013
Základní práva svazek první Důstojnost Základní práva svazek první Důstojnost
Základní práva svazek druhý Svoboda Základní práva svazek druhý Svoboda
 (e-book)
Demokratizace a lidská práva -- Středoevropské pohledy Demokratizace a lidská práva
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah I 7

O bsa h

P ře d m lu v a.........................................................................................................................3

O a u to r e c h........................................................................................................................5

O b s a h................................................................................................................................7

Ú v o d...................................................................................................................................9

1. S v o b o d a p ro je v u a d is k r im in a c e....................................................................12

1.1. L id sk o p rá v n í a s p e k t..................................................................................12

1.2. S v o b o d a p ro je v u a so uvisející p rá v a.....................................................13

1.3. R o v n o st a d is k rim in a c e............................................................................14

1.3.1. M e z in á ro d n ě p rá v n í a ú s ta v n í z á k l a d.....................................16

1.4. S v o b o d a p ro je v u a p ráv o n e b ý t d is k r im in o v á n...............................18

1.4.1. D is k r im in a c e p ři re a liz o v á n í sv o b o d y p ro je v u....................19

1.4.2. V ý z n a m sv o b o d n é d is k u z e........................................................20

1.4.3. N e n á v is tn ý p ro jev — hate speech................................................22

2 . V ývoj p o jm u „ s v o b o d a p ro je v u “ .....................................................................2 6

2.1. D e fin ic e sv o b o d y p ro jev u a její r o z b o r...............................................2 6

2 .2 . V ý z n a m a vývoj s v o b o d y p ro je v u........................................................2 8

2 .3 . L im ity sv o b o d y p r o j e v u...........................................................................33

2 .4 . U k o tv e n í sv o b o d y p ro jev u

v sy s té m u o c h ra n y z á k la d n íc h p ráv a s v o b o d...................................37

3 . Č e s k á p r á v n í ú p ra v a s v o b o d y p r o j e v u........................................................4 0

3.1. H is to ric k ý vývoj ú s ta v n í o c h ra n y s v o b o d y p ro je v u.......................4 0

3 .2 . S o u č a sn á m e z in á ro d n ě p rá v n í

a ú s ta v n í o c h ra n a v Č e sk é re p u b lic e.....................................................47

3.3. Z á k o n n á ú p ra v a realizace sv o b o d y p r o je v u.......................................52

4 . J u d i k a tu r a Ú s ta v n íh o s o u d u Č R ..................................................................6 3

4.1. S v o b o d a p ro jev u a tr e s tn í p r á v o...........................................................63

4 .2 . S v o b o d a p ro jev u a o c h ra n a o s o b n o s ti................................................69

4 .3 . S voboda p ro je v u a o c h ra n a řá d n é h o fu n g o v á n í

s o u d n í so u s ta v y...........................................................................................82

4 .4 . O b e c n í v y h lá š k y om ezu jící

r ů z n é fo rm y sv o b o d y p ro je v u.................................................................86

4.5. O s ta t n í n álezy tý k a jíc í se s v o b o d y p ro jev u

a je jic h sp ecific k ý ch fo r e m................................ 92

5. J u d i k a t u r a E v ro p sk é h o s o u d u p r o lid s k á p ráv a

5.1. E v ro p sk á ú m lu v a a vývoj je jíh o č lá n k u 10

100

100


81 Obsah

5 .2 . R ozsah a o b sa h č lá n k u 10 Ú m lu v y...................................................105

5.2.1. V ý zn am p o jm u „projev" a je h o f o r m a.................................107

5 .2 .2 . F a k tic k á tv r z e n í a h o d n o tíc í s o u d y......................................110

5.3. D ru h y p ro je v u z h le d isk a je h o o b s a h u.............................................114

5.3.1. P o litic k ý p ro je v............................................................................114

5 .3 .2 . U m ě le c k ý p r o je v.........................................................................115

5 .3 .3 . K o m e rč n í p r o j e v.........................................................................117

5.4. P řijím á n í a ro š iřo v á n í in fo rm a c e n e b o m y š le n k y.........................118

5.5. Z v lá štn í p o sta v e n í m a s m é d ií...............................................................120

5.6. P o d m ín k y p ro o m e z e n í sv o b o d y p r o je v u...................................... 125

5.7. K lasifikace d ů v o d ů p ro z ásah d o s v o b o d y p r o je v u.......................132

5.8. H lá s á n í e x tré m istic k ý c h a d is k rim in a č n íc h n á z o r ů....................147

6 . S ro v n á n í p ř í s tu p u Ú s ta v n íh o s o u d u Č R

a E v ro p sk é h o s o u d u p r o lid s k á p r á v a.........................................................152

7. Z á s a d y s o u d n íh o ro z h o d o v á n í ve v ě cech sv o b o d y p ro je v u

v z e m íc h C o m m o n w e a l th u.............................................................................156

7.1. S p o jen é k r á lo v s tv í....................................................................................157

7.2. K a n a d a.........................................................................................................159

7.3. A u s trá lie......................................................................................................162

7.4. N o v ý Z é l a n d.............................................................................................163

7.5. J ih o a fric k á re p u b lik a..............................................................................165

7.6. N a m ib i e......................................................................................................165

7.7. Z im b a b w e..................................................................................................166

7.8. I n d ie.............................................................................................................166

7.9. S rí L a n k a.....................................................................................................167

7.10. A n tig u a a B a r b u d a..................................................................................167

8. Z á v ě r.......................................................................................................................169

P řílo h a : P ře h le d ju d ik a tu r y Ú s ta v n íh o so u d u

ve věcech svob o d y p ro je v u.....................................................................................171

B ib lio g ra fie................................................................................................................ 190

R e js třík.........................................................................................................................194
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.