načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Stručná gramatika Ruštiny - Renate a Nikolai Babielovi

Stručná gramatika Ruštiny
-16%
sleva

Kniha: Stručná gramatika Ruštiny
Autor:

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice.Kniha zvlášť upozorňuje na typické chyby, kterých se čeští mluvčí dopouštějí nejčastěji. Podrobný věcný ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Jazyk: rusky
Vaše cena s DPH:  149 Kč 125
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Klett
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 112
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Grammatik Russisch kurz & bündig
Jazyk: rusky
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-86906-12-4
EAN: 9788086906126
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Po stručných úvodních informacích o pravopisu a fonetice následuje výklad věnovaný jednotlivým slovním druhům. Poslední stručná kapitolka přináší přehled skladebných jevů. Četné příklady, přehledná grafická úprava. Připojen věcný rejstřík. Nejen pro studující ruštiny, ale i pro ty, kteří si chtějí ruskou mluvnici připomenout a zopakovat. Praktická příručka srozumitelně seznamuje se základními gramatickými pravidly ruského jazyka. Důraz je kladen na morfologii, skladbě je věnována minimální pozornost.

Popis nakladatele

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice.Kniha zvlášť upozorňuje na typické chyby, kterých se čeští mluvčí dopouštějí nejčastěji. Podrobný věcný rejstřík umožní vám všem (studentům ve školách i samoukům, učitelům i široké veřejnosti) rychle vyhledat a snadno pochopit kterýkoli ze základních jazykových jevů nebo si již osvojené znalosti o něm oživit a zopakovat. (moderní, přehledná, srozumitelná)

Další popis

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice. Práci s ní zjednodušují grafické symboly, které odkazují k informacím o pravidlech, výjimkách, k shrnujícím pasážím či k tipům, jak se lépe učit. Výstižně definované a vysvětlené gramatické jevy jsou doloženy na množství příkladů ze současného jazyka, doplněných českým překladem. Kniha zvlášť upozorňPředmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Stručná gramatika Ruštiny" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1 Р у сски й а л ф а в и т - R u sk á a b e c e d a .......................................................9

2 П р а в о п и с а н и е - P r a v o p is.......................................................................10

2.1 Psaní velkých a m alých p í s m e n ...............................................................10

2.2 S am ohlásky p o ж , ч, ш , щ /г, к, х / ц ........................................................11

2.3 I n te r p u n k c e........................................................................................................11

3 Ф о н е т и к а - F o n e t ik a ..................................................................................12

3.1 M ěkké a tv rd é s o u h lá s k y..............................................................................12

3.2 Sykavky ж , ч, ш , щ a sou h láska ц ............................................................13

3.3 M ěkký a tv rd ý zn ak -ь а ъ ..........................................................................14

3.4 P říz v u k...................................................................................................................14

3.4.1 N ep rízvu čn é а /о .............................................................................................15

3.4.2 N ep rízvu čn é е/я .............................................................................................15

3.5 Z n ělostní s p o d o b a .........................................................................................16

4 И м ен а с у щ е с т в и т е л ь н ы е - P o d s ta tn á jm é n a..............................17

4.1 R uské pády a jejich fu n k c e..........................................................................17

4.2 G ram atický r o d .................................................................................................18

4.3 T ypy sk lo ň o v á n í................................................................................................18

4.3.1 O b ecn é p o z n á m k y .........................................................................................18

4.3.2 Ž iv otná a neživotná p o d sta tn á jm é n a....................................................19

4.3.3 Skloňování p o d statn ý ch jm e n ro d u ž e n s k é h o.................................20

P řirozen ý r o d ...................................................................................................20

4.3.3.1 G ram atick á p o d sta tn á jm é n a ro d u ženského n a -а /-я .... 20

4.3.3.2 P od statn á jm én a ro d u ženského s tv rd ým zakončením

k m en e, г, к, x n a konci k m en e a s koncovkou - a .............................21


4.3.3.3 P o d statn á jm é n a ro d u ženského se sykavkam i ж , ч, ш , щ

nebo ц n a konci k m en e a s k o n co v ko u -a............................................22

4.3.3.4 P od statn á jm én a rodu ženského s m ěk k ý m zakončením

k m en e n eb o se sam ohláskou n a k o n ci k m en e a s koncovkou

-я (kro m ě p o d statn ý ch jm e n ro d u ženského n a - ь я ) ..................23

4.3.3.5 P o d statn á jm én a ro d u ženského zako n čená n a - ь я ......................24

4.3.3.6 P o d statn á jm é n a ro d u ženského na -а, -я s vkladným i

sam o h lásk am i -o-, -e- а -ě -.........................................................................24

4.3.3.7 P o d statn á jm é n a ro d u ženského zak o n čen á na -ь

a m ask u lin u m п у т ь........................................................................................26

4.3.3.8 P o d statn á jm é n a ro d u ženského n a -ь: v ý jim k y..............................27

4.3.4 Skloňování p o d statn ý ch jm e n ro d u m u žsk éh o.................................28

4.3.4.1 P o d statn á jm é n a ro d u m užského s tv rd ý m i souhláskam i

a s г, к, x n a konci k m e n e.............................................................................28

4.3.4.2 Podstatná jm én a ro du m užského se sykavkam i ж , ш , ч, щ

nebo s Ц n a konci k m e n e.............................................................................29

4.3.4.3 P o d statn á jm én a ro d u m užsk ého zakončená n a -ь,

-а н и н /-я н и н а -ё н о к /-о н о к.....................................................................ЗО

4.3.4.4 P o d statn á jm é n a ro d u m u žsk éh o zako n čená п а -й а - и й . . . 31

4.3.4.5 P o dstatn á jm é n a ro d u m užsk ého s v k lad n ý m - o - /- e -...................32

4.3.4.6 P od statn á jm é n a ro d u m užsk éh o zak o nčen á v 6 . pádě

jedn . čísla n a - ý / - ió .......................................................................................3 2

4.3.4.7 P o d statn á jm é n a ro d u m užsk éh o zak o nčen á v 1. pádě

m n. čísla n a - á / - á ............................................................................................33

4.3.5 Skloňování po d statný ch jm e n ro d u s tře d n íh o..................................33

4.3.5.1 P o d statn á jm én a ro d u stře d n íh o s tvrd ý m zakončením

k m en e a koncovkou -o / P od statn á jm é n a ro d u stře d n íh o

se sykavkam i ж , ч , ш , щ nebo ц n a konci k m ene

a k oncovkam i -o 1 - е........................................................................................34

4.3.5.2 Podstatná jm én a ro d u střed n íh o s vkladnou sam ohláskou

-o-1-е- v genitivu p lu r á lu .............................................................................35

4.3.5.3 V ýjim ky: zvláštní p říp ad y tv o řen í p l u r á l u .........................................35

4.3.5.4 P o dstatn á jm é n a ro d u stře d n íh o s m ěkkým zakončením

k m en e a k on covkou -е, -ье, -ие / P o d statn á jm én a rodu

stře d n íh o na - м я ...........................................................................................36

4.4 G en itiv p artitiv n í (č á ste č n ý ).......................................................................36

4.5 Skloňování p říjm en í a zem ěpisných n á z v ů.........................................37

5 И м е н а п р и л а га т е л ь н ы е - p říd a v n á j m é n a ..................................39

5.1 Skloňování přídavných jm e n.......................................................................39

5.1.1 P říd av ná jm é n a s tv rd ým zak on čením k m ene

(k ro m ě г, к, x а ж , ш )....................................................................................40

5.1.2 P říd av ná jm é n a s m ěkkým zak o nčen ím k m ene

(k ro m ě r, к, x а Ч, щ ) ....................................................................................40

5.1.3 P řídavná jm é n a s r, к, x n a k o n ci k m e n e.............................................40

5-1.4 P říd av ná jm é n a se sykavkam i ж , ч, ш , щ na konci k m en e . . 41


5.1.5 Přídavná jm éna n a -ой s přízvukem n a k o n c o v c e............................

5.2 P řídavná jm é n a jak o stn í a v ztah o v á........................................................42

5.3 Jm enné a složené tv ary p řídavných jm e n .............................................42

5.3.1 T voření jm en n ý ch a složených tv arů p řídavných jm e n .... 42

5.3.2 Používání jm en n ý ch a složených tv arů přídavných jmen. . . 4 4

5.4 S tupňování přídavných jm e n......................................................................45

5.4.1 T voření 2. s t u p n ě ............................................................................................45

5.4.1.1 Jednoduchý 2. s tu p e ň.....................................................................................46

5.4.1.2 Složený 2. s t u p e ň ............................................................................................4 7

5.4.1.3 P oužití 2. s tu p n ě................................................................................................47

5.4.2 T voření 3. s t u p n ě ............................................................................................47

5.4.2.1 Jednoduchý 3. s tu p e ň.....................................................................................4 7

5.4.2.2 Složený 3. s t u p e ň .............................................................................................48

5.4.2.3 Použití 3. s tu p n ě................................................................................................48

6 М е с то и м е н и я - Z á jm e n a..........................................................................49

6 .1 Z ájm ena o s o b n í................................................................................................49

6.2 Z v ratné zájm en o с е б я...................................................................................49

6.3 Z ájm ena p řiv lastň o v ací..................................................................................51

6.4 Z ájm ena u k a z o v a c í.........................................................................................52

6.5 Z ájm ena tázací....................................................................................................52

6.5.1 Кто а ч т о...............................................................................................................53

6.5.2 С к о л ь к о...............................................................................................................53

6.5.3 К акой а к о т о р ы й.............................................................................................53

6.5.4 Ч е й ..........................................................................................................................54

6 .6 Z ájm ena z á p o r n á............................................................................................54

6.6.1 Z áp o rn á zájm ena s н и -.................................................................................54

6.6.2 Z áp o rn á zájm ena s н ё -............................................. 55

6.7 Z ájm ena v z t a ž n á ............................................................................................55

6 .8 Z ájm en a n e u r č itá.............................................................................................56

6.8.1 N eu rčitá zájm ena s -т о ,-л и б о ,-н и б у д ь , к о е -..................................56

6.8.2 N eurčitá zájm ena н ёкто, нёчто, нёсколько, н ёко то ры й . . 56

6.9 Z ájm ena u rč o v a c í.............................................................................................57

6.9.1 В есь..........................................................................................................................57

6.9.2 С ам , сам б, caMá, с ѓ м п .................................................................................57

6.9.3 C á M b íň...................................................................................................................58

6.9.4 Ká>Kflbiň, лю бой, в с я к и й ..........................................................................58

7 И м е н а ч и с л и т е л ь н ы е - Č ís lo v k y ........................................................59

7.1 Č íslovky z á k la d n í............................................................................................59

7.1.1 P oužití zák lad ních číslovek..........................................................................59

7.1.2 Skloňování zák lad n ích č ís lo v e k...............................................................61

7.1.2.1 Skloňování о д и н ............................................................................................61

7.1.2.2 Skloňování два, тр и , ч е т ы р е ...................................................................61

7.1.2.3 Skloňování п ять, п ятьд есят, п я т ь с о т................................................62

7.1.2.4 Skloňování сор о к, д евян о сто , с т о ........................................................62


7.1.2.5 Skloňování д вёсти , тр и с та , ч еты р е с т а ............................................62

7 1.3 P o č ítá n í...................................................................................................................62

7 .2 Č íslovky h ro m a d n é.........................................................................................63

7.2.1 P oužití h ro m ad n ý ch č ís lo v e k ...................................................................63

7.2 .2 Skloňování h ro m ad n ý ch č ís lo v e k...........................................................65

7 .3 Č íslovky ř a d o v é.................................................................................................65

7 .4 Z lo m k y...................................................................................................................66

7 .5 D esetin n á č í s l a .................................................................................................67

7 .6 D atu m a č a s ........................................................................................................67

8 Н а р е ч и я - P říslo v c e......................................................................................68

8.1 S tu pň o vání p ř ís lo v c í.....................................................................................68

8.2 Příslovce z á p o r n á.............................................................................................68

9 Г лаголы - S lo v e s a.........................................................................................69

9.1 V id y..........................................................................................................................69

9.1.1 T voření v i d ů ........................................................................................................70

9.1.2 Použití v i d ů .........................................................................................................71

9.1.2.1 Použití vid ů v m in u lém č a s e.......................................................................71

9.1.2.2 P oužití v id ů v bu d o u cím č a s e ...................................................................73

9.1.2.3 P oužití v id ů v i n f in i t iv u ...............................................................................74

9.1.2.4 P oužití v id u v rozkazovacím z p ů s o b u .................................................75

9.2 Slovesa p o h y b u .................................................................................................75

9.2.1 V idy u sloves p o h y b u......................................................................................77

9.3 Sloveso бы ть - b ý t ..........................................................................................79

9.4 Slovesné časy.........................................................................................................79

9.4.1 P říto m n ý č a s.........................................................................................................79

9.4.1.1 O so b n í koncovky e-časování (L .č a so v á n í)..........................................80

9.4.1.2 O so b n í koncovky i-časování (II. č aso v án í)..........................................81

9.4.2 B udoucí č a s .........................................................................................................81

9.4.3 M in u lý č a s............................................................................................................82

9.4.4 P odm iňovací z p ů s o b ......................................................................................83

9.4.5 R ozkazovací z p ů so b..........................................................................................84

9.4.5.1 R ozkazovací zp ů so b n a -Й, -йте (-йся, - й т е с ь )...............................84

9.4.5.2 R ozkazovací zp ů so b na-й,-йте ( - й с ь ,- й т е с ь )...........................85

9.4.5.3 R ozkazovací zp ů so b n a -ь, -ьте (-ься, -ь т е с ь )...................................85

9.4.6 T rp n ý ro d (p a s iv u m )......................................................................................8 6

9.5 Z vratn á s lo v e s a.................................................................................................8 6

9.6 P říd av n á jm én a slovesná a p ř í č e s t í.........................................................87

9.6.1 P říd av n é jm é n o slovesné p říto m n é č i n n é ..........................................87

9.6.2 P říd av n é jm é n o slovesné m in u lé č in n é..................................................88

9.6.3 P říd av n é jm é n o slovesné p říto m n é trp n é..............................................88

9.6.4 P říd av n é jm é n o slovesné m in u lé tr p n é..................................................89

9.7 P ře c h o d n ík y.........................................................................................................91

9.7.1 P řech o d n ík p říto m n ý (so u časno st d ě j ů )..............................................91

9.7.2 P řech o d n ík m in u lý (p řed časn o st d ě jů )..................................................91


10 P ř e d lo ž k y .........................................................................................................92

10.1 Předložkové v azby...........................................................................................92

10.1.1 Předložky s 2. p á d e m ...................................................................................92

10.1.2 Předložky se 3. p á d e m ...............................................................................93

10.1.3 Předložky se 4. p á d e m ...............................................................................93

10.1.4 Předložky s 6. p á d e m ...................................................................................93

10.1.5 Předložky se 7. p á d e m ...............................................................................93

10.1.6 Předložky se 4. a 7. p á d e m ........................................................................94

10.1.7 Předložky se 4. a 6. p á d e m ........................................................................94

10.1.8 Předložky s rů zn ý m i p á d y ........................................................................95

10.2 Předložky s připo jen ým - o ........................................................................96

10.3 P ředložky о /о б /о б о.......................................................................................96

11 С о ю з ы - s p o j k y ..........................................................................................97

12 Ч а с т и ц ы - Č á s tic e.....................................................................................100

12.1 Č ástice tázací: ли, pá3Be, н е у ж ё л и ...................................................100

12.2 Č ástice citové: как, что з а ......................................................................100

12.3 Č ástice zesilující: ведь, ж е, и, flá>Ke...................................................100

12.4 Č ástice om ezovači: то л ьк о , л и ш ь.......................................................100

13 М е ж д о м ет и я - C ito s lo v c e..................................................................101

14 С и н та к си с - S k l a d b a.............................................................................101

14.1 S lo v o sle d...........................................................................................................101

14.1.1 Slovosled ve v ětě o z n a m o v a c í...............................................................101

14.1.2 Slovosled ve větě tá z a c í.............................................................................102

14.1.2.1 Slovosled v tázací větě s tázacím z á jm e n e m .................................102

14.1.2.2 Slovosled v tázací větě b ez tázacího z á jm e n a.................................102

14.2 V ěty b ez g ram atick éh o p o d m ě t u .......................................................102

14.2.1 V ěty s n eu rčitý m p o d m ěte m o s o b n ím ............................................103

14.2.2 V ěty se všeobecným p o d m ěte m o s o b n í m .....................................103

14.2.3 V ěty je d n o č le n n é........................................................................................103

14.2.3.1 S truk tu ra a význam jed n o člen n ý ch v ě t.............................................103

14.2.3.2 Jednočlenné věty s нет, нё бы ло, не б у д е т.....................................104

14.2.3.3 Jednočlenné věty infin itivn í m o d á ln i................................................104

14.2.3.4 Jednočlenné věty b ez p řísu d k u...............................................................105

14.3 P oužití sloves есть, óýfleT, б ы л о s p ředlo žko u у

ve význam u „ m ít“ .........................................................................................105

14.4 Z á p o r..................................................................................................................107

14.4.1 Z áp o r s не а н е т............................................................................................107

14.4.2 Z dvojený záp o r s Н И -/Н И..........................................................................108

14.4.3 Z dvojený záp o r se d věm a н е ..................................................................108

14.5 N epravidelná s lo v e s a ..................................................................................109

R e jstřík h e s e l..................................................................................................................111       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist