načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Stručná gramatika italštiny - Maria Teresa Arbia

Stručná gramatika italštiny
-7%
sleva

Kniha: Stručná gramatika italštiny
Autor:

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice. Práci s ní zjednodušují grafické symboly, které odkazují k informacím o pravidlech, výjimkách, k shrnujícím ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
doručujeme do Vánoc
Jazyk: italsky
Vaše cena s DPH:  162 Kč 151
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Klett
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 08.10.2010
Počet stran: 112
Rozměr: 124x210
Úprava: 112 stran
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Grammatik Italienisch kurz und bünding
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložila Kateřina Bohadlová
Jazyk: italsky
ISBN: 80-86906-11-6
EAN: 9788086906119
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Přehled všech důležitých součástí italské mluvnice, určený pro nejširší okruh zájemců. Příručka nabízí přehled mluvnických jevů současné italštiny. Jasně formulovaná pravidla dokládají příklady doplněné českým překladem. Hodí se zejména pro přehledné opakování nebo vyhledání konkrétního problému. Je doplněna věcným rejstříkem.

Popis nakladatele

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice. Práci s ní zjednodušují grafické symboly, které odkazují k informacím o pravidlech, výjimkách, k shrnujícím pasážím či k tipům, jak se lépe učit. Výstižně definované a vysvětlené gramatické jevy jsou doloženy na množství příkladů ze současného jazyka, doplněných českým překladem. Kniha zvlášť upozorň (moderní, přehledná, srozumitelná)

Další popis

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice.Kniha zvlášť upozorňuje na typické chyby, kterých se čeští mluvčí dopouštějí nejčastěji. Podrobný věcný rejstřík umožní vám všem (studentům ve školách i samoukům, učitelům i široké veřejnosti) rychle vyhledat a snadno pochopit kterýkoli ze základních jazykových jevů nebo si již osvojené znalosti o něm oživit a zopakovat.Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice.Kniha zvlášť upozorňuje na typické chyby, kterých se čeští mluvčí dopouštějí nejčastěji. Podrobný věcný rejstřík umožní vám všem (studentům ve školách i samoukům, učitelům i široké veřejnosti) rychle vyhledat a snadno pochopit kterýkoli ze základních jazykových jevů nebo si již osvojené znalosti o něm oživit a zopakovat.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Stručná gramatika italštiny" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1 A rriva un bastim ento carico di... - n ě k o lik slov к v ý slo v n o sti

a p r a v o p i s u ....................................................................................................7

2 D ia m o i n u m eri! - č í s l o v k y.......................................................................8

2.1 Č íslovky z á k l a d n í............................................................................................8

2.2 Č íslovky r a d o v é.............................................................................................10

2.3 Č íslovky n á s o b n é..........................................................................................11

2.4 Č íslovky h r o m a d n é.......................................................................................11

2.5 M íry a v á h y........................................................................................................11

3 Pane, atnore e fantasia - p o d statn é jm é n o...............................................12

3.1 R od p o d statn ý ch j m e n ................................................................................12

3.2 O zn ačen í o s o b.................................................................................................13

3.3 P ředložková s p o je n í.......................................................................................14

3.4 M n o ž n é číslo p o d sta tn ý c h j m e n ...............................................................14

3.5 M odifikace v ý zn am u p o m o c í zv láštních p ř í p o n................................18

3.6 V yjadřování p á d ů ..........................................................................................18

4 B iondo era, e bello, e d i gentile aspetto... - p říd a v n é jm é n o ..19

4.1 S hoda s p o d sta tn ý m jm é n e m ......................................................................19

4.2 Z vláštní v lastn o sti p řídavných jm e n.......................................................20

4.3 P ostavení p říd a v n é h o j m é n a.....................................................................21

4.4 P říd av n á jm é n a ve funkci p ř í s lo v c í........................................................23

4.5 Z p o d statn ělá p říd a v n á j m é n a ..................................................................23

4.6 S tupňování p říd av n ý ch jm e n.....................................................................23

5 II cuoco, il ladro... - č l e n ............................................................................25

5.1 Č len u r č i t ý.......................................................................................................25

5.2 S pojování p řed lo žek se členem u r č itý m ................................................27

5.3 Č len n e u rč itý a d ě liv ý..................................................................................28

6 Io, la lu n a etu- z á jm e n a............................................................................29

6.1 O so b n í zájm en a p r íz v u č n á........................................................................29

6.2 O so b n í zájm en a n e p ríz v u č n á.....................................................................31

6.3 Z á jm e n n á částice c i ......................................................................................32

6.4 Z á jm e n n á částice n e......................................................................................33

6.5 K o m binované tv ary neprízv u čn ý ch z á jm e n..........................................33

6.6 P ostavení n ep rízv u čn ý ch zájm en..............................................................34

7 Q uesta o quella, p e r tne p a ri sono... — u k a z o v a c í z á jm e n a . . . 36

7.1 U kazovací zájm en a questo a quello ve funkci p řídavných jm e n 36

7.2 U kazovací zájm en a questo a quello...........................................................36

7.3 Costui, colui, stesso - d alší ukazovací z á jm e n a...................................37


A ciascuno il suo - p řiv la stň o v a c í z á j m e n a.....................................38

g j P rivlastňovací zájm ena ve funkci p řídavných j m e n .......................38

S2 D alší p řiv lastňovací zájm en a ve fu n k ci p říd av n ý ch jm e n .... 39

g 3 P řivlastňovací z á jm e n a..............................................................................39

9 C hi cerca trova - v z ta ž n á z á j m e n a ......................................................40

9 j V ztažná zájm ena ehe, cui a quale............................................................40

9 2 D alší v ztažn á z á jm e n a.................................................................................41

10 C hi ťh a visto? - tá z a c í z á jm e n a............................................................42

11 Chi troppo vuole nulla stringe - n e u rč itá z á jm e n a.......................44

11.1 T vary neu rčitý ch z á j m e n..........................................................................44

11.2 P o užití n eu rčitý ch z á j m e n .......................................................................45

12 P rendere o lasciare! - tv a ry p ra v id e ln ý c h s l o v e s..........................48

12.1 Slovesa n a -a r e...............................................................................................48

12.2 Slovesa n a - e r e...............................................................................................50

12.3 Slovesa n a - i r e ...............................................................................................52

12.4 Slovesa z v ra tn á...............................................................................................53

12.5 Slovesa p o m o c n á...........................................................................................54

13 Sbagliando s’im para - p o u ž ití slo v esn ý ch z p ů s o b ů a č a sů . . 58

13.1 O znam ovací z p ů s o b....................................................................................58

13.1.1 Presente - čas p ř íto m n ý..............................................................................58

13.1.2 Passato prossimo - m in u lý čas slo žen ý..................................................59

13.1.3 Passato remoto - m in u lý čas je d n o d u c h ý...........................................60

13.1.4 Imperfetto - čas s o u m in u lý.......................................................................60

13.1.5 K o n k u ren ce im perfetta a passata p ro s sim a........................................61

13.1.6 Trapassato prossimo a trapassato rem oto...............................................63

13.1.7 Futuro a fu tu ro anteriore - b u d o u c í čas je d n o d u c h ý a složený . 63

13.2 Im perativ - rozkazovací z p ů s o b ............................................................64

13.3 Condizionale - p o d m iň o v a c í z p ů s o b ..................................................64

13.4 Congiuntivo - k o n ju n k tiv..........................................................................65

13.4.1 Congiuntivo ve vedlejších v ě tá c h............................................................65

13.4.2 Congiuntivo ve větách h lav n ích................................................................68

13.5 P o d m ín k o v é v ě t y ........................................................................................68

13.6 S o u sled n o st č a s ů...........................................................................................69

13.7 N e p řím á ř e č ..................................................................................................71

13.8 In f in itiv............................................................................................................74

13.9 G e ru n d iu m .....................................................................................................77

13.10 P říčestí m in u lé...............................................................................................78

13.11 T rpný r o d.........................................................................................................79

13.12 „O n o se“ - vazby se zv ratn ý m z ájm en em s i........................................80

13.13 Z vláštní vazby sloves stare, andare а f a r e ...........................................82

13.14 Italská slovesa a jejich p ř e d m ě ty............................................................82 Sto, stai, sta - nepravidelná slovesa.............................................................83

15 P recipitevolissim evolm ente - p říslo v c e................................................94

15.1 P říslovce v l a s t n í............................................................................................94

15.2 P říslovce od v o zen á o d p říd av n ý ch j m e n ............................................94

15.3 S tu p ň o v án í p říslo v c í.....................................................................................94

15.4 P ostavení p říslo v c í.........................................................................................95

16 M eglio un nov o oggi che utta gallina d o m a n i - k o m p a r a tiv . . 96

17 М а tu non stu d i m ai? - z á p o r.................................................................97

17.1 Jed n o d u ch ý zápor: non - n o ....................................................................97

17.2 V ícečlenný z á p o r............................................................................................98

18 D agli A p p en n in i alle A n d e - p ř e d l o ž k y............................................99

19 Penso, d u n q u e sono - s p o jk y..................................................................104

19.1 Spojky s o u ř a d ic í..........................................................................................104

19.2 Spojky p o d řa d ic í..........................................................................................105

20 La p a sta la voglio al dente! - s lo v o s le d..............................................107

20.1 V ěta o z n a m o v a c í..........................................................................................107

20.2 V ěta t á z a c í....................................................................................................108

20.3 N ep řím ý slo v o sle d......................................................................................108

V ěcný r e j s t ř í k ..........................................................................................................110
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist