načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Stroj na peníze I. -- Námitky a jak je zvládat - Ivo Toman

Stroj na peníze I. -- Námitky a jak je zvládat

Elektronická kniha: Stroj na peníze I. -- Námitky a jak je zvládat
Autor:

Tato kniha vznikla přepisem seminářů pro prodejce. Dozvíte se, že  námitkám se dá předcházet, pokud dokážete odhadnout chovaní zákazníka. Jakmile poznáte, jaké jsou příčiny ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  79
+
-
2,6
bo za nákup

hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Taxus
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 73
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 858-60-112-2014-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato kniha vznikla přepisem seminářů pro prodejce. Dozvíte se, že  námitkám se dá předcházet, pokud dokážete odhadnout chovaní zákazníka. Jakmile poznáte, jaké jsou příčiny námitek a jak je zvládat, pak pomocí ověřených postupů dokážete jednoduše cvičit s druhými při prodeji.

Zařazeno v kategoriích
Ivo Toman - další tituly autora:
Úspěšná sebemanipulace -- Tajemství vnitřní mluvy Úspěšná sebemanipulace
Debordelizace hlavy -- Zprimitivněte k úspěchu Debordelizace hlavy
Štěstí na míru -- Kolik štěstí můžeme mít? Štěstí na míru
 (audio-kniha)
Proč jen 5 procent lidí uspěje Proč jen 5 procent lidí uspěje
Kurvítka v hlavě -- Proč i chytří lidé jednají hloupě Kurvítka v hlavě
 
K elektronické knize "Stroj na peníze I. -- Námitky a jak je zvládat" doporučujeme také:
 (e-book)
Úspěšná sebemanipulace -- Tajemství vnitřní mluvy Úspěšná sebemanipulace
 (e-book)
Stroj na peníze II. -- Ruské kolo Stroj na peníze II.
 (e-book)
Debordelizace hlavy -- Zprimitivněte k úspěchu Debordelizace hlavy
 (e-book)
Štěstí na míru -- Kolik štěstí můžeme mít? Štěstí na míru
 (e-book)
O úspěchu O úspěchu
 (e-book)
Motivace zvenčí je jako smrad Motivace zvenčí je jako smrad
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Stroj na peníze

I. díl

Námitky

a jak na nČ

IVO TOMAN


TAXUS International s.r.o., Praha

Tel.: 800 182 987 (8001TAXUS)

E-mail: taxus@taxus.cz

Poþítaþová sazba a grafická úprava: MASHA Press, s.r.o.

Jazyková úprava: Vlasta Švejková

Vytiskla tiskárna: MASHA Press, s.r.o.

Návrh obálky: Alena Vojnarová

© Ivo Toman, 1997, 2008

Druhé upravené vydání


MÁTE UŽ DÁREK PRO SVÉ

PěÁTELE A RODINU?

VČnujte tuto knihu

svým nejbližším

Znáte nabídku dalších knih a nahrávek Iva Tomana?

Objednávky a informace na tČchto adresách:

TAXUS International s.r.o.

Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4

Tel.: 800 182 987 (8001TAXUS)

E-mail: taxus@taxus.cz

www.taxus.cz

www.taxus.cz/motivacni-cd

www.instinktzabijaka.cz

www.skoleniivatomana.cz

TAXUS International, s.r.o.

Letecká 22, 831 03 Bratislava 3

Tel.: 02 / 44 37 37 88, Fax: 02 / 44 25 97 84

e-mail: taxus@taxus.sk

www.taxus.sk

www.ivotoman.sk

www.instinktzabijaka.sk


4

Obsah

PĜedmluva ke druhému vydání ................................. 5

Úvod . . ......................................................... 6

Co jsi zaþ? Jsi prodejce ........................................ 8

SUM ........................................................... 10

Jak se chová zákazník .......................................... 17

Psychologie poptávky .......................................... 21

Úplatky ........................................................ 28

Komunikace .................................................... 29

Proþ lidé nechtČjí ten nejlepší výrobek ......................... 31

První dojem .................................................... 32

Prodej metodou nejmenšího prĤšvihu .......................... 35

Vjemy a zmČna úhlu pohledu . . . . . . . . . ......................... 38

UzavĜení obchodu .............................................. 40

Nejlepší Ĝešení a druhé nejlepší Ĝešení .......................... 43

Kdy ukonþit prezentaci . ........................................ 45

Námitky a jejich pĜíþiny ........................................ 46

Jak zvládat námitky ............................................ 48

Postupné vyjíždČní zatáþek s klientem ......................... 52

PĜekonávání konkrétních námitek .............................. 54

Algoritmus Ĝešení námitek ..................................... 66

ZávČr ........................................................... 67

Použitá literatura ............................................... 68


5

PĜedmluva ke druhému vydání

Vážený þtenáĜi,

po 11 letech od prvního vydání této knihy jsem si ji znovu

proþetl, abych zjistil, co se zmČnilo. Co už není aktuální. Co mám

pĜepsat jinak. Co doplnit nebo naopak odstranit. Zjistil jsem však,

že z hlediska Ĝešení námitek se vlastnČ nezmČnilo vĤbec nic.

ZmČnilo se jen to, že skoro všichni máme mobil a internet.

A témČĜ vše má þárový kód.

Z hlediska kvality života jsme v období obrovských a navíc

stále se zrychlujících zmČn. Ale na této knize jsem zmČnil jen tuto

stránku a obálku a opravil nČkolik pravopisných chyb. Psychologie

Ĝešení námitek je prostČ nadþasová. StejnČ jako Marketingová

psychologie.

Tato kniha vznikla pĜepisem nahrávek mých semináĜĤ pro

prodejce mnoha firem. Nejprve tomu ale pĜedcházela nČkolikaletá

zkušenost s pĜímým prodejem.

Vždy se sluší v úvodu knihy nČkomu podČkovat. Jenže tČch lidí,

kteĜí pĜispČli svými myšlenkami k obsahu této knihy, je nČkolik

tisíc. Vyzdvihnout nČkoho jednotlivČ je nemožné, neboĢ, kdo urþí,

jak velký je podíl každého jednotlivce, když se jedná o tak velký

poþet?

Takže dČkuji všem, kteĜí se rozhodli, že na sobČ budou pracovat.

A dČkuji i tobČ, þtenáĜi, neboĢ jsem právČ vydČlal.

Ivo Toman, Praha, leden 2008


6

Úvod

Myšlenky o tom, jak pĜesvČdþit druhé v obchodním jednání,

jsou pro mnohé z nás jedny z nejzajímavČjších ze všech vČdomostí

z jednoduchého dĤvodu:

Jde o peníze!

Co si budeme namlouvat. TémČĜ všichni tyto Ĝádky þtete jen

proto, že chcete vydČlat peníze, více penČz, a ještČ více penČz.

Peníze jsou þasto až na prvém místČ. Pojćme tedy o nich

pĜemýšlet. Každý nČkdy dojde k tomu, že zaþne uvažovat, jak tyto

peníze vydČlat.

Jednou z možných cest je být úspČšnČjší pĜi prodejní þinnosti

a neztrácet zbyteþnČ obchody proto, že neumíme zareagovat

na námitky zákazníkĤ.

Ber þtení této publikace jako rozhovor mezi dvČma pĜáteli. Jsi

mĤj pĜítel, protože jsi mi dal vydČlat, a já se ti to na následujících

stranách pokusím vrátit podle pravidla, že nČco je za nČco. Abys to

mČl jednodušší, budu ti tykat.

Lidé lžou a jejich námitky þasto nejsou pravdivé. NevČĜíš?

Výzkumy naznaþují, že vČtšinČ lidí nevyhovuje mnoho sexu

a násilí. PĜesto však jsou tyto poĜady nejsledovanČjší.

NepĜemýšlej, proþ lidé lžou. To nezmČníš. I ty obþas lžeš.

RadČji se pĜizpĤsob a najdi cesty, jak z toho ven. K tomu ti

pomĤže i tato kniha.

Vždy se sluší pĜivítat lidí pozitivnČ a v dobré náladČ. Já to nyní

udČlám úplnČ jinak. Hned na úvod ti sdČlím jednu velice nemilou

skuteþnost:

VČtšina lidí to v životČ nikam nedotáhne.

TémČĜ každý z mladé generace, podle prĤzkumĤ veĜejného

mínČní, velmi silnČ touží po životním úspČchu. Na otázku, zda
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist